http://kerkengeloof.wordpress.com

Dinsdag H. Henricus

 Uitnodiging

Mag ik hiermee Uw aandacht vragen voor
het dagelijks lezen van het Evangelie?

Deze uitnodiging wil U deelgenoot maken aan de vreugde
van het evangelie. Iedereen, niemand uitgezonderd,
kan die vreugde ervaren door zijn hart open te stellen
voor de genezende werking van Gods woord.

Elke morgen vanaf 7 uur ter beschikking

OVERWEGING

Het boek Exodus bevat een diepe symboliek (met soms ironische toespelingen). Zo is het niet toevallig dat de Farao alle Israëlische jongetjes wil verdrinken, dat uitgerekend zijn eigen dochter Mozes uit het water haalt, en dat later het leger van de Farao bij de achtervolging van die man zal verdrinken. Ook het ‘riet’ dat Mozes redt, en de Rietzee waar de Israëlieten gered worden zijn typisch. De naam van Mozes zelf helpt om die symboliek te benadrukken. ‘Ik heb hem uit het water gered’. Het hele volk zal trouwens ‘doorheen het water gered worden’.

EERSTE LEZING                              Ex. 2, 1-15a
Men noemde het kind Mozes,
omdat hij uit het water was gered.
Toen hij opgegroeid was ging hij naar zijn broeders.

Uit het boek Exodus

In die dagen nam een zeker iemand uit de stam Levi
een meisje uit die stam tot vrouw.
De vrouw werd zwanger en bracht een zoon ter wereld.
Toen zij zag hoe mooi het kind was,
hield zij het drie maanden lang verborgen.
Maar toen zij geen kans meer zag
het nog langer verborgen te houden,
nam zij een mandje van riet,
streek het dicht met asfalt en pek en legde het kind erin.
Toen zette zij het tussen het riet aan de oever van de Nijl.
Op enige afstand stelde de zuster van het kind zich verdekt op,
om te zien wat er zou gebeuren.
Nu begaf de dochter van Farao zich naar de Nijl om te baden,
terwijl haar dienaressen op en neer bleven lopen
langs de oever van de rivier.
Ineens zag zij het mandje tussen het riet
en stuurde haar slavin om het te halen.
Zij maakte het open, keek, en daar lag een schreiend jongetje.
Vol medelijden riep zij:
“Natuurlijk een Hebreeuws kind!”
Toen kwam de zuster van het kind
aan de dochter van Farao vragen:
“Zal ik bij de Hebreeuwse vrouwen een voedster gaan zoeken,
om het kind voor u te voeden?”
De dochter van Farao antwoordde: “Ja, doe dat.”
Het meisje snelde weg en haalde de moeder van het kind.
De dochter van Farao beval haar:
“Neem dit kind mee en voed het voor mij;
ik zal er u persoonlijk voor belonen.”
Toen nam de vrouw het kind mee en voedde het.
En toen het kind opgegroeid was,
bracht zij het terug naar de dochter van Farao.
Deze nam hem als haar eigen zoon aan.
Zij noemde hem Mozes, want, zo zei ze,
ik heb hem uit het water getrokken.
Toen Mozes opgegroeid was ging hij eens naar zijn broeders
en was getuige van hun dwangarbeid.
Hij zag hoe een Egyptenaar een Hebreeër neersloeg,
een van zijn broeders.
Hij keek naar alle kanten en toen hij zag
dat er niemand in de buurt was, sloeg hij de Egyptenaar neer
en verborg hem onder het zand.
De dag daarop ging hij weer uit
en zag twee Hebreeuwse mannen met elkaar vechten.
Hij vroeg aan degene die ongelijk had:
“Waarom sla jij je kameraad?”
De man antwoordde:
“Wie heeft u als heer en rechter over ons aangesteld?
Zijt ge soms van plan mij ook te doden,
net als die Egyptenaar?”
Toen werd Mozes bang en dacht:
“Het is dus toch bekend geworden.”
Ook Farao hoorde van het gebeurde
en was er sindsdien op uit Mozes te doden.
Maar Mozes wist aan Farao te ontkomen
en week uit naar Midjan.

TUSSENZANG Ps. 69(68), 3, 14, 30-31, 33-34

Ziet toe, geringen, en weest verheugd,
schept moed, gij allen die God zoekt.

Diep zink ik weg in de modder,
mijn voet vindt geen vaste grond.
Ik ga in de golven onder,
de stroom sleurt mij weerloos mee.

Maar mij gebed, Heer, richt ik tot U,
nu is het tijd van genade.
Verhoor mij omdat Gij barmhartig zijt
en trouw in het hulp verlenen.

Ik ga gebogen onder mijn smart ;
God, laat uw hulp mij beschermen.
Gods Naam zal ik loven in mijn gezang,
hem dankbaar overal prijzen.

Ziet toe, geringen, en weest verheugd,
schept moed, gij allen die God zoekt.
God luistert naar wat een arme Hem vraagt,
vergeet zijn gevangenen niet.

ALLELUIA Ps. 27(26),11

Alleluia.
Toon mij uw weg, Heer, bij tegenstand,
leid mij langs effen paden.
Alleluia.

EVANGELIE          Mt. 11, 20-24
Het lot van Tyrus en Sidon
zal beter te dragen zijn op de oordeelsdag dan dat van u.

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Matteüs

In die dagen begon Jezus
de steden waarin de meeste van zijn wonderen waren gebeurd,
te verwijten, dat zij zich niet bekeerd hadden.
“Wee u, Chórazin; wee u, Betsáïda!
Tyrus en Sidon
zouden reeds lang, in zak en as, zich bekeerd hebben,
indien bij hen de wonderen waren gebeurd
die bij u hebben plaats gevonden.
Ja, Ik zeg u:
Het lot van Tyrus en Sidon
zal beter te dragen zijn op de oordeelsdag dan dat van u.
En gij, Kafarnaüm,
zult ge soms tot de hemel toe verheven worden?
Tot in de onderwereld zult ge neerzinken.
Als in Sodom
de wonderen gebeurd waren die bij u zijn geschied,
het zou tot op de dag van vandaag zijn blijven bestaan.
Toch zeg Ik u:
Het lot van het land van Sodom
zal beter te dragen zijn op de oordeelsdag dan dat van u.”


Laudato Si

 

Encycliek van

PAUS FRANCISCUS

 

Over de zorg voor het gemeenschappelijk huis

VI. De sacramentele tekenen en het vieren van de rust

233. Het heelal ontwikkelt zich in God, die het geheel vervult. Er is dus een mysterie te aanschouwen in een blad, in een pad, in de dauw, in het gelaat van een arme. Het ideaal is niet alleen de beweging te maken van uiterlijk naar innerlijk om zo het handelen van God in de ziel te ontdekken, maar Hem ook te ontmoeten in alle dingen, zoals de heilige Bonaventura leerde: “de contemplatie is des te verhevener, naarmate de mens in zich meer het effect van de goddelijke genade voelt of naarmate hij God meer in de andere schepselen weet te herkennen”.

 

Wordt vervolgd  Voor alle voorgaande publicaties scroll omlaag

De bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, ©Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.
Overwegingen uit Liturgische suggesties voor de weekdagen en de zondagen
Laudato Si Officiële Nederlandse vertaling

____________________________________________________________________ 

Tuesday Saint Henricus

 Invitation

May I hereby draw your attention to
the daily reading of the Gospel?

This invitation wants to share with you the joy of the Gospel.
Everyone, no one excepted,
can experience this joy by opening his heart
to the healing effect of God’s word.

Available every morning from 7 am

CONSIDERATION

The book of Exodus contains deep symbolism (sometimes with ironic allusions). It is no coincidence, for example, that Pharaoh wants to drown all of Israel’s boys, that it is his own daughter who pulls Moses out of the water, and that later, in pursuit of this man, Pharaoh’s army will drown. The ‘reed’ that Moses saves, and the Reed Sea where the Israelites are rescued are also typical. The name of Moses himself helps to emphasise this symbolism. I saved him from the water’. The whole people, by the way, will be ‘saved through the water’.

FIRST READING       Ex. 2, 1-15a
The child was called Moses,
because he was saved from the water.
When he had grown up he went to his brothers.

From the book of Exodus

In those days a certain man of the tribe of Levi
took a girl from that tribe to wife.
The woman became pregnant and gave birth to a son.
When she saw how beautiful the child was,
she kept it hidden for three months.
But when she could no longer
to keep it hidden any longer,
she took a basket of reeds,
covered it with asphalt and pitch, and placed the child in it.
Then she set it among the reeds on the bank of the Nile.
Some distance away, the child’s sister hid herself away,
to see what would happen.
Now Pharaoh’s daughter went down to the Nile to bathe,
while her servants walked up and down the riverbank.
Suddenly she saw the basket among the reeds
and sent her slave to fetch it.
She opened it, looked, and there lay a weeping little boy.
Full of pity she cried out:
“Of course a Hebrew child!”
Then the child’s sister
came to Pharaoh’s daughter to ask:
“Shall I go and find a nurse among the Hebrew women,
to feed the child for you?”
Pharaoh’s daughter answered, “Yes, do so.”
The girl rushed off and fetched the child’s mother.
Pharaoh’s daughter commanded her:
“Take this child and feed it for me;
I will reward you for it personally.”
So the woman took the child and fed it.
And when the child had grown up,
she brought it back to Pharaoh’s daughter.
The latter accepted him as her own son.
She called him Moses, for, she said,
I drew him out of the water.
When Moses had grown up, he went to his brethren
and witnessed their forced labour.
He saw an Egyptian strike down a Hebrew,
one of his brothers.
He looked in all directions and when he saw
that there was no one around, he struck the Egyptian down and hid him under the sand.
The next day he went out again
And he saw two Hebrew men fighting among themselves.
He asked the one who was wrong:
“Why are you beating your comrade?”
The man replied:
“Who has appointed you lord and judge over us?
Do you intend to kill me too
like the Egyptian?”
Then Moses became afraid and thought:
“So it has become known after all.”
And Pharaoh also heard of what had happened, and had been intent on killing Moses ever since.
But Moses managed to escape Pharaoh
and fled to Midian.

INTERLUDIUM    Ps. 69(68), 3, 14, 30-31, 33-34

Behold, the humble, and rejoice,
Take courage, all you who seek God.

Deeply do I sink in the mud,
My foot finds no solid ground.
I am sinking in the waves,
The current drags me along defencelessly.

But my prayer, Lord, I turn to You,
Now is the time of grace.
Hear me, because You are merciful
and faithful in helping.

I am bowed down in my sorrow;
God, let thy help protect me.
I will praise God’s name in my song,
praise him with gratitude everywhere.

Behold, the humble, and rejoice,
Take courage, all you who seek God.
God listens to what the poor ask Him,
and does not forget his prisoners.

ALLELUIA     Ps. 27(26),11

Alleluia.
Show me your way, Lord, in the face of opposition,
Lead me in the paths of righteousness.
Alleluia.

GOSPEL      Mt 11, 20-24
The fate of Tyre and Sidon
will be better borne on the Day of Judgement than yours.

From the Holy Gospel of our Lord Jesus Christ according to Matthew
In those days, Jesus began
Jesus began to reproach the cities in which most of his miracles had occurred for not repenting.
“Woe to you, Chórazin; woe to you, Bethsaida!
Tyre and Sidon
would have been converted long ago, in sackcloth and ashes,
if there had been for them the miracles
that have taken place with thee.
Yes, I say unto you:
The fate of Tyre and Sidon
will be better borne on the Day of Judgment than thine.
And ye, Capernaum,
wilt thou be lifted up unto heaven?
To the netherworld shalt thou descend.
If in Sodom
the miracles that have happened to thee had happened
it would have continued to this day.
Yet I say to you:
The fate of the land of Sodom
will be better to bear on the judgment day than yours.”

______________________________________________________

Laudato Si

Encyclic of

POPE FRANCIS

On Care of the Common Home

VI. The sacramental signs and the celebration of peace

233. The universe develops in God, who fills the whole. So there is a mystery to be seen in a leaf, in a path, in the dew, in the face of a poor person. The ideal is not only to move from the outer to the inner in order to discover the action of God in the soul, but also to meet Him in all things, as St Bonaventure taught: “Contemplation is the more exalted the more man feels the effect of divine grace in himself, or the more he knows how to recognise God in the other creatures”.

To be continued For all previous publications please scroll down

The Bible text in this edition is taken from De Nieuwe Bijbelvertaling, ©Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.
Recitals from Liturgical suggestions for the week days and Sundays
Laudato Si Official English translation

____________________________________________________________________

Gepubliceerd door leopardoel

I am a 91-years old retired Johnson & Johnson researcher, who wants to spend the rest of his years to the spreading of the gospel in a daily blog.

Geef een reactie

%d bloggers liken dit: