Dinsdag – Maria Geboorte

Uitnodiging

Mag ik hiermee Uw aandacht vragen voor
het dagelijks lezen van het Evangelie?

Deze uitnodiging wil U deelgenoot maken aan de vreugde
van het evangelie. Iedereen, niemand uitgezonderd,
kan die vreugde ervaren door zijn hart open te stellen
voor de genezende werking van Gods woord.

Elke morgen vanaf 7 uur ter beschikking


 

Overweging
Zoals altijd kijkt de liturgie naar Maria vanuit haar verbondenheid met Jezus. Daarom biedt de evangelielezing ons ook de geslachtslijst van Jezus aan. Deze opsomming van namen laat aanvoelen dat God de menswording van zijn Zoon eeuwen lang heeft voorbereid. Maria is de laatste schakel in een lange rij van mensen waarin God geduldig zijn plan van redding heeft doen groeien. Te midden van een verwarde geschiedenis vol dubbelzinnigheid, ontrouw en geweld, loopt er een fijne gouddraad van Gods trouw en genade.

EERSTE LEZING      Mich. 5, 1-4a

De tijd waarop de moeder haar kind zal baren.

Uit de Profeet Micha

Dit zegt de Heer :
“Gij, Betlehem Efrata,
het kleinste onder Juda’s geslachten,
uit u zal geboren worden
hij die over Israël moet heersen.
“In het verre verleden ligt zijn oorsprong,
in lang vervlogen dagen.”
Daarom zal de Heer hen
niet langer overlaten aan hun lot
dan tot de tijd
dat de moeder haar kind gebaard heeft.
Dan komt de rest van zijn broeders weer samen
met de zonen van Israël.
Dan neemt hij de macht in handen
en zal hen hoeden
door de kracht van de Heer,
door de verheven naam van de Heer zijn God.
In veiligheid zullen zij wonen,
omdat zijn macht zal reiken
tot aan de uiteinden der aarde.
Hij zal een man van vrede zijn.

TUSSENZANG       Ps. 13(12),6

Ik zal juichen en jubelen in de Heer (Jes. 61, 10a)

Ik rekende op uw genade, Heer.
Maak Gij mij door uw bijstand blij van hart,
dan zal ik steeds uw weldaden bezingen.

ALLELUIA

Alleluia.
Gelukkig zijt gij, heilige maagd Maria,
en alle lof waardig ;
want uit u is geboren
de zon der gerechtigheid,
Christus, onze Heer,
Alleluia.

EVANGELIE      Mt. 1, 1-16.18-23 of 18-23

Het kind in haar schoot is van de heilige Geest.

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens
Matteüs

Geslachtslijst van Jezus Christus,
zoon van David,
zoon van Abraham.
Abraham was de vader van Isaak,
Isaak van Jakob,
Jakob van Juda en zijn broers ;
Juda was de vader van Peres en Zerach,
die uit Tamar geboren werden ;
Peres was de vader van Chesron,
Chesron van Aram,
Aram van Amminadab,
Amminadab van Nachson,
Nachson van Salmon,
Salmon van Boaz, die uit Rachab geboren werd ;
Boaz was de vader van Obed,
geboren uit Ruth ;
Obed was de vader van Isaï
en Isaï van David, de koning.
David was de vader van Salomo,
Salomo was de vader van Rechabeam,
Rechabeam van Abia,
Abia van Asa,
Asa van Josafat,
Josafat van Joram,
Joram van Uzzia,
Uzzia van Jotam,
Jotam van Achaz,
Achaz van Hizkia,
Hizkia van Manasse,
Manasse van Amon,
Amon van Josia,
Josia van Jechonja en zijn broers,
in de tijd van de Babylonische ballingschap.
Na de Babylonische ballingschap
werd Jechonja de vader van Sealtiël,
Sealtiël van Zerubabel,
Zerubabel van Abihud,
Abihud van Eljakim,
Eljakim van Azor,
Azor van Sadok,
Sadok van Achim,
Achim van Eliud,
Eliud van Eleazar,
Eleazar van Mattan,
Mattan van Jakob.
Jakob nu was de vader van Jozef, de man van Maria,
en uit haar werd geboren Jezus,
die Christus genoemd wordt.
De geboorte van Jezus Christus vond plaats
op deze wijze :
Toen zijn moeder Maria verloofd was met Jozef
bleek zij, voordat ze gingen samenwonen,
zwanger van de heilige Geest.
Omdat Jozef, haar man, rechtschapen was
en haar niet in opspraak wilde brengen,
dacht hij er over
in stilte van haar te scheiden.
Terwijl hij dit overwoog,
verscheen hem in een droom een engel van de Heer
die tot hem sprak :
“Jozef, zoon van David,
wees niet bevreesd Maria, uw vrouw, tot u te nemen ;
het kind in haar schoot is van de heilige Geest.
“Zij zal een zoon ter wereld brengen die gij Jezus moet noemen,
want Hij zal zijn volk redden uit hun zonden.”

Dit alles is geschied, opdat vervuld zou worden
wat de Heer gesproken heeft door de profeet, die zegt :
“Zie, de maagd zal zwanger worden
en een zoon ter wereld brengen,
en men zal Hem de naam Immanuël geven.”
Dat is in vertaling :
God met ons.

De bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, ©Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.
Overwegingen uit Liturgische suggesties voor de weekdagen
Laudato Si Officiële Nederlandse vertaling

 

Laudato Si

 

Encycliek van

PAUS FRANCISCUS

 

Over de zorg voor het gemeenschappelijk huis

I. De dialoog over het milieu in de internationale politiek

164. Vanaf het midden van de vorige eeuw heeft na het overwinnen van veel moeilijkheden de tendens steeds meer opgeld gedaan om de planeet te beschouwen als een vaderland en de mensheid als een volk dat een gemeenschappelijk huis bewoont. Een wereld van onderlinge afhankelijkheid betekent niet alleen maar begrijpen dat de schadelijke gevolgen van levensstijlen, productie en consumptie allen treffen, maar vooral ervoor zorgen dat de oplossingen worden voorgesteld vanuit een wereldomvattend perspectief en niet alleen maar ter verdediging van de belangen van enkele landen. De onderlinge afhankelijkheid verplicht ons aan één wereld te denken, aan een gemeenschappelijk project. Maar dezelfde rede die gebruikt wordt voor een enorme technische ontwikkeling, slaagt er niet in doeltreffende vormen van internationaal beheer te vinden om de ernstige moeilijkheden van milieu en maatschappij op te lossen. Om de fundamentele problemen aan te pakken, die niet door acties van landen afzonderlijk kunnen worden opgelost, wordt een mondiale consensus onontbeerlijk, die bijvoorbeeld ertoe leidt een duurzame en gediversifieerde landbouw te plannen, hernieuwbare en weinig vervuilende vormen van energie te ontwikkelen, een grotere efficiëntie op het gebied van energie te stimuleren, een adequater beheer van de hulpbronnen van bos en zee te bevorderen en voor allen de toegang tot drinkwater te waarborgen.

 

Wordt vervolgd  Voor alle voorgaande publicaties scroll omlaag

Gepubliceerd door leopardoel

I am a 90-years old retired Johnson & Johnson researcher, who wants to spend the rest of his years to the spreading of the gospel in a daily blog.

Geef een reactie

%d bloggers liken dit: