http://kerkengeloof.wordpress.com

Zaterdag – H. Pius X, paus

Uitnodiging

Mag ik hiermee Uw aandacht vragen voor
het dagelijks lezen van het Evangelie?

Deze uitnodiging wil U deelgenoot maken aan de vreugde
van het evangelie. Iedereen, niemand uitgezonderd,
kan die vreugde ervaren door zijn hart open te stellen
voor de genezende werking van Gods woord.

Elke morgen vanaf 7 uur ter beschikking

Overweging
Eens te meer lijkt de eerste lezing van vandaag een anticipatie op woorden van Jezus: ‘Gij zult uw naaste liefhebben zoals uzelf . . .’Ik had honger en gij hebt mij te eten gegeven’. . .ik had dorst en gij hebt mij te drinken gegeven. . . :Ruth huwt een man die rechtvaardig en goed is. Het kind dat zij de wereld zal schenken wordt door Israël ervaren als een zegen van God – al behoort de Moabitische Ruth van origine tot een stam die door dat zelfde Israël gehaat werd. Maar Gods wegen zijn niet de onze: Hij is werkzaam doorheen elke mens, welke kleur, nationaliteit of achtergrond deze ook heeft. Is onze genegenheid voor mensen die we niet kennen even onvoorwaardelijk ? Schenken we onze vriendschap aan iedereen, ongeacht ? Wat wil God doorheen ons bereiken ? Staan we open voor zijn heilsplan ?

EERSTE LEZING                Ruth 2, 1-3, 8-11 ; 4, 13-17

Gezegend zij de Heer,
die u nu toch nog een erfgenaam heeft geschonken ;
hij is de vader van Isaï, de vader van David.

Uit het Boek Ruth

Noömi was van de kant van haar man
verwant aan een zekere Boaz,
een vermogend man uit de familie van Elimelek.
Ruth, de Moabitische, zei tot Noömi :
“Ik zou wel naar het land willen gaan om ergens
achter een maaier, die mij dat toestaat, aren te lezen.”
Noömi antwoordde :
“Doe dat, mijn dochter.”
Zij ging dus naar het land om aren te lezen achter de maaiers.
Het toeval wilde dat ze terecht kwam op de akker van Boaz,
die man uit de familie van Elimelek.
Boaz richtte zich toen tot Ruth en zei :
“Hoor eens, mijn dochter,
je moet niet op een andere akker aren gaan lezen.
“Ga hier niet vandaan
en sluit je aan bij mijn meiden.
“Volg ze op de voet en houd je ogen gevestigd
op de akker die gemaaid wordt.
“Ik heb mijn knechten opdracht gegeven, je te laten begaan.
“En als je dorst krijgt, ga dan naar de waterkruiken
en drink van het water dat de knechten geput hebben.”
Ruth wierp zich plat ter aarde en zei :
“Waaraan heb ik het verdiend dat gij zo goed voor mij zijt ?
“Ik ben toch maar een vreemdeling.”
Boaz gaf haar ten antwoord :
“Er is mij uitvoerig verteld wat je na de dood van je man
allemaal voor je schoonmoeder gedaan hebt ;
vader, moeder en geboorteland heb je verlaten
om naar een volk te gaan dat je tevoren onbekend was.”

Later nam Boaz Ruth tot vrouw.
Hij had gemeenschap met haar ; door de gunst van de Heer
werd zij zwanger en baarde een zoon.
Toen zeiden de vrouwen tot Noömi :
“Gezegend zij de Heer,
die u nu toch nog een erfgenaam heeft geschonken,
wiens naam in Israël zal gevestigd zijn.
“Hij zal u doen herleven en u een steun zijn
op uw oude dag,
want uw schoondochter, die zoveel van u houdt,
heeft hem gebaard : zij betekent meer voor u dan zeven zonen.”
Noömi nam het kind op haar schoot en verzorgde het.
De buurvrouwen gaven het kind een naam en zeiden :
“Noömi is een zoon geboren.”
Zij noemden het kind Obed.
Hij is de vader van Isaï, de vader van David.

TUSSENZANG               Ps. 128(127), 1-2, 3, 4, 5

Elke man wordt gezegend
die eer geeft aan de Heer.

Gelukkig die godvrezend zijt,
de weg des Heren gaat.
Ge zult de vrucht van eigen arbeid eten,
tevreden en voorspoedig zult ge zijn.

Uw vrouw daarbinnen in uw huis
is als een rijkbeladen wijnstok.
En als olijftakken rond de stam
zo staan uw zonen om uw tafel.

Ja, zo wordt elke man gezegend
die eer geeft aan de Heer.

U zegene de Heer uit Sion;
moogt gij Jeruzalem welvarend zien
zolang uw dagen duren.

ALLELUIA                     I Petr. 1, 25

Alleluia.
Het woord des Heren blijft in eeuwigheid ;
en dit woord is de boodschap
die u in het evangelie is verkondigd.
Alleluia.

EVANGELIE                  Mt. 23, 1-12

Zelf handelen ze niet naar hun woorden.

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens
Matteüs

In die tijd sprak Jezus tot het volk en tot zijn leerlingen :
“Op de leerstoel van Mozes
hebben de schriftgeleerden en de Farizeeën plaats genomen.
“Doet en onderhoudt daarom alles wat zij u zeggen,
maar handelt niet naar hun werken ;
want zelf handelen ze niet naar hun woorden.
“Zij maken bundels van zware, haast ondraaglijke lasten
en leggen die de mensen op de schouders,
maar zelf zullen ze er geen vinger naar uitsteken.
“Alles wat zij doen, doen zij om de bij de mensen op te vallen ;
zij maken immers hun gebedsriemen breed
en hun kwasten groot,
ze zijn belust op de ereplaats bij de maaltijden
en de voornaamste zetels in de synagogen,
ze laten zich graag groeten op de markt
en willen door de mensen rabbi genoemd worden.
“Maar gij moet u geen rabbi laten noemen.
“Gij hebt maar één Meester
en gij zijt allen broeders.
“En noemt niemand van u op aarde vader ;
gij hebt maar één Vader, de hemelse.
“En laat u ook geen leraar noemen ;
gij hebt maar één leraar, de Christus.
“Wie de grootste onder u is
moet uw dienaar zijn.
“Alwie zichzelf verheft zal vernederd
en wie zichzelf vernedert zal verheven worden.


Laudato Si

 

Encycliek van

PAUS FRANCISCUS

 

Over de zorg voor het gemeenschappelijk huis 

26. Velen van hen die de meeste middelen en economische of politieke macht in handen hebben, lijken zich vooral te concentreren op het verhullen van de problemen of de symptomen ervan te verbergen door slechts te proberen enkele negatieve effecten van klimaatveranderingen te reduceren. Maar veel symptomen wijzen erop dat deze effecten steeds erger kunnen worden, als wij doorgaan met de huidige productie -en consumptiemodellen. Daarom is het dringend noodzakelijk geworden een politiek te ontwikkelen om in de komende jaren de uitstoot van koolstofdioxide en andere zeer vervuilende gassen drastisch terug te dringen door bijvoorbeeld de fossiele brandstoffen te vervangen en bronnen van hernieuwbare energie te ontwikkelen. In de wereld is er een zeer gering niveau van toegang tot schone en hernieuwbare energie. Men moet ook technologieën ontwikkelen die geschikt zijn voor opslag van energie. In enkele landen zijn er echter vorderingen gemaakt die belangrijk beginnen te worden, hoewel deze nog lang niet een substantiële omvang hebben bereikt. Er zijn enkele investeringen geweest in manieren van productie en vervoer die minder energie verbruiken en een minder aantal grondstoffen vereisen, evenals in de manieren van de bouw en de verbouwing van gebouwen die de efficiëntie op het terrein van energiegebruik verbeteren. Maar deze goede praktijken zijn nog lang niet algemeen geworden.

 

Wordt vervolgd      Voor voorgaande publicaties scroll omlaag

 

De bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, ©Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.
Overwegingen uit Liturgische suggesties voor de weekdagen en de zondagen
Laudato Si Officiële Nederlandse vertaling
_______________________________________________________________________

Saturday – H. Pius X, Pope

Invitation

May I hereby draw your attention to
the daily reading of the Gospel?

This invitation wants to share with you the joy of the Gospel.
Everyone, no one excepted,
can experience this joy by opening his heart 
to the healing effect of God’s word.

Available every morning from 7 am

Consideration
Once again, today’s first reading seems to be an anticipation of words of Jesus: ‘You shall love your neighbour as yourself . .’I was hungry and you gave me food . . I was thirsty and you gave me a drink. . . Ruth marries a man who is righteous and good. The child she will give to the world is experienced by Israel as a blessing from God – even though the Moabite Ruth originally belongs to a tribe that was hated by that same Israel. But God’s ways are not our ways: He is at work through every human being, whatever colour, nationality or background they have. Is our affection for people we do not know as unconditional? Do we offer our friendship to everyone, regardless? What does God want to achieve through us? Are we open to his plan of salvation?

FIRST READING        Ruth 2, 1-3, 8-11 ; 4, 13-17

Blessed be the Lord,
who has given you yet another heir;
he is the father of Isaiah, the father of David.

From the Book of Ruth

Noömi was on her husband’s side
related to a certain Boaz,
a wealthy man from the family of Elimelek.
Ruth, the Moabite, said to Noömi:
“I would like to go into the country and find a reaper
who allows me to read ears.
Noömi replied :
“Do so, my daughter.”
So she went to the fields to pick up ears behind the mowers.
By chance she ended up in the field of Boaz,
that man from Elimelek’s family.
Boaz then turned to Ruth and said :
“Listen, my daughter,
You must not go and pick up ears in another field.
“Don’t go from here
and join my girls.
“Follow them closely and keep your eyes
on the field that is being mown.
“I have told my servants to leave you alone.
“And if you are thirsty, go to the water jars
and drink of the water the servants have drawn.”
Ruth threw herself flat on the earth and said :
“What have I done to deserve that you are so good to me?
“I am only a stranger.”
Boaz answered her:
“I have been told at length what you did for your mother-in-law after your husband’s death.
You left your father and mother and the land of your birth
to go to a people who were unknown to you before.”

Later Boaz took Ruth as his wife.
He had intercourse with her; by the Lord’s grace she became pregnant and gave birth to a son.
Then the women said to Noömi:
“Blessed be the Lord!
who has given you yet another heir,
whose name shall be established in Israel.
“He will revive you and sustain you in your old age,
for your daughter-in-law, who loves you so much,
has borne him, and she is more to you than seven sons.”
Noömi took the child on her lap and nursed it.
The neighbouring women gave the child a name and said :
“Noömi a son has been born.”
They named the child Obed.
He is the father of Isai, the father of David.

INTERLUDIUM   Ps. 128(127), 1-2, 3, 4, 5

Every man is blessed
Who gives honour to the Lord.

Happy are those who fear God,
that walketh in the way of the Lord.
You shall eat the fruit of your own labour,
and thou shalt be content and prosperous.

Thy wife within thy house
is like a richly laden vine.
And as olive branches round about the stem
so are thy sons round thy table.

Yea, so shall every man be blessed
who gives glory to the Lord.

Bless the Lord from Zion;
may ye see Jerusalem prosperous
as long as thy days shall last.

ALLELUIA     I Pet. 1, 25

Alleluia.
The word of the Lord endures forever ;
and this word is the message
which was preached to you in the Gospel.
Alleluia.

GOSPEL    Mt 23, 1-12

They themselves do not act according to their words.

From the Holy Gospel of our Lord Jesus Christ according to
Matthew

At that time Jesus spoke to the people and to his disciples :
“On the chair of Moses
the scribes and the Pharisees took their seats.”
“Therefore do and observe everything that they say to you,
but do not act according to their works ;
for they themselves do not act according to their words.
“They make bundles of heavy, almost unbearable burdens
and lay them on men’s shoulders,
but they themselves will not lift a finger.
“Everything they do, they do to attract the attention of the people ;
for they make their prayer belts wide
and their tassels large.
They are anxious to have the place of honour at meals
and the most important seats in the synagogues,
they like to be greeted at the market
and want to be called rabbi by the people.
“But ye must not be called rabbis.
“Ye have but one Master
and ye are all brothers.
“And call none of you on earth father;
ye have but one Father, the heavenly.
“Neither be ye called teachers;
Ye have but one teacher, the Christ.
“He that is greatest among you
must be thy servant.
“He that exalts himself shall be humbled
and he who humbles himself will be exalted.

_________________________________________________________________

Laudato Si

 

Encyclic of

POPE FRANCIS

 

On Care of the Common Home 

26. Many of those who hold the most resources and economic or political power seem to concentrate on covering up the problems or hiding the symptoms by only trying to reduce some of the negative effects of climate change. But many symptoms indicate that these effects may become worse and worse if we continue with the current production and consumption models. Therefore, it has become urgent to develop a policy to drastically reduce emissions of carbon dioxide and other highly polluting gases in the coming years by, for example, replacing fossil fuels and developing sources of renewable energy. There is a very low level of access to clean and renewable energy in the world. Technologies suitable for storing energy also need to be developed. In some countries, however, progress has been made and is beginning to be significant, although it is still far from reaching substantial proportions. There have been some investments in ways of producing and transporting goods that consume less energy and require fewer raw materials, and in ways of constructing and rebuilding buildings that improve efficiency in terms of energy use. But these good practices are still far from becoming commonplace.

 

To be continued                        For previous publications scroll down

 

The Bible text in this edition is taken from De Nieuwe Bijbelvertaling, ©Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.
Recitals from Liturgical suggestions for weekdays and Sundays
Laudato Si Official English translation
_______________________________________________________________________

Gepubliceerd door leopardoel

I am a 91-years old retired Johnson & Johnson researcher, who wants to spend the rest of his years to the spreading of the gospel in a daily blog.

Geef een reactie

%d bloggers liken dit: