http://kerkengeloof.wordpress.com

Vrijdag – H. Monica

Uitnodiging

Mag ik hiermee Uw aandacht vragen voor
het dagelijks lezen van het Evangelie?

Deze uitnodiging wil U deelgenoot maken aan de vreugde
van het evangelie. Iedereen, niemand uitgezonderd,
kan die vreugde ervaren door zijn hart open te stellen
voor de genezende werking van Gods woord.

Elke morgen vanaf 7 uur ter beschikking

Overweging
Paulus vermaant ook de christenen van Tessalonica. Hier wordt de levensstijl van de christen beschreven die beantwoordt aan het geloof: hoe moet men God behagen? Hoe moet men leven? De speciale nadruk op ontucht wijst weer op een heidens-christelijke gemeenschap. Voor joden zouden deze vermaningen evident geweest zijn.

EERSTE LEZING                                                 I Tess. 4, 1-8

God wil dat gij u heiligt.

Uit de eerste brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen van Tessalonica

Broeders en zusters,

Wij vragen en vermanen u in de Heer Jezus,
dat gij de overlevering die gij van ons hebt ontvangen
omtrent een aan God welgevallige levenswandel,
nog trouwer naleeft dan gij al doet.
Gij kent de voorschriften
die wij u op gezag van de Heer Jezus gegeven hebben.
In de eerste plaats wil God
dat gij u heiligt door u te onthouden van ontucht.
Ieder van u
moet met zijn vrouw leven in heilige tucht en eerbaarheid,
zonder zich door hartstocht te laten meeslepen
zoals de heidenen, die God niet kennen.
Laat niemand zich te buiten gaan
en zijn broeder in deze aangelegenheid tekort doen
want de Heer straft dit alles,
zoals wij u vroeger al met nadruk verklaard hebben.
God heeft ons niet geroepen tot onkuisheid, maar tot heiliging.
Derhalve, die deze vermaningen in de wind slaat
veracht niet een mens maar God,
Hem die u zijn heilige Geest schenkt.

TUSSENZANG                                          Ps. 97(96), 1, 2b, 5-6, 10, 11-12

Weest blij in de Heer, gij vromen.

De Heer is koning, de aarde mag juichen,
blij zijn de landen rondom de zee,
recht en gerechtigheid dragen zijn troon.

Bergen smelten als was voor de Heer,
de heerser van heel de wereld.
De hemel verkondigt zijn heiligheid
en alle volken aanschouwen zijn glorie.

De Heer heeft hen lief die het kwade haten,
Hij houdt over zijn getrouwen de wacht
en redt hen uit wrede handen.

Steeds komt er licht voor de vromen,
geluk voor oprechten van hart.
Weest blij in de Heer, gij vromen,
verheerlijkt zijn heilige Naam.

ALLELUIA                                                       Ps. 27(26), 11

Alleluia.
Toon mij uw weg, Heer, bij tegenstand,
leid mij langs effen paden.
Alleluia.

EVANGELIE                                                  Mt. 25, 1-13

Daar is de bruidegom ! Trekt hem tegemoet !

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens
Matteüs

In die tijd sprak Jezus tot zijn leerlingen in gelijkenissen.
Hij zei :
“Dan zal het met het Rijk der hemelen zijn
als met tien meisjes die met hun lampen uittrokken,
de bruidegom tegemoet.
“Vijf van hen waren dom,
de andere vijf verstandig.
“Want de dommen namen wel hun lampen mee
maar geen olie ;
de verstandigen echter namen met hun lampen
tevens kruiken olie mee.
“Toen nu de bruidegom op zich liet wachten
dommelden zij allen in en sliepen.
“Maar midden in de nacht klonk er geroep :
Daar is de bruidegom ! Trekt hem tegemoet !
“Meteen waren al de meisjes wakker
en maakten hun lampen in orde.
“De dommen zeiden tegen de verstandigen :
Geeft ons wat olie
want onze lampen gaan uit.
“Maar de verstandigen antwoordden :
Neen, er mocht eens niet genoeg zijn voor ons en jullie samen.
“Gaat liever naar de verkopers en haalt wat voor jezelf.
“Maar terwijl zij onderweg waren om te gaan kopen
kwam de bruidegom,
en die klaar stonden
traden met hem binnen om bruiloft te vieren ;
en de deur ging op slot.
“Later kwamen ook de andere meisjes en zeiden :
Heer, heer, doe open !
“Maar hij antwoordde :
Voorwaar, ik zeg u : Ik ken u niet.
“Weest dus waakzaam, want gij kent dag noch uur.”

________________________________________________________________

 

Laudato Si

 

Encycliek van

PAUS FRANCISCUS

 

Over de zorg voor het gemeenschappelijk huis

35. Wanneer wij het milieueffect van sommige economische initiatieven analyseren, dan zijn wij gewoon de effecten op de bodem, het water en de lucht in aanmerking te nemen, maar niet altijd wordt daarin een nauwkeurige studie van het effect op de biodiversiteit opgenomen, alsof het verlies van enkele soorten of groepen dieren of planten iets van weinig belang zou zijn. Straten, nieuwe culturen, omheiningen, waterbassins en andere constructies nemen bezit van de leefgebieden en versplinteren deze soms zodanig dat de dierenpopulaties niet meer kunnen trekken of zich vrij kunnen verplaatsen, zodat sommige soorten het risico lopen uit te sterven. Er bestaan alternatieven die minstens het effect van deze werken verzachten, zoals het aanleggen van biologische corridors, maar men komt in weinig landen een dergelijk zorg en aandacht tegen. Wanneer enkele soorten commercieel worden geëxploiteerd, dan wordt niet altijd hun wijze van groei bestudeerd om een buitensporige afname ervan met daaruit voortkomende ontwrichting van het ecosysteem te vermijden.

 

Wordt vervolgd          Voor alle voorafgaande publicaties scroll down

 

De bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, ©Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.
Overwegingen uit Liturgische suggesties voor de weekdagen en de zondagen
Laudato Si Officiële Nederlandse vertaling

____________________________________________________________

Friday – H. Monica

Invitation

May I hereby draw your attention to
the daily reading of the Gospel?

This invitation wants to share with you the joy of the Gospel.
Everyone, no one excepted,
can experience this joy by opening his heart 
to the healing effect of God’s word.

Available every morning from 7 am

Consideration
Paul also admonishes the Christians of Thessalonica. Here he describes the lifestyle of the Christian that corresponds to faith: How is one to please God? How is one to live? The special emphasis on fornication again points to a pagan-Christian community. For Jews, these admonitions would have been obvious.

FIRST READING      I Tess. 4, 1-8

God wants you to become holy.

From the First Letter of the Holy Apostle Paul to the Christians of Thessalonica

Brothers and Sisters,

We ask and admonish you in the Lord Jesus
that you may preserve the tradition 
which you have received from us, that you may walk in the way acceptable to God,
even more faithfully than you do already.
Ye know the precepts
which we have given you on the authority of the Lord Jesus.
In the first place God wants
that ye sanctify yourselves by abstaining from fornication.
Each one of you
should live with his wife in holy discipline and honour,
without allowing yourselves to be carried away by passion
like the heathen, who know not God.
Let no man transgress
and fail his brother in this matter
for the Lord punishes all this,
as we have already explained to you emphatically.
God has not called us to unchastity, but to sanctification.
Therefore, he who disregards these admonitions
despise not man but God,
Him who gives you His Holy Spirit.

INTERLUDIUM     Ps. 97(96), 1, 2b, 5-6, 10, 11-12

Rejoice in the Lord, ye pious.

The Lord is King, the earth may rejoice,
the nations around the sea rejoice,
law and righteousness carry his throne.

Mountains melt like wax before the Lord,
the ruler of the whole world.
The heavens proclaim his holiness
and all nations behold his glory.

The Lord loveth them that hate evil,
He keeps watch over His faithful
and rescues them from cruel hands.

Light always comes to the pious,
Happiness for the upright in heart.
Be ye glad in the Lord, ye pious,
glorify His holy Name.

ALLELUIA    Ps. 27(26), 11

Alleluia.
Show me your way, Lord, in the face of opposition,
Lead me in the paths of righteousness.
Alleluia.

GOSPEL      Mt 25, 1-13

There is the bridegroom! Go and meet him!

From the Holy Gospel of our Lord Jesus Christ according to
Matthew

It was then that Jesus spoke to his disciples in parables.
He said :
“Then it will be with the kingdom of heaven
as with ten girls who went out with their lamps
to meet the bridegroom.
“Five of them were foolish,
the other five were wise.
“For the foolish ones took their lamps
but no oil ;
But the clever ones took with their lamps
 oil jugs.
“And when the bridegroom was late
they all fell asleep and slept.
“But in the middle of the night a cry went up:
The bridegroom is here! Go and meet him!
“Immediately all the girls woke up
and prepared their lamps.
“The foolish said to the wise:
Give us some oil
for our lamps are going out.
“But the wise ones answered :
No, there may not even be enough for us and you together.
“Instead, go to the vendors and get some for yourselves.
“But while they were on their way to buy
came the bridegroom,
and those who were ready
entered with him to celebrate the wedding ;
and the door was locked.
“Later the other girls came and said :
Lord, Lord, open up !
“But he answered :
Verily, I say to you : I know thee not.
“So be vigilant, for ye know neither day nor hour.”

________________________________________________________________

Laudato Si

 

Encyclic of

POPE FRANCIS

 

On Care of the Common Home

35. When we analyse the environmental impact of some economic initiatives, we are used to considering the effects on soil, water and air, but this does not always include a careful study of the impact on biodiversity, as if the loss of some species or groups of animals or plants were something of little importance. Streets, new cultures, fences, water basins and other constructions take over habitats and sometimes fragment them to such an extent that animal populations can no longer migrate or move freely, putting some species at risk of extinction. There are alternatives that at least mitigate the effect of these works, such as the creation of biological corridors, but such care and attention is encountered in few countries. When some species are commercially exploited, their mode of growth is not always studied to avoid excessive decline with consequent ecosystem disruption.

 

To be continued        For all previous publications scroll down

 

The Bible text in this publication is taken from De Nieuwe Bijbelvertaling, ©Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.
Contemplations from Liturgical Suggestions for Weekdays and Sundays
Laudato Si Official English translation

____________________________________________________________

Gepubliceerd door leopardoel

I am a 91-years old retired Johnson & Johnson researcher, who wants to spend the rest of his years to the spreading of the gospel in a daily blog.

Geef een reactie

%d bloggers liken dit: