http://kerkengeloof.wordpress.com

Zaterdag – H. Antonius Maria Claret, b.

Uitnodiging

Mag ik hiermee Uw aandacht vragen voor
het dagelijks lezen van het Evangelie?

Deze uitnodiging wil U deelgenoot maken aan de vreugde
van het evangelie. Iedereen, niemand uitgezonderd,
kan die vreugde ervaren door zijn hart open te stellen
voor de genezende werking van Gods woord.

Elke morgen vanaf 7 uur ter beschikking

Overweging

Gods Geest wordt in de lezing van vandaag in diverse bewoordingen een tiental keer vernoemd. Omdat de heilige Geest in ons leeft, werkzaam is in elk van ons, is het mogelijk om een nieuw hart te krijgen. Omdat het menselijk leven sterfelijk, zwak en onbestendig is, hebben we de levendwekkende kracht van Gods Geest nodig. De heilige Geest is met andere woorden geen “dode” die wij in het hart “bewaren” , maar een levende persoon,  die een zodanige kracht bezit dat Hij Jezus uit de doden kon doen verrijzen! Het is deze kracht die verhindert dat  wij ons laten meeslepen door onze zwakheid: Gods Geest is werkzaam in elk van ons, en schenkt ons het leven dat het kwade overwint!

EERSTE LEZING                                                Ef. 4, 7-16
Christus is het hoofd waaruit het hele lichaam kracht put.

Uit de brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen van Efeze

Broeders en zusters,

Aan ieder van ons afzonderlijk is de genade verleend
naar de maat van Christus’ gave.
Daarom zegt de Schrift :
“Hij is opgevaren naar den hoge,
Hij heeft gevangenen meegevoerd,
Hij heeft gaven gegeven aan de mensen.”
Hij is opgestegen :
dit betekent dat Hij eerst in de diepte is afgedaald,
tot op de aarde.
Hij die is neergedaald,
is dezelfde die ook is opgestegen, hoog boven alle hemelen,
om het heelal te vervullen.
Hij heeft ook gaven gegeven :
sommigen maakte Hij apostelen, anderen profeten,
anderen evangelisten, weer anderen herders en leraars.
Zo heeft Hij de heiligen toegerust voor het werk der bediening,
tot opbouw van het lichaam van Christus,
totdat wij allen te samen komen
tot de eenheid in het geloof en de kennis van Gods Zoon,
tot de volmaakte Man,
tot de gehele omvang van de volheid van Christus.
Dan zullen wij niet langer onmondig zijn,
heen en weer geslingerd en meegesleurd door elke windvlaag,
ik bedoel :
elke leer die door het valse spel van sluwe mensen
wordt uitgedacht om tot dwaling te verleiden.
Neen, laten wij de waarheid spreken in liefde
en zo geheel naar Christus toegroeien.
Hij is het hoofd
waaruit het hele lichaam kracht put.
Als een welsluitend geheel,
bijeengehouden door de steun van al zijn gewrichten
bereikt het zijn volle wasdom
door de werkzaamheid die ieder deel is toegemeten,
en bouwt het zichzelf op in liefde.

TUSSENZANG                          Ps. 122(121), 1-2, 3-4a, 4b-5

Hoe blij was ik, toen men mij riep :
wij trekken naar Gods huis !

Hoe blij was ik, toen men mij riep :
wij trekken naar Gods huis !
Nu mag mijn voet, Jeruzalem,
uw poorten binnentreden.

Jeruzalem, ommuurde stad,
zo dicht opeen gebouwd :
naar u trekken de stammen op,
de stammen van Gods volk.

Zij gaan naar Israëls gebruik
de Naam van God vereren.
Daar staan de zetels van het recht,
de troon van Davids huis.

ALLELUIA                                              I Tess. 2, 13

Alleluia.
Ontvangt het goddelijk woord
niet als een woord van mensen
maar als wat het inderdaad is : het woord van God.
Alleluia.

EVANGELIE                                            Lc. 13, 1-9
Als gij niet tot bekering komt
zult ge allen op eenzelfde wijze omkomen.

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens
Lucas

In die tijd waren er bij Jezus enkele mensen
die Hem vertelden wat er gebeurd was met de Galileeërs,
van wie Pilatus het bloed
met dat van hun offerdieren vermengd had.
Daarop zei Jezus :
“Denkt ge, dat onder alle Galileeërs
alleen deze mensen zondaars waren,
omdat zij dat lot ondergaan hebben ?
“Volstrekt niet, zeg Ik u.
“Maar als gij u niet bekeert,
zult ge allen op een dergelijke manier omkomen.
“Of de achttien die gedood werden
doordat de toren bij de Siloam op hen viel :
denkt ge dat die alleen schuldig waren
onder alle mensen die in Jeruzalem woonden ?
“Volstrekt niet, zeg Ik u.
“Maar als gij niet tot bekering komt
zult ge allen op eenzelfde wijze omkomen.”

Toen vertelde Hij deze gelijkenis :
“Iemand had een vijgenboom die in zijn wijngaard geplant stond ;
hij kwam zoeken of er vrucht aan zat, maar vond niets.
“Toen zei hij tot de wijngaardenier :
Al sinds drie jaar kom ik aan deze vijgenboom vruchten zoeken
maar ik vind er geen.
“Hak hem om ! Waartoe put hij nog de grond uit ?
“Maar de man gaf hem ten antwoord :
Heer, laat hem dit jaar nog staan ;
laat mij eerst de grond er omheen omspitten
en er mest op brengen.
“Misschien draagt hij het volgend jaar vrucht ;
zo niet, dan kunt ge hem omhakken.”


Laudato Si

 

Encycliek van

PAUS FRANCISCUS

 

Over de zorg voor het gemeenschappelijk huis

210. De milieu-opvoeding heeft haar doeleinden steeds meer verbreed. Was zij aanvankelijk zeer gefocust op wetenschappelijke informatie en de bewustwording en het voorkomen van risico’s voor het milieu, dan neigt zij er nu toe kritiek op de ” mythen” van de moderne tijd, die gebaseerd zijn op de instrumentele reden (individualisme, onbeperkte vooruitgang, concurrentie, consumentisme, een markt zonder regels) te formuleren om op verschillende niveaus een ecologisch evenwicht te herstellen: het innerlijk evenwicht met zichzelf, het solidaire evenwicht met de ander, het natuurlijk evenwicht met alle levende wezens en het geestelijke evenwicht met God. De milieu-opvoeding zou ons erop moeten voorbereiden de sprong naar het Mysterie te maken waaraan een ecologische ethiek haar diepste zin ontleent. Anderzijds zijn er opvoeders die in staat zijn de pedagogische wegen voor een ecologische ethiek opnieuw te ontwerpen, zodat zij effectief helpen te groeien in solidariteit, verantwoordelijkheid en zorg, gebaseerd op medeleven.

Wordt vervolgd  Voor alle voorgaande publicaties scroll omlaag

De bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, ©Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.
Overwegingen uit Liturgische suggesties voor de weekdagen en de zondagen
Laudato Si Officiële Nederlandse vertaling

Gepubliceerd door leopardoel

I am a 91-years old retired Johnson & Johnson researcher, who wants to spend the rest of his years to the spreading of the gospel in a daily blog.

Geef een reactie

%d bloggers liken dit: