http://kerkengeloof.wordpress.com

Donderdag – H. Johannes Eudes, pr.

Uitnodiging

Mag ik hiermee Uw aandacht vragen voor
het dagelijks lezen van het Evangelie?

Deze uitnodiging wil U deelgenoot maken aan de vreugde
van het evangelie. Iedereen, niemand uitgezonderd,
kan die vreugde ervaren door zijn hart open te stellen
voor de genezende werking van Gods woord.

Elke morgen vanaf 7 uur ter beschikking

Overweging

We eindigen de lezingen uit Rechters met het offer van Jefta. Hoewel het offeren van kinderen ook toen al veroordeeld werd door de wet en de profetische traditie, wijzen deze gruwelijke feiten er op dat de Bijbel de Waarheid bevat. Een beschaving blikt terug op haar geschiedenis, en in plaats van deze te herkennen en een idyllisch beeld op te hangen, brengt zij én´haar goede, en haar meest kwalijke kanten in rekening. Achter de gruwel en het tragische van dit relaas zien we de bewonderenswaardige godvruchtige houding van een meisje, dat uit respect voor een aan God gegeven woord haar leven vrijwillig geeft, en daardoor haar volk redt. Alle proporties in acht genomen stelt deze lezing ons voor de vraag: wie of wat worden op deze wereld opgeofferd teneinde grotere belangen te dienen dan God zelf?

EERSTE LEZING                                 Recht. 11,29-39a
De eerste die uit de deur van mijn huis naar mij toekomt
zal ik de Heer als brandoffer opdragen.

Uit het boek Rechters

In die dagen kwam de geest van de HEER over Jefta;
hij trok door Gílead en Manasse, door Mispa in Gílead,
en vandaar naar de Ammonieten.
Toen deed Jefta aan de HEER deze gelofte:
“Als Gij de Ammonieten aan mij overlevert
en ik behouden terugkeer,
zal de eerste
die uit de deur van mijn huis naar mij toekomt
aan de HEER behoren;
ik zal hem als brandoffer opdragen.”
Toen trok Jefta ten strijde tegen de Ammonieten
en de HEER leverde hen over aan zijn macht.
Hij sloeg op hen in,
van Aroër tot aan de weg naar Minnit
– twintig steden – en tot Abel-Keramim;
hij bracht hun een zeer zware nederlaag toe.
Zo werden de Ammonieten door de Israëlieten vernederd.
Toen Jefta naar zijn huis in Mispa terugkeerde,
kwam zijn dochter de deur uit
om hem met tamboerijnen en reidansen tegemoet te gaan.
Zij was zijn enig kind;
buiten haar had hij geen zonen of dochters.
Zodra Jefta haar zag, scheurde hij zijn kleren en riep uit:
“Ach mijn dochter, wat tref je me zwaar:
je maakt me diep ongelukkig!
Ik heb de HEER mijn woord gegeven, ik kan niet meer terug.”
Zij antwoordde:
“Vader, gij hebt de HEER uw woord gegeven.
Doe dus met mij wat gij beloofd hebt, want de HEER
heeft u wraak laten nemen op de Ammonieten, uw vijanden.
Ik vraag u alleen nog deze gunst:
geef mij twee maanden
om met mijn vriendinnen de bergen in te gaan
en daar te rouwen omdat ik als maagd moet sterven.”
Hij antwoordde:
“Doe dat.”
En hij liet haar voor twee maanden gaan.
Zij ging met haar vriendinnen de bergen in
en rouwde daar, omdat zij als maagd moest sterven.
Toen zij na twee maanden weer bij haar vader kwam,
voltrok hij aan haar de gelofte die hij gedaan had.

TUSSENZANG                                     Ps. 40(39), 5, 7-8a, 8b-9, 10

Ik kom, Heer, om uw wil te doen.

Gelukkig is de man, die op de Heer zijn hoop stelt,
die met opstandelingen en onoprechten niet verkeert.

Geschenk en offerande hebt Gij nooit verlangd,
maar wel hebt Gij mijn oren voor uw stem geopend.

Gij vraagt geen brandoffer, geen zoenoffer van mij ;
dus zei ik : ja, ik kom, zoals van mij geschreven staat :
Uw wil te doen, mijn God, dat is mijn vreugde,
uw wet is in mijn hart gegrift.

In de bijeenkomsten heb ik gerechtigheid gepredikt,
mijn lippen niet gesloten, Heer, Gij weet het.

ALLELUIA                                          Ps. 119(118), 105

Alleluia.
Uw woord is een lamp voor mijn voeten, Heer,
het is een licht op mijn pad.
Alleluia.

EVANGELIE                                         Mt. 22, 1-14
Gaat naar de kruispunten der wegen
en nodigt wie ge er maar vindt tot de bruiloft.

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Matteüs

In die tijd nam Jezus het woord
en sprak tot de hogepriesters en de oudsten van het volk
in gelijkenissen.
Hij zei:
“Het Rijk der hemelen
gelijkt op een koning die een bruiloftsmaal gaf voor zijn zoon.
Hij stuurde zijn dienaars uit
om allen te roepen die hij tot de bruiloft had uitgenodigd,
maar zij wilden niet komen.
Daarop zond hij andere dienaars met de opdracht:
Zegt aan de genodigden:
Zie, ik heb mijn maaltijd klaar,
mijn ossen en het gemeste vee zijn geslacht;
alles staat gereed.
Komt dus naar de bruiloft.
Maar zonder er zich om te bekommeren gingen zij weg,
de een naar zijn akker,
de ander naar zijn zaken.
De overigen grepen zijn dienaars vast,
mishandelden en doodden hen.
Nu ontstak de koning in toorn,
stuurde zijn troepen
en liet de moordenaars ombrengen en hun stad in brand steken.
Toen sprak hij tot zijn dienaars:
Het bruiloftsmaal staat klaar
maar de genodigden waren het niet waard.
Gaat dus naar de kruispunten der wegen
en nodigt wie ge er maar vindt tot de bruiloft.
Zijn dienaars gingen naar de wegen
en brachten allen mee die zij er aantroffen,
slechten zowel als goeden,
en de bruiloftszaal liep vol met gasten.
Toen de koning binnenkwam
om de aanliggenden te bezoeken,
merkte hij daar iemand op
die niet voor een bruiloft gekleed was.
En hij sprak tot hem:
Vriend, hoe zijt gij hier binnengekomen
zonder bruiloftskleed?
Maar de man bleef het antwoord schuldig.
Toen sprak de koning tot de bedienden:
Bindt hem aan handen en voeten
en werpt hem buiten in de duisternis.
Daar zal geween zijn en tandengeknars.
Velen zijn geroepen,
maar weinigen uitverkoren.”


Laudato Si

 

Encycliek van

PAUS FRANCISCUS

 

Over de zorg voor het gemeenschappelijk huis 

 24. Op haar beurt heeft de opwarming effecten op de koolstofdioxidecyclus. Zij creëert een vicieuze cirkel die de situatie nog verergert en die van invloed zal zijn op de beschikbaarheid van wezenlijke middelen zoals drinkwater, energie en de landbouwproductie in de warmste gebieden, en het uitsterven van een gedeelte van de biodiversiteit van de planeet ten gevolg zal hebben. Door het smelten van het poolijs en het ijs in het hooggebergte dreigt een zeer gevaarlijk vrijkomen van methaangas en het uiteenvallen van bevroren organisch materiaal zou de uitstoot van koolstofdioxide nog kunnen doen toenemen. Op zijn beurt verergert het verlies van tropische wouden de situatie, aangezien zij de klimaatverandering helpen matigen. De door de koolstofdioxide veroorzaakte vervuiling verhoogt de zuurgraad van de oceanen en brengt de voedselketen van de zee in gevaar. Als de huidige tendens voortgaat, zou deze eeuw wel eens getuige kunnen zijn van ongehoorde klimaatveranderingen en van een ongekende verwoesting van de ecosystemen met ernstige gevolgen voor ons allen. De stijging van het zeeniveau kan bijvoorbeeld uitermate ernstige situaties scheppen, als men bedenkt dat een vierde van de wereldbevolking aan zee of zeer in de nabijheid hiervan leeft, en het merendeel van de metropolen in kustgebieden liggen.

Wordt vervolgd                              Voor alle voorgaande publicaties scroll omlaag

De bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, ©Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.
Overwegingen uit Liturgische suggesties voor de weekdagen en de zondagen
Laudato Si Officiële Nederlandse vertaling
__________________________________________________________________________

Thursday Saint John Eudes, pr.

Invitation

May I hereby draw your attention to
the daily reading of the Gospel?

This invitation wants to share with you the joy of the Gospel.
Everyone, no one excepted,
can experience this joy by opening his heart
to the healing effect of God’s word.

Available every morning from 7 am

Consideration

We end the reading from Judges with the sacrifice of Jephthah. Although the sacrifice of children was condemned by law and prophetic tradition even then, these gruesome facts indicate that the Bible contains the Truth. A civilisation looks back at its history, and instead of recognising it and painting an idyllic picture of it, it takes into account both its good and its most evil sides. Behind the horror and tragedy of this story, we see the admirable devoutness of a girl who, out of respect for a word given to God, voluntarily gives her life and thereby saves her people. Taking all proportions into account, this reading confronts us with the question: who or what in this world is sacrificed in order to serve greater interests than God himself?

FIRST READING       Right. 11,29-39a
The first one who comes to me from the door of my house
I will offer to the Lord as a burnt offering.

From the book of Judges

In those days the spirit of the LORD came upon Jephthah;
and he passed through Gilead and Manasseh, through Mizpah in Gilead,
and thence to the Ammonites.
Then Jephthah made this vow to the LORD:
“If thou wilt deliver the Ammonites unto me
and I return safe,
the first one
who comes to me from the door of my house
shall belong to the LORD;
I will offer him as a burnt offering.”
Then Jephthah went to war against the Ammonites
and the LORD delivered them into his power.
He smote them,
from Aroër to the way of Minnit
– twenty cities – and unto Abel-Keramim;
He brought them a very grievous defeat.
Thus the Ammonites were humbled by the Israelites.
When Jephthah returned to his house in Mizpah,
his daughter came out of the door
to meet him with tambourines and dances.
She was his only child;
he had no sons or daughters besides her.
As soon as Jephthah saw her, he tore his clothes and cried out:
“Oh my daughter, how you have afflicted me:
You make me deeply unhappy!
I have given the LORD my word; I cannot go back.”
She answered:
“Father, thou hast given the LORD thy word.
So do with me what you have promised, for the LORD
has given you vengeance against the Ammonites, your enemies.
I ask you only this favour:
Give me two months
to go up into the mountains with my friends
and mourn there because I must die a virgin.”
He replied:
“Do so.”
And he let her go for two months.
She went up into the mountains with her friends
and there she mourned, because she had to die a virgin.
When she returned to her father after two months,
he made her the vow that he had made.

INTERLUDIUM    Ps. 40(39), 5, 7-8a, 8b-9, 10

I come, Lord, to do thy will.

Blessed is the man who places his hope in the Lord,
who does not associate with the rebellious and the insolent.

Gift and sacrifice hast thou never desired,
but thou hast opened my ears to thy voice.

Thou askest no burnt offering, no peace offering of me ;
So I said, I will come, as it is written of me:
To do thy will, O my God, is my delight,
Your law is engraved in my heart.

In the meetings I have preached righteousness,
my lips have not been closed, Lord, thou knowest.

ALLELUIA     Ps. 119(118), 105

Alleluia.
Your word is a lamp to my feet, Lord,
It is a light upon my path.
Alleluia.

GOSPEL       Mt 22, 1-14
Go to the crossroads
and invite whosoever ye may find there unto the wedding.

From the Holy Gospel of our Lord Jesus Christ according to Matthew

At that time Jesus took the floor
and spoke to the high priests and the elders of the people
in parables.
He said:
“The kingdom of heaven
resembles a king who gave a wedding feast for his son.
He sent out his servants
to call all those he had invited to the wedding,
but they would not come.
Then he sent other servants with the order:
Tell the guests:
Behold, I have prepared my meal,
My oxen and fattened cattle have been slaughtered;
Everything is ready.
So come to the wedding.
But without any care they went away,
one to his field,
the other to his business.
The others seized his servants,
and they mistreated and killed them.
Now the king was enraged,
sent his troops
and had the murderers put to death and their city burned.
Then he said to his servants:
The wedding supper is ready
but the guests were not worthy of it.
So go to the crossroads
and invite whosoever ye may find to the wedding.
His servants went to the roads
and brought all whom they found there,
both bad and good,
and the wedding hall was filled with guests.
When the king entered
to visit the guests,
he noticed there someone
who was not dressed for a wedding.
And he said to him:
Friend, how didst thou come in here
without a wedding garment?
But the man refused to answer.
Then the king said to the servants:
Bind him hand and foot
and cast him out into the darkness.
There will be weeping and gnashing of teeth.
Many are called,
but few are chosen.”

________________________________________________________________

Laudato Si

Encyclic of

POPE FRANCIS

On Care of the Common Home 

 24. In turn, warming has effects on the carbon dioxide cycle. It creates a vicious circle that will exacerbate the situation and will affect the availability of essential resources such as drinking water, energy and agricultural production in the hottest areas, and will lead to the extinction of some of the planet’s biodiversity. The melting of polar and high mountain ice threatens a very dangerous release of methane gas, and the disintegration of frozen organic matter could increase carbon dioxide emissions. In turn, the loss of tropical forests exacerbates the situation as they help to mitigate climate change. Pollution caused by carbon dioxide increases the acidity of the oceans and endangers the marine food chain. If the current trend continues, this century could witness unprecedented climate change and destruction of ecosystems with serious consequences for us all. For example, the rise in sea level may create extremely serious situations, considering that a quarter of the world’s population lives by the sea or very close to it, and most metropolitan areas are located in coastal areas.

To be continued                            For all previous publications please scroll down

The Bible text in this edition is taken from De Nieuwe Bijbelvertaling, ©Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.
Recitals from Liturgical suggestions for weekdays and Sundays
Laudato Si Official English translation
__________________________________________________________________________

Gepubliceerd door leopardoel

I am a 91-years old retired Johnson & Johnson researcher, who wants to spend the rest of his years to the spreading of the gospel in a daily blog.

Geef een reactie

%d bloggers liken dit: