http://kerkengeloof.wordpress.com

Pinkstermaandag

 Uitnodiging

Mag ik hiermee Uw aandacht vragen voor
het dagelijks lezen van het Evangelie?

Deze uitnodiging wil U deelgenoot maken aan de vreugde
van het evangelie. Iedereen, niemand uitgezonderd,
kan die vreugde ervaren door zijn hart open te stellen
voor de genezende werking van Gods woord.

Elke morgen vanaf 7 uur ter beschikking

Openingswoord
In de vreugde van Pinksteren
worden we aangemoedigd om beeld van God te zijn
en zijn liefde te weerspiegelen in deze wereld.
Jezus heeft ons zijn Geest toegezegd
om ons daarin bij te staan en te helpen.
Hij blijft bij ons en leidt ons stap voor stap in zijn Waarheid,
opdat alles wat wij doen in Hem zou worden gedaan.

EERSTE LEZING                                                      Hand. 19, 1b-6a
Hebt gij de heilige Geest ontvangen toen ge het geloof hebt aangenomen ?

Uit de Handelingen van de Apostelen

In die dagen kwam Paulus
na zijn reis door het binnenland in Efeze.
Daar ontmoette hij enige leerlingen aan wie hij vroeg :
“Hebt gij de heilige Geest ontvangen
toe ge het geloof hebt aangenomen ?”
Zij antwoorden :
“Wij hebben niet eens gehoord
dat er een heilige Geest bestaat.”
Toen zei hij : “Hoe zijt ge dan gedoopt ?”
Ze antwoordden : “Met het doopsel van Johannes”
Paulus hernam :
“Johannes diende een doopsel toe ten teken van bekering,
maar hij zei aan het volk
dat ze moesten geloven in Wie na hem kwam, dat is Jezus.”
Toen zij dit gehoord hadden
lieten zij zich dopen in de naam van de Heer Jezus.
Nadat Paulus hun de handen had opgelegd
kwam de heilige Geest over hen

TUSSENZANG                                             Ps. 104(103), 1ab, 24, 27-28, 30-31.

Zendt Gij uw Geest, dan komt er weer leven,
dan maakt Gij uw schepping weer nieuw.

Verheerlijk, mijn ziel, de Heer,
wat zijt Gij groot, Heer mijn God !

Hoe veel is het wat Gij gedaan hebt, Heer,
en alles in wijsheid gemaakt,
de aarde is vol van uw schepsels.

En al deze dieren verwachten van U
dat Gij ze voedt op hun tijd.
Wat Gij voor hen uitstrooit verzamelen zij,
ze worden verzadigd als Gij uw hand opent.

Maar zendt Gij uw geest, dan komt er weer leven,
dan maakt Gij uw schepping weer nieuw.
De roem van de Heer blijve eeuwig bestaan,
Hij vinde zijn vreugde in al zijn schepsels.

ALLELUIA                                                          Joh.14, 16

Alleluia.
De Vader zal u op mijn gebed
een andere Helper geven,
om voor altijd bij u te blijven.
Alleluia.

EVANGELIE                                                           Joh. 14, 15-17
De Geest van de waarheid zal altijd bij u blijven.

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens
Johannes

In die tijd zei Jezus tot zijn leerlingen :
“Als gij Mij liefhebt, zult ge mijn geboden onderhouden.
“Dan zal de Vader op mijn gebed
u een andere Helper geven om voor altijd bij u te blijven :
de Geest van de waarheid,
voor wie de wereld niet ontvankelijk is
omdat zij Hem niet ziet en niet kent.
“Gij kent Hem, want Hij blijft bij u en zal in u zijn.”


Laudato Si

 

Encycliek van

PAUS FRANCISCUS

 

Over de zorg voor het gemeenschappelijk huis

183. Een studie van het milieueffect zou niet moeten komen na de uitwerking van een productieplan of welke politiek, welk plan of programma dan ook. Zij moet vanaf het begin worden opgenomen en uitgewerkt op een interdisciplinaire, transparante en van iedere economische en politieke druk onafhankelijke wijze. Zij moet worden verbonden met een analyse van de arbeidsomstandigheden en de mogelijke effecten op de fysieke en geestelijke gezondheid van mensen, op de lokale economie en op de veiligheid. De economische resultaten zal men zo op een meer realistische wijze kunnen voorzien, rekening houdend met de mogelijke scenario’s en eventueel vooruitlopend op de noodzaak van een grotere investering om ongewenste en corrigeerbare effecten op te lossen. Het is altijd noodzakelijk toestemming te krijgen van de verschillende maatschappelijke actoren die verschillende perspectieven, oplossingen en alternatieven kunnen aandragen. Maar in het debat moeten de bewoners een bevoorrechte plaats hebben: zij stellen zich de vragen over wat zij voor zich en hun eigen kinderen willen, en zij kunnen de doeleinden in aanmerking nemen die het onmiddellijke economische belang overstijgen. Men moet van het idee van “ingrepen” in het milieu afstappen om plaats te maken voor een politiek waarover door alle betrokken partijen wordt nagedacht en gedebatteerd. Deelname vereist dat allen adequaat worden geïnformeerd over de verschillende aspecten en de verschillende risico’s en mogelijkheden, en beperkt zich niet tot een beslissing aan het begin over een project, maar houdt ook controle en constante monitoring in. Er is behoefte aan eerlijkheid en waarheid in de wetenschappelijke en politieke discussies zonder dat men zich ertoe beperkt in aanmerking te nemen wat er wel of niet door de wetgeving wordt toegestaan.

Wordt vervolgd             Voor alle voorgaande publicaties scroll omlaag

De bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, ©Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.
Overwegingen uit Liturgische suggesties voor de weekdagen en de zondagen
Laudato Si Officiële Nederlandse vertaling

______________________________________________________________

Whit Monday

Invitation

May I hereby draw your attention to
the daily reading of the Gospel?

This invitation wants to share with you the joy of the Gospel.
Everyone, no one excepted,
can experience this joy by opening his heart to the healing effect of God’s word.
to the healing effect of God’s word.

Available every morning from 7 am

Opening words
In the joy of Pentecost
we are encouraged to be the image of God
and reflect his love in this world.
Jesus has promised us his Spirit
to assist and help us in this.
He remains with us and leads us step by step into His Truth,
so that everything we do may be done in Him.

FIRST READING   Acts 19:1b-6a
When you accepted the faith, did you receive the Holy Spirit?

From the Acts of the Apostles

It was in those days that Paul
Paul arrived in Ephesus after his journey through the interior of the country.
There he met some disciples to whom he asked :
“Have you received the Holy Spirit
when you accepted the faith?
They replied :
“We have not even heard
that there is such a thing as the Holy Spirit.
Then he said: “How were you baptised?
They answered: “With the baptism of John.
Paul resumed :
“John administered a baptism as a sign of conversion,
but he told the people to believe in Him who came after him, that is, Jesus.”
When they had heard this
they were baptised in the name of the Lord Jesus.
After Paul had laid his hands on them
the Holy Spirit came upon them

INTERLUDIUM Ps. 104(103), 1ab, 24, 27-28, 30-31.

Send Thou Thy Spirit and life will come again,
and thou shalt make thy creation new.

Glorify, my soul, the Lord,
How great art thou, Lord my God!

How much hast thou done, Lord!
and made all things in wisdom,
the earth is full of Thy creatures.

And all these beasts expect of Thee
that Thou mayest feed them in their time.
What Thou dost scatter before them they gather,
they are satisfied when Thou openest Thy hand.

But when Thou sendest forth Thy spirit, there is life again,
And Thou preparest a new creation.
The glory of the Lord endureth forever,
He finds his joy in all his creatures.

ALLELUIA    John 14, 16

Alleluia.
At my prayer the Father will give you
another Helper,
to be with you forever.
Alleluia.

GOSPEL      John 14, 15-17
The Spirit of truth will abide with you forever.

From the Holy Gospel of our Lord Jesus Christ according to
John

In those days Jesus said to his disciples :
“If you love me, you will keep my commandments.
“Then at my prayer the Father will
give you another Helper to remain with you forever :
the Spirit of truth,
to whom the world is not receptive
because it neither sees Him nor knows Him.
“Ye know Him, for He abides with you and will be in you.”

Laudato Si

Encyclic of

POPE FRANCIS

On Care of the Common Home

183. A study of environmental impact should not come after the elaboration of a production plan or any policy, plan or programme. It should be included and developed from the outset in an interdisciplinary, transparent manner, independent of all economic and political pressures. It must be linked to an analysis of working conditions and the possible effects on people’s physical and mental health, on the local economy and on safety. This will allow the economic results to be anticipated more realistically, taking into account the possible scenarios and possibly anticipating the need for greater investment to resolve undesirable and correctable effects. It is always necessary to obtain the consent of the various social actors who can bring different perspectives, solutions and alternatives. But residents must have a privileged place in the debate: they ask themselves the questions about what they want for themselves and their own children, and they can consider the goals that go beyond the immediate economic interest. The idea of ‘intervention’ in the environment must be abandoned in favour of a policy that is thought through and debated by all the parties concerned. Participation requires that all are adequately informed about the different aspects and the different risks and possibilities, and is not limited to a decision at the beginning of a project, but also involves control and constant monitoring. There is a need for honesty and truth in scientific and political discussions without being limited to considering what is or is not allowed by legislation.

To be continued          For all previous publications scroll down

The Bible text in this publication is taken from De Nieuwe Bijbelvertaling, ©Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.
Recitals from Liturgical suggestions for weekdays and Sundays
Laudato Si Official English translation

______________________________________________________________

    

Gepubliceerd door leopardoel

I am a 91-years old retired Johnson & Johnson researcher, who wants to spend the rest of his years to the spreading of the gospel in a daily blog.

Geef een reactie

%d bloggers liken dit: