http://kerkengeloof.wordpress.com

Woensdag – H. Lodewijk – H. Jozef Calasanz, pr.

Uitnodiging

Mag ik hiermee Uw aandacht vragen voor
het dagelijks lezen van het Evangelie?

Deze uitnodiging wil U deelgenoot maken aan de vreugde
van het evangelie. Iedereen, niemand uitgezonderd,
kan die vreugde ervaren door zijn hart open te stellen
voor de genezende werking van Gods woord.

Elke morgen vanaf 7 uur ter beschikking

Overweging
Hier vinden we de apostolische apologie terug die we ook in latere brieven vinden. Paulus voelt er vaak behoefte aan zich te verdedigen en ook uitdrukkelijk te wijzen op zijn onbaatzuchtigheid, doordat hij in zijn eigen onderhoud voorzag. Voor het overige gaat de minzame inhoud van gisteren door. De verhouding tussen Paulus en de gemeente van Tessalonica moet wel heel goed geweest zijn (anders dan Korinte).

EERSTE LEZING                    I Tess. 2,9-13

Terwijl wij u het evangelie verkondigden,
hebben wij dag en nacht gewerkt.

Uit de eerste brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen
van Tessalonica

Broeders en zusters,

Gij herinnert u onze moeite en inspanning.
Terwijl wij u het evangelie van God verkondigden,
hebben wij dag en nacht gewerkt
om maar niemand van u tot last te zijn.
Met God kunt gij getuigen
hoe vroom en rechtschapen en onberispelijk
wij ons tegenover u, gelovigen, hebben gedragen.
Gij weet het,
als een vader hebben wij ieder van u vermaand en aangemoedigd ;
wij hebben u bezworen een leven te leiden, God waardig
die u roept tot de heerlijkheid van zijn koninkrijk.
En daarom danken wij God zonder ophouden,
dat gij het goddelijk woord der prediking
van ons hebt ontvangen en aanvaard :
niet als een woord van mensen maar als wat het inderdaad is :
het woord van God ;
en het blijft werkzaam in u, die gelooft.

TUSSENZANG            Ps. 139(138), 7-8, 9-10, 11-12b

Gij kent mij, Heer, en Gij doorschouwt mij.

Waar zou ik ooit ontkomen aan uw Geest,
waar zou ik mij voor uw gelaat verbergen ?
Al stijg ik naar de hemel op : daar zijt Gij reeds,
al daal ik in het dodenrijk : gij zijt aanwezig.

Al leen ik ook de vleugels van de dageraad
en strijk ik  neer aan gene zijde van de zee :
ook daar is het uw hand die mij blijft leiden,
ook daar houdt Gij mij stevig vast.

En zeg ik : laat het duister mij dan dekken,
laat alle licht verzwolgen worden door de nacht :
dan zal de duisternis voor U niet donker zijn,
de nachten even helder als de dagen ;
voor U zijn licht en duisternis gelijk.

ALLELUIA                            I Tess. 2, 13

Alleluia.
Ontvangt het goddelijk woord,
niet als een woord van mensen
maar als wat het inderdaad is : het woord van God.
Alleluia.

EVANGELIE                     Mt. 23, 27-32

Wee u, schriftgeleerden en Farizeeën,
zonen van profetenmoordenaars.

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens
Matteüs

In die tijd sprak Jezus :
“Wee u, schriftgeleerden en Farizeeën, huichelaars !
“Gij lijkt op gekalkte graven die er van buiten wel mooi uit zien,
maar van binnen vol zijn met doodsbeenderen
en allerhande onreinheid.
“Zo ziet ook gij van buiten er voor de mensen wel uit als heiligen
maar van binnen zijt gij vol huichelarij en ongerechtigheid.
“Wee u, schriftgeleerden en Farizeeën, huichelaars !
“Gij bouwt de graven van profeten
en versiert de grafmonumenten van heiligen
en gij zegt :
Als wij geleefd hadden in de tijd van onze vaderen,
zouden wij niet medeplichtig geweest zijn
aan de moord op de profeten !
“Gij getuigt dus tegen uzelf
dat gij zonen zijt van profetenmoordenaars.
“Nu dan,
maakt gij de maat van uw vaderen maar vol !”

__________________________________________________________

Laudato Si

 

Encycliek van

PAUS FRANCISCUS

 

Over de zorg voor het gemeenschappelijk huis 

III.  Het verlies van de biodiversiteit

32. Ook de hulpbronnen van de aarde worden geplunderd ten gevolge van opvattingen over economie en commerciële activiteiten die te zeer verband houden met het korte termijn resultaat. Het verlies van wouden en bossen houdt tegelijkertijd het verlies in van soorten die in de toekomst uiterst belangrijke hulpbronnen zouden kunnen zijn, niet alleen voor de voeding, maar ook voor de genezing van ziekten en vele diensten. De verschillende soorten bevatten genen die belangrijke hulpbronnen kunnen zijn om in de toekomst te kunnen beantwoorden aan sommige menselijke behoeften of om sommige milieuproblemen op te lossen.

33. Het is echter niet genoeg hierbij alleen maar te denken aan de verschillende soorten als eventuele te exploiteren “hulpbronnen” en daarbij te vergeten dat zij een waarde op zich hebben. Ieder jaar verdwijnen er duizenden planten- en diersoorten die wij niet meer zullen kunnen kennen, die onze kinderen niet zullen kunnen zien, omdat ze voor altijd verloren zijn gegaan. De overgrote meerderheid sterft uit om redenen die te maken hebben met de een of andere menselijke activiteit. Door toedoen van ons zullen duizenden soorten God geen lof meer brengen met hun bestaan, noch zullen zij ons hun boodschap kunnen meedelen. Wij hebben daartoe het recht niet. 

Wordt vervolgd  Voor alle voorgaande publicaties scroll omlaag

De bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, ©Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.
Overwegingen uit Liturgische suggesties voor de weekdagen en de zondagen
Laudato Si Officiële Nederlandse vertaling

____________________________________________________________

Wednesday – Saint Louis – Saint Joseph Calasanz, pr.

Invitation

May I hereby draw your attention to
the daily reading of the Gospel?

This invitation wants to share with you the joy of the Gospel.
Everyone, no one excepted,
can experience this joy by opening his heart
to the healing effect of God’s word.

Available every morning from 7 am

Consideration
Here we find the apostolic apology that we also find in later letters. Paul often feels the need to defend himself and also to explicitly point out his selflessness in providing for himself. Otherwise, the affable content of yesterday continues. The relationship between Paul and the congregation of Thessalonica must have been very good (unlike Corinth).

FIRST READING       I Thess. 2,9-13

While we were preaching the gospel to you,
we worked day and night.

From the first letter of the holy apostle Paul to the Christians of
of Tessalonica

Brothers and sisters,

You remember our effort and travail.
While we were preaching to you the gospel of God,
we worked day and night
so as not to be a burden to any of you.
With God you can testify
how pious and upright and blameless
we have behaved us towards you, the faithful.
You know it,
like a father we have admonished and encouraged each one of you;
we have exhorted you to lead a life worthy of God
Who calls you to the glory of his kingdom.
And therefore we thank God without ceasing
that you have received and accepted the divine word of from us :
Not as a word of men but as what it truly is :
The Word of God ;
and it remains active in you who believe.

INTERLUDIUM     Ps. 139(138), 7-8, 9-10, 11-12b

Thou knowest me, Lord, and thou seest me.

Where would I ever escape thy Spirit?
Where can I hide from thy face?
Though I ascend into heaven, thou art already there,
though I descend into the realm of the dead, thou art there.

Though I borrow the wings of the dawn
and I go down across the sea :
Thy hand is there to guide me,
there also Thou dost hold me firmly.

And I say: let darkness cover me,
let all the light be swallowed up by the night :
Then shall the darkness not be dark unto thee,
the nights will be as bright as the days;
for You, light and darkness are equal.

ALLELUIA     I Thess. 2, 13

Alleluia.
Receive the divine word,
not as the word of men
but as what indeed it is: the word of God.
Alleluia.

GOSPEL      Mt 23, 27-32

Woe to you, scribes and Pharisees,
sons of murderers of prophets.

From the holy Gospel of our Lord Jesus Christ according to
Matthew

In those days Jesus said :
“Woe to you, scribes and Pharisees, hypocrites!
“You are like limestone tombs that look beautiful on the outside, but inside are full of death,
but which are full of dead bones
and all manner of uncleanness.
“So you too are like saints on the outside, but inside you are full of bones and all kinds of uncleanliness.
But inwardly ye are full of hypocrisy and iniquity.
“Woe unto you, scribes and Pharisees, hypocrites!
“You build the tombs of prophets
and adorn the tombs of the saints
and ye say :
If we had lived in the days of our fathers,
we would not have been accomplices
of the murder of the prophets!
“You therefore testify against yourselves
that ye are sons of the murderers of prophets.
“Now then,
fill up the measure of your fathers!”

__________________________________________________________

Laudato Si

Encyclic of

POPE FRANCIS

On Care of the Common Home

III.  The Loss of Biodiversity

32. The earth’s resources are also being plundered as a result of attitudes to economics and commercial activity that are too closely linked to short-term results. The loss of forests and woodlands implies at the same time the loss of species that could be extremely important resources in the future, not only for food but also for curing diseases and many services. The different species contain genes that could be important resources for meeting some human needs in the future or for solving some environmental problems.

33. However, it is not enough to think only of the different species as potential “resources” to be exploited, forgetting that they have a value in themselves. Every year, thousands of plant and animal species disappear that we will not be able to know, that our children will not be able to see, because they are lost forever. The vast majority die out for reasons related to human activity of one kind or another. Because of us, thousands of species will no longer be able to praise God with their existence, nor will they be able to communicate their message to us. We have no right to do so.

To be continued                   For all previous publications scroll down

The Bible text in this edition is taken from De Nieuwe Bijbelvertaling, ©Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.
Recitals from Liturgical suggestions for the week days and Sundays
Laudato Si Official English translation

____________________________________________________________

Gepubliceerd door leopardoel

I am a 91-years old retired Johnson & Johnson researcher, who wants to spend the rest of his years to the spreading of the gospel in a daily blog.

Geef een reactie

%d bloggers liken dit: