http://kerkengeloof.wordpress.com

Zaterdag – H. Januarius, b. en mrt.

Uitnodiging

Mag ik hiermee Uw aandacht vragen voor
het dagelijks lezen van het Evangelie?

Deze uitnodiging wil U deelgenoot maken aan de vreugde
van het evangelie. Iedereen, niemand uitgezonderd,
kan die vreugde ervaren door zijn hart open te stellen
voor de genezende werking van Gods woord.

Elke morgen vanaf 7 uur ter beschikking

 

Overweging

Wij beëindigen de eerste Korintiërsbrief met een verdere precisering van wat wij ons bij de verrijzenis moeten voorstellen.
Verrijzenis is geen terugkeer naar dit aardse leven. Het is geen reanimatie van het gestorven aardse lichaam. Het is een totaal nieuw en ander bestaan, in onvergankelijkheid en heerlijkheid, zoals dat van de Christus zelf.

EERSTE LEZING    I Kor. 15, 35-37.42-49

Wat gezaaid wordt in vergankelijkheid
verrijst in onvergankelijkheid.

Uit de eerste brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen
van Korinte

Broeders en zusters,

Iemand zal vragen :
“Hoe verrijzen de doden ?
met wat voor lichaam ?”
Een dwaze vraag !
Ook wat gij zelf zaait moet eerst sterven
voor het tot leven komt,
en wat gij zaait is slechts een graankorrel of iets dergelijks,
en het heeft nog niet de vorm die het zal krijgen.
Zo is het ook met de opstanding van de doden ;
wat gezaaid wordt in vergankelijkheid,
verrijst in onvergankelijkheid ;
wat gezaaid wordt in geringheid en zwakte,
verrijst in heerlijkheid en kracht.
Een natuurlijk lichaam wordt gezaaid,
een geestelijk lichaam verrijst.
Zoals er een natuurlijk lichaam bestaat,
bestaat er ook een geestelijk lichaam.
In deze zin staat er geschreven :
de eerste mens, Adam werd een levend wezen.
De laatste Adam werd een levendmakende Geest.
Maar het geestelijke komt niet eerst ;
het natuurlijke gaat vooraf,
daarna komt het geestelijke.
De eerste mens, uit de aarde genomen, is aards ;
de tweede is uit de hemel.
Zoals die eerste mens van aarde, zijn alle aardse mensen,
zoals de hemelse Mens, zullen alle hemelsen zijn.
En gelijk wij het beeld van de aardse mens hebben gedragen,
zo zullen wij ook het beeld dragen van de hemelse Mens.

TUSSENZANG      Ps. 56(55), 10c-11, 12-13

Ik kan voortgaan voor Gods Aanschijn,
in het licht dat alle levenden verlicht.

Ja, ik weet het, God verlaat mij niet !
Op de Heer en zijn belofte,
op de Heer vertrouw ik zonder vrees ;
hoe zou dan een mens mij deren ?

Wat ik beloofd heb, God, zal ik volbrengen,
U breng ik het offer van mijn lof.
Want door U ben ik de dood ontkomen,
Gij behoedt mijn voeten voor de val.
Daardoor kan ik voortgaan voor Gods Aanschijn
in het licht dat alle levenden verlicht.

ALLELUIA       I Joh. 2, 5

Alleluia.
Wie het woord van de Heer bewaart,
in Hem is waarlijk Gods liefde volkomen.
Alleluia.

EVANGELIE         Lc. 8, 4-15

Het zaad in de goede aarde zijn zij die het woord bewaren
en vrucht voortbrengen door hun standvastigheid.

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens
Lucas

In die tijd
verzamelde zich een grote menigte
en uit de steden stroomden de mensen naar Jezus toe.
Toen sprak Hij in een gelijkenis :
“De zaaier ging uit om zijn zaad te zaaien.
“En bij het zaaien viel een gedeelte op de weg ;
het werd vertrapt en de vogels uit de lucht aten het op.
“Een ander gedeelte viel op de rotsgrond ;
het schoot wel op, maar het droogde uit omdat het geen vocht had.
“Weer een ander gedeelte viel tussen de distels,
maar tegelijkertijd schoten de distels op en verstikten het.
“Nog een ander gedeelte viel op goede grond ;
het schoot op en bracht honderdvoudige vrucht voort.”
En met luide stem voegde Hij er aan toe :
“Wie oren heeft om te horen, hij luistere.”
Zijn leerlingen vroegen Hem wat die gelijkenis wel betekende.
Hij antwoordde :
“Aan u is het gegeven
de geheimen van het Rijk Gods te kennen,
maar de overigen ontvangen ze in gelijkenissen
opdat zij ziende niet zien,
en horende niet begrijpen.
“Welnu, de betekenis van deze gelijkenis is deze :
Het zaad is het woord van God.
“Die op de weg, zijn zij die geluisterd hebben.
“Maar dan komt de duivel
en rooft het woord uit hun hart weg,
opdat ze niet door te geloven gered worden.
“Die op de rots zijn zij
die het woord met blijdschap ontvangen wanneer zij het horen,
maar ze hebben geen wortel ;
zij geloven voor een ogenblik,
maar ten tijde van de beproeving vallen zij af.
“Wat onder de distels viel zijn zij
die wel geluisterd hebben,
maar die gaandeweg door de zorgen,
de rijkdom en de genoegens van het leven
verstikt raken en niet tot rijpheid komen.
“Het zaad in de goede aarde zijn zij
die het woord dat zij hoorden in een goed en edel hart bewaren
en vrucht voortbrengen door hun standvastigheid.”

De bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, ©Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.
Overwegingen uit Liturgische suggesties voor de weekdagen
Laudato Si Officiële Nederlandse vertaling


Laudato Si

 

Encycliek van

PAUS FRANCISCUS

 

Over de zorg voor het gemeenschappelijk huis

175. Dezelfde logica die het moeilijk maakt drastische besluiten te nemen om de globale opwarming terug te dringen, maakt het niet mogelijk het uitroeien van de armoede te verwezenlijken. Wij hebben behoefte aan een wereldwijde, meer verantwoorde reactie, die tegelijkertijd het terugdringen van de vervuiling en de ontwikkeling van de arme landen en regio’s inhoudt. Terwijl de 21ste eeuw een beheer handhaaft dat eigen is aan vervlogen tijden, maakt zij een verlies aan macht van de nationale staten mee, vooral omdat de economie en de financiële wereld een transnationaal karakter bezit die ernaar neigt de politiek te overheersen. In deze context wordt de ontwikkeling van sterkere en efficiënt georganiseerde instellingen onontbeerlijk, met bevoegdheden die onpartijdig worden bepaald door middel van overeenkomsten tussen nationale regeringen en de macht hebben om sancties op te leggen. Zoals Benedictus XVI heeft gezegd in de door de sociale leer van de Kerk reeds ontwikkelde lijn: “Om de wereldeconomie te sturen, de door de crisis getroffen economieën te saneren, een verergering van de crisis en daaruit voortvloeiende onevenwichtigheden te voorkomen, om een gepaste integrale ontwapening, veiligheid en vrede tot stand te brengen, om de bescherming van het milieu te waarborgen en om de migratiestromen te reglementeren, is een echt politiek wereldgezag noodzakelijk, zoals door mijn voorganger, de zalige paus Johannes XXIII, reeds is geschetst”. In dit perspectief krijgt de diplomatie een ongekend belang om internationale strategieën te bevorderen die ernstige problemen, die allen uiteindelijk zullen treffen, te voorkomen.

 

Wordt vervolgd  Voor alle voorgaande publicaties scroll omlaag

Gepubliceerd door leopardoel

I am a 91-years old retired Johnson & Johnson researcher, who wants to spend the rest of his years to the spreading of the gospel in a daily blog.

Geef een reactie

%d bloggers liken dit: