Woensdag – Driekoningen

Uitnodiging

Mag ik hiermee Uw aandacht vragen voor
het dagelijks lezen van het Evangelie?

Deze uitnodiging wil U deelgenoot maken aan de vreugde
van het evangelie. Iedereen, niemand uitgezonderd,
kan die vreugde ervaren door zijn hart open te stellen
voor de genezende werking van Gods woord.

Elke morgen vanaf 7 uur ter beschikking

Overweging
De geloofsverkondiger mag niet blijven steken of zich wentelen in het succes dat hij oogst. Daarom zegt Jezus dat Hij altijd opnieuw op weg moet gaan, van dorp naar dorp, van stad naar stad. Jezus ziet de geloofsverkondigers als rondtrekkende predikers, niet als mensen die zich ergens vastzetten, in een vaste kring blijven rondhangen. Deze gedachte kan velen afschrikken, angstig maken. Ongetwijfeld doet ze mensen afhaken. Om de verkondigingsopdracht aan te kunnen is het belangrijk te beseffen dat de Heer bij ons blijft op velerlei wijzen, in vele tekens. Het komt er op aan dat te ervaren.

EERSTE LEZING                                                 I Joh. 4, 11-18

Als wij elkaar liefhebben woont God in ons.

Uit de eerste brief van de heilige apostel Johannes

Vrienden,

Als God ons zozeer heeft liefgehad
moeten ook wij elkander liefhebben.
Nooit heeft iemand God gezien,
maar als wij elkaar liefhebben
woont God in ons
en is zijn liefde in ons volmaakt geworden.
Dit is het bewijs dat wij in Hem verblijven
zoals Hij verblijft in ons,
dat Hij ons deel heeft gegeven aan zijn Geest.
En wij, wij hebben gezien en wij getuigen
dat de Vader zijn Zoon heeft gezonden
om de heiland van de wereld te zijn.
Als iemand erkent dat Jezus de Zoon van God is
woont God in hem
en woont hij in God.
Zo hebben wij de liefde leren kennen die God voor ons heeft
en wij geloven in haar.
God is liefde :
wie in de liefde woont
woont in God
en God is met hem.
Onze liefde is volmaakt
als wij vertrouwvol uitzien naar de dag van het oordeel,
omdat wij in deze wereld leven
volgens het voorbeeld van Christus.
Liefde laat geen ruimte voor vrees.
De volmaakte liefde drijft de vrees uit,
want vrees duidt op straf
en wie vreest is niet volgroeid in de liefde.

TUSSENZANG                                                   Ps. 72(71), 2, 10, 12-13

Hem huldigen alle vorsten der aarde
en alle volkeren dienen Hem.

mijn God, verleen de koning uw wijsheid,
de koningszoon uw rechtvaardigheid.
Hij moge uw volk rechtvaardig besturen,
uw armen met billijkheid.

Vorsten van Tarsis, van verre kusten,
zenden geschenken,
Arabische heersers en Etiopen betalen Hem cijns.

De arme die steun vraagt zal Hij bevrijden,
de ongelukkige zonder hulp.
Hij zal zich ontfermen over misdeelden,
de zwakken schenkt Hij weer levensmoed.

ALLELUIA                                                          Mt. 4, 23

Alleluia.
Jezus verkondigde de Blijde Boodschap
van het koninkrijk
en alle ziekten en alle kwalen onder het volk
genas Hij.
Alleluia.

EVANGELIE                                                   Mc. 6, 45-52

Jezus bedaart de storm en loopt over het meer.

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens
Marcus

Na de broodvermenigvuldiging
dwong Jezus onmiddellijk zijn leerlingen
in de boot te gaan en alvast naar de overkant te varen,
naar Betsaïda,
terwijl Hij het volk naar huis zou zenden.
Na afscheid van hen genomen te hebben
ging Hij de berg op om te bidden.
Toen de avond viel bevond de boot zich midden op het meer
en was Hij alleen aan land.
Omdat Hij zag dat zij zich aftobden om vooruit te komen
– de wind zat hun tegen –
kwam Hij omstreeks de vierde nachtwake
te voet over het meer naar hen toe ;
en Hij wilde hen voorbijgaan.
Maar toen zij Hem zo over het meer zagen gaan
meenden zij dat het een spook was en schreeuwden zij het uit.
Want allen zagen Hem en raakten van streek.
Maar onmiddellijk begon Hij met hen te spreken en zei hun :
“Weest gerust, Ik ben het. Vreest niet.”
Hij klom bij hen in de boot en de wind ging liggen.
Zij raakten buiten zichzelf van verbazing,
want zij waren door het gebeurde met de broden
niet tot inzicht gekomen, maar hun geest was verblind.

____________________________________________________________________________

Laudato Si

 

Encycliek van

PAUS FRANCISCUS

 

Over de zorg voor het gemeenschappelijk huis 

42. Het is noodzakelijk veel meer te investeren in onderzoek om het gedrag van de ecosystemen te begrijpen en op de juiste wijze de verschillende variabelen van het effect van iedere belangrijke verandering van het milieu te analyseren. Daar alle schepselen onderling met elkaar zijn verbonden, moet van ieder ervan de waarde met liefde en verwondering worden erkend en hebben wij allen als geschapen wezens elkaar nodig. Ieder gebied heeft een verantwoordelijkheid in de zorg voor deze familie en daarom zou men een nauwkeurige inventaris moeten maken van de soorten die het herbergt, met het oog op de ontwikkeling van programma’s en strategieën van bescherming, met bijzondere aandacht zorgend voor de soorten die aan het uitsterven zijn. 

Wordt vervolgd     Voor voorgaande publicaties scroll omlaag

Wordt vervolgd  Voor alle voorgaande publicaties scroll omlaag

De bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, ©Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.
Overwegingen uit Liturgische suggesties voor de weekdagen en de zondagen
Laudato Si Officiële Nederlandse vertaling.

Wednesday – Epiphany

Invitation

May I draw your attention to
the daily reading of the Gospel?

This invitation wants you to share in the joy
of the gospel. Everyone, no one excepted,
can experience that joy by opening his heart
for the healing effect of God’s word.

Available every morning from 7 a.m.

Consideration
The proclaimer of faith must not get stuck or wallow in the success he reaps. That is why Jesus says that He must always go again and again, from village to village, from city to city. Jesus sees the proclaimers of faith as itinerant preachers, not as people who get stuck in a fixed circle. This thought can scare many people, make them anxious. Undoubtedly it makes people drop out. In order to be able to cope with the task of preaching, it is important to realize that the Lord stays with us in many ways, in many signs. It is important to experience that.

FIRST READING   I Jn. 4, 11-18

When we love each other, God dwells within us.

From the first letter of the holy apostle John

Friends,

If God loved us so much
we too must love one another.
Never has anyone seen God,
but if we love each other
God dwells in us
and his love in us has become perfect.
This is the proof that we dwell in Him
as He abides in us,
that He has given us part of His Spirit.
And we, we have seen and we testify
that the Father has sent His Son
to be the Savior of the world.
If anyone acknowledges that Jesus is the Son of God
God dwells in him
and he lives in God.
This is how we got to know the love God has for us.
and we believe in her.
God is love:
who lives in love
lives in God
and God is with him.
Our love is perfect
as we confidently look forward to the day of judgment,
because we live in this world
according to the example of Christ.
Love leaves no room for fear.
Perfect love expels fear,
because fear indicates punishment
and he who fears is not mature in love.

Hymne          Ps. 72(71), 2, 10, 12-13

To honour Him all the princes of the earth
and all peoples serve Him.

My God, grant the king your wisdom,
the king’s son your justice.
He may govern your people righteously,
your arms with fairness.

Princes of Tarsis, from distant shores,
send gifts,
Arab rulers and Etiopes pay him cijns.

He will free the poor person who asks for support,
the unfortunate one without help.
He will take care of the wretched,
He gives life to the weak again.

ALLELUIA   Mt. 4, 23

Alleluia.
Jesus proclaimed the Good News
of the kingdom
and all diseases and all ailments among the people
He healed.
Alleluia.

Gospel         Mc. 6, 45-52

Jesus calms the storm and walks across the lake.

From the holy gospel of our Lord Jesus Christ according to
Marcus

After the bread multiplication
Jesus immediately forced his disciples
to go in the boat and sail to the other side,
to Betsaïda,
while He would send the people home.
After saying goodbye to them
He went up the mountain to pray.
When evening fell, the boat was in the middle of the lake
and he was alone ashore.
Because He saw that they were caving in to get ahead
– the wind was against them –
He came around the fourth vigil
on foot across the lake towards them ;
and He wanted to pass them by.
But when they saw Him go that way across the lake
they thought it was a ghost and shouted it out.
For all saw Him and were upset.
But immediately He began to speak to them and told them :
“Don’t worry, it’s me. Do not fear.”
He climbed in the boat with them and the wind went down.
They were amazed outside of themselves,
for they had not understood the real meaning of the feeding of the five-thousend:
their minds could not grasp it.

Laudato Si

Encyclics of

POPE FRANCISCUS

About caring for the common house

42. It is necessary to invest much more in research in order to understand the behaviour of ecosystems and to correctly analyse the different variables of the impact of each significant change in the environment. Since all creatures are interconnected, the value of each must be recognized with love and wonder, and we all need each other as created beings. Each area has a responsibility in caring for this family and therefore one should make an accurate inventory of the species it hosts, with a view to developing programs and strategies of protection, paying particular attention to those species that are becoming extinct.

To be continued for previous publications scroll down

The Bible text in this edition is a translation from De Nieuwe Bijbelvertaling, ©Dutch Bible Society 2004/2007.
Considerations from Liturgical suggestions for the weekdays and Sundays
Laudato Si Official English translation

Gepubliceerd door leopardoel

I am a 90-years old retired Johnson & Johnson researcher, who wants to spend the rest of his years to the spreading of the gospel in a daily blog.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: