Maandag – H. Johannes van het Kruis, pr. en krkl.

Uitnodiging

Mag ik hiermee Uw aandacht vragen voor
het dagelijks lezen van het Evangelie?

Deze uitnodiging wil U deelgenoot maken aan de vreugde
van het evangelie. Iedereen, niemand uitgezonderd,
kan die vreugde ervaren door zijn hart open te stellen
voor de genezende werking van Gods woord.

Elke morgen vanaf 7 uur ter beschikking

Overweging
Jezus en Johannes de Doper passen niet in de religieuze wereld van hogepriesters en oudsten. Ze passen niet in het verwachtingspatroon, en worden bevraagd, geïnterpelleerd. Het is de tijd van de beslissende keuzes: wie oor had naar de verkondiging van Johannes, zal zich ook voorbereiden op de komst van Jezus.
Die komst bereiden we voor door tijd te maken om na te denken: over de kleine en grotere keuzes die we elke dag maken – of niet maken. Om na te gaan welke beslissingen mij dichter bij Jezus brengen, en welke de weg naar Hem versperren. Om de vraag te stellen of mijn bidden en handelen zo zijn dat er met Kerstmis échte bevrijding komt.

EERSTE LEZING                                               Num. 24, 2-7. 15-17a

Een ster komt op uit Jakob.

Uit het Boek Numeri

Toen Bileam de ogen opsloeg en Israël
stam bij stam gelegerd zag, kwam de geest van God over hem.
Hij hief het volgende lied aan :

“Dit is het orakel van Bileam, zoon van Beor,
het orakel van de man die geheimen mocht zien,
het orakel van hem die God hoort spreken,
die schouwt wat de Almachtige ontsluiert,
en in extase openbaringen ontvangt.
“Hoe schoon zijn uw tenten, Jakob,
hoe mooi uw woningen, Israël :
als dalen liggen zij uitgespreid,
als tuinen langs een rivier,
als aloëbomen door de Heer geplant,
als ceders die staan aan het water.
“Zijn emmers stromen over van water ;
wat hij zaait wordt volop bevloeid.
“Zijn koning komt hoger dan Agag ;
zijn koningschap zal zich verheffen.”

Toen hief hij het volgende lied aan :

“Dit is het orakel van Bileam, zoon van Beor,
het orakel van de man die geheimen mocht zien,
het orakel van hem die God hoort spreken,
die weet wat de Allerhoogste weet,
die aanschouwt wat de Almachtige ontsluiert
en in extase openbaringen ontvangt.
“Ik zie hem, maar niet in het heden,
ik aanschouw hem, maar niet van nabij ;
een ster komt op uit Jakob,
een scepter rijst uit Israël.”

TUSSENZANG                                       Ps. 25 (24) 4bc-5ab, 6-7bc, 8-9

Wijs mij uw wegen, Heer,
leer mij uw paden kennen.

Wijs mij uw wegen, Heer,
leer mij uw paden kennen.
Leid mij volgens uw woord,
want Gij zijt mijn God en Verlosser.

Gedenk uw barmhartigheid, Heer,
uw altijd geschonken ontferming.
Herinner u niet het kwaad van mijn jeugd,
maar denk aan mij met erbarmen.

De Heer is goed en rechtschapen,
daarom wijst Hij zondaars de weg.

ALLELUIA

Alleluia.
De Heer komt, gaat Hem tegemoet ;
Hij is de Vorst van de vrede.
Alleluia.

EVANGELIE                                                   Mt. 21, 23-27

Het doopsel van Johannes, waar was dat vandaan ?

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens
Matteüs

Op zekere dag ging Jezus naar de tempel
en toen Hij daar aan het onderrichten was,
kwamen de hogepriesters en de oudsten van het volk
Hem de vraag stellen :
“Welke bevoegdheid hebt Gij om dit alles te doen ?
“En wie heeft U die bevoegdheid dan gegeven ?”
Jezus antwoordde hun :
“Ik zal u ook een vraag stellen,
en als gij Mij daar antwoord op geeft,
zal Ik u op mijn beurt zeggen
krachtens welke bevoegdheid Ik dit alles doe.
“Het doopsel van Johannes, waar was dat vandaan ?
“Van de hemel of van de mensen ?”
Zij beraadslaagden onder elkaar :
“Als wij zeggen : van de hemel, dan zal Hij tegen ons zeggen :
Waarom hebt gij hem dan geen geloof geschonken ?
“Als we zeggen : van de mensen,
dan hebben wij het volk te vrezen,
want iedereen houdt Johannes voor een profeet.”
Ze gaven Jezus dus ten antwoord :
“Wij weten het niet.”
Toe zei Hij op zijn beurt tot hen :
“Dan zeg Ik u evenmin
krachtens welke bevoegdheid Ik zo handel.”


Laudato Si

 

Encycliek van

PAUS FRANCISCUS

 

Over de zorg voor het gemeenschappelijk huis 

14. Ik nodig dringend uit tot een nieuwe dialoog over de wijze waarop wij de toekomst van de planeet gestalte geven. Wij hebben behoefte aan een gesprek dat ons allen verenigd, omdat de uitdaging van het milieu die wij meemaken, en de menselijke wortels ervan ons aangaan en ons allen raken. De wereldwijde ecologische beweging heeft al een lange en rijke weg afgelegd en talrijke groepen burgers doen ontstaan die een bewustwording hebben bevorderd. Helaas zijn veel inspanningen om concrete oplossingen te zoeken voor de milieucrisis vaak gefrustreerd, niet alleen door de weigering van de machtigen, maar ook door het gebrek aan belangstelling van de anderen. Gedrag dat ook onder gelovigen de weg voor een oplossing in de weg staat, gaat van de ontkenning van het probleem tot onverschilligheid, gemakzuchtige berusting of blind vertrouwen in technische oplossingen. Wij hebben een nieuwe universele solidariteit nodig. Zoals de bisschoppen van Zuid-Afrika hebben gezegd, “zijn de talenten en het engagement van allen nodig om de door de mens aan de schepping van God toegebrachte schade te herstellen”. Wij kunnen allen meewerken als instrument van God voor de zorg voor de schepping, ieder met zijn eigen cultuur en ervaring, eigen initiatieven en vermogen.

Wordt vervolgd  Voor alle voorgaande publicaties scroll omlaag

De bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, ©Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.
Overwegingen uit Liturgische suggesties voor de weekdagen en de zondagen
Laudato Si Officiële Nederlandse vertaling

Gepubliceerd door leopardoel

I am a 90-years old retired Johnson & Johnson researcher, who wants to spend the rest of his years to the spreading of the gospel in a daily blog.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: