http://kerkengeloof.wordpress.com

Woensdag HH. Simon en Judas, apostelen

 Uitnodiging

Mag ik hiermee Uw aandacht vragen voor
het dagelijks lezen van het Evangelie?

Deze uitnodiging wil U deelgenoot maken aan de vreugde
van het evangelie. Iedereen, niemand uitgezonderd,
kan die vreugde ervaren door zijn hart open te stellen
voor de genezende werking van Gods woord.

Elke morgen vanaf 7 uur ter beschikking

Overweging
Bijna elke maand vieren wij in de Kerk een feest van de apostelen. Dit liturgisch gedenken en vieren is belangrijk voor ons besef dat wij een apostolische kerkgemeenschap zijn, een gemeenschap die de Heer heeft gebouwd op de twaalf apostelen. Vandaag vieren we Simon, uit Kana, bijgenaamd de ijveraar. Judas, ook Taddeüs genoemd, was de broer van Jakobus. Beide apostelen werden omwille van hun geloof gedood rond het jaar 70.

EERSTE  LEZING                                             Ef. 2, 19-22
Gij zijt gebouwd op het fundament
van de apostelen en profeten.

Uit de brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen van Efeze
Broeders en zusters,

Gij zijt geen vreemdelingen en ontheemden meer
maar medeburgers van de heiligen en huisgenoten van God,
gebouwd op het fundament van de apostelen en profeten,
terwijl de sluitsteen Christus Jezus zelf is,
die het hele bouwwerk in zijn voegen houdt.
In Hem groeit het uit tot een heilige tempel in de Heer.
In Hem wordt ook gij mee opgebouwd
tot een woonstede van God,
in de Geest.

TUSSENZANG                                               Ps. 19(18), 2-3, 4-5

Over heel de aarde klinkt hun roep.

De hemel verkondigt Gods heerlijkheid,
het uitspansel toont ons het werk van zijn handen.
De dag roept het toe aan de volgende dag,
de nacht geeft het door aan de nacht.

Geen woord wordt gesproken, geen stem weerklinkt,
geen enkel geluid is te horen ;
toch klinkt over heel de aarde hun roep,
hun boodschap dringt door tot de rand van de wereld.

ALLELUIA    

Alleluia.
U, God, loven wij.
U, Heer, prijzen wij.
U looft het roemvolle koor der apostelen.
Alleluia.

EVANGELIE                                             Lc. 6, 12-16
Jezus koos twaalf leerlingen,
aan wie Hij tevens de naam van apostel gaf.

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Lucas

In die dagen ging Jezus naar het gebergte om te bidden
en bracht daar de nacht door in gebed tot God.
Bij het aanbreken van de dag riep Hij zijn leerlingen bij zich
en koos er twaalf uit, aan wie Hij tevens de naam van apostel gaf:
Simon, aan wie Hij de naam Petrus gaf,
diens broer Andreas,
Jakobus en Johannes,
Filippus en Bartolomeüs,
Matteüs en Tomas,
Jakobus, de zoon van Alfeüs,
Simon met de bijnaam ‘IJveraar’,
Judas de broer van Jakobus
en Judas Iskariot, die een verrader werd.


Laudato Si

 

Encycliek van

PAUS FRANCISCUS

 

Over de zorg voor het gemeenschappelijk huis 

214. De politiek en de verschillende maatschappelijke organisaties komt het toe zich in te spannen voor de vorming van het geweten. Dit komt ook de Kerk toe. Alle christelijke gemeenschappen hebben een belangrijke rol te vervullen in deze opvoeding. Ik hoop ook dat op onze seminaries en in de religieuze vormingshuizen men opvoedt tot een verantwoordelijke soberheid, tot een dankbare beschouwing van de wereld, tot de zorg voor de kwetsbaarheid van de armen en het milieu. Omdat er veel op het spel staat, hebben wij, niet alleen instellingen nodig die de macht hebben om bij milieuovertredingen sancties op te leggen maar evenzeer is het nodig dat wij elkaar wederzijds controleren en opvoeden.

Wordt vervolgd  Voor alle voorgaande publicaties scroll omlaag

Gepubliceerd door leopardoel

I am a 91-years old retired Johnson & Johnson researcher, who wants to spend the rest of his years to the spreading of the gospel in a daily blog.

Geef een reactie

%d bloggers liken dit: