http://kerkengeloof.wordpress.com

Maandag – H. Damiaan de Veuster, pr.

Uitnodiging

Mag ik hiermee Uw aandacht vragen voor
het dagelijks lezen van het Evangelie?

Deze uitnodiging wil U deelgenoot maken aan de vreugde
van het evangelie. Iedereen, niemand uitgezonderd,
kan die vreugde ervaren door zijn hart open te stellen
voor de genezende werking van Gods woord.

Elke morgen vanaf 7 uur ter beschikking

Overweging

‘Aan de voet van het altaar vinden wij de kracht die wij nodig hebben. Zonder de heilige eucharistie zou ik het niet volhouden. Maar omdat ik de Heer aan mijn zijde weet, blijf ik altijd opgewekt en blij. Jezus is een tedere metgezel voor hen die verlangen Hem te dienen. Wees dus niet bevreesd om Hem in uw meest eenzame uren uw diepste ellende toe te vertrouwen, om Hem uw angsten en zorgen voor te leggen, uw plannen ook, uw hoop. Doe dat met veel vertrouwen en een oprecht hart.’
(Pater Damiaan, Kohala, 13 december 1881)

EERSTE LEZING                Hand. 16, 11-15

De Heer maakt het hart van een godvrezende vrouw ontvankelijk voor wat door Paulus gezegd werd.

Uit de handelingen van de Apostelen

Wij – Paulus en Silas –
voeren af van Troas en koersten eerst naar Samotráke,
de volgende dag naar Neápolis
en vandaar naar Filippi,
een stad in het eerste district van Macedonië en een kolonie.
In die stad bleven we enkele dagen.
Op de sabbat begaven we ons buiten de poort
naar de rivieroever, waar we dachten dat een bedehuis was.
Wij zetten ons neer
en spraken de vrouwen toe die er bijeengekomen waren.
Ook een zekere Lydia hoorde toe,
die uit de stad Tyatíra kwam
en purperen stoffen verkocht.
Zij was een godvrezende
en de Heer maakte haar hart ontvankelijk
voor wat door Paulus gezegd werd.
Nadat zij en haar huisgenoten gedoopt waren
nodigde ze ons uit en zei :
“Als ge van oordeel zijt
dat ik werkelijk in de Heer geloof,
komt dan in mijn huis
en neemt daar uw intrek.”
En zij drong er bij ons sterk op aan.

TUSSENZANG            Ps. 149, 1-2, 3-4, 5-6a, 9b

Onze Heer, die zijn volk bemint,
omkranst de verdrukte met zegekransen.
of : Alleluia.

Zingt voor de Heer een nieuw gezang,
zijn lof weerklinke te midden der zijnen.
Israël juiche zijn Schepper toe,
laat Sions zonen hun koning begroeten.

Looft zijn Naam in een heilige dans,
bespeelt voor Hem harp en citer.
Want onze Heer, die zijn volk bemint,
omkranst de verdrukte met zegekransen.

Jubelt dus, heiligen, om uw triomf,
viert feest in uw legerplaatsen.
Gaat met het lied van God in uw mond,
een taak die zijn vromen tot eer strekt.

ALLELUIA

Alleluia.
Christus stond op uit het graf,
Hij die voor ons stierf op een kruis.
Alleluia.

EVANGELIE           Joh. 15, 26-16, 4a

De Geest der waarheid zal over Mij getuigenis afleggen.

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens
Johannes

In die tijd zei Jezus tot zijn leerlingen :
“Wanneer de Helper komt
die Ik u van de Vader zal zenden,
de Geest der waarheid die van de Vader uitgaat,
zal Hij over Mij getuigenis afleggen.
“Maar ook gij moet getuigen,
want vanaf het begin zijt gij bij Mij.
“Dit heb Ik u gezegd opdat gij niet ten val komt.
“Zij zullen u uit de synagoge bannen.
“Ja, er komt een tijd
dat ieder die u doodt zal menen
een daad van godsverering te stellen.
“Zij zullen dat doen
omdat zij noch de Vader noch Mij erkend hebben.
“Dit heb ik u gezegd
opdat, wanneer de tijd hiervan aanbreekt,
gij u zoudt herinneren dat Ik het u gezegd heb.”


Laudato Si

 

Encycliek van

PAUS FRANCISCUS

 

Over de zorg voor het gemeenschappelijk huis 

169. Wat de zorg van de biodiversiteit en de woestijnvorming betreft, zijn de vorderingen veel minder veelbetekenend geweest. Wat de klimaatveranderingen betreft, zijn de vorderingen bedroevend laag. De reductie van de broeikasgassen vereist oprechtheid, moed en verantwoordelijkheid, vooral van de kant van de machtigste en meest vervuilende landen. De Conferentie van de Verenigde Naties over Duurzame Ontwikkeling, Rio+20 genoemd (Rio de Janeiro 2012), heeft een even uitgebreide, als inefficiënte slotverklaring doen uitgaan. De internationale onderhandelingen kunnen niet op een veelbetekenende wijze verder gaan ten gevolge van de standpunten van de landen die aan de eigen nationale belangen de voorkeur geven ten opzichte van het wereldwijde algemeen welzijn. Allen die de gevolgen zullen ondergaan die wij trachten te verdoezelen, zullen zich dit gebrek aan bewustzijn en verantwoordelijkheid herinneren. Terwijl wij deze encycliek aan het uitwerken waren, heeft het debat een bijzondere intensiteit bereikt. Wij gelovigen kunnen niet anders dan God bidden voor een positieve ontwikkeling van het huidige debat, zodat de toekomstige generaties niet te lijden hebben onder de consequenties van onverstandige vertragingen.

Wordt vervolgd  Voor alle voorgaande publicaties scroll omlaag

De bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, ©Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.
Overwegingen uit Liturgische suggesties voor de weekdagen en de zondagen
Laudato Si Officiële Nederlandse vertaling

____________________________________________________________________

Monday – St. Damien de Veuster, pr.

Invitation

May I hereby call your attention to
the daily reading of the Gospel?

This invitation wants to share with you the joy of the Gospel.
Everyone, no one excepted,
can experience that joy by opening his heart
to the healing effect of God’s word.

Available every morning from 7 a.m.

Consideration

‘At the foot of the altar we find the strength we need. Without the Holy Eucharist, I wouldn’t last. But because I know the Lord by my side, I always remain cheerful and happy. Jesus is a tender companion to those who desire to serve Him. So don’t be afraid to confide your deepest miseries to Him in your most lonely hours, to present Him with your fears and worries, your plans too, your hopes. Do so with great confidence and a sincere heart.’
(Father Damien, Kohala, December 13, 1881)

FIRST READING     Acts 16, 11-15

The Lord makes the heart of a God-fearing woman receptive to what was said by Paul.

From the Acts of the Apostles

We – Paul and Silas –
set sail from Troas and sailed first to Samotráke,
the next day to Neápolis
and thence to Philippi,
a city in the first district of Macedonia and a colony.
In that city we stayed several days.
On the Sabbath we went outside the gate
to the river bank, where we thought there was a place of worship.
We set ourselves down
and spoke to the women who had gathered there.
A certain Lydia also listened,
who came from the city of Tyatira
and sold purple cloth.
She was a God-fearing person
and the Lord made her heart receptive
to what Paul was saying.
After she and her household had been baptized
she invited us in and said :
“If you are of the opinion
that I truly believe in the Lord,
then come into my house
and take up your residence there.”
And she urged us strongly.

INTERLUDIUM Ps. 149, 1-2, 3-4, 5-6a, 9b

Our Lord, who loves his people,
wreaths the afflicted with victorious wreaths.
or : Alleluia.

Sing to the Lord a new song,
His praises resound in the midst of his people.
Israel shall rejoice in his Creator,
Let Zion’s sons hail their king.

Praise his name in a holy dance,
Play to Him the harp and the zither.
For our Lord, who loves his people,
crowns the afflicted with victorious wreaths.

So rejoice, saints, for your triumph,
celebrate in your army places.
Go with the song of God in your mouth,
a task that honors his pious ones.

ALLELUIA

Alleluia.
Christ rose from the grave,
He who died for us on a cross.
Alleluia.

GOSPEL    John 15, 26-16, 4a

The Spirit of truth will testify about Me.

From the holy gospel of our Lord Jesus Christ according to
John

At that time Jesus said to his disciples :
“When the Helper comes
which I will send you from the Father,
the Spirit of truth who proceeds from the Father,
he will bear witness about me.
“But ye also must bear witness ,
for from the beginning ye have been with Me.
“This I have said unto you, that ye fall not down.
“They shall banish thee from the synagogue.
“Yea, the time is coming
when every one who kills you will think
to perform an act of worship.
“They will do so
because they have acknowledged neither the Father nor Me.
“This I have told you
so that when the time of this comes,
ye may remember that I have said it unto you.”

Laudato Si

Encyclic by

POPE FRANCIS

On the care of the common home 

169. Regarding the concern of biodiversity and desertification, progress has been much less significant. On climate change, progress has been woefully inadequate. The reduction of greenhouse gases requires sincerity, courage and responsibility, especially on the part of the most powerful and polluting countries. The United Nations Conference on Sustainable Development, called Rio+20 (Rio de Janeiro 2012), issued a final declaration that was as comprehensive as it was ineffective. International negotiations cannot proceed in a meaningful way as a result of the positions of countries that prefer their own national interests over the global common good. All who will suffer the consequences we are trying to gloss over will remember this lack of awareness and responsibility. While we were drafting this encyclical, the debate has reached a special intensity. We faithful cannot but pray to God for a positive development of the current debate, so that future generations will not suffer the consequences of unwise delays.

To be continued           For all previous publications scroll down

The Bible text in this issue is taken from The New Bible Translation, ©Dutch Bible Society 2004/2007.
Considerations from Liturgical suggestions for the weekdays and Sundays
Laudato Si Official English translation

____________________________________________________________________

Gepubliceerd door leopardoel

I am a 91-years old retired Johnson & Johnson researcher, who wants to spend the rest of his years to the spreading of the gospel in a daily blog.

Geef een reactie

%d bloggers liken dit: