http://kerkengeloof.wordpress.com

Vrijdag – H. Christophorus Magellaen

 Uitnodiging

Mag ik hiermee Uw aandacht vragen voor
het dagelijks lezen van het Evangelie?

Deze uitnodiging wil U deelgenoot maken aan de vreugde
van het evangelie. Iedereen, niemand uitgezonderd,
kan die vreugde ervaren door zijn hart open te stellen
voor de genezende werking van Gods woord.

Elke morgen vanaf 7 uur ter beschikking

Overweging

Jezus stelt in het  evangelie eigenlijk maar één vraag: ‘Simon, zoon van Johannes, hebt ge Mij meer lief dan deze die Mij liefhebben?’ Het is een heel persoonlijke, indringende vraag. Hij herhaalt ze, tot drie maal toe. Pas wanneer Hij zeker is van de liefde vertrouwt Hij iemand een verantwoordelijkheid toe.  Het is slechts de liefde die ons bekwaam maakt voor een opdracht in de geloofsgemeenschap. Wat wij doen zal – ondanks ons persoonlijk falen en onze ontrouw – een concretisering zijn van de liefde die wij de Heer hebben toegezegd. De eisen liggen dus hoog. Onze liefde voor de Heer zal ons brengen waar wij het niet willen. Maar, wij zullen sterk zijn omdat wij ons gedragen weten door de liefde van de Heer voor ons.

Eerste Lezing                                                 Hand.  25,  13-21

Jezus is dood, aldus Festus, maar Paulus beweert dat Hij leeft.

Uit de Handelingen van de Apostelen

In die dagen kwamen koning Agrippa en Berníke in Caesaréa
en maakten hun opwachting bij Festus.
Tijdens hun verblijf aldaar, dat verscheidene dagen duurde,
legde Festus het geval van Paulus aan de koning voor
met de woorden:
“Felix heeft hier een gevangene achtergelaten
tegen wie de hogepriesters en de oudsten van de Joden
een aanklacht hebben ingediend
toen ik in Jeruzalem was,
met het verzoek hem te veroordelen.
“Ik heb hun te verstaan gegeven,
dat de Romeinen niet gewoon zijn
iemand bij wijze van gunst uit te leveren,
voordat de beklaagde tegenover zijn beschuldigers heeft gestaan
en gelegenheid gekregen heeft
zich tegen de aanklacht te verdedigen.
“Zij kwamen dus hierheen
en zonder uitstel heb ik de volgende dag rechtszitting gehouden
en heb ik de man laten voorleiden.
“Toen de aanklagers om hem heen stonden,
brachten zij geen enkele beschuldiging in van misdaden
waar ik op gerekend had.
“Wel hadden zij bepaalde kwesties tegen hem
op het gebied van hun eigen geloof
en over een zekere Jezus,
die dood is,
maar van wie Paulus beweerde dat Hij leeft.
“Omdat ik met het onderzoek van die dingen geen weg wist,
heb ik gevraagd of hij naar Jeruzalem wilde gaan
om daar in deze zaak terecht te staan.
“Maar Paulus is in hoger beroep gegaan
en wilde daarom tot de uitspraak van Zijne Majesteit
in bewaring gehouden worden.
“Daarom heb ik bevel gegeven hem in hechtenis te houden
totdat ik hem naar de keizer kan zenden.”

Tussenzang                                               Ps. 103(102), 1-2, 11-12, 19-20ab

De Heer heeft zijn troon in de hemel gevestigd.
Alleluia.

Verheerlijk, mijn ziel, de Heer,
zijn heilige Naam uit het diepst van uw wezen !
Verheerlijk, mijn ziel, de Heer,
vergeet zijn weldaden niet !

Zo wijd als de hemel de aarde omspant,
zo alomvattend is zijn erbarmen.
Zo ver als de afstand van oost tot west,
zo ver verdrijft Hij van ons de zonde.

De Heer heeft zijn troon in de hemel gevestigd,
Hij voert heerschappij over heel het heelal.
Verheerlijkt de Heer, al zijn hemelse boden,
machtige uitvoerders van zijn bevel.

Alleluia                                                   Mt. 28, 19 en 20

Alleluia.
Gaat en maakt alle volkeren tot mijn leerlingen ;
Ik ben met u alle dagen tot aan de voleinding der wereld.
Alleluia.

Evangelie                                                   Joh. 21, 15-19

Weid mijn lammeren, hoed mijn schapen.

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Johannes

Toen Jezus verschenen was aan zijn leerlingen,
zei Hij na het ontbijt tot Simon Petrus:
“Simon, zoon van Johannes,
hebt ge Mij meer lief dan dezen Mij liefhebben?”
Hij antwoordde:
“Ja, Heer, Gij weet dat ik U bemin.
Jezus zei hem:
“Weid mijn lammeren.”
Nog een tweede maal zei Hij tot hem:
“Simon, zoon van Johannes, hebt ge Mij lief?”
En deze antwoordde:
“Ja, Heer, Gij weet dat ik U bemin.”
Jezus hernam:
“Hoed mijn schapen.”
Voor de derde maal vroeg Hij:
“Simon, zoon van Johannes, hebt ge Mij lief?”
Nu werd Petrus bedroefd,
omdat Hij hem voor de derde maal vroeg:
Hebt ge Mij lief? en hij zeide Hem:
“Heer, Gij weet alles; Gij weet dat ik U bemin.”
Daarop zei Jezus hem:
“Weid mijn schapen.
Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u:
Toen ge jong waart,
deed ge zelf uw gordel om en ging waarheen ge wilde,
maar wanneer ge oud zijt, zult ge uw handen uitstrekken,
een ander zal u omgorden en u brengen waarheen ge niet wilt.”
Hiermee zinspeelde Hij op de dood
waardoor Hij God zou verheerlijken.
En na deze woorden zei Hij hem:
“Volg Mij.”


Laudato Si

 

Encycliek van

PAUS FRANCISCUS

 

Over de zorg voor het gemeenschappelijk huis 

180. Men kan niet denken aan uniforme recepten, omdat er specifieke problemen en beperkingen van ieder land en iedere streek zijn. Weliswaar kan ook politiek realisme vragen om overgangsmaatregelen en overgangstechnologieën, mits ze maar gepaard gaan met planning en een accepteren van geleidelijke bindende verplichtingen, maar tegelijkertijd is er altijd op nationaal en lokaal niveau veel te doen, bijvoorbeeld het bevorderen van vormen van energiebesparing. Dat impliceert het begunstigen van industriële productiewijzen met de grootste doelmatigheid op het gebied van energieverbruik en een geringer verbruik van grondstoffen, waarbij producten die vanuit energieoogpunt bezien weinig doelmatig of meer vervuilend zijn, uit de markt worden gehaald. Wij kunnen hier ook een goed beheer van het vervoer of bouw- en verbouwingstechnieken bij gebouwen vermelden die het energieverbruik en de vervuiling terugdringen. Anderzijds kan de lokale politiek zich richten op een verandering in de consumptie, de ontwikkeling van een afval- en recyclingeconomie, op de bescherming van bepaalde soorten en de programmering van een gediversifieerde landbouw met een wisselbouw van culturen. Het is mogelijk een verbetering op landbouwgebied van de arme streken te begunstigen door middel van investeringen in de rurale infrastructuren, in de organisatie van de lokale of nationale markt, in irrigatiesystemen, in de ontwikkeling van houdbare landbouwtechnieken. Men kan vormen van samenwerking en gemeenschappelijke organisatie faciliteren die de belangen van de kleine producenten beschermen en lokale ecosystemen behoeden voor plundering. Er is veel wat men kan doen!

Wordt vervolgd          Voor alle voorgaande publicaties scroll omlaag

De bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, ©Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.
Overwegingen uit Liturgische suggesties voor de weekdagen en de zondagen
Laudato Si Officiële Nederlandse vertaling

_______________________________________________________________

Friday – St. Christopher Magellaen

Invitation

May I hereby draw your attention to
the daily reading of the Gospel?

This invitation wants to share with you the joy of the Gospel.
Everyone, no one excepted,
can experience this joy by opening his heart to the healing effect of God’s word.
to the healing effect of God’s word.

Available every morning from 7 am

Consideration

In the Gospel, Jesus asks just one question: ‘Simon, son of John, do you love me more than these who love me?’ It is a very personal, penetrating question. He repeats it, three times. Only when He is certain of love He entrust responsibility to someone.  It is only love that makes us competent for a task in the community of faith. What we do – despite our personal failures and unfaithfulness – will be a concretisation of the love we have promised the Lord. Thus the demands are high. Our love for the Lord will take us where we do not want to go. But we will be strong because we know we are carried by the Lord’s love for us.

First Reading    Acts 25:13-21

Jesus is dead, says Festus, but Paul claims that he is alive.

From the Acts of the Apostles

In those days King Agrippa and Berníke came to Caesaréa
and paid their respects to Festus.
During their stay there, which lasted several days,
Festus presented the case of Paul to the king
with the words:
“Felix has left a prisoner here
against whom the high priests and the elders of the Jews
brought an accusation
when I was in Jerusalem,
with the request to condemn him.
I told them that the Romans are not in the habit of handing over a person by way of favour before the accused has had the opportunity to face his accusers and defend himself against the charge.
“So they came here
and without delay I held court on the following day
and I had the man arraigned.
“When the prosecutors stood around him,
they did not bring any charges of crimes
that I had anticipated.
“However, they did have certain issues against him
concerning their own faith
and about a certain Jesus,
who is dead,
but of whom Paul claimed He was alive.
“Because I did not know how to investigate these things,
I asked him to go to Jerusalem
to stand trial in this matter.
“But Paul appealed
and therefore wished to be kept in custody until His Majesty’s verdict.
“Therefore I have ordered that he be kept in custody
until I can send him to the emperor.”

INTERLUDIUM     Ps. 103(102), 1-2, 11-12, 19-20ab

The Lord has established his throne in heaven.
Alleluia.

Glorify, my soul, the Lord,
His holy Name from the depths of thy being!
Glorify, my soul, the Lord,
forget not his benefits.

As wide as the heavens span the earth,
so all-embracing is His mercy.
As far as the distance from east to west,
He drives out sin from us.

The Lord has established His throne in heaven,
He reigns over all the universe.
Glorify the Lord, all his heavenly messengers,
mighty executors of his command.

Alleluia Mt 28:19 and 20

Alleluia.
Go and make disciples of all nations;
I am with you always, even to the end of the world.
Alleluia.

Gospel    John 21, 15-19

Feed my lambs, tend my sheep.

From the Holy Gospel of our Lord Jesus Christ according to St. John

When Jesus had appeared to his disciples,
after breakfast he said to Simon Peter:
“Simon, son of John,
do you love Me more than these love Me?”
He replied:
“Yes, Lord, Thou knowest that I love Thee.
Jesus said to him:
“Pasture My lambs.”
A second time He said to him:
“Simon, son of John, do you love Me?”
And this one answered:
“Yes, Lord, Thou knowest that I love Thee.”
Jesus resumed:
“Shepherd my sheep.”
For the third time He asked:
“Simon, son of John, do you love Me?”
Now Peter was grieved,
because he asked him a third time:
Do you love Me?” and he said to him:
“Lord, thou knowest all things; thou knowest that I love thee.”
Thereupon Jesus said to him:
“Pasture my sheep.
Verily, verily, I say unto thee:
When thou wast young,
thou didst put on thy girdle and go whithersoever thou wert,
but when thou art old, thou shalt stretch forth thy hands,
another will gird you up and take you whither you will not go.”
With this He alluded to death
Through which He would glorify God.
And after these words He said to him:
“Follow Me.”

Laudato Si

Encyclic of

POPE FRANCIS

On Care of the Common Home

180. One cannot think of uniform recipes, because there are specific problems and limitations of each country and each region. It is true that political realism may also call for transitional measures and transitional technologies, provided that they are accompanied by planning and an acceptance of progressively binding obligations, but at the same time there is always much to be done at national and local levels, for example to promote forms of energy saving. This implies favouring industrial production methods that are the most efficient in terms of energy consumption and which consume the least amount of raw materials, removing from the market products that are less efficient or more polluting from an energy point of view. We can also mention here good transport management or construction and renovation techniques for buildings that reduce energy consumption and pollution. On the other hand, local politics can focus on a change in consumption, the development of a waste and recycling economy, the protection of certain species and the programming of a diversified agriculture with a change of cultures. It is possible to promote agricultural improvement in poor areas through investment in rural infrastructure, in the organisation of the local or national market, in irrigation systems, in the development of sustainable agricultural techniques. One can facilitate forms of cooperation and joint organisation that protect the interests of small producers and protect local ecosystems from plundering. There is much that one can do!

To be continued          For all previous publications scroll down

The Bible text in this edition is taken from De Nieuwe Bijbelvertaling, ©Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.
Contemplations from Liturgical suggestions for the week days and Sundays
Laudato Si Official English translation

_______________________________________________________________

Gepubliceerd door leopardoel

I am a 91-years old retired Johnson & Johnson researcher, who wants to spend the rest of his years to the spreading of the gospel in a daily blog.

Geef een reactie

%d bloggers liken dit: