http://kerkengeloof.wordpress.com

Vrijdag – H. Damasus I, paus

Uitnodiging

Mag ik hiermee Uw aandacht vragen voor
het dagelijks lezen van het Evangelie?

Deze uitnodiging wil U deelgenoot maken aan de vreugde
van het evangelie. Iedereen, niemand uitgezonderd,
kan die vreugde ervaren door zijn hart open te stellen
voor de genezende werking van Gods woord.

Elke morgen vanaf 7 uur ter beschikking

Overweging
De lezingen geven uitdrukking van een diepe weemoed: het is de weemoed van de gemiste kans. Het volk van Israël heeft zijn kansen gemist. “Als gij acht gegeven had op mijn geboden . . .”, spreekt de profeet. Ook de tijdgenoten van Jezus missen hun kans: ze zien in de komst van Johannes de Doper niet de voorbode van Jezus’ komst. Zullen zij dan achteloos voorbijgaan aan de boodschap van Godswege? Zal onze tijd, zullen ook wij deze kans missen? Niet als we uitkijken naar God op de plaatsen waar Hij aanwezig komt. En ook na een gemiste kans is God barmhartig. Van Hem mag iedereen altijd opnieuw een nieuwe begin maken. Ook wij.

EERSTE LEZING                                             Jes. 48, 17-19
Geef toch acht op de geboden van de Heer !

Uit de profeet Jesaja
 
Zo spreekt de HEER, uw verlosser, Israëls Heilige:
“Ik ben de HEER, uw God,
die u voor uw bestwil wil leren,
en u voeren over de weg die gij moet gaan!
Als gij acht gegeven had op mijn geboden
zou de voorspoed u reeds nu omspoeld hebben
als een bergstroom,
en zou uw welvaart zo uitgestrekt geweest zijn
als de zee met zijn golven.
Uw nageslacht zou talrijk geweest zijn als de zandkorrels,
uw nakomelingen als het stof:
hun naam zou bij Mij
nooit uitgeveegd zijn, nooit uitgewist!”
TUSSENZANG                                                          Ps.1,1-2,3,4,6
Wie U volgt, Heer, zal het licht des levens bezitten (Joh. 8, 12)
Gelukkig de man die weigert te doen
wat goddelozen hem aanraden ;
die niet de wegen der zondaars gaat,
niet zit te midden der spotters.
Hij is als een boom, aan het water geplant,
die vruchten draagt op zijn tijd ;
des zomers verdorren zijn bladeren niet,
maar al wat hij doet brengt hem voorspoed.
De goddelozen vergaat het zo niet ;
de wind blaast hen weg als kaf.
De Heer immers let op de weg der gerechten,
de weg van de zondaars loopt dood.
ALLELUIA
Alleluia.
Hij komt als Koning en Heer van de aarde.
Het juk van de ballingschap zal Hij verbrijzelen.
Alleluia.
EVANGELIE                                                                  Mt. 11, 16-19
Zij luisteren noch naar Johannes noch naar de Mensenzoon.
                                                                                              
Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Matteüs
 In die tijd sprak Jezus tot de menigte:

“Waarmee zal Ik dit geslacht vergelijken?
Het gelijkt op kinderen die op het marktplein zitten
en de andere partij toeroepen:
Wij hebben voor jullie op de fluit gespeeld
en jullie hebt niet gedanst;
wij hebben een treurlied gezongen
en jullie hebt niet op je borst geklopt.
Immers: Johannes komt,
hij eet niet en drinkt niet, en ze zeggen:
Hij is van de duivel bezeten!
De Mensenzoon komt,
Hij eet en drinkt wel, en ze zeggen:
Kijk die gulzigaard en wijndrinker,
die vriend van tollenaars en zondaars !
Maar de wijsheid vindt haar rechtvaardiging in haar werken.”


Laudato Si

 

Encycliek van

PAUS FRANCISCUS

 

Over de zorg voor het gemeenschappelijk huis 

11. Zijn getuigenis toont ons ook dat een integrale ecologie vraagt om een open staan voor categorieën die de taal van de exacte wetenschappen of van de biologie te boven gaan en ons verbinden met het wezenlijke van de mens. Zoals dat gebeurt wanneer wij op iemand verliefd worden, was  Franciscus’ reactie, telkens wanneer hij naar de zon, de maan, de kleinste dieren keek, zingen en daarbij betrok hij in zijn lof alle andere schepselen. Hij stond in verbinding met heel de schepping en preekte zelfs tot de bloemen en “hij nodigde ze uit om God te prijzen en lief te hebben, als met rede begiftigde wezens”. Zijn reactie was veel meer dan een intellectuele waardering of economische berekening, omdat voor hem ieder schepsel een zuster was, met hem verbonden door banden van genegenheid. Daarom voelde hij zich geroepen zorg te dragen voor alles wat bestaat. Zijn leerling de heilige Bonaventura vertelde dat hij, “overwegend dat alle dingen een gemeenschappelijke oorsprong hebben, zich nog meer vervuld voelde van medelijden en de schepselen, hoe klein ze ook waren, broeder en zuster noemde”. Deze overtuiging mag niet worden veracht als irrationele romantiek, omdat zij van invloed is op de keuzes die ons gedrag bepalen. Als wij zonder deze openheid voor verbazing en verwondering de natuur en het milieu benaderen, als wij niet meer de taal spreken van broederschap en schoonheid in onze relatie met de wereld, zullen onze gedragingen zijn die van een overheerser, van een consument of van een pure uitbuiter van de natuurlijke bronnen, die niet in staat is paal en perk te stellen aan zijn directe belangen. Omgekeerd zullen soberheid en zorg spontaan ontstaan, als wij ons innerlijk verbonden voelen met alles wat bestaat. De armoede en soberheid van de heilige Franciscus was niet alleen maar uiterlijk ascetisme, maar iets veel radicalers: ervan afzien van de werkelijkheid een puur object van gebruik en overheersing te maken.

Wordt vervolgd  Voor alle voorgaande publicaties scroll omlaag

De bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, ©Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.
Overwegingen uit Liturgische suggesties voor de weekdagen en de zondagen
Laudato Si Officiële Nederlandse vertaling

 

Gepubliceerd door leopardoel

I am a 91-years old retired Johnson & Johnson researcher, who wants to spend the rest of his years to the spreading of the gospel in a daily blog.

Geef een reactie

%d bloggers liken dit: