http://kerkengeloof.wordpress.com

Maandag – H. Rosa van Lima, mgd.

Uitnodiging

Mag ik hiermee Uw aandacht vragen voor
het dagelijks lezen van het Evangelie?

Deze uitnodiging wil U deelgenoot maken aan de vreugde
van het evangelie. Iedereen, niemand uitgezonderd,
kan die vreugde ervaren door zijn hart open te stellen
voor de genezende werking van Gods woord.

Elke morgen vanaf 7 uur ter beschikking


Overweging
De liturgie biedt ons deze week de lectuur van het oudste christelijk geschrift dat tot ons kwam: de allereerste Paulusbrief, uit het jaar 52. We bevinden ons dan in een tijdsgewricht waarin het geloof leeft dat de Heer zal terugkomen, nog vóór Paulus of zijn christenen gestorven zullen zijn. De brief ademt vreugde uit, de inhoud wordt bepaald door een doorlopende dankzegging, en baadt in een sfeer van gebed. Dat is de geestesgesteldheid waarvan Paulus getuigt. Is het ook de onze ? De apostel verwijst ook vandaag nog naar de essentie van ons christen-zijn: een actief geloofsleven vertaalt zich in concrete daden van liefde, dienstbaarheid aan allen, en het moedig en hoopvol doorstaan van de beproevingen die het leven brengt. Christenen volharden in geloof, hoop en liefde. En wij?

Augustinus van Hippo, Preken over de Eerste brief van Johannes

EERSTE LEZING                                     I  Tess. 1, 1-5. 8b-10
Gij hebt u van de afgoden tot God bekeerd
en gij verwacht zijn Zoon
die Hij uit de dood heeft opgewekt.

Begin van de eerste brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen van TessalonicaVan Paulus, Silvánus en Timòteüs
aan de christengemeente van Tessalonica,
die is in God de Vader en de Heer Jezus Christus.
Genade voor u en vrede!

Wij zeggen God dank voor u allen,
telkens wanneer wij uw naam noemen in onze gebeden.
Onophoudelijk gedenken wij
voor het aanschijn van God, onze Vader,
uw werkdadig geloof,
uw onvermoeibare liefde
en uw standvastige hoop op onze Heer Jezus Christus.
Wij weten, broeders en zusters,
dat God u liefheeft en dat gij door Hem zijt uitverkoren,
want wij hebben u het evangelie verkondigd,
niet alleen met woorden,
maar met kracht en heilige Geest en volle overtuiging.
Gij weet trouwens zelf wel hoe ons optreden bij u is geweest:
het was gericht op uw heil.
Allerwegen is uw geloof in God bekend geworden.
Wij hoeven niets meer te zeggen,
men vertelt zelf hoe wij bij u zijn gekomen
en hoe wij door u zijn ontvangen:
hoe gij u van de afgoden tot God hebt bekeerd
om de levende en waarachtige God te dienen,
en uit de hemel zijn Zoon te verwachten,
die Hij uit de dood heeft opgewekt,
Jezus, die ons redt van de komende toorn.

TUSSENZANG                                       Ps. 149, 1-2, 3-4, 5-6a, 9b

Onze Heer die zijn volk bemint,
omkranst de verdrukte met zegekransen.
Alleluia.

Zingt voor de Heer een nieuw gezang,
zijn lof weerklinke te midden der zijnen.
Israël juiche zijn Schepper toe,
laat Sions zonen hun koning begroeten.

Looft zijn Naam in een heilige dans,
bespeelt voor Hem harp en citer.
Want onze Heer, die zijn volk bemint,
omkranst de verdrukte met zegekransen.

Jubelt dus, heiligen, om uw triomf,
viert feest in uw legerplaatsen ;
gaat met het lied van God in uw mond,
een taak die zijn vromen tot eer strekt.

ALLELUIA                                              I  Joh. 2, 5

Alleluia.
Wie het woord van de Heer bewaart,
in Hem is waarlijk Gods liefde volkomen.
Alleluia.

EVANGELIE                                       Mt. 23, 13-22
Wee u, blinde leiders.

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Matteüs

In die tijd sprak Jezus:
“Wee u, schriftgeleerden en Farizeeën, huichelaars!
Gij sluit het Rijk der hemelen af voor de mensen;
zelf gaat gij er niet binnen,
terwijl gij hun die dit wel willen de toegang verspert.
Wee u, schriftgeleerden en Farizeeën, huichelaars!
Gij doorkruist zee en land om één bekeerling te maken,
maar als hij het geworden is, maakt gij hem tot een hellekind,
tweemaal erger dan gijzelf!
Wee u, blinde leiders, die zegt:
Als iemand zweert bij de tempel, dan betekent dat niets;
maar als iemand zweert bij het goud van de tempel,
dan is hij gebonden.
Dwazen en blinden!
Wat staat dan hoger:
het goud, of de tempel die het goud heilig maakt?
Of gij die ook zegt:
Als iemand zweert bij het altaar, dan betekent dat niets;
maar als iemand zweert bij de offergave die erop ligt,
dan is hij gebonden.
Blinden!
Wat staat hoger:
de offergave, of het altaar dat de offergave heilig maakt?
Wie dus zweert bij het altaar,
zweert daarbij, en bij alles wat erop ligt.
En wie zweert bij de tempel,
zweert daarbij, en bij Hem die erin woont.
En wie zweert bij de hemel,
zweert bij de troon van God, en bij Hem die erop zetelt.”

_______________________________________________________________________

Laudato Si

 

Encycliek van

PAUS FRANCISCUS

 

Over de zorg voor het gemeenschappelijk huis 

29. Een bijzonder ernstig probleem is dat van de kwaliteit van het water dat beschikbaar is voor de armen en dat iedere dag veel doden ten gevolge heeft. Onder de armen komen ziekten in verband met water veel voor, inclusief die welke worden veroorzaakt door micro-organismen en chemische middelen. Dysenterie en cholera, die te wijten zijn aan ontoereikende sanitaire voorzieningen en waterreserves, zijn een belangrijke factor van leed en kindersterfte. De waterhoudende grondlagen worden op veel plaatsen bedreigd door de vervuiling die wordt veroorzaakt door sommige activiteiten op het gebied van het delven van grondstoffen, van landbouw en industrie, vooral in landen waar reglementering en voldoende controle ontbreekt. Wij denken niet alleen aan het afval van de fabrieken. Men blijft wasmiddelen en chemische producten die de bevolking op veel plaatsen in de wereld gebruikt, lozen in rivieren, meren en zeeën.

Wordt vervolgd     Voor voorgaande publicaties scroll omlaag

De bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, ©Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.
Overwegingen uit Liturgische suggesties voor de weekdagen en de zondagen
Laudato Si Officiële Nederlandse vertaling

__________________________________________________________

Monday – St. Rosa of Lima, virg.

Invitation

May I hereby draw your attention to
the daily reading of the Gospel?

This invitation wants to share with you the joy of the Gospel.
Everyone, no one excepted,
can experience this joy by opening his heart
to the healing effect of God’s word.

Available every morning from 7 am

Consideration
This week the liturgy offers us the reading of the oldest Christian writing that came to us: the very first Paul letter, from the year 52. We find ourselves at a time in which there is a belief that the Lord will return, even before Paul or his Christians have died. The letter exudes joy, its contents are defined by a continuous thanksgiving, and it is bathed in an atmosphere of prayer. This is the state of mind to which Paul testifies. Is it also ours? The Apostle refers to the essence of our Christianity even today: an active life of faith translates into concrete acts of love, service to all, and courageously and hopefully enduring the trials that life brings. Christians persevere in faith, hope and love. And what about us?

Augustine of Hippo, Sermons on the First Letter of John

FIRST READING      I Thess. 1, 1-5. 8b-10
You have turned from idols to God
and you are waiting for his Son
whom He raised from the dead.

Beginning of the First Letter of the Holy Apostle Paul to the Christians of Thessalonica

From Paul, Silvanus and Timothy
to the Christian community of Tessalonica,
which is in God the Father and the Lord Jesus Christ.
Grace to you and peace!

We give thanks to God for all of you,
whenever we mention your name in our prayers.
Unceasingly we remember
before the face of God, our Father,
your active faith,
your tireless love
and your steadfast hope in our Lord Jesus Christ.
We know, brothers and sisters,
that God loves you and that you have been chosen by Him,
for we have preached to you the gospel,
not only with words,
but with power and Holy Spirit and full conviction.
By the way, you know yourself how our action has been with you:
It was for your salvation.
Your faith in God has been made known.
We need say no more,
they themselves tell how we came to you
and how we were received by you;
how you were converted from idols to God
to serve the living and true God,
and to expect His Son from heaven,
whom he raised from the dead,
Jesus, who saves us from the wrath to come.

INTERLUDIUM    Ps. 149, 1-2, 3-4, 5-6a, 9b

Our Lord, who loves his people,
crowns the afflicted with victorious wreaths.
Alleluia.

Sing to the Lord a new song,
His praise resoundeth in the midst of his people.
Israel shall rejoice with his Creator,
let Zion’s sons hail their king.

Praise his name in a holy dance,
Play harp and zither before him.
For our Lord, who loves his people,
Crowns the afflicted with victorious wreaths.

So rejoice, ye saints, at your triumph,
celebrate in your army places;
Go with the song of God in your mouths,
a task which honours his pious ones.

ALLELUIA       I John 2, 5

Alleluia.
He who keeps the word of the Lord
in him truly the love of God is complete.
Alleluia.

GOSPEL       Mt 23, 13-22
Woe to you, blind leaders.

From the Holy Gospel of our Lord Jesus Christ according to Matthew

At that time Jesus said:
“Woe to you, scribes and Pharisees, hypocrites!
You shut out the kingdom of heaven from people;
and ye yourselves shall not enter in,
and thou dost not enter it, but thou dost bar the way to those who seek it.
Woe unto you, scribes and Pharisees, hypocrites!
Thou traversedst sea and land to make one convert,
but when he hath become one, thou makest him a child of hell,
twice worse than thyself!
Woe unto you, blind leaders, who say:
If any man swear by the temple, it means nothing;
but if any man swear by the gold of the temple,
then he is bound.
Fools and blind men!
Which then stands higher:
The gold, or the temple which makes the gold holy?
Or thou who sayest:
If anyone swears by the altar, it means nothing;
but if any man swear by the sacrifice that is upon it,
then he is bound.
Blind ones!
Which stands higher:
The sacrifice, or the altar that makes the sacrifice holy?
So he who swears by the altar
swears by it and by all that is upon it.
And he that swears by the temple
swear by it and by Him who dwells therein.
And whosoever swears by heaven
swear by the Throne of God and by Him who sits on it.

_______________________________________________________________________

Laudato Si

Encyclic of

POPE FRANCIS

On Care of the Common Home 

29. A particularly serious problem is that of the quality of water available to the poor, which causes many deaths every day. Among the poor, water-related diseases are common, including those caused by microorganisms and chemicals. Dysentery and cholera, due to inadequate sanitation and water resources, are a major factor of suffering and child mortality. Aquifers are threatened in many places by the pollution caused by some activities in mining, agriculture and industry, especially in countries where regulation and adequate control are lacking. We are not only thinking of the waste from factories. Detergents and chemical products used by people in many parts of the world continue to be discharged into rivers, lakes and seas.

To be continued                          For previous publications, scroll down

The Bible text in this edition is taken from De Nieuwe Bijbelvertaling, ©Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.
Recitals from Liturgical suggestions for the week days and Sundays
Laudato Si Official English translation

__________________________________________________________

Gepubliceerd door leopardoel

I am a 91-years old retired Johnson & Johnson researcher, who wants to spend the rest of his years to the spreading of the gospel in a daily blog.

Geef een reactie

%d bloggers liken dit: