http://kerkengeloof.wordpress.com

Zondag – Doopsel van de Heer

Uitnodiging

Mag ik hiermee Uw aandacht vragen voor
het dagelijks lezen van het Evangelie?

Deze uitnodiging wil U deelgenoot maken aan de vreugde
van het evangelie. Iedereen, niemand uitgezonderd,
kan die vreugde ervaren door zijn hart open te stellen
voor de genezende werking van Gods woord.

Elke morgen vanaf 7 uur ter beschikking

Openingswoord
Vandaag sluiten we de kersttijd af
met een opvallende gebeurtenis
aan het begin van het openbare leven van Jezus.
Hij trekt weg uit zijn vaderstad
en laat zich in de rivier de Jordaan dopen door Johannes de Doper.
Op dat moment wordt Hij zich bewust van wie Hij is
en wat Hem te doen staat in zijn leven.
Het feest van de doop van de Heer
is ook een feest van de herinnering aan onze eigen doop.
Een uitgelezen moment om stil te staan
bij wat het betekent om als gedoopt mens door het leven te gaan.

EERSTE LEZING               Jes. 55, 1-11

Komt naar het water en luistert, en gij zult leven.

Uit de profeet Jesaja

Zo spreekt God de Heer:

“Komt naar het water, gij allen die dorst lijdt!
“Ook gij die geen geld hebt, komt toch.
“Komt kopen,
geniet zonder geld
en zonder te betalen.
“Komt kopen wijn en melk.
“Wat geeft gij uw geld voor iets dat geen brood is ?
“Wat geeft gij uw arbeid voor iets dat niet voedt ?
“Luistert, luistert naar Mij:
dan eet gij wat goed is,
dan verzadigt gij u aan heerlijke spijs.

“Neigt uw oor en komt naar Mij
en luistert,
en gij zult leven.
“Een blijvend verbond ga Ik sluiten met u;
de gunst, aan David verleend, verloochen Ik niet.
“Hem heb Ik gemaakt tot getuige voor de volkeren,
tot vorst en gebieder over de naties.
“Waarlijk, een volk zult gij roepen dat gij niet kent
en een volk dat u niet kent, snelt naar u toe
omwille van Israëls Heilige die u verheerlijkt.

“Zoekt de Heer nu Hij zich laat vinden,
roept Hem aan nu Hij nabij is.
“De ongerechtige moet zijn weg verlaten,
de zondaar zijn gedachten;
hij moet naar de Heer terugkeren
– de Heer zal zich erbarmen –
terug naar onze God, die altijd wil vergeven.
“Uw gedachten zijn nu eenmaal niet mijn gedachten,
mijn wegen niet uw wegen
– zo luidt de godsspraak van de Heer -,
maar zoals de hemel hoog boven de aarde is,
zo hoog gaan mijn wegen uw wegen te boven
en mijn gedachten uw gedachten.

“Zoals de regen en de sneeuw uit de hemel vallen
en daar pas terugkeren
wanneer zij de aarde hebben gedrenkt,
haar hebben bevrucht, zodat zij groen wordt,
wanneer zij het zaad aan de zaaier hebben gegeven
en het brood aan de eter,
zo zal het ook gaan met het woord
dat komt uit mijn mond:
het keert niet vruchteloos naar Mij terug;
het keert pas weer
wanneer het mijn wil volbracht heeft
en zijn zending heeft vervuld.”

Antwoordpsalm             Jes. 12, 2cd-3, 4bcd, 5-6

Keervers
Gij zult in vreugde water putten
uit de bronnen van heil.

De Heer is mij kracht, Hem prijs ik,
Hij heeft mij redding gebracht.
Verheugd zult ge water scheppen
uit de bronnen van heil.

Verheerlijkt de Heer, roept zijn Naam aan;
Maakt bij de volken zijn daden bekend,
gedenkt hoe verheven zijn Naam is.

Bezingt de Heer om zijn weergaloos werk,
laat heel de aarde het weten.
Verheugt u en jubelt, die Sion bewoont,

om Israëls Heilige, groot in uw midden.

TWEEDE LEZING            1 Joh. 5, 1-9

De Geest, het water en het bloed.

Uit de eerste brief van de heilige apostel Johannes

Vrienden,

Iedereen die gelooft dat Jezus de verlosser is,
is een kind van God.
Welnu, wie de vader liefheeft,
bemint ook het kind.
Willen wij God liefhebben en zijn geboden onderhouden,
dan moeten wij ook Gods kinderen liefhebben.
Dat is onze maatstaf.
God beminnen wil zeggen:
zijn geboden onderhouden,
en zijn geboden zijn niet moeilijk te onderhouden
want ieder die uit God geboren is,
overwint de wereld.
En het wapen waarmee wij de wereld overwinnen,
is geen ander dan ons geloof.
Niemand kan de wereld overwinnen dan hij die gelooft
dat Jezus de Zoon van God is.
Hij is het die gekomen is met water en bloed,
Jezus Christus.
Hij is gekomen, niet door water alleen
maar door water en bloed.
De Geest betuigt het,
omdat de Geest de waarheid is.
Want er zijn drie getuigen,
de Geest,
het water
en het bloed,
en deze drie stemmen overeen.
Als wij het getuigenis van mensen aannemen,
dan zeker dat van God,
dat zoveel groter gezag heeft;
God zelf waarborgt dit getuigenis
dat Hij heeft afgelegd aangaande zijn Zoon.

Vers voor het evangelie           Joh. 1, 29

Alleluia.
Johannes zag Jezus naar zich toekomen en zei:
Zie het Lam Gods dat de zonde van de wereld wegneemt.
Alleluia.

EVANGELIE             Mc. 1, 7-11

Gij zijt mijn Zoon, mijn veelgeliefde; in U heb Ik welbehagen.

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens
Marcus

In die tijd predikte Johannes:
“Na mij komt die sterker is dan ik,
en ik ben niet waardig mij te bukken
en de riem van zijn sandalen los te maken.
“Ik heb u gedoopt met water
maar Hij zal u dopen met de heilige Geest.”

In die tijd vertrok Jezus uit Nazaret in Galilea
en liet zich in de Jordaan door Johannes dopen.
En op hetzelfde ogenblik dat Hij uit het water opsteeg,
zag Hij de hemel openscheuren
en de Geest als een duif op zich neerdalen.
En er kwam een stem uit de hemel:
“Gij zijt mijn Zoon,
mijn veelgeliefde;
in U heb IK  welbehagen.”


Laudato Si

 

Encycliek van

PAUS FRANCISCUS

 

Over de zorg voor het gemeenschappelijk huis 

V. Planetaire ongelijkheid

48. Het menselijk en natuurlijke milieu gaan samen achteruit en wij zullen niet op een adequate wijze het hoofd kunnen bieden aan de vernietiging van het milieu, als wij geen aandacht besteden aan de oorzaken die verband hebben met het menselijk en maatschappelijk verval. De achteruitgang van het milieu en de samenleving treft in het bijzonder de zwaksten van de planeet:”Zowel de gemeenschappelijke ervaring van het gewone leven als het wetenschappelijk onderzoek laten zien dat de armste mensen te lijden hebben onder de ernstigste effecten van alle aanvallen op het milieu”. De uitputting van de visreserves straft bijvoorbeeld vooral degenen die van de beroepsvisvangst leven en niets hebben om deze te vervangen, de vervuiling van het water treft in het bijzonder de armsten, die niet de mogelijkheid hebben om water in flessen te kopen, de stijging van het zeeniveau treft hoofdzakelijk de verarmde kustvolken, die nergens heen kunnen verhuizen. Het effect van het huidige gebrek aan evenwicht blijkt ook uit de vroegtijdige dood van veel armen, in de conflicten die worden veroorzaakt door het gebrek aan hulpbronnen, en zo veel andere problemen die geen voldoende ruimte vinden in de agenda’s van de wereld.

Wordt vervolgd  Voor alle voorgaande publicaties scroll omlaag

De bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, ©Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.
Overwegingen uit Liturgische suggesties voor de weekdagen en de zondagen
Laudato Si Officiële Nederlandse vertaling.

____________________________________________________________________________

Sunday – Baptism of the Lord

Invitation

May I draw your attention to
the daily reading of the Gospel?

This invitation wants you to share in the joy
of the gospel. Everyone, no one excepted,
can experience that joy by opening his heart
for the healing effect of God’s word.

Available every morning from 7 a.m.

Opening word
Today we close the Christmas time
with a striking event
at the beginning of the public life of Jesus.
He leaves his father city
and is baptized in the river Jordan by John the Baptist.
At that moment He becomes aware of who He is
and what to do in his life.
The feast of the baptism of the Lord
is also a celebration of the memory of our own baptism.
An exquisite moment to stand still
at what it means to go through life as a baptized person.

FIRST READING Is. 55, 1-11

Come to the water and listen, and you shall live.

From the prophet Isaiah

This is how God the Lord speaks :

“Come to the water, all of you who are thirsty!
“Even you who have no money, come anyway.
“Come and buy,
enjoy without money
and without paying.
“Comes to buy wine and milk.
“What do you give your money for something that’s not bread?
“What do you give your labor for something that doesn’t feed?
“Listen, listen to me.
then you eat what is good,
then saturate yourself with delicious food.

“Tend your ear and come to Me
and listen,
and thou shalt live.
“I am going to make a lasting covenant with you;
the favor granted to David I will not deny.
“I have made him a witness for the nations.
and through him I showed them my power.
Now you will summon foreign nations;
at one time they did not know you,
but now they will come running to join you!
I the Lord your God, thne holy God of Israël,
will make all this happen;
I will give you honour and glory.

“Seek the Lord now that He allows Himself to be found.
calls upon Him now that He is near.
“The unrighteous must leave his way,
the sinner’s thoughts;
he must return to the Lord
– the Lord will be merciful –
back to our God, who always wants to forgive.
“Your thoughts are not my thoughts,
my roads are not your roads
– This is what the Lord’s Speech of God says -,
but as the sky is high above the earth,
so high my ways exceed your ways
and my thoughts your thoughts.

“As the rain and the snow fall from the sky
and just return there
when they’ve soaked the earth,
have fertilized her so that she turns green,
when they have given the seed to the sower
and the bread to the eater,
so it will also go with the word
that’s coming out of my mouth:
it does not return to Me in vain;
it only returns again
when it has accomplished my will
and fulfilled his mission.”

Responsorial Psalm   Isa. 12, 2cd-3, 4bcd, 5-6

Refrains
Thou shalt draw water in joy
from the sources of salvation.

The Lord is my strength, I praise Him,
He brought me salvation.
Rejoice shall you scoop water
from the sources of salvation.

Glorifies the Lord, invokes His Name;
Makes his deeds known to the nations,
remembers how exalted his Name is.

Sings to the Lord for his incomparable work,
let the whole earth know.
Rejoice and rejoice that Zion inhabits,

to Israel’s Holy, great one in your midst.

SECOND READING 1 John 5, 1-9

The Spirit, the water and the blood.

From the first letter of the holy apostle John

Friends,

Anyone who believes that Jesus is the Savior,
is a child of God.
Well, he who loves the father,
also loves the child.
We want to love God and keep His commandments,
then we must also love God’s children.
That is our yardstick.
To love God means:
keeping his commandments,
and its commandments are not difficult to maintain
for all who are born of God,
conquers the world.
And the weapon with which we conquer the world,
is none other than our faith.
No one can conquer the world but he who believes
that Jesus is the Son of God.
It is He who came with water and blood,
Jesus Christ.
He came, not by water alone
but through water and blood.
The Spirit proclaims it,
because the Spirit is the truth.
Because there are three witnesses,
the Spirit,
the water
and the blood,
and these three correspond.
If we accept people’s testimony,
then surely that of God,
that has so much greater authority;
God Himself guarantees this testimony
that He has laid down concerning His Son.

Verse for the gospel John 1, 29

Alleluia.
John saw Jesus coming to him and said:
Behold the Lamb of God who takes away the sin of the world.
Alleluia.

GOSPEL Mc 1, 7-11

Thou art my Son, my beloved; in Thou I am well pleased.

From the holy gospel of our Lord Jesus Christ according to
Marcus

At that time Johannes preached:
“After me comes one who is stronger than me,
and I’m not worthy to stoop down.
and loosen the strap on his sandals.
“I have baptized you with water
but He will baptize you with the Holy Spirit.”

At that time Jesus left Nazareth in Galilee
and was baptized by John in the Jordaan.
And at the same time He ascended out of the water,
He saw the sky tear open
and the Spirit descends upon itself like a dove.
And a voice came from heaven:
“Thou art my Son,
my beloved;
in you I am well pleased.”

————————————————————————————————————-

Laudato Si

 

Encyclics of

POPE FRANCIS

 

About caring for the common house 

V. Planetary inequality

48. The human and natural environment are deteriorating together, and we will not be able to cope adequately with the destruction of the environment if we do not pay attention to the causes related to human and social decay. The degradation of the environment and society particularly affects the weakest people on the planet: “Both the common experience of ordinary life and scientific research show that the poorest people suffer the most serious effects of all attacks on the environment”. The depletion of fish stocks, for example, penalizes those who make a living from professional fishing and have nothing to replace it, water pollution particularly affects the poorest, who do not have the opportunity to buy bottled water, rising sea levels mainly affect impoverished coastal populations, who have nowhere to move. The effect of the current imbalance is also evident in the premature deaths of many poor people, in the conflicts caused by the lack of resources, and so many other problems that do not find sufficient space in the world’s agendas.

To be continued For all previous publications scroll down

The Bible text in this edition is taken from De Nieuwe Bijbelvertaling, ©Dutch Bible Society 2004/2007.
Considerations from Liturgical suggestions for the weekdays and Sundays
Laudato Si Official English translation.

Gepubliceerd door leopardoel

I am a 91-years old retired Johnson & Johnson researcher, who wants to spend the rest of his years to the spreading of the gospel in a daily blog.

Geef een reactie

%d bloggers liken dit: