http://kerkengeloof.wordpress.com

Maandag in de tweeëntwintigste week

Uitnodiging

Mag ik hiermee Uw aandacht vragen voor
het dagelijks lezen van het Evangelie?

Deze uitnodiging wil U deelgenoot maken aan de vreugde
van het evangelie. Iedereen, niemand uitgezonderd,
kan die vreugde ervaren door zijn hart open te stellen
voor de genezende werking van Gods woord.

Elke morgen vanaf 7 uur ter beschikking

OVERWEGING

De christenen van Tessalonica weten niet wat er gebeurt met hen die reeds gestorven zijn. Zoals Paulus verwachten zij een spoedige terugkeer van de Heer. Paulus stelt hen gerust. Maar deze aanleiding brengt hem tot een belangrijke christologische uitspraak.
Het woord ‘komst’ in de lezing is schijnbaar een banaal Nederlands woord. In het Grieks staat er ‘parousie’ en dat is een heel bijzonder woord dat men in het Midden-Oosten gebruikt voor de inhuldiging van een heerser. Jezus krijgt hier dus een heel hoge functie. Hij ‘komt’ terug om Heer en Verlosser te zijn. Dit komt hier zelfs sterker  naar voor dan in de andere brieven.

EERSTE LEZING                         I Tess. 4, 13-18

God zal hen die in Jezus zijn ontslapen
levend met Hem meevoeren.

Uit de eerste brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen van Tessalonica

Broeders en zusters,

Wij willen u niet in onwetendheid laten
over het lot van hen die ontslapen zijn;
gij moogt niet bedroefd zijn zoals de andere mensen,
die geen hoop hebben.
Wij geloven immers dat Jezus is gestorven en weer opgestaan;
evenzo zal God hen die in Jezus zijn ontslapen
levend met Hem meevoeren.
En dit kunnen wij u meedelen volgens een woord van de Heer:
wij die in leven blijven tot de komst van de Heer,
wij zullen de doden in geen geval vóórgaan.
Want wanneer het bevel gegeven wordt,
als de stem van de aartsengel weerklinkt en de bazuin van God,
dan zal de Heer zelf van de hemel neerdalen,
en eerst zullen de doden die in Christus zijn, verrijzen;
daarna zullen wij die nog in leven zijn,
tegelijk met hen
in een oogwenk op de wolken in de lucht worden weggevoerd,
de Heer tegemoet.
En zo zullen wij voor altijd samen zijn met de Heer.
Troost elkander dan met deze woorden.

TUSSENZANG                          Ps. 96(95), 1, 3, 4-5, 11-12, 13

Rechtvaardig zal God de wereld regeren,
de volkeren eerlijk en trouw.

Zingt voor de Heer een nieuw gezang,
zingt voor de Heer, alle landen.
Meldt aan de naties zijn heerlijkheid,
zijn wondere daden aan alle volken.

Want machtig en onvolprezen is Hij
en meer te duchten dan alle goden.
De goden der volken zijn maaksels van mensen,
maar Hij is de schepper van het heelal.

Dan straalt de hemel en jubelt de aarde,
de zee neuriet mee met al wat daar leeft;
de velden zwaaien met al hun gewassen,
de woudreuzen buigen hun kruin.

Zij juichen de Heer toe omdat Hij komt,
Hij komt als koning der aarde.
Rechtvaardig zal Hij de wereld regeren,
de volkeren eerlijk en trouw.

ALLELUIA                           Ps. 111(110), 8ab

Alleluia.
Het werk van de Heer is goed en betrouwbaar,
al wat Hij besluit staat onwrikbaar vast.
Alleluia.

EVANGELIE                    Lc. 4, 16-30

De Heer heeft mij gezonden
om aan armen de Blijde Boodschap te brengen.
Geen profeet wordt aanvaard in zijn eigen vaderstad.

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Lucas

In die tijd kwam Jezus in Nazaret,
waar Hij was grootgebracht.
Hij ging volgens zijn gewoonte
op de sabbatdag naar de synagoge
en stond op om voor te lezen.
Ze reikten Hem de boekrol van de profeet Jesaja aan.
Hij opende de rol
en vond de plaats waar geschreven stond:
“De geest des Heren is over mij gekomen,
omdat Hij mij gezalfd heeft.
Hij heeft mij gezonden
om aan armen de Blijde Boodschap te brengen,
aan gevangenen hun vrijlating bekend te maken,
en aan blinden dat zij zullen zien;
om verdrukten te laten gaan in vrijheid,
om een genadejaar af te kondigen van de Heer.”
Daarop rolde Hij het boek dicht,
gaf het terug aan de dienaar en ging zitten.
In de synagoge waren aller ogen gespannen op Hem gevestigd.
Toen begon Hij hen toe te spreken:
“Het Schriftwoord dat gij zojuist gehoord hebt
is thans in vervulling gegaan.”
Allen betuigden Hem hun instemming
en verbaasden zich
dat woorden, zo vol genade uit zijn mond vloeiden.
Ze zeiden:
“Is dat dan niet de zoon van Jozef?”
Hij zei hun:
“Natuurlijk zult ge Mij dit spreekwoord voorhouden:
Geneesheer, genees uzelf;
doe al wat, naar wij hoorden, in Kafarnaüm gebeurd is,
nu ook hier in uw vaderstad.”
Maar Hij gaf er dit antwoord op:
“Voorwaar, Ik zeg u:
geen profeet wordt aanvaard in zijn eigen vaderstad.
En het is waar wat Ik u zeg:
in de tijd van Elia immers,
toen de hemel drie jaar en zes maanden gesloten bleef
en een grote hongersnood uitbrak over het hele land,
waren er veel weduwen in Israël;
toch werd Elia tot niemand van haar gezonden
dan tot een weduwe te Sarepta, in het gebied van Sidon.
En in de tijd van de profeet Elisa
waren er vele melaatsen in Israël;
toch werd niemand van hen gereinigd,
behalve de Syriër Naäman.”
Toen ze dit hoorden
werden allen die in de synagoge waren woedend.
Ze sprongen overeind,
joegen Hem de stad uit
en dreven Hem voort
tot aan de steile rand van de berg waarop hun stad gebouwd was,
om Hem daar in de afgrond te storten.
Maar Hij ging midden tussen hen door en vertrok.

____________________________________________________________________

Laudato Si

 

Encycliek van

PAUS FRANCISCUS

 

Over de zorg voor het gemeenschappelijk huis door Paus Franciscus

 39. Ook de vervanging van de wilde flora door gebieden met bosaanplant, die meestal monoculturen zijn, is gewoonlijk geen onderwerp van een adequate analyse. In werkelijkheid kan deze vervanging een biodiversiteit, die door de nieuwe soorten die geplant worden niet wordt geaccepteerd, ernstig treffen. Ook de waterrijke gebieden die in landbouwgebied worden veranderd, verliezen een geweldige biodiversiteit die zij huisvestten. In sommige kustgebieden is het verdwijnen van de door mangroves gevormde ecosystemen zorgwekkend.

40. De oceanen bevatten niet alleen het merendeel van het water van de planeet, maar ook het merendeel van de ruime variëteit aan levende wezens, waarvan er vele ons nog onbekend zijn en door verschillende oorzaken worden bedreigd. Anderzijds ziet men dat het leven in rivieren, meren, zeeën en oceanen, dat een groot gedeelte van de wereldbevolking voedt, wordt bedreigd door een ongecontroleerd onttrekken van het visbestand, dat een drastische vermindering van sommige soorten veroorzaakt. Men gaat nog steeds door met het ontwikkelen van selectieve methoden van bevissing waarbij een groot gedeelte van de gevangen soorten wordt weggegooid. In het bijzonder worden zeeorganismen bedreigd waarmee wij geen rekening houden, zoals bepaalde soorten plankton die een zeer belangrijke schakel vormen in de voedselketen van de zee en waarvan uiteindelijk de soorten afhankelijk zijn die voor de menselijke voeding worden gebruikt.

Wordt vervolgd           Voor voorgaande publicaties scroll omlaag

De bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, ©Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.
Overwegingen uit Liturgische suggesties voor de weekdagen en de zondagen
Laudato Si Officiële Nederlandse vertaling

_________________________________________________________________

Monday in the twenty-second week

Invitation

May I hereby draw your attention to
the daily reading of the Gospel?

This invitation wants to share with you the joy of the Gospel.
Everyone, no one excepted,
can experience this joy by opening his heart
to the healing effect of God’s word.

Available every morning from 7 am

CONSIDERATION

The Christians of Thessalonica do not know what will happen to those who have already died. Like Paul, they expect a speedy return of the Lord. Paul reassures them. But this prompts him to make an important Christological statement.
The word ‘coming’ in the reading is apparently a banal English word. The Greek word is ‘parousie’ and that is a very special word that is used in the Middle East for the inauguration of a ruler. Jesus is given a very high function here. He ‘comes’ back to be Lord and Saviour. This comes forward even more strongly here than in the other letters.

FIRST READING     I Tess. 4, 13-18

God will bring those who have fallen asleep in Jesus
alive with Him.

From the first letter of the holy apostle Paul to the Christians of Thessalonica

Brothers and sisters,

We do not want to leave you in ignorance
of the fate of those who have fallen asleep;
thou shalt not be grieved like other men,
who have no hope.
For we believe that Jesus died and rose again;
and likewise God will bring those who have fallen asleep in Jesus
to life with Him.
And this we can tell you according to the word of the Lord:
We who are alive until the coming of the Lord,
we shall in no wise precede the dead.
For when the command is given,
when the voice of the archangel sounds, and the trumpet of God,
then the Lord himself shall descend from heaven,
and first the dead who are in Christ will rise;
after that, we who are still alive
together with them
shall be carried off in the twinkling of an eye on the clouds in the air,
to meet the Lord.
And so we shall be together with the Lord forever.
Comfort each other with these words.

Interludium     Ps. 96(95), 1, 3, 4-5, 11-12, 13

God will rule the world justly,
the nations honest and faithful.

Sing to the Lord a new song,
sing to the Lord, all nations.
Announce his glory to the nations,
his wondrous acts to all nations.

For he is mighty and unquenchable
and more to be feared than all the gods.
The gods of the nations are the workmanship of men,
but He is the creator of the universe.

Then the heavens shine and the earth rejoices,
the sea hums along with all that lives there;
The fields sway with all their crops,
the giants of the forest bow their heads.

They cheer the Lord because He is coming,
He comes as King of the earth.
He will rule the world justly,
the nations honest and faithful.

ALLELUIA    Ps. 111(110), 8ab

Alleluia.
The work of the Lord is good and trustworthy,
All that he decrees is immutable.
Alleluia.

GOSPEL     Lk. 4, 16-30

The Lord has sent me
to bring the Good News to the poor.
No prophet is accepted in his own father city.

From the Holy Gospel of our Lord Jesus Christ according to Luke

In those days Jesus came to Nazareth,
where He had been raised.
He went according to his custom
to the synagogue on the Sabbath day
and stood up to read.
They handed Him the scroll of the prophet Isaiah.
He opened the scroll
and found the place where it was written:
“The spirit of the Lord has come upon me,
because he has anointed me.
He has sent me
to bring the Good News to the poor,
to prisoners that they may be set free,
and to the blind that they may see;
to release the oppressed into freedom,
to proclaim a year of grace from the Lord.”
Thereupon He rolled the book closed,
handed it back to the servant and sat down.
All eyes in the synagogue were fixed on Him.
Then He began to speak to them:
“The word of the Scripture which you have just heard
has now been fulfilled.”
All assented to Him
and marvelled
that words so full of grace flowed from His mouth.
They said:
“Is not this then the son of Joseph?”
He said to them:
“Of course you will tell me this proverb:
Physician, heal thyself;
Do all things which we heard were done in Capernaum,
now also here in your native city.”
But He gave this answer to it:
“Verily, I say unto you:
no prophet is accepted in his own father city.
And it is true what I say to you:
For in the days of Elijah,
when the heavens were closed for three years and six months
and a great famine broke out over all the land,
there were many widows in Israel;
yet Elijah was not sent to any of them
but to a widow in Sarepta, in the region of Sidon.
And in the time of the prophet Elisha
there were many lepers in Israel;
yet none of them was cleansed,
except the Syrian Naaman.”
When they heard this
all those in the synagogue were enraged.
They jumped up, chased him out of the city and drove him to the steep edge of the mountain on which their city was built,
there to throw him into the abyss.
But He passed in the midst of them and departed.

_____________________________________________________________

Laudato Si

Encyclic of

POPE FRANCIS

On Care of the Common Home by Pope Francis

 39. The replacement of wild flora by areas of forest plantation, which are usually monocultures, is also not usually the subject of adequate analysis. In reality, this replacement can seriously affect biodiversity, which is not accepted by the new species being planted. Wetlands that are turned into agricultural areas also lose a great biodiversity that they were home to. In some coastal areas, the disappearance of the ecosystems formed by mangroves is worrying.

40. The oceans contain not only the majority of the planet’s water, but also the great variety of living creatures, many of which are still unknown to us and are threatened by various causes. On the other hand, life in rivers, lakes, seas and oceans, which feeds a large part of the world’s population, is under threat from an uncontrolled depletion of fish stocks, which is causing a drastic reduction in some species. Selective fishing methods continue to be developed, discarding a large proportion of the species caught. In particular, marine organisms that we do not take into account are threatened, such as certain species of plankton that form a very important link in the marine food chain and on which species that are used for human consumption ultimately depend.

To be continued       For previous publications scroll down

The Bible text in this edition is taken from De Nieuwe Bijbelvertaling, ©Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.
Recitals from Liturgical suggestions for the week and Sundays
Laudato Si Official English translation

__________________________________________________________

Gepubliceerd door leopardoel

I am a 91-years old retired Johnson & Johnson researcher, who wants to spend the rest of his years to the spreading of the gospel in a daily blog.

Geef een reactie

%d bloggers liken dit: