http://kerkengeloof.wordpress.com

Woensdag – H. Martinus van Tours, b.

Uitnodiging

Mag ik hiermee Uw aandacht vragen voor
het dagelijks lezen van het Evangelie?

Deze uitnodiging wil U deelgenoot maken aan de vreugde
van het evangelie. Iedereen, niemand uitgezonderd,
kan die vreugde ervaren door zijn hart open te stellen
voor de genezende werking van Gods woord.

Elke morgen vanaf 7 uur ter beschikking

Overweging
Nu het liturgisch jaar naar het einde toe gaat, krijgen we in de brief van Paulus aan Titus, als het ware een terugblik, een overzicht van het voorbije jaar, maar het zegt zeker ook iets over de geloofsweg van iedere christen. ‘Wij waren eertijds zonder inzicht’ in de donkerste dagen van de advent. ‘Maar de goedheid en mensenliefde van God is op aarde verschenen in de gedaante van een onschuldig kind in een stal. Christus heeft ons gered door het bad van wedergeboorte’  in de paasnacht, en met Pinksteren ontvingen we de ‘vernieuwing door de Heilige Geest’, waarin wij nu leven. Die Geest doet ons geloven in het rijk Gods ‘waar onze hoop op gericht is’.

EERSTE LEZING                                                    Tit. 3, 1-7
Ook wij waren eertijds onderworpen aan dwaling,
maar God heeft ons gered omdat Hij barmhartig is.

Uit de brief van de heilige apostel Paulus aan Titus

Dierbare,

Herinner er allen aan
dat zij zich moeten onderwerpen
aan overheid en gezag.
Zij moeten gehoorzamen
en bereid zijn alles te doen wat goed is.
Zij mogen niemand belasteren en geen ruzie zoeken,
zij behoren veeleer vriendelijk te zijn
en uiterst zachtmoedig in de omgang met alle mensen,
zonder uitzondering.
Want ook wij waren eertijds zonder inzicht,
ongehoorzaam aan God en onderworpen aan dwaling,
slaven van allerlei begeerten en lusten ;
wij vulden ons leven met boosaardigheid en afgunst,
haat vergeldend met haat.
Maar de goedheid en mensenliefde van God onze Heiland
is op aarde verschenen,
en Hij heeft ons gered,
niet omdat wij iets goeds gedaan zouden hebben
maar alleen omdat Hij barmhartig is.
Hij heeft ons gered,
door het bad van wedergeboorte
en vernieuwing door de heilige Geest.
Want Hij heeft de Geest overvloedig over ons uitgestort
door Christus onze Heiland.
Zo zijn wij door zijn genade gerechtvaardigd
en erfgenamen geworden van het eeuwige leven
waar onze hoop op gericht is.

TUSSENZANG                                        Ps. 23(22), 1-3a, 3b-4, 5, 6

De Heer is mijn herder, niets kom ik tekort ;
Hij laat mij weiden op groene velden.
Hij brengt mij aan water, waar ik kan rusten,
Hij geeft mij weer frisse moed.

Mijn schreden leidt Hij langs rechte paden
omwille van zijn Naam.
Al voert mijn weg door donkere kloven,
ik vrees geen onheil waar Gij mij leidt.
Uw stok en uw herdersstaf
geven mij moed en vertrouwen.

Gij nodigt mij aan uw tafel
tot ergernis van mijn bestrijders.
Met olie zalft Gij mijn hoofd,
mijn beker is overvol.

Voorspoed en zegen verlaten mij nooit,
elke dag van mijn leven.
Het huis van de Heer zal mijn woning zijn
voor alle komende tijden.

ALLELUIA                                                  Kol. 3, 16a, 17c

Alleluia.
Het woord van Christus
moge in volle rijkdom onder u wonen ;
dankt God de Vader door Hem.
Alleluia.

EVANGELIE                                            Lc. 17, 11-19
Is er niemand teruggekeerd
om aan God eer te brengen dan alleen deze vreemdeling ?

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens
Lucas

Op zijn reis naar Jeruzalem
trok Jezus door het grensgebied van Samaria en Galilea.
Toen Hij een dorp binnenging
kwamen Hem tien melaatsen tegemoet ;
zij bleven op grote afstand staan en riepen luidkeels :
“Jezus, Meester, ontferm U over ons !”
Hij zag hen en sprak :
“Gaat u laten zien aan de priesters.”
En onderweg werden ze gereinigd.
Een van hen keerde terug toen hij zag dat hij genezen was,
en hij verheerlijkte God met luide stem.
Vol dankbaarheid wierp hij zich voor Jezus’ voeten neer,
en deze man was een Samaritaan.
Hierop vroeg Jezus :
“Zijn niet alle tien gereinigd ?
“Waar zijn dan de negen anderen ?
“Is er niemand teruggekeerd om aan God eer te brengen
dan alleen deze vreemdeling?”
En Hij sprak tot hem :
“Sta op en ga heen; uw geloof heeft u gered.”


Laudato Si

 

Encycliek van

PAUS FRANCISCUS

 

Over de zorg voor het gemeenschappelijk huis

V. Burgerlijke en politieke liefde

228. De zorg voor de natuur is een deel van een levensstijl die het vermogen inhoudt om samen en in gemeenschap te leven. Jezus heeft ons eraan herinnerd dat God onze gemeenschappelijk Vader is en dat dit ons tot broeders en zusters maakt. Broederlijke liefde kan alleen belangeloos zijn, kan nooit een betaling zijn voor wat een ander verwezenlijkt, noch een voorschot op wat wij hopen dat hij doet. Daarom is het mogelijk onze vijanden lief te hebben. Deze zelfde belangeloosheid brengt ons ertoe de wind, de zon of de wolken lief te hebben en te accepteren, hoewel zij zich niet aan onze controle onderwerpen. Daarom kunnen wij spreken van een universele broeder- en zusterschap.

Wordt vervolgd  Voor alle voorgaande publicaties scroll omlaag

De bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, ©Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.
Overwegingen uit Liturgische suggesties voor de weekdagen en de zondagen
Laudato Si Officiële Nederlandse vertaling

Gepubliceerd door leopardoel

I am a 91-years old retired Johnson & Johnson researcher, who wants to spend the rest of his years to the spreading of the gospel in a daily blog.

Geef een reactie

%d