http://kerkengeloof.wordpress.com

Zaterdag – H. Paulus VI, paus

Uitnodiging

Mag ik hiermee Uw aandacht vragen voor
het dagelijks lezen van het Evangelie?

Deze uitnodiging wil U deelgenoot maken aan de vreugde
van het evangelie. Iedereen, niemand uitgezonderd,
kan die vreugde ervaren door zijn hart open te stellen
voor de genezende werking van Gods woord.

Elke morgen vanaf 7 uur ter beschikking

 Overweging
Jezus Ben Sirach was zeer beslagen in de kennis van de Schrift en in de joodse tradities. Maar hij was ook zeer belezen in de antieke letterkunde en daarop wordt hier een allusie gemaakt. Hij heeft veel gereisd; hij heeft veel gelezen. Hij veroordeelt het hellenistische humanisme niet als zodanig. Zijn boek als geheel komt hierop neer dat uiteindelijk de ware wijsheid in de Schrift gevonden wordt. Nergens heeft hij iets gevonden dat waardevoller is. Zijn houding is dan ook nooit krampachtig defensief maar rustig gelovig.

EERSTE LEZING                                               Sir. 51, 12-20

Ik heb geworsteld om de wijsheid te bezitten ;
door loutering vond ik haar.

Uit het Boek Ecclesiasticus

Heer en Koning,
Gij hebt mij gered van het verderf,
mij verlost van alle kwaad.
Daarom zal ik U danken en loven
en de naam des Heren prijzen.
Toen ik nog jong was, voordat ik ging zwerven,
zocht ik openlijk wijsheid in mijn gebed.
Staande voor de tempel vroeg ik er om,
en tot het laatste toe zal ik haar zoeken.
Wanneer zij zich ontplooide als een rijpende druif,
verheugde ik mij over haar.
Van mijn jeugd af volgde ik haar spoor ;
mijn voet betrad de rechte weg.
Ik legde mijn oor maar even te luisteren en ving haar op
en ik dankte aan haar veel wijze lessen.
Ik maakte vorderingen in de wijsheid :
Hem die mij leerde, gaf ik de eer,
want ik was erop bedacht
de wijsheid in praktijk te brengen.
Ik zocht het goede
en werd niet beschaamd.
Ik heb geworsteld om wijsheid te bezitten
en nauwgezet heb ik de wet onderhouden ;
ik strekte mijn handen ten hemel
en betreurde mijn onwetendheid.
Op wijsheid richtte ik mijn aandacht,
en door loutering vond ik haar ;
met haar verwierf ik inzicht van het begin af aan,
daarom zal ik niet verlaten worden.

TUSSENZANG                                              Ps. 19(18), 8, 9, 10, 11

Rechtmatig zijn de bevelen des Heren,
bevredigend voor het gemoed.

De wet van de Heer is volkomen,
zij sterkt de onzekere geest.
Zijn voorschriften zijn betrouwbaar,
onwetenden maken zij wijs.

Rechtmatig zijn al zijn bevelen,
bevredigend voor het gemoed.
Glashelder zijn zijn geboden,
zij zijn een licht voor het oog.

Het woord van de Heer is eerlijk,
het blijft in eeuwigheid waar.
Zijn uitspraken zijn waarachtig,
rechtvaardig in iedere zaak.

Gezocht meer dan goud of juwelen,
welsmakend als honingzeem.

ALLELUIA                                                        Ps. 119(118), 27

Alleluia.
Leid mij op de weg van uw bevelen, Heer,
dan zal ik uw daden indachtig zijn.
Alleluia.

EVANGELIE                                                   Mc. 11, 27-33

Welke bevoegdheid hebt Gij om dit alles te doen ?

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens
Marcus

In die tijd
kwam Jezus met zijn leerlingen in Jeruzalem.
Terwijl Hij rondwandelde op het tempelplein,
traden de hogepriesters,
schriftgeleerden en oudsten op Hem toe
en ze vroegen Hem :
“Welke bevoegdheid hebt Gij om dit alles te doen ?
“En wie heeft U die bevoegdheid dan daartoe gegeven?”
Jezus antwoordde :
“Ik zal u één enkele vraag stellen
en als gij Mij daar antwoord op geeft,
zal Ik u op mijn beurt zeggen
krachtens welke bevoegdheid Ik dit alles doe.
“Het doopsel van Johannes,
kwam dat van de hemel of van de mensen ?
“Geeft Mij daar een antwoord op.”
Zij beraadslaagden onder elkaar :
“Als wij zeggen : van de hemel, dan zal Hij antwoorden :
Waarom hebt gij hem dan geen geloof geschonken ?
“Maar zeggen we : van de mensen?…”
Zij waren bang voor het volk
want iedereen hield Johannes voor een profeet.
Zij gaven Jezus dus ten antwoord :
“Wij weten het niet.”
Toen zei Jezus tot hen :
“Dan zeg Ik u evenmin
krachtens welke bevoegdheid Ik zo handel.”

_______________________________________________________________

Laudato Si

 

Encycliek van

PAUS FRANCISCUS

 

Over de zorg voor het gemeenschappelijk huis door Paus Franciscus

188. Er zijn discussies over kwesties betreffende het milieu waarbij het moeilijk is tot een consensus te komen. Ik beklemtoon nogmaals dat de Kerk niet pretendeert wetenschappelijke vragen te beslechten, noch de plaats van de politiek wil innemen, maar ik nodig uit tot een eerlijk en transparant debat, opdat uitzonderlijke behoeften of ideologieën het algemeen welzijn niet schaden.

 

Wordt vervolgd.            Voor alle voorgaande publicaties scroll omlaag  

De bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, ©Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.
Overwegingen uit Liturgische suggesties voor de weekdagen en de zondagen
Laudato Si Officiële Nederlandse vertaling

__________________________________________________________________

Saturday – Saint Paul VI, Pope

Invitation

May I hereby draw your attention to
the daily reading of the Gospel?

This invitation wants to share with you the joy of the Gospel.
Everyone, no one excepted,
can experience this joy by opening his heart to the healing effect of God’s word.
to the healing effect of God’s word.

Available every morning from 7 am

Consideration
Jesus Ben Sirach was very well versed in the Scriptures and in Jewish traditions. But he was also very well-read in ancient literature, and an allusion to that is made here. He travelled a lot; he read a lot. He does not condemn Hellenistic humanism as such. His book as a whole boils down to the fact that true wisdom is ultimately found in Scripture. Nowhere has he found anything more valuable. His attitude, therefore, is never frenetically defensive but quietly faithful.

FIRST READING   Sir. 51, 12-20

I have struggled to possess wisdom ;
Through purification I found it.

From the Book of Ecclesiasticus

Lord and King,
Thou hast saved me from destruction,
delivered me from all evil.
Therefore will I thank and praise Thee
And praise the name of the Lord.
When I was young, before I went wandering,
I sought open wisdom in my prayer.
Standing before the temple I asked for it,
and to the last I will seek it.
When she blossomed like a ripening grape,
I rejoiced in her.
From my youth I followed her trail;
My foot trodden the straight path.
I laid my ear to the ground and caught her
And I thanked her for many wise lessons.
I made progress in wisdom:
To Him who taught me I gave glory,
for I was minded
to put wisdom into practice.
I sought the good
and was not put to shame.
I struggled to have wisdom
and scrupulously kept the law ;
I stretched out my hands to heaven
and regretted my ignorance.
To wisdom I turned my attention,
and through purification I found it ;
With her I gained understanding from the beginning,
therefore I shall not be forsaken.

INTERLUDIUM Ps. 19(18), 8, 9, 10, 11

The commands of the Lord are just,
Satisfying to the mind.

The law of the Lord is perfect,
It strengthens the uncertain mind.
His precepts are reliable,
They make the ignorant wise.

All His commands are just,
satisfying to the mind.
Clear as crystal His commandments,
They are a light to the eye.

The word of the Lord is true,
It remains true forever.
His judgments are true,
righteous in every matter.

Sought after more than gold or jewels,
savoury as honey-cream.

ALLELUIA Ps. 119(118), 27

Alleluia.
Lead me in the way of your commands, Lord,
and I will remember your deeds.
Alleluia.

GOSPEL     Mc 11, 27-33

What authority have You to do all this?

From the Holy Gospel of our Lord Jesus Christ according to
Mark

At that time
Jesus came with his disciples to Jerusalem.
While He was walking about in the temple square,
the high priests,
scribes and elders approached Him
and they asked Him :
“What authority have You to do all this?
“And who then hath given thee authority to do this?”
Jesus answered :
“I will ask you a single question
and if you answer me
I will tell you in turn
By what authority I am doing all this.
“The baptism of John,
was it from heaven or from men?
“Give Me an answer to that.”
They deliberated among themselves :
“If we say : from heaven, He will answer :
Why then did you not give him faith?
“But do we say : of men?….”
They were afraid of the people
because everyone thought that John was a prophet.
So they answered Jesus :
“We do not know.”
Then Jesus said to them :
“Then I will not tell you either
By what authority I act thus.”

_______________________________________________________________

Laudato Si

Encyclic of

POPE FRANCIS

On the Care of the Common Home by Pope Francis

188. There are discussions of environmental issues where it is difficult to reach consensus. I stress again that the Church does not claim to settle scientific questions, nor to take the place of politics, but I invite honest and transparent debate, so that exceptional needs or ideologies do not harm the common good.

To be continued.            For all previous publications, scroll down

The Bible text in this publication is taken from De Nieuwe Bijbelvertaling, ©Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.
Recitals from Liturgical suggestions for the week days and Sundays
Laudato Si Official English translation

__________________________________________________________________

Gepubliceerd door leopardoel

I am a 91-years old retired Johnson & Johnson researcher, who wants to spend the rest of his years to the spreading of the gospel in a daily blog.

Geef een reactie

%d bloggers liken dit: