http://kerkengeloof.wordpress.com

Negenentwintigste zondag door het jaar

Uitnodiging

Mag ik hiermee Uw aandacht vragen voor
het dagelijks lezen van het Evangelie?

Deze uitnodiging wil U deelgenoot maken aan de vreugde
van het evangelie. Iedereen, niemand uitgezonderd,
kan die vreugde ervaren door zijn hart open te stellen
voor de genezende werking van Gods woord.

Elke morgen vanaf 7 uur ter beschikking

Openingswoord
In het evangelie is er vandaag sprake van ‘belasting’,
belasting betalen aan de keizer.
Ook toen was er geld nodig voor gemeenschappelijke voorzieningen.
Daaraan bijdragen is een maatschappelijke plicht.
Maar Jezus zegt ons vandaag vooral:
‘Geef aan God, wat God toekomt’.
Door hier aanwezig te zijn
kunnen we aan God al iets teruggeven van wat Hem toekomt:
Hem erkennen als belangrijk,
Hem onze inzet van de voorbije week aanbieden,
ons door Hem laten bevragen.
Mogen wij hier van Hem verse moed ontvangen
om onze missie als christenen op te nemen
en die wereldwijd uit te dragen.
Laten wij bidden om openheid voor het woord van de Heer:
dat Hij aanwezig komt,
in ons hart en daar waar wij onmachtig zijn.

EERSTE LEZING                       Jes. 45, 1.4-6a

Ik heb Cyrus bij zijn rechterhand genomen om de volkeren voor hem neer te  werpen.

Uit de profeet Jesaja

Zo spreekt de Heer
tot Cyrus, zijn gezalfde,
die Hij bij zijn rechterhand heeft genomen
om de volkeren voor hem neer te werpen,
om koningen de gordels van de lenden te trekken,
om deuren voor hem open te stoten
en geen poort gesloten te laten:

“Het was omwille van mijn dienaar Jakob
en om Israël, mijn uitverkorene,
dat Ik u bij uw naam heb geroepen
en u een eretitel heb gegeven,
alhoewel gij Mij niet kende.
“Ik ben de Heer, en niemand anders !
“Buiten Mij is er geen God.
“Ik heb u omgord zonder dat gij Mij kende,
zodat allen het nu kunnen weten,
die van het oosten en die van het westen;
Ik ben de Heer, en niemand anders!”

Antwoordpsalm              Ps. 96(95), 1 en 3, 4-5, 7-8, 9-10a en c

Keervers
Huldigt de Heer om zijn glorie en macht.

Zingt voor de Heer een nieuw gezang,
zingt voor de Heer alle landen.
Meldt aan de naties zijn heerlijkheid,
zijn wondere daden aan alle volken.

Want machtig en onvolprezen is Hij
en meer te duchten dan alle goden.
De goden der volken zijn maaksels van mensen,
maar Hij is de Schepper van het heelal.

Huldigt die Heer, alle stammen en volken,
huldigt de Heer om zijn glorie en macht.
Huldigt de Heer om de roem van zijn Naam.
Brengt Hem uw offer en treedt in zijn voorhof.

Gaat Hem aanbidden in heilig gewaad.
Beeft voor de Heer, alle mensen op aarde.
Zegt tot elkander: “De Heer regeert!”
De volken bestuurt Hij met billijkheid.

TWEEDE LEZING                 1 Tess. 1, 1-5b

Wij gedenken uw geloof, uw liefde en hoop.

Uit de eerste brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen
van Tessalonica

Van Paulus, Silvánus en Timóteüs
aan de christengemeente van Tessalonica,
die is in God de Vader en de Heer Jezus Christus.
Genade voor u en vrede!

Wij zeggen God dank voor u allen,
telkens wanneer wij uw naam noemen in onze gebeden.
Onophoudelijk gedenken wij
voor het aanschijn van God, onze Vader,
uw werkdadig geloof, uw onvermoeibare liefde
en uw standvastige hoop op onze Heer Jezus Christus.
Wij weten, broeders en zusters, dat God u liefheeft
en dat gij door Hem zijt uitverkoren,
want wij hebben u het evangelie verkondigd,
niet alleen met woorden
maar met kracht en heilige Geest en volle overtuiging.

Vers voor het evangelie             Fil. 2, 15d-16d

Alleluia.
Gij schittert als sterren in het heelal,
houdt vast aan het woord dat leven geeft.
Alleluia.

EVANGELIE                     Mt. 22, 15-21

Geeft aan de keizer wat de keizer toekomt, en aan God wat God toekomt.

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens
Matteüs

In die tijd gingen de Farizeeën onder elkaar beraadslagen
hoe ze Jezus in zijn eigen woorden konden vangen.
Zij stuurden hun leerlingen met de Herodianen op Hem af
met de vraag:
“Meester, wij weten dat Gij oprecht zijt
en de weg van God in oprechtheid leert;
Gij stoort U aan niemand,
want Gij ziet de mensen niet naar de ogen.
“Zeg ons daarom:
Wat dunkt U, is het geoorloofd
belasting te betalen aan de keizer of niet ?”

Maar Jezus doorzag hun valsheid en zei:
“Waarom probeert gij Mij te vangen, gij huichelaars ?
“Laat Mij de belastingmunt eens zien.”
Zij hielden Hem een geldstuk voor.
Hij vroeg hun:
“Van wie is deze beeldenaar en het opschrift?”
Zij antwoordden:
“Van de keizer.”
Daarop sprak Hij tot hen:
“Geeft dan aan de keizer wat de keizer toekomt,
en aan God wat God toekomt.”


Laudato Si

 

Encycliek van

PAUS FRANCISCUS

 

Over de zorg voor het gemeenschappelijk huis 

204. De huidige toestand van de wereld ” brengt een gevoel van onbestendigheid en onzekerheid voort, dat op zijn beurt vormen van collectief egoïsme begunstigt”. Wanneer de mensen egocentrisch worden en hun geweten afsluiten, vergroten zij hun eigen hebzucht. Hoe leger het hart van een persoon is, des te meer behoefte heeft hij aan kopen, bezitten en consumeren. In die context lijkt het onmogelijk dat iemand het accepteert dat de werkelijkheid hem een grens stelt. Tegen deze horizon bestaat er evenmin een waarachtig algemeen welzijn. Wanneer dit mensentype in de samenleving dominant wordt, zullen alleen die normen worden gerespecteerd die niet ingaan tegen de eigen behoeften. Daarom vrezen wij niet alleen de mogelijkheid van verschrikkelijke klimatologische verschijnselen of grote natuurrampen, maar ook catastrofes die voortvloeien uit maatschappelijke crises, omdat de obsessie van een op consumptie gerichte levensstijl, vooral wanneer alleen maar weinigen die kunnen voeren, slechts geweld en onderlinge vernietiging teweeg zal brengen.

Wordt vervolgd  Voor alle voorgaande publicaties scroll omlaag

De bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, ©Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.
Overwegingen uit Liturgische suggesties voor de weekdagen en de zondagen
Laudato Si Officiële Nederlandse vertaling

Gepubliceerd door leopardoel

I am a 91-years old retired Johnson & Johnson researcher, who wants to spend the rest of his years to the spreading of the gospel in a daily blog.

Geef een reactie

%d bloggers liken dit: