http://kerkengeloof.wordpress.com

Donderdag in de drieëndertigste week

Uitnodiging

Mag ik hiermee Uw aandacht vragen voor
het dagelijks lezen van het Evangelie?

Deze uitnodiging wil U deelgenoot maken aan de vreugde
van het evangelie. Iedereen, niemand uitgezonderd,
kan die vreugde ervaren door zijn hart open te stellen
voor de genezende werking van Gods woord.

Elke morgen vanaf 7 uur ter beschikking

Overweging
De lezingen van gisteren en vandaag vormen een eenheid. God is ongenaakbaar en de boekrol met de zeven zegels ligt in zijn rechterhand. Niemand in de hemel, op aarde of onder de aarde kan de boekrol openen. Hoe hoog is dan de waardigheid van Christus niet, (leeuw van Juda, Lam dat geslacht is) als Hij alleen in staat is die boekrol te openen en de geheimen van God te openbaren. Vandaar komt Christus ook de zang van het nieuwe lied toe.

EERSTE LEZING                                         Apok. 5, 1-10

Het Lam is geslacht en het heeft ons gekocht
met zijn bloed uit elke stam.

Uit de Openbaring van de heilige apostel Johannes

Ik, Johannes, zag in de rechterhand van Hem
die op de troon is gezeten, een boekrol,
beschreven van binnen en van buiten
en verzegeld met zeven zegels.
En ik zag een machtige engel
die riep met luide stem :
“Wie is waardig het boek te openen en zijn zegels te verbreken ?”
Maar niemand in de hemel of op aarde of onder de aarde
was bij machte het boek te openen en te lezen.
En ik weende zeer
omdat niemand waardig werd bevonden
het boek te openen en te lezen.
Toen zei een van de oudsten tot mij :
“Ween niet.
“De leeuw uit de stam Juda,
de Wortel van David,
Hij heeft overwonnen :
Hij zal het boek openen en de zeven zegels verbreken.”
Toen zag ik
tussen de troon met de vier dieren en de kring van de oudsten
een Lam staan, als geslacht,
met zeven horens en zeven ogen –
dit zijn de zeven geesten Gods, uitgezonden over heel de aarde.
Hij kwam naderbij
en nam het boek
uit de rechterhand van Hem die op de troon is gezeten.
En toen Hij het boek genomen had,
vielen de vier dieren neer voor het Lam ;
en ook de vierentwintig oudsten,
elk met een citer in de hand
en met gouden schalen vol reukwerk –
dat zijn de gebeden van de heiligen.
En zij zongen een nieuw lied :
“Waardig zijt Gij
het boek te nemen en zijn zegels te openen ;
want Gij zijt geslacht
en Gij hebt hen gekocht voor God met uw bloed
uit elke stam en taal en volk en natie.
“En Gij hebt hen voor onze God gemaakt
tot een koninkrijk van priesters,
en zij zullen heersen op de aarde.”

TUSSENZANG                           Ps. 149, 1-2, 3-4, 5-6a, 9b

Gij hebt hen voor onze God gemaakt
tot een koninkrijk van priesters (Apok. 5, 10).
of : Alleluia.

Zingt voor de Heer een nieuw gezang,
zijn lof weerklinke te midden der zijnen.
Israël juiche zijn Schepper toe,
laat Sions zonen hun koning begroeten.

Looft zijn Naam in een heilige dans,
bespeelt voor Hem harp en citer.
Want onze Heer, die zijn volk bemint,
omkranst de verdrukte met zegekransen.

Jubelt dus, heiligen, om uw triomf,
viert feest in uw legerplaatsen ;
gaat met het lied van God in uw mond,
een taak die zijn vromen tot eer strekt.

ALLELUIA                               Ps. 27(26), 11

Alleluia.
Toon mij uw weg, Heer, bij tegenstand,
leid mij langs effen paden.
Alleluia.

EVANGELIE                              Lc. 19, 41-44

Mocht ook gij op deze dag inzien wat u tot vrede strekt !

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens
Lucas

In die tijd naderde Jezus Jeruzalem,
Hij liet zijn blik over de stad gaan
en weende over haar terwijl Hij zei :
“Mocht ook gij op deze dag inzien wat u tot vrede strekt !
“Er zullen dagen over u komen
dat uw vijanden een wal tegen u opwerpen,
u omsingelen en u van alle kanten insluiten ;
zij zullen u, met uw kinderen die in u wonen, neersmakken
en zij zullen in u geen steen op de andere laten,
omdat gij de tijd niet hebt erkend
waarin barmhartig op u werd neergezien.”


Laudato Si

 

Encycliek van

PAUS FRANCISCUS

 

Over de zorg voor het gemeenschappelijk huis

236. In de eucharistie vindt de schepping haar grootste verheffing. De genade die zich voelbaar manifesteert, bereikt een verbazingwekkende uitdrukking, wanneer de mensgeworden God zelf zover gaat dat Hij zich door zijn schepsel laat eten. De Heer wilde, op het hoogtepunt van het mysterie van de Menswording, ons via een stuk materie innerlijk bereiken. Niet van bovenaf, maar van binnenuit, opdat wij Hem zelf in onze wereld konden ontmoeten. In de eucharistie wordt reeds de volheid verwezenlijkt en zij is het vitale middelpunt van het heelal, een middelpunt dat overstroomt van liefde en onuitputtelijk leven. Verenigd met de mensgeworden Zoon, die tegenwoordig is in de eucharistie, brengt heel de kosmos dank aan God. De eucharistie is inderdaad in zichzelf een daad van kosmische liefde: “Ja, kosmisch! want zelfs als de eucharistie wordt gevierd aan het kleine altaar van een dorpskerk, wordt zij in zekere zin altijd gevierd op het altaar van de wereld“. De eucharistie verenigt hemel en aarde, omarmt en doordringt heel de schepping. De wereld, die uit Gods handen is voortgekomen, keert in vreugdevolle en volledige aanbidding naar Hem terug: in het eucharistisch brood “is de schepping gericht op de vergoddelijking, de heilige bruiloft, de eenmaking met de Schepper zelf”. Daarom is de eucharistie ook een bron van licht en motivatie voor onze zorg voor het milieu en geeft ons richting om bewakers van heel de schepping te zijn.

Wordt vervolgd  Voor alle voorgaande publicaties scroll omlaag

De bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, ©Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.
Overwegingen uit Liturgische suggesties voor de weekdagen en de zondagen
Laudato Si Officiële Nederlandse vertaling

Gepubliceerd door leopardoel

I am a 91-years old retired Johnson & Johnson researcher, who wants to spend the rest of his years to the spreading of the gospel in a daily blog.

Geef een reactie

%d bloggers liken dit: