Vrijdag – H. Teresia van Avila, mgd. en krkl.

Uitnodiging

Mag ik hiermee Uw aandacht vragen voor
het dagelijks lezen van het Evangelie?

Deze uitnodiging wil U deelgenoot maken aan de vreugde
van het evangelie. Iedereen, niemand uitgezonderd,
kan die vreugde ervaren door zijn hart open te stellen
voor de genezende werking van Gods woord.

Elke morgen vanaf 7 uur ter beschikking

Overweging
Niet door het onderhouden van de Wet maar door het geloof wordt de mens verlost. Paulus wil dat illustreren aan het voorbeeld van Abraham en wij lezen dit vandaag en morgen. De belofte van God tegenover Abraham was gave. Een gunst die men moet verdienen is geen gave meer. Maar een loon, zegt Paulus, is geen gunst, maar een recht. Zijn argument is zeer duidelijk: hoe kon Abraham op grond van de Wet gerechtvaardigd worden als die Wet pas eeuwen later gekomen is en als hijzelf niet eens besneden was? In de context van die tijd was tegen zo’n argument weinig in te brengen, maar het staat eigenlijk pas in de verzen die op de lezing volgen.

EERSTE LEZING             Rom. 4, 1-8

Abraham heeft God gelóófd
en dat geloof is hem aangerekend als gerechtigheid.

Uit de brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen van Rome

Broeders en zusters,

Wat moeten wij denken van Abraham, onze stamvader ?
Wat heeft hij bereikt ?
Als hij op grond van zijn goede werken gerechtvaardigd is
heeft hij reden zich te beroemen ;
maar voor God heeft hij die niet !
Immers, wat zegt de Schrift ?
“Abraham heeft God gelóófd
en dat geloof is hem aangerekend als gerechtigheid.”
Welnu,
hij die werkt krijgt zijn loon niet toegekend bij wijze van gunst
maar als zijn verschuldigd recht.
Aan degene echter die niet werkt
maar gelooft in Hem die de goddeloze rechtvaardigt,
wordt zijn geloof als gerechtigheid aangerekend.
Hetzelfde geldt van de mens die door David wordt zalig geprezen
en aan wie God de gerechtigheid toerekent
zonder dat er sprake is van goede werken :
“Zalig zij van wie de ongerechtigheden zijn vergeven
en van wie de zonden zijn toegedekt.
“Zalig de man wiens zonde de Heer niet in rekening brengt.”

TUSSENZANG              Ps. 32(31), 1-2, 5, 11

Mijn toevlucht zijt Gij, mijn redder in nood,
Gij hult mij in voorspoed en vreugde.

Gelukkig degene wiens fout werd vergeven,
wiens zonde door God werd bedekt.
Gelukkig de mens die geen schuld heeft bij God,
wiens hart geen misdaad verbergt.

Toen heb ik mijn zonde beleden voor U,
mijn schuld niet langer ontkend.
Ik sprak : voor de Heer beken ik mijn fout ;
toen hebt Gij mijn zonde vergeven.

Weest blij in de Heer, alle vromen,
verheugt u en jubelt, oprechten van hart.

ALLELUIA                   Ps. 111(110), 8ab

Alleluia.
Het werk van de Heer is goed en betrouwbaar,
al wat Hij besluit staat onwrikbaar vast.
Alleluia.

EVANGELIE                  Lc. 12, 1-7

Zelfs de haren op uw hoofd zijn alle geteld.

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens
Lucas

In die tijd, toen duizenden mensen waren samengestroomd
zodat men elkaar haast onder de voet liep,
richtte Jezus zich eerst tot zijn leerlingen :
“Wacht u voor het zuurdeeg,
dat wil zeggen, voor de huichelarij van de Farizeeën.
“Niets is bedekt of het zal onthuld
en niets is verborgen of het zal geweten worden.
“Want alles wat gij in het donker gezegd hebt,
zal gehoord worden in het licht ;
en wat gij binnenkamers in het oor gefluisterd hebt
zal van de daken verkondigd worden.
“Tot u, die mijn vrienden zijt, zeg Ik :
Vreest niet hen die het lichaam doden,
maar daarna niets ergers kunnen doen.
“Ik zal u zeggen wie gij moet vrezen :
vreest Hem die,
nadat Hij gedood heeft,
macht bezit om in de hel te werpen.
“Ja, zeg Ik U, vreest Hem !
“Kan men niet vijf mussen kopen voor twee stuivers ?
“Toch vergeet God niet een van hen.
“Ja, zelfs de haren op uw hoofd zijn alle geteld.
“Weest niet bevreesd :
gij zijt méér waard dan een zwerm mussen.”

_______________________________________________________________

Laudato Si

 

Encycliek van

PAUS FRANCISCUS

 

Over de zorg voor het gemeenschappelijk huis

88. De bisschoppen van Brazilië hebben benadrukt dat, behalve dat heel de natuur een manifestatie van God is, zij de plaats is van zijn tegenwoordigheid. In ieder schepsel woont zijn levendmakende Geest, die ons oproept tot een relatie met Hem. De ontdekking van deze tegenwoordigheid stimuleert in ons de ontwikkeling van de “ecologische deugden”. Maar wanneer wij dit zeggen, laten wij dan niet vergeten dat er ook een oneindige afstand bestaat, dat de dingen van deze wereld niet de volheid van God bezitten. Anders zouden wij de schepselen ook geen goed kunnen doen, omdat wij hun eigen en authentieke plaats niet zouden erkennen en uiteindelijk onrechtmatig van hen zouden eisen wat zij in hun kleinheid ons niet kunnen geven.

Wordt vervolgd                  Voor voorgaande publicaties scroll omlaag

De bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, ©Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.
Overwegingen uit Liturgische suggesties voor de weekdagen
Laudato Si Officiële Nederlandse vertaling

________________________________________________________________

Friday – St Teresa of Avila, verg. and clgm.

Invitation

May I hereby draw your attention to
the daily reading of the Gospel?

This invitation wants to share with you the joy of the Gospel.
Everyone, no one excepted,
can experience this joy by opening his heart
to the healing effect of God’s word.

Available every morning from 7 am

CONSIDERATION
It is not by keeping the Law but by faith that man is redeemed. Paul illustrates this with the example of Abraham, which we read today and tomorrow. The promise of God to Abraham was a gift. A favour that one has to earn is no longer a gift. But a wage, says Paul, is not a favour, but a right. His argument is very clear: how could Abraham be justified on the basis of the Law when that Law came only centuries later and when he himself had not even been circumcised? In the context of the time, there was little to argue against such an argument, but it is actually found in the verses that follow the reading.

FIRST READING      Rom 4:1-8

Abraham believed in God
and that faith was imputed to him as righteousness.

From the Letter of the Apostle Paul to the Christians of Rome

Brothers and sisters,

What should we think of Abraham, our founding father?
What has he achieved?
If he was justified by his good works,
he has reason to boast ;
but before God he has none !
What does the Scripture say?
“Abraham believed in God
and that faith was imputed to him as righteousness.”
Well then,
he who works is not given his wages as a favour
but as his due.
To him, however, who does not work
but believes in Him who justifies the ungodly,
his faith will be credited as righteousness.
The same is true of the man whom David blessed
and to whom God imputes righteousness
without there being any good works:
“Blessed are those whose iniquities are forgiven
and whose sins are covered.
“Blessed the man whose sin the Lord does not reckon.”

INTERLUDIUM     Ps. 32(31), 1-2, 5, 11

My refuge art thou, my saviour in trouble,
Thou shalt compass me about in prosperity and joy.

Happy the one whose fault is forgiven,
whose sin is covered by God.
Blessed is the man who has no fault with God,
whose heart hides no crime.

Then I confessed my sin before You,
no longer denied my guilt.
I said: before the Lord I confess my fault ;
then Thou forgavest my sin.

Rejoice in the Lord, all ye devout,
rejoice and be glad, upright in heart.

ALLELUIA     Ps. 111(110), 8ab

Alleluia.
The work of the Lord is good and sure,
all that he hath decreed stands firm.
Alleluia.

GOSPEL     Lk. 12, 1-7

Even the hairs on your head are all numbered.

From the Holy Gospel of our Lord Jesus Christ according to
Luke

At that time, when thousands of people were gathered together
so that they were almost trampling each other underfoot,
Jesus first addressed his disciples:
“Beware of the leaven,
that is, for the hypocrisy of the Pharisees.
“Nothing is covered or it will be revealed
and nothing is hidden or it will be known.
“For everything that thou hast said in the dark
shall be heard in the light ;
and that which thou hast whispered in the ear within the chamber
shall be proclaimed from the rooftops.
“To you who are My friends I say :
Do not fear those who kill the body
but cannot do a worse thing afterward.
“I will tell you whom ye must fear :
” Fear Him who, after killing, hath power to cast into hell.
“Yes, I say to you, fear Him!
“Can one not buy five sparrows for two pennies?
“Yet God does not forget any of them.
“Yes, even the hairs on your head are all numbered.
“Fear not:
You are worth more than a flock of sparrows.”

_______________________________________________________________

Laudato Si

Encyclic of

POPE FRANCIS

On Care of the Common Home

88. The Bishops of Brazil have emphasised that, besides being a manifestation of God, all of nature is the place of his presence. In every creature lives his vivifying Spirit, who calls us to a relationship with him. The discovery of this presence stimulates in us the development of the “ecological virtues”. But when we say this, let us not forget that there is also an infinite distance, that the things of this world do not possess the fullness of God. Otherwise, we would not be able to do any good to the creatures either, because we would not recognise their own and authentic place and would end up unlawfully demanding from them what they in their smallness cannot give us.

To be continued For previous publications, scroll down

The Bible text in this edition is taken from De Nieuwe Bijbelvertaling, ©Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.
Contemplations from Liturgical Suggestions for the Weeks
Laudato Si Official English translation

________________________________________________________________

Gepubliceerd door leopardoel

I am a 90-years old retired Johnson & Johnson researcher, who wants to spend the rest of his years to the spreading of the gospel in a daily blog.

Geef een reactie

%d bloggers liken dit: