http://kerkengeloof.wordpress.com

Donderdag – H. Josafat, b. en mrt.

Uitnodiging

Mag ik hiermee Uw aandacht vragen voor
het dagelijks lezen van het Evangelie?

Deze uitnodiging wil U deelgenoot maken aan de vreugde
van het evangelie. Iedereen, niemand uitgezonderd,
kan die vreugde ervaren door zijn hart open te stellen
voor de genezende werking van Gods woord.

Elke morgen vanaf 7 uur ter beschikking

Overweging
We lezen een van de mooiste parels uit de briefwisseling van Paulus. Er zijn drie personages: Paulus, een oude man in gevangenschap. Filemon, een door Paulus bekeerde rijke christen. Onesimus, diens slaaf. Onesimus is bij Filemon weggelopen, is christen geworden door Paulus en dient hem in gevangenschap. Paulus durft het aan Onesimus terug te sturen, en pleit om clementie en zelfs om vrijlating. Onder al die lieflijke woorden van een kort briefje schuilt de kern van de christelijke leer. Onesimus is nu geen slaaf meer, maar je geliefde broeder. Wat is het christendom, dat het in het keizerrijk van toen, tegen een meester durft zeggen: uw slaaf is uw gelijke, even uniek in Gods ogen als jij ?

EERSTE LEZING                                          Filémon 7-20
Heet hem welkom, nu niet meer als slaaf,
maar als een geliefde broeder.

Uit de brief van de heilige apostel Paulus aan Filémon

Dierbare,

Veel vreugde en troost
heb ik al ondervonden van de liefde
waarmee gij het hart van de christenen verkwikt hebt.
Daarom,
al heb ik ook in Christus alle recht u op uw plicht te wijzen,
geef ik toch de voorkeur aan een verzoek
en aan een beroep op uw liefde.
Paulus is het die u schrijft, een oud man,
nu bovendien een gevangene van Christus Jezus,
en mijn verzoek geldt het kind
dat ik hier in de gevangenis voor de Heer heb gewonnen,
ik bedoel Onésimus,
die u in het verleden bijzonder weinig voordeel heeft opgeleverd
maar die nu terdege nuttig is,
zowel voor u als voor mij.
Ik stuur hem terug naar u
en met hem heel mijn liefde.
Gaarne had ik hem hier gehouden
als uw plaatsvervanger,
om voor mij te zorgen
in mijn gevangenschap voor het evangelie.
Maar ik wil niets doen zonder uw instemming,
ik wil niets afdwingen :
uw goedheid moet zich spontaan kunnen uiten !
Misschien was dat wel de reden
waarom hij een tijd lang bij u is weg geweest :
dat ge hem voorgoed terug zoudt krijgen,
nu niet meer als slaaf
maar als veel meer dan een slaaf,
als een geliefde broeder.
Dat is hij voor mij al helemaal,
hoeveel meer dan voor u,
als mens en als christen.

Als gij u dus met mij verbonden voelt
heet hem dan welkom zoals ge het mij zoudt doen.
En mocht hij u schade hebben berokkend of iets schuldig zijn,
zet het maar op mijn rekening.
Hier is mijn handtekening :
Paulus, ik zal betalen . . .
Of zullen we zeggen : zet het op uw eigen rekening ?
Ge zijt me toch al uzelf schuldig !
Kom broeder,
laat me een beetje van u profiteren, terwille van de Heer.
Stel om Christus’ wil mijn hart gerust.

TUSSENZANG                                          Ps. 146(145), 7, 8-9a, 9bc-10

Gelukkig wie hulp zoekt bij Jakobs God.

De Heer doet altijd zijn woord gestand,
verdrukten verschaft Hij recht.
De Heer geeft brood aan wie honger heeft,
gevangenen geeft Hij de vrijheid.

De ogen van de blinden opent de Heer,
gebrokenen richt Hij weer op.
De Heer bemint de rechtvaardigen,
de Heer behoedt de ontheemden.

De Heer geeft wees en weduwen steun,
maar zondaars laat Hij verdwalen.
De Heer is koning in eeuwigheid,
uw God, Sion, heerst over alle geslachten.

ALLELUIA                                                      I Tess. 2, 13

Alleluia.
Ontvangt het goddelijk woord,
niet als een woord van mensen
maar als wat het inderdaad is : het woord van God.
Alleluia.

EVANGELIE                                                    Lc. 17, 20-25
Het Rijk Gods is midden onder u.

Uit het heilig evangelie van onze heer Jezus Christus volgens
Lucas

Toen Jezus door de Farizeeën de vraag werd gesteld,
wanneer het Rijk Gods zou komen, gaf Hij hun ten antwoord :
“De komst van het Rijk Gods kunt ge niet waarnemen.
“Men kan niet zeggen : Kijk, hier is het of daar is het.
“Want het Rijk Gods is midden onder u.”

Verder zei Hij tot zijn leerlingen :
“Er zal een tijd komen, dat gij zult wensen
één dag van de Mensenzoon te zien
maar gij zult de Mensenzoon niet zien.
“Als men u zal zeggen :
Zie, Hij is daar, of : Zie, Hij is hier,
gaat er dan niet naar toe en volgt ze niet.
“Want wanneer zijn dag komt
zal de Mensenzoon zijn als de opflitsende bliksem,
die schittert van het ene einde van de hemel tot het andere.
“Maar eerst moet Hij veel lijden
en door dit geslacht verworpen worden.”


Laudato Si

 

Encycliek van

PAUS FRANCISCUS

 

Over de zorg voor het gemeenschappelijk huis 

229. Wij moeten opnieuw beseffen dat wij elkaar nodig hebben, dat wij een verantwoordelijkheid hebben jegens de ander en de wereld, dat het de moeite waard is goed en eerlijk te zijn. We hebben al te lang moreel verval geaccepteerd door een spelletje te spelen met ethiek, goedheid, geloof en eerlijkheid. En het ogenblik is gekomen om te erkennen dat deze vrolijke oppervlakkigheid ons weinig heeft gebracht. Deze verwoesting van het fundament van het maatschappelijk leven leidt er toe dat wij tegenover elkaar komen te staan om de eigen belangen te verdedigen, veroorzaakt het opkomen van nieuwe vormen van geweld en wreedheid en verhindert de ontwikkeling van een ware cultuur van de zorg voor het milieu.

Wordt vervolgd  Voor alle voorgaande publicaties scroll omlaag

De bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, ©Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.
Overwegingen uit Liturgische suggesties voor de weekdagen en de zondagen
Laudato Si Officiële Nederlandse vertaling

Gepubliceerd door leopardoel

I am a 91-years old retired Johnson & Johnson researcher, who wants to spend the rest of his years to the spreading of the gospel in a daily blog.

Geef een reactie

%d bloggers liken dit: