Een van de grootste theologen Van 1257 - 1273 Generaal van de Fraciscanen Heilig in 1482 en kerkleraar in 1588 http://kerkengeloof.wordpress.com

Zaterdag – H. Bonaventura, b. en krkl

Uitnodiging

Mag ik hiermee Uw aandacht vragen voor
het dagelijks lezen van het Evangelie?

Deze uitnodiging wil U deelgenoot maken aan de vreugde
van het evangelie. Iedereen, niemand uitgezonderd,
kan die vreugde ervaren door zijn hart open te stellen
voor de genezende werking van Gods woord.

Elke dag ter beschikking

Overweging

De eerste lezing, die nogmaals spreekt over ‘het behoud van een talrijk volk’ is de laatste aanloop tot het exodusverhaal. ‘Eens toont God zijn macht en leidde u van hier naar het land dat Hij onder eed beloofd heeft aan Abraham, Isaac en Jakob’. Wanneer we terugkijken naar Genesis zien we vooral twee grote stukken. Vooreerst de oude verhalen waarin Israël tracht klaar te komen met zijn duiding van grote levensvragen en problemen. Daarna de religieuze wortels waarop het volk Israël zijn bestaan zal gronden; zowel politiek als religieus.

 

EERSTE LEZING Gen. 49, 29-33 ; 50, 15-26
Eens toont God zijn macht
en leidt u van hier naar het land
dat Hij onder ede beloofd heeft aan Abraham, Isaäk en Jakob.

Uit het boek Genesis

In die dagen gaf Jakob zijn zonen de volgende opdracht:

“Als ik met mijn voorvaderen verenigd word,
begraaf mij dan bij mijn vaderen
in de grot op de akker van de Hethiet Efron,
in de grot op de akker van Makpéla,
ten oosten van Mamre, in Kanaän.
Het is de akker die Abraham als eigen begraafplaats
van de Hethiet Efron gekocht heeft.
Daar zijn Abraham en zijn vrouw Sara begraven,
daar zijn Isaäk en zijn vrouw Rebekka bijgezet,
en daar heb ik Lea begraven.
De akker met de grot die erop ligt
is gekocht van de Hethieten.”

Toen Jakob zijn zonen deze laatste opdracht gegeven had,
trok hij zijn voeten terug op het bed,
gaf de geest en werd met zijn voorvaderen verenigd.

Toen Jozefs broers zagen
dat hun vader gestorven was, zeiden ze:
“Als Jozef zich nu maar niet op ons gaat wreken
en ons zwaar laat boeten voor het kwaad
dat wij hem aangedaan hebben.”
Daarom zonden zij naar Jozef de volgende boodschap:
Uw vader heeft vóór zijn dood bevel gegeven:
“Dit moet ge Jozef zeggen:
Ik smeek u, vergeef toch de misdaad en de zonde
die uw broers tegen u bedreven hebben.
Vergeef dus de dienaren
van de God van uw vader hun misdaad.”
Toen zij zó tot hem spraken, barstte Jozef in tranen uit.
Toen kwamen zijn broers zelf, wierpen zich ter aarde en zeiden:
“Beschik over ons, wij zijn uw slaven.”
Maar Jozef zei hun:
“Weest maar niet bang; bekleed ik soms de plaats van God?
Gij hebt kwaad tegen mij beraamd,
maar God heeft het ten goede gekeerd,
om te bewerken wat nu is geschied:
het behoud van een talrijk volk.
Weest dus niet bang: ik zal voor u
en uw kleine kinderen zorgen.”
Zo stelde hij hen met hartelijke woorden gerust.
Jozef bleef in Egypte wonen,
samen met de familie van zijn vader;
hij werd honderd en tien jaar oud.
Jozef zag het derde geslacht van Efraïm:
en ook de zonen van Makir, de zoon van Manasse
werden op zijn knieën geboren.
Daarna sprak Jozef tot zijn broers:
“Ik ga sterven, maar eens toont God zijn macht
en leidt u van hier naar het land dat Hij
onder ede beloofd heeft aan Abraham, Isaäk en Jakob.”
Jozef bezwoer de zonen van Israël:
“Als God u zijn macht toont,
dan moet ge mijn gebeente van hier meevoeren.”
Toen stierf Jozef, honderd en tien jaar oud.
Hij werd gebalsemd en in Egypte in een sarkofaag gelegd.

TUSSENZANG         Ps. 105(104), 1-2, 3-4, 6-7

Ziet toe, geringen, en weest verheugd,
schept moed, gij allen die God zoekt (Ps. 69(68),33).

Verheerlijkt de Heer en aanbidt zijn Naam,
verkondigt de volken zijn daden.
Bezingt Hem en tokkelt de snaren voor Hem,
verhaalt al zijn wondere werken.

Gaat groot op de heilige Naam van de Heer,
verheugt u, gij die Hem aanhangt.
Verlaat u op Hem, op zijn machtige arm,
blijft altijd zijn Aanschijn zoeken.

Gij, kroost van zijn dienaar Abraham,
gij zonen van Jakob, zijn welbeminde.
De Heer, Hij is onze enige God,
wat Hij beslist geldt voor heel de aarde.

 

ALLELUIA           Ps. 19(18),9

Alleluia.
Uw voorschriften, Heer, zijn betrouwbaar,
onwetenden maken zij wijs.
Alleluia.

 

EVANGELIE             Mt. 10, 24-33
Wees niet bevreesd voor hen die het lichaam doden.

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Matteüs

In die tijd zei Jezus tot zijn leerlingen:
“De leerling staat niet boven zijn meester
en de dienaar niet boven zijn heer.
Voor de leerling moet het voldoende zijn
behandeld te worden als zijn meester,
voor de dienaar als zijn heer behandeld te worden.
Als men het hoofd van het huisgezin
al Beëlzebub durft noemen,
hoeveel te meer dan zijn huisgenoten.
Weest niet bang voor hen.
Niets is bedekt of het zal onthuld,
niets verborgen of het zal bekend worden.
Wat Ik u zeg in het duister, spreekt dat uit in het licht,
en wat ge u in het oor hoort fluisteren,
verkondigt dat van de daken.
Weest niet bevreesd voor hen
die wel het lichaam kunnen doden maar niet de ziel;
vreest veeleer Hem
die én ziel én lichaam in het verderf kan storten in de hel.
Verkoopt men niet twee mussen voor een stuiver?
en toch zal buiten de wil van uw Vader
niet één mus op de grond vallen.
Bij u echter is zelfs ieder haar van uw hoofd geteld.
Weest dus niet bevreesd;
gij zijt toch méér waard dan een zwerm mussen.
Ieder die Mij bij de mensen belijdt,
hem zal ook Ik als de mijne erkennen
bij mijn Vader, die in de hemel is.
Maar ieder die Mij zal verloochenen tegenover de mensen,
hem zal Ik ook verloochenen
tegenover mijn Vader, die in de hemel is.”


Laudato Si 

Encycliek van

PAUS FRANCISCUS 

Over de zorg voor het gemeenschappelijk huis
231. De liefde die vol is van kleine gebaren van wederzijdse liefde, betreft ook het burgerlijke en politieke leven en wordt zichtbaar in alle handelingen die een betere wereld trachten op te bouwen. Liefde voor de maatschappij en inzet voor het algemeen welzijn zijn een uitstekende vorm van naastenliefde, die niet alleen de relaties tussen individuen betreft, maar ook “macrorelaties, maatschappelijke, economische, politieke betrekkingen”. 1 Daarom heeft de Kerk de wereld het ideaal van een “beschaving van de liefde” 2 voorgehouden. De sociale liefde is de sleutel tot een authentieke ontwikkeling: “Om de maatschappij menselijker, menswaardiger te maken, moeten wij de liefde in het maatschappelijke leven – op politiek, economisch, cultureel niveau – herwaarderen en er de constante en hoogste norm van het handelen van te maken”. 3 In dit kader drijft de sociale liefde ons samen met het belang van de dagelijkse kleine gebaren ertoe te denken aan grote strategieën die doeltreffend het verval van het milieu stoppen en een cultuur van de zorg aanmoedigen die heel de maatschappij doordringt. Wanneer iemand de roeping van God erkent om samen met de ander in deze maatschappelijke dynamiek in te grijpen, moet hij eraan denken dat dit deel uitmaakt van zijn spiritualiteit, dat het een beoefening is van de naastenliefde en dat hij zo rijpt en zich heiligt.

Wordt vervolgd

 

De bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling,
©Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.

Overwegingen uit Liturgische suggesties voor de weekdagen en de zondagen
Laudato Si Officiële Nederlandse vertaling

________________________________________________________________

Saturday – St Bonaventura, b. and clgm.

Invitation

May I hereby draw your attention to
the daily reading of the Gospel?

This invitation wants to share with you the joy of the Gospel.
Everyone, no one excepted,
can experience this joy by opening his heart
to the healing effect of God’s word.

Available every day

Consideration

The first reading, which speaks once more of ‘the preservation of a numerous people’, is the final prelude to the Exodus story. Once God showed his power and led you from here to the land he promised under oath to Abraham, Isaac and Jacob’. When we look back at Genesis, we see two main pieces. First, the ancient stories in which Israel tries to come to terms with the great questions and problems of life. Then the religious roots on which the nation of Israel will ground its existence; both politically and religiously.

 

FIRST READING     Gen 49, 29-33 ; 50, 15-26
One day God will show his power
and lead you from here to the land
which He has promised on oath to Abraham, Isaac and Jacob.

From the book of Genesis
In those days Jacob gave his sons the following command:
“If I am united with my forefathers,
then bury me with my fathers
in the cave in the field of the Hittite Efron,
in the cave in the field of Makpéla,
east of Mamre, in Canaan.
It is the field that Abraham took as his own burial place
from the Hittite Ephron.
There Abraham and his wife Sarah were buried,
there are Isaac and his wife Rebekah interred,
and there I buried Leah.
The field with the cave on it
was bought from the Hittites.”

When Jacob had given his sons this last instruction,
he withdrew his feet to the bed,
gave up the ghost and was united with his ancestors.

When Joseph’s brothers saw
that their father had died, they said:
“If only Joseph would not take revenge on us
and make us pay dearly for the evil
we have done to him.”
So they sent the following message to Joseph:
Your father commanded before he died:
“This you must tell Joseph:
I beseech thee, forgive the crime and the sin
which your brothers have committed against you.
So forgive the servants
of your father’s God for their crimes.
When they spoke to him in this way, Joseph burst into tears.
Then his brothers came and prostrated themselves, saying:
“Have mercy on us; we are your slaves.”
But Joseph said to them:
“Be not afraid: do I take the place of God?
You have plotted evil against me,
but God has turned it to good,
in order to bring about what has come to pass:
The preservation of a numerous people.
So do not be afraid: I will take care of you and of your little children.
Thus he reassured them with heartfelt words.
Joseph remained in Egypt,
together with his father’s family;
He lived to be a hundred and ten years old.
Joseph saw the third generation of Ephraim
And also the sons of Makir the son of Manasseh
were born upon his knees.
Then Joseph said to his brothers:
“I am going to die, but one day God will show his power
and will lead you from here to the land which
He promised on oath to Abraham, Isaac and Jacob.”
Joseph swore to the sons of Israel:
“If God shows you His power,
you must carry my bones from here.”
Then Joseph died, one hundred and ten years old.
He was embalmed and laid in a sarkophagus in Egypt.

INTERLUDIUM       

 

Ps. 105(104), 1-2, 3-4, 6-7

Behold, the humble, and rejoice,
Take courage, all you who seek God (Ps. 69(68),33)

Glorify the Lord and worship his name,
proclaim His works to the nations.
Sing His praises and pluck the strings for Him,
recount all His wondrous works.

Go ye great in the holy Name of the Lord,
Rejoice, ye that follow him.
Abide in Him, in His mighty arm,
Always seek His Face.

Ye children of his servant Abraham,
ye sons of Jacob, his beloved.
The Lord, He is our only God,
what He decrees is true for all the earth.

 

ALLELUIA     Ps. 19(18),9

Alleluia.
Your precepts, Lord, are reliable,
they make the ignorant wise.
Alleluia.

 

GOSPEL     Mt 10, 24-33
Do not be afraid of those who kill the body.

From the Holy Gospel of our Lord Jesus Christ according to Matthew

At that time Jesus said to his disciples:
“The disciple is not above his master
and the servant is not above his lord.
For the disciple it must be sufficient
to be treated as his master,
for the servant to be treated as his lord.
If one dares to treat the head of the household
Beëlzebub,
how much more than his household members.
Do not be afraid of them.
Nothing is covered or it will be revealed,
nothing hidden or it will be known.
What I say to you in the dark, speak it in the light,
and what you hear whispered in your ear,
proclaim it from the rooftops.
Be not afraid of them
who can kill the body but cannot kill the soul;
rather, fear Him
who can destroy both soul and body in hell.
Does one not sell two sparrows for a penny?
And yet not one sparrow shall fall to the ground save by the will of thy Father.
But with you even every hair of your head is counted.
So do not be afraid:
Ye are worth more than a flock of sparrows.
Every one that confesses Me among men,
I will acknowledge him as mine
with my Father, who is in heaven.
But whosoever shall deny Me before men,
I will deny him also
before my Father, who is in heaven.

_______________________________________________________

Laudato Si

Encyclic of

POPE FRANCIS

On Care of the Common Home

231. Love, overflowing with small gestures of mutual care, is also civic and political, and it makes itself felt in every action that seeks to build a better world. Love for society and commitment to the common good are outstanding expressions of a charity which affects not only relationships between individuals but also “macro-relationships, social, economic and political ones”.[156] That is why the Church set before the world the ideal of a “civilization of love”.[157] Social love is the key to authentic development: “In order to make society more human, more worthy of the human person, love in social life – political, economic and cultural – must be given renewed value, becoming the constant and highest norm for all activity”.[158] In this framework, along with the importance of little everyday gestures, social love moves us to devise larger strategies to halt environmental degradation and to encourage a “culture of care” which permeates all of society. When we feel that God is calling us to intervene with others in these social dynamics, we should realize that this too is part of our spirituality, which is an exercise of charity and, as such, matures and sanctifies us.

 

To be continued

The Bible text in this edition is taken from De Nieuwe Bijbelvertaling,
©Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.
Recitals from Liturgical suggestions for the week days and Sundays
Laudato Si Official English translation

________________________________________________________________

Gepubliceerd door leopardoel

I am a 91-years old retired Johnson & Johnson researcher, who wants to spend the rest of his years to the spreading of the gospel in a daily blog.

Geef een reactie

%d