http://kerkengeloof.wordpress.com

Vrijdag in de dertigste week door het jaar

Uitnodiging

Mag ik hiermee Uw aandacht vragen voor
het dagelijks lezen van het Evangelie?

Deze uitnodiging wil U deelgenoot maken aan de vreugde
van het evangelie. Iedereen, niemand uitgezonderd,
kan die vreugde ervaren door zijn hart open te stellen
voor de genezende werking van Gods woord.

Elke morgen vanaf 7 uur ter beschikking

Overweging
In Handelingen 16 lezen we de stichting van de christengemeenschap in Filippi.  Wij beginnen nu de Filippenzenbrief, een echte brief aan vrienden. Hij is geschreven in gevangenschap, wellicht vanuit Efeze, omstreeks 55. De stijl is zeer direct. Filippi was een heiden-christelijke gemeente waarmee Paulus de beste betrekkingen had. Van hen aanvaardde hij zelfs, per uitzondering, geldelijke steun. Deze lezing bevat een zin die belangrijk is voor elke christen in elke tijd: ‘leren onderscheiden waar het op aankomt’. Indien wij dit zouden leren, zouden zovele zaken bijkomstig worden.

EERSTE LEZING                                                    Fil. 1, 1-11
Hij die het goede werk in u begonnen is zal het voltooien
tegen de dag van Christus Jezus.

Begin van de brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen van Filippi

Van Paulus en Timóteüs, dienstknechten van Jezus Christus,
aan alle heiligen in Christus Jezus te Filippi
met hun episkopen en diakens.
Genade voor u en vrede
vanwege God onze Vader en de Heer Jezus Christus !

Broeders en zusters,
Ik dank mijn God telkens als ik u gedenk,
altijd, bij al mijn gebeden voor u allen.
En ik verricht mijn gebed met blijdschap,
omdat gij van de eerste dag tot nu toe
uw deel hebt bijgedragen tot de prediking van het evangelie.
Ik ben er zeker van dat Hij die het goede werk in u begonnen is,
het zal voltooien tegen de dag van Christus Jezus.
Het spreekt ook vanzelf dat ik zo over u allen denk,
want ik draag u in mijn hart,
u allen die in mijn gevangenschap
bij de verdediging en bekrachtiging van het evangelie
deelt in de genade die mij gegeven wordt.
God weet
hoe vurig ik naar u allen verlang,
met de innigheid van Christus Jezus zelf.
En dit is mijn bede :
moge uw liefde steeds rijker worden
aan inzicht en fijngevoeligheid,
om te kunnen onderscheiden waar het op aankomt.
Dan zult gij op de dag van Christus
ongerept en onberispelijk zijn,
verzadigd met de vrucht der gerechtigheid
die komt van Jezus Christus, tot eer en lof van God.

TUSSENZANG                                             Ps. 111(110), 1-2, 3-4, 5-6

Geweldig is alles wat de Heer verricht.

De Heer wil ik danken uit heel mijn hart,
te midden der vromen, voor heel de gemeente.
Geweldig is alles wat Hij verricht,
de aandacht boeiend van elk die het nagaat.

Mildheid en majesteit spreekt uit zijn daden,
eeuwig blijft Hij rechtvaardig en trouw.
Wonderen deed Hij om nooit te vergeten,
minzaam en liefdevol toont zich de Heer.

Voedsel geeft Hij aan die Hem vereren,
altijd herinnert Hij zich zijn verbond.
Hij toonde zijn volk de kracht van zijn daden
en gaf hen het heidense land in bezit.

ALLELUIA                                                       Jak. 1, 21

Alleluia.
Neemt met zachtmoedigheid het woord van God aan
dat in u werd geplant
en de kracht bezit
uw zielen te redden.
Alleluia.

EVANGELIE                                                       Lc. 14, 1-6
Wie van u zal niet terstond
als zijn zoon of zijn os in een put valt hem eruit trekken,
ook al is het sabbat ?

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens
Lucas

Toe Jezus op een sabbat
het huis van een van de voornaamste Farizeeën binnenging
om er de maaltijd te gebruiken,
hielden zij Hem voortdurend in het oog.
Op een gegeven ogenblik werd Hij een man gewaar
die aan waterzucht leed.
Daarop richtte Jezus zich tot de wetgeleerden en Farizeeën
met de vraag :
“Mag men op sabbat iemand genezen of niet ?”
Maar zij zeiden niets.
Daarop legde Hij zijn hand op hem;
Hij genas hem en liet hem heengaan.
Vervolgens keerde Hij zich tot hen met de woorden ;
“Wie van u zal niet terstond
als zijn zoon of zijn os in een put valt,
hem eruit trekken, ook al is het sabbat ?”
Ze waren niet in staat er iets tegen in te brengen.


Laudato Si

 

Encycliek van

PAUS FRANCISCUS

 

Over de zorg voor het gemeenschappelijk huis 

III. De ecologische bekering

216. De grote rijkdom van de christelijke spiritualiteit, door twintig eeuwen persoonlijke en gemeenschappelijke ervaringen voortgebracht, levert een schitterende bijdrage aan de poging om de mensheid te vernieuwen. Ik wil de christenen enkele leidraden van ecologische spiritualiteit aanreiken die voortkomen uit onze geloofsovertuiging, omdat hetgeen het evangelie ons leert, gevolgen heeft voor onze wijze van denken, voelen en leven. Het gaat er niet zozeer om te spreken over ideeën, als vooral over motieven die uit de spiritualiteit voortvloeien om een hartstocht voor de zorg voor de wereld te voeden. Het zal immers niet mogelijk zijn zich alleen maar voor grote theorieën in te zetten zonder een mystiek die ons bezielt, zonder “een innerlijke drijfveer die een prikkel geeft, motiveert, bemoedigt en het persoonlijke en gemeenschappelijke handelen zin geeft”. Wij moeten erkennen dat wij christenen niet altijd de rijkdom die God de Kerk heeft geschonken, hebben vergaard en vrucht hebben laten dragen. Een rijkdom waarbij spiritualiteit niet los staat van het eigen lichaam, noch van de natuur of de werkelijkheden van deze wereld. Maar zij leeft hiermee en hierin, in verbondenheid met alles wat ons omringt.

Wordt vervolgd  Voor alle voorgaande publicaties scroll omlaag

De bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, ©Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.
Overwegingen uit Liturgische suggesties voor de weekdagen en de zondagen
Laudato Si Officiële Nederlandse vertaling

Gepubliceerd door leopardoel

I am a 91-years old retired Johnson & Johnson researcher, who wants to spend the rest of his years to the spreading of the gospel in a daily blog.

Geef een reactie

%d bloggers liken dit: