Zaterdag – HH. Cosmas en Damianus, mrt.

Uitnodiging

Mag ik hiermee Uw aandacht vragen voor
het dagelijks lezen van het Evangelie?

Deze uitnodiging wil U deelgenoot maken aan de vreugde
van het evangelie. Iedereen, niemand uitgezonderd,
kan die vreugde ervaren door zijn hart open te stellen
voor de genezende werking van Gods woord.

Elke morgen vanaf 7 uur ter beschikking

Overweging

De dood is voor Prediker het onvermijdelijke en definitieve einde van alles. De ouderdom is voorbode van de dood. In uitzonderlijke beelden wordt eerst de ouderdom en daarna de dood geschetst. De huisbewaarders, de handen, beginnen te beven, de benen, de sterke mannen, buigen door, de tanden, de maalsters laten het afweten en de vrouwen aan het venster, de ogen, zien niet meer, de oren, de huisdeur valt in het slot en de geluiden worden doffer. De oude mens ziet op tegen alles. En dan komt de dood. Een koord die afknapt, een schaal die breekt, een kruik die stuk gaat en het scheprad dat valt. Alles is zo ijdel en voorbij. Psalm 20 onderlijnt deze gedachte.

EERSTE LEZING       Pred. 11,9-12,8

Denk aan uw Schepper in de dagen van uw jeugd,
voordat het stof naar de aarde teruggaat,
en de levensgeest weerkeert naar God.

Uit het Boek Prediker

Jongeman, wees opgewekt in uw jeugd
en laat uw hart vrolijk zijn, in uw jonge jaren.
Laat u leiden door wat uw hart verlangt
en door wat uw ogen zien,
maar bedenk wel
dat God u over dat alles rekenschap zal vragen.
Weer uit uw hart de bitterheid
en houd u het lijden van het lijf,
want de jeugd en de morgenstond zijn vluchtig.
Denk aan uw Schepper in de dagen van uw jeugd,
voordat de kwade dagen komen
en de jaren naderen
waarvan gij zeggen zult : “Ze bevallen mij niet !”,
voordat de zon verduistert
en ook het licht en de maan en de sterren,
voordat de wolken terugkomen na de regen,
voordat de huisbewaarders beven
en de sterke mannen ineenkrimpen,
en de maalsters haar werk niet meer doen
omdat haar aantal te klein is geworden,
en over haar die door de tralies uitzien de duisternis daalt,
voordat de deuren aan de straat dichtgaan
en het geluid van de molen doffer wordt
en de stem van de vogel ijler klinkt
en degenen die zingen verstommen,
voordat men tegen iedere helling opziet
en angstig is op straat,
-dan bloeit de amandelboom,
is de sprinkhaan verzadigd
en barst de kappervrucht open,
terwijl de mens vertrekt naar zijn eeuwig tehuis
en de klagers al rondgaan op straat –
voordat het zilveren koord wordt losgemaakt
en de gouden emmer gebroken,
en de kruik bij de bron wordt verbrijzeld
en de katrol gebroken de put in valt
en het stof naar de aarde teruggaat
waar het vandaan is gekomen,
en de levensgeest weerkeert naar God
die hem heeft gegeven.
Ijdelheid der ijdelheden, zegt de Prediker,
en alles is ijdelheid.

TUSSENZANG     Ps. 90(89), 3-4, 5-6, 12-13, 14, 17

Gij, Heer, zijt steeds onze toevlucht geweest
voor ieder geslacht opnieuw.

Wat sterfelijk is vergaat weer tot stof,
Gij zegt : keer terug, kind van mensen !
Voor U zijn duizend jaren één dag,
als gisteren dat al voorbij is,
een uur van slaap in de nacht.

Ons leven breekt af als een droom in de ochtend,
kortstondig is het als gras op het veld.
Des morgens ontkiemt het en schiet het op,
des avonds is het verwelkt.

Leer ons onze dagen naar waarde te schatten
en zo te komen tot wijsheid van hart.
Laat af, Heer, hoe lang nog pijnigt Gij ons ?
Wees toch uw dienaars genadig.

Verleen ons van nu af uw rijkste zegen
en laat heel ons leven gelukkig zijn.
Uw zegen, Heer God, moge over ons waken,
bestuur onze handen bij al wat zij doen.

ALLELUIA          Hebr. 4,12

Alleluia.
Het woord van God is levend en krachtig,
en het dringt door tot het raakpunt van ziel en geest.
Alleluia

EVANGELIE          Lc. 9, 43b-45

De Mensenzoon zal worden overgeleverd.
De leerlingen schrokken ervoor terug
Hem hierover te ondervragen.

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens
Lucas

In die tijd,
terwijl iedereen zich verbaasde over alles wat Jezus deed,
sprak Hij tot zijn leerlingen :
“Hebt een open oor voor wat Ik u zeg.
“De Mensenzoon zal worden overgeleverd
in de handen der mensen.”
Ofschoon zij die woorden niet begrepen
-ze bleven voor hen omsluierd, –
zodat zij het niet konden vatten –
schrokken zij ervoor terug Hem hierover te ondervragen.

 

Laudato Si

 

Encycliek van

PAUS FRANCISCUS

 

Over de zorg voor het gemeenschappelijk huis

III. Dialoog en transparantie in beslissingsprocessen

182. De prognose van het milieueffect van initiatieven van ondernemingen en projecten vraagt om transparante politieke processen en dialoog, terwijl de corruptie die de werkelijke milieubelasting van een project in ruil voor gunsten wil verzwijgen vaak leidt tot dubbelzinnige overeenkomsten die zich aan de plicht om te informeren en een diepgaand debat onttrekken.

 

Wordt vervolgd  Voor alle voorgaande publicaties scroll omlaag

De bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, ©Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.
Overwegingen uit Liturgische suggesties voor de weekdagen
Laudato Si Officiële Nederlandse vertaling


Gepubliceerd door leopardoel

I am a 90-years old retired Johnson & Johnson researcher, who wants to spend the rest of his years to the spreading of the gospel in a daily blog.

Geef een reactie

%d bloggers liken dit: