http://kerkengeloof.wordpress.com

Woensdag – H. Filippus Neri, pr.

Uitnodiging

Mag ik hiermee Uw aandacht vragen voor
het dagelijks lezen van het Evangelie?

Deze uitnodiging wil U deelgenoot maken aan de vreugde
van het evangelie. Iedereen, niemand uitgezonderd,
kan die vreugde ervaren door zijn hart open te stellen
voor de genezende werking van Gods woord.

Elke morgen vanaf 7 uur ter beschikking

Overweging
Vandaag horen we in Jezus Sirach een gebed. Deze tekst kennen we heel goed, want we gebruiken dit gebed als geheel in het morgengebed van de maandag van de tweede week.
(In de vertaling komt het psalmkarakter niet zo goed tot uiting: telkens twee verzen). De woorden ( 2 x) erbarm u en ontferm u, typeren het gebed als klaaggebed en gebed om hereniging van het overal verspreide volk.  Er is sprake van vijanden, van toorn, maar vers 5 heeft een zeer positieve noot: laten zij U kennen zoals ook wij U kennen.

EERSTE LEZING                                    Sir. 36, 1. 4-5a. 10-17

Er is geen God buiten U, o Heer.

Uit het Boek Ecclesiasticus

Erbarm U over ons, o Heer, God van alle dingen en zie neer.
Zoals Gij U voor de ogen der volkeren
in ons als de heilige getoond hebt,
toon zó voor onze ogen uw grootheid in hen;
laten zij U kennen zoals ook wij U kennen.
Verhaast het einde, de tijd van uw komst;
wees uw besluit indachtig
en laat men uw grote daden verhalen.
Laat hem die tracht te ontkomen
door uw vurige toorn verteerd worden,
en mogen zij die uw volk kwaad doen hun ondergang vinden.
Verbrijzel de hoofden van de aanvoerders der vijanden,
die zeggen:
Er bestaat niets buiten ons.
Verzamel alle stammen van Jakob
en geef hun het erfdeel als vanouds.
Erbarm U over het volk, o Heer, dat naar uw naam genoemd is,
over Israël, dat Gij hebt gelijkgesteld met een eerstgeborene.
Ontferm U over de stad van uw heiligdom,
over Jeruzalem, de plaats van uw rust;
vervul Sion met de faam van uw deugden
en uw volk met uw heerlijkheid.
Getuig voor hen, die van het begin af uw schepselen waren,
en vervul de profetieën, die in uw naam zijn uitgesproken.

TUSSENZANG                                       Ps. 79(78), 8, 9, 11, 13

Toon ons uw barmhartigheid, Heer (Sir. 36, 1b).

Laat ons niet boeten voor vroegere zonden,
kom met uw barmhartigheid ons tegemoet,
want wij zijn maar zwakke mensen.

Ach help ons, God van ons heil, om uw Naam,
bevrijd ons, vergeef onze zonden ;
laat niemand zeggen : waar is nu hun God ?

Tot U stijge op het gekerm der geboeiden,
bevrijd met uw macht die de dood zijn gewijd.

Maar wij zijn uw volk, Heer, uw eigen kudde,
wij zullen U prijzen in eeuwigheid,
uw lof van geslacht tot geslacht bezingen.

ALLELUIA                                                      Ps. 95 (94), 8ab

Alleluia.
Luistert heden naar de stem van de Heer
en weest niet halsstarrig.
Alleluia.

EVANGELIE                                                Mc. 10, 32-45

Wij gaan nu naar Jeruzalem
waar de Mensenzoon zal worden overgeleverd.

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Marcus

In die tijd trokken de leerlingen voort, op weg naar Jeruzalem
en Jezus ging voor hen uit;
zij waren ontdaan
en ook die Hem volgden waren bevreesd.
Hij nam opnieuw de twaalf terzijde
en begon hun te spreken over wat Hem zou overkomen:
“Wij gaan nu naar Jeruzalem,
waar de mensenzoon
aan de hogepriesters en schriftgeleerden zal worden overgeleverd.
Zij zullen Hem ter dood veroordelen
en aan de heidenen overleveren;
ze zullen Hem bespotten en bespuwen,
Hem geselen en doden,
maar drie dagen later zal Hij verrijzen.”
Toen kwamen Jakobus en Johannes, de zonen van Zebedeüs,
naar Hem toe en zeiden:
“Meester, wij willen dat U voor ons doet wat wij vragen.”
Hij antwoordde hun:
“Wat wilt ge dan dat Ik voor u doe?”
Zij zeiden Hem:
“Geef dat in uw glorie een van ons aan uw rechter-
en de ander aan uw linkerhand moge zitten.”
Maar Jezus zei hun:
“Ge weet niet wat ge vraagt.
Zijt ge in staat de beker te drinken die Ik drink
en met het doopsel gedoopt te worden
waarmee Ik gedoopt wordt?”
Zij antwoordden Hem:
“Ja, dat kunnen wij.”
“Inderdaad,
– gaf Jezus toe –
de beker die Ik drink zult gij drinken,
en met het doopsel waarmee ik gedoopt word
zult gij gedoopt worden;
maar het is niet aan Mij
u te doen zitten aan mijn rechter- of linkerhand,
omdat alleen zij dit verkrijgen
voor wie dit is bereid.”
Toen de tien anderen dit hoorden,
werden ze kwaad op Jakobus en Johannes.
Jezus echter riep hen bij zich en sprak tot hen:
“Gij weet dat zij die als heersers der volkeren gelden,
hen met ijzeren vuist regeren
en dat de groten misbruik maken van hun macht over hen.
Dit mag bij ú niet het geval zijn;
wie onder u groot wil worden
moet dienaar van u zijn,
en wie onder u de eerste wil zijn
moet de slaaf van allen zijn,
want ook de Mensenzoon
is niet gekomen om gediend te worden
maar om te dienen
en zijn leven te geven als losprijs voor velen.”


Laudato Si

 

Encycliek van

PAUS FRANCISCUS

 

Over de zorg voor het gemeenschappelijk huis

185.  Bij iedere discussie betreffende een ondernemersinitiatief zou men een reeks vragen moeten stellen om te kunnen onderscheiden of het tot een werkelijke integrale ontwikkeling leidt: met wat voor doel? waarom? waar? hoe? op wie is het gericht? wat zijn de risico’s? tot welke prijs? wie betaalt de kosten en hoe zal hij dat doen? Bij dit onderzoek zijn er kwesties  die voorrang moeten hebben. Wij weten bijvoorbeeld dat water een schaarse en onontbeerlijke hulpbron is, bovendien is het een fundamenteel recht dat het uitoefenen van andere mensenrechten conditioneert. Dit staat buiten kijf en overstijgt iedere analyse van ieder milieueffect op een streek.

Wordt vervolgd             Voor alle voorgaande publicaties scroll omlaag

De bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, ©Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.
Overwegingen uit Liturgische suggesties voor de weekdagen
Laudato Si Officiële Nederlandse vertaling

____________________________________________________________

Wednesday – Saint Philip Neri, pr.

Invitation

May I hereby draw your attention to
the daily reading of the Gospel?

This invitation wants to share with you the joy of the Gospel.
Everyone, no one excepted,
can experience this joy by opening his heart to the healing effect of God’s word.
to the healing effect of God’s word.

Available every morning from 7 am

Consideration
Today we hear a prayer in Jesus Sirach. We know this text very well, because we use this prayer as a whole in the morning prayer of the Monday of the second week.
(In the translation, the psalm character is not so well expressed: two verses each) The words  (twice) pity you and have mercy, characterise the prayer as a prayer of lament and a prayer for reunion of the people who are scattered everywhere.  There is mention of enemies, of wrath, but verse 5 has a very positive note: let them know You as we know You.

FIRST READING   Sir. 36, 1. 4-5a. 10-17

There is no God but You, O Lord.

From the Book of Ecclesiasticus

Have mercy on us, O Lord, God of all things, and look down.
As thou hast shown thyself before the eyes of the nations
in us as the holy one,
so show before our eyes thy greatness in them;
Let them know thee as we know thee.
Hasten the end, the time of thy coming;
be mindful of thy decree
and let your great deeds be told.
Let him who seeks to escape
be consumed by thy fiery wrath,
and may those who do evil to your people find their doom.
Crush the heads of the captains of the enemies,
who say:
There is nothing but us.
Gather all the tribes of Jacob
and give them their inheritance as of old.
Have mercy on the people, O Lord, who are called by thy name,
Israel, whom thou hast made equal to the firstborn.
Have mercy on the city of your sanctuary,
over Jerusalem, the place of thy rest;
Fill Zion with the fame of thy virtues
and thy people with thy glory.
Bear witness for those who from the beginning were thy creatures,
and fulfil the prophecies which have been spoken in your name.

INTERLUDIUM Ps. 79(78), 8, 9, 11, 13

Show us your mercy, Lord (Sir. 36, 1b).

Let us not pay for past sins,
Come with your mercy to meet us,
For we are but weak men.

Oh help us, God of our salvation, for your name’s sake,
deliver us, forgive our sins;
Let no one say: where is their God now?

To Thee rise the groaning of the handcuffed,
Deliver with thy power those who are consecrated to death.

But we are your people, Lord, your own flock,
we will praise Thee for ever and ever,
Singing your praises from generation to generation.

ALLELUIA Ps. 95 (94), 8ab

Alleluia.
Listen to the voice of the Lord today
and do not be obstinate.
Alleluia.

EVANGELY     Mk 10, 32-45

We go now to Jerusalem
where the Son of Man will be delivered.

From the Holy Gospel of our Lord Jesus Christ according to Mark

At that time the disciples were going up to Jerusalem
And Jesus went before them;
they were distressed
And those who followed him were afraid.
He again took the twelve aside                                                                                                                    and began to speak to them about what was about to happen to him:
We are now going to Jerusalem, where the Son of Man will be delivered to the chief priests and scribes.
They will condemn him to death
and deliver him up to the Gentiles;
They will mock and spite him,
They will scourge him and kill him,
but three days later He will be resurrected.”
Then James and John, the sons of Zebedee,
came to Him and said:
“Master, we want You to do for us what we ask.”
He answered them:
“What then do you want me to do for you?”
They said to Him:
“Grant that in Your glory one of us on Your right hand and the other on Your left hand may be saved”.
But Jesus said to them:
“Ye know not what ye ask.
Are you able to drink the cup that I drink
and be baptised with the baptism
with which I am baptised?”
They answered Him:
“Yes, we can.”
“Indeed!
– Jesus admitted –
the cup that I drink ye shall drink,
And with the baptism wherewith I am baptised
ye shall be baptised;
but it is not for Me
to make you sit at my right hand or my left,
for they alone shall obtain it
for whom it is prepared.”
When the ten others heard this,
they became angry with James and John.
Jesus, however, called them to Himself and spoke to them:
“You know that those who are considered to be the rulers of the nations,
rule them with an iron fist
and that the great ones abuse their power over them.
This must not be the case with you;
Whoever wants to become great among you
must be a servant of you,
and whoever wants to be first among you
must be the slave of all.
For even the Son of Man
did not come to be served, but to serve.
and to give his life as a ransom for many.

Laudato Si

Encyclic of

POPE FRANCIS

On Care of the Common Home

185.  In any discussion concerning an entrepreneurial initiative, one should ask a series of questions in order to discern whether it is leading to a truly integral development: with what aim? why? where? how? who is it aimed at? what are the risks? at what price? who will pay the costs and how will he do this? There are issues that must be prioritised in this research. We know, for example, that water is a scarce and indispensable resource; moreover, it is a fundamental right that conditions the exercise of other human rights. This is indisputable and transcends any analysis of any environmental impact on a region.

To be continued       For all previous publications scroll down

The Bible text in this publication is taken from De Nieuwe Bijbelvertaling, ©Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.
Recitals from Liturgical Suggestions for the Week
Laudato Si Official English translation

Gepubliceerd door leopardoel

I am a 91-years old retired Johnson & Johnson researcher, who wants to spend the rest of his years to the spreading of the gospel in a daily blog.

Geef een reactie

%d bloggers liken dit: