http://kerkengeloof.wordpress.com

Vrijdag – H. Johannes van Capestrano, pr.

Uitnodiging

Mag ik hiermee Uw aandacht vragen voor
het dagelijks lezen van het Evangelie?

Deze uitnodiging wil U deelgenoot maken aan de vreugde
van het evangelie. Iedereen, niemand uitgezonderd,
kan die vreugde ervaren door zijn hart open te stellen
voor de genezende werking van Gods woord.

Elke morgen vanaf 7 uur ter beschikking

OVERWEGING

Zoals op vele plaatsen in het Nieuwe Testament, hebben ook hier de de vroege liturgie en de vroegchristelijke geloofsbelijdenissen sporen nagelaten. Deze lezing spreekt nadrukkelijk over de eenheid: eenheid in de geest, eenheid in de liefde, want we belijden allen één God die Vader is. In feite moet men de lezing van vandaag samen met die van morgen lezen want het thema is: eenheid in verscheidenheid.

EERSTE LEZING                                           Ef. 4, 1-6

Eén lichaam, één Heer, één geloof, één doop.

Uit de brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen van Efeze

Broeders en zusters,

Ik, de gevangene in de Heer vraag u met aandrang :
leidt een leven dat beantwoordt
aan de roeping die gij van God ontvangen hebt,
in alle deemoed en zachtheid, in lankmoedigheid,
liefdevol elkaar verdragend.
Beijvert u
de eenheid van de Geest te behouden door de band van de vrede :
één lichaam en één Geest,
zoals gij ook geroepen zijt tot een en dezelfde hoop
waarvoor Gods roeping borg staat.
Eén Heer, één geloof, één doop.
Eén God en Vader van allen,
die is boven allen, en met allen, en in allen.

TUSSENZANG                                         Ps. 24(23), 1-2, 3-4ab, 5-6

Dit is het geslacht dat zich richt tot de Heer,
dat staat voor het aanschijn van Jakobs God.

Aan God hoort de aarde en al wat er op is,
de aardschijf en al wat daar woont ;
want Hij heeft haar op het water gegrondvest,
haar vastgelegd op de zee.

Wie zal beklimmen de berg van de Heer,
wie in zijn heiligdom staan ?
Die rein is van handen en zuiver van hart,
zijn zinnen niet zet op wat kwaad is.

Hij zal door de Heer gezegend worden,
beloond door God, zijn verlosser.
Zo doet het geslacht dat zich richt tot Hem,
dat staat voor het aanschijn van Jakobs God.

ALLELUIA                                             Kol. 3, 16a, 17c

Alleluia.
Het woord van Christus
moge in volle rijkdom onder u wonen ;
dankt God de Vader door Hem.
Alleluia.

EVANGELIE                                         Lc. 12, 54-59

Van het beeld van land en lucht
weet ge de juiste betekenis te bepalen,
maar waarom dan niet van deze tijd?

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Lucas

In die tijd zei Jezus tot de menigte:
“Wanneer gij een wolk ziet opkomen uit het westen,
dan zegt ge terstond: er komt regen; en zo gebeurt het ook.
En wanneer ge ziet dat er een zuidenwind waait, zegt ge:
het wordt gloeiend heet; en het gebeurt.
Huichelaars!
Van het beeld van land en lucht
weet ge de juiste betekenis te bepalen,
maar waarom dan niet van deze tijd?
Hoe komt het
dat ge niet uit uzelf de juiste gevolgtrekking maakt?
Wanneer gij met uw tegenpartij naar de overheid gaat,
doe dan onderweg nog moeite u van hem te bevrijden;
anders zou hij u wel eens voor de rechter kunnen slepen;
de rechter zal u aan de gerechtsdienaar overleveren
en de gerechtsdienaar zal u in de gevangenis werpen.
Ik zeg u:
Ge zult er niet uitkomen
voordat ge tot de laatste cent betaald hebt.”


Laudato Si

 

Encycliek van

PAUS FRANCISCUS

 

Over de zorg voor het gemeenschappelijk huis

II. Opvoeden tot een bondgenootschap tussen mensheid en milieu

209. Het bewustzijn van de ernst van de culturele en ecologische crisis moet worden vertaald in nieuw gedrag. Velen weten dat de huidige vooruitgang en het ophopen van goederen of genoegens niet voldoende zijn om zin en vreugde te geven aan het menselijk hart, maar zij voelen zich niet in staat af te zien van wat de markt hun biedt. In de landen die de grootste veranderingen in consumptiegewoonten tot stand zouden moeten brengen, hebben de jongeren een nieuwe ecologische gevoeligheid en een edelmoedige geest en sommigen van hen vechten op bewonderenswaardige wijze voor de bescherming van het milieu. Maar zij zijn opgegroeid in een context van een zeer hoge consumptie en welvaart zodat het rijpen van andere gewoonten wordt bemoeilijkt. Daarom staan wij voor een educatieve uitdaging.

Wordt vervolgd  Voor alle voorgaande publicaties scroll omlaag

De bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, ©Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.
Overwegingen uit Liturgische suggesties voor de weekdagen en de zondagen
Laudato Si Officiële Nederlandse vertaling

Gepubliceerd door leopardoel

I am a 91-years old retired Johnson & Johnson researcher, who wants to spend the rest of his years to the spreading of the gospel in a daily blog.

Geef een reactie

%d bloggers liken dit: