http://kerkengeloof.wordpress.com

Dinsdag tweede week door het jaar

Boek met kaars 40

Uitnodiging

Mag ik hiermee Uw aandacht vragen voor
het dagelijks lezen van het Evangelie?

Deze uitnodiging wil U deelgenoot maken aan de vreugde
van het evangelie. Iedereen, niemand uitgezonderd,
kan die vreugde ervaren door zijn hart open te stellen
voor de genezende werking van Gods woord.

Elke morgen vanaf 7 uur ter beschikking

Overweging
‘Christus was een vriend voor alle mensen, zonder uitzondering. Allen die, waar ook ter wereld, Christus liefhebben, vormen samen één grote gemeenschap die Hem in onderlinge vriendschap wil navolgen. Vanuit die verbondenheid kunnen zij bijdragen aan de genezing van de wonden waaraan de mensheid lijdt. Zonder zich op te dringen, kunnen zij de wereldwijde solidariteit bevorderen, waarbij geen enkel volk en geen enkele mens wordt uitgesloten. Soms is deze gemeenschap in onderlinge vriendschap heel zichtbaar, bijvoorbeeld tijdens internationale ontmoetingen. Maar zulke gebeurtenissen zijn er maar af en toe. Toch kun je overal op aarde een klein deeltje van deze gemeenschap, hoe armzalig ook, terugvinden. Het is onmogelijk om je geloof helemaal alleen te beleven. Geloof begint altijd met een ervaring van gemeenschap, met het besef dat Christus de bron is van een onbegrensde eenheid. Plaatselijke gemeenschappen, parochies, gebedsgroepen, kerken zijn bedoeld om voortdurend te groeien in vriendschap! Het moeten plaatsen worden waar men elkaar een warm welkom geeft en elkaar ondersteunt, met aandacht voor kleine en zwakke mensen, voor vreemdelingen en voor hen die onze idealen niet delen’. (Broeder Aloïs, Taizé 2014)

EERSTE  LEZING           I Sam. 16, 1-13
Samuël zalfde David te midden van zijn broers.
Sedert die dag was de geest des Heren vaardig over David.

Uit het eerste Boek Samuël

In die dagen sprak de Heer tot Samuël :
“Hoe lang zult gij nog treuren over Saul,
terwijl Ik hem heb verworpen
en hij geen koning meer zal zijn over Israël ?
“Vul een hoorn met olie :
Ik zend u naar Isaï de Betlehemiet,
want een van zijn zonen
heb ik voor het koningschap bestemd.”
Maar Samuël zei :
“Hoe kan ik dat doen ?
“Als Saul het hoort, vermoordt hij mij.”
De Heer antwoordde :
“Gij neemt een kalf mee en zegt
dat ge komt om aan de Heer te offeren.
“Gij moet Isaï bij het offer uitnodigen
en ik zal u dan wel te kennen geven
wat ge doen moet ;
degene die Ik aanwijs moet ge zalven.”
Samuël deed wat de Heer bevolen had.
Toen hij in Betlehem kwam,
liepen de oudsten van de stad
hem ontsteld tegemoet en vroegen :
“Uw komst betekent toch niets kwaads ?”
Hij antwoordde :
“Niets dan goeds.
” Ik ben gekomen om aan de Heer te offeren :
zorgt dat gij heilig zijt
en komt dan met mij ten offer.”
Samuël droeg er zorg voor
dat Isaï en zijn zonen zich heiligden
en riep hen bijeen voor het offer.
Toen zij aankwamen viel Samuëls blik op Eliab en hij dacht :
Die daar voor de Heer staat
is ongetwijfeld zijn gezalfde !
Maar de Heer zei tot Samuël :
“Ga niet af op zijn voorkomen
of zijn rijzige gestalte; hem wil ik niet.
“Want God ziet niet zoals een mens ziet ;
een mens kijkt naar het uiterlijk,
maar de Heer naar het hart.”
Toen riep Isaï Abinadab
en stelde hem aan Samuël voor, maar Samuël zei :
“Ook hem heeft de Heer niet uitverkoren.”
Zo stelde Isaï zeven van zijn zonen aan Samuël voor,
maar Samuël zei tot Isaï :
“Geen van hen heeft de Heer uitverkoren.”
Daaropvroeg hij aan Isaï :
“Zijn dat al uw jongens ?”
Hij antwoordde :
“Alleen de jongste ontbreekt ; die hoedt de schapen.”
Toen zei Samuël tot Isaï :
“Laat die dan halen
want we gaan niet aan tafel voordat hij hier is.”
Isaï liet hem dus halen.
De jongen was rossig, had mooie ogen en een prettig voorkomen.
Nu zei de Heer :
“Hem moet gij zalven :hij is het.”
Samuël nam dus de hoorn met olie
en zalfde David te midden van zijn broers.
Sedert die dag was de geest van de Heer vaardig over David.
Daarna vertrok Samuël en ging naar Rama.

TUSSENZANG     Ps. 89(88), 20, 21-22, 27-28

Mijn dienaar David heb ik opgezocht.

Eertijds zijt Gij aan uw profeet verschenen
en hebt Gij uw besluit geopenbaard :
Een sterke man heb Ik de troon geschonken,
een uitverkorene genomen uit het volk.

Mijn dienaar David heb ik opgezocht
en hem gezalfd met mijn gewijde olie ;
als teken dat mijn hand hem steeds zal steunen
en dat mijn arm hem kracht verlenen zal.

Hij zal Mij aanroepen : Gij zijt mijn Vader,
mijn God, de steenrots van mijn heil.
Ik wijs hem aan als eerstgeborene,
als hoogste van de koningen der aarde.

ALLELUIA                Ps. 119(118), 27

Alleluia.
Leid mij op de weg van uw bevelen, Heer,
dan zal ik uw daden indachtig zijn.
Alleluia.

EVANGELIE       Mc 2, 23-28
De sabbat is gemaakt om de mens maar niet de mens om de sabbat.

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Marcus

Eens ging Jezus op een sabbat door de korenvelden
en zijn leerlingen begonnen onder het gaan aren te plukken.
De Farizeeën zeiden tot Hem :
“Waarom doen ze op sabbat iets wat niet geoorloofd is ?”
Hij gaf hun ten antwoord :
“Hebt gij nooit gelezen wat David deed, toen hij gebrek had
en hij en zijn metgezellen honger kregen ?
“Hoe hij onder de hogepriester Abjatar
het huis van God binnenging
en van de toonbroden at, die alleen de priesters mogen eten,
en hoe hij er ook van gaf aan zijn metgezellen?”
En Hij voegde er aan toe :
“De sabbat is gemaakt om de mens
maar niet de mens om de sabbat.
De Mensenzoon is dus Heer, ook van de sabbat.”

____________________________________________________________________________________

 

Laudato Si

Encycliek van

PAUS FRANCISCUS

Over de zorg voor het gemeenschappelijke huis

183. Een studie van het effect op het milieu zou niet moeten komen na de uitwerking van een productieproject of welke politiek, welk plan of programma dan ook. Zij moet vanaf het begin worden opgenomen en uitgewerkt op een interdisciplinaire, transparante en van iedere economische en politieke druk onafhankelijke wijze. Zij moet worden verbonden met een analyse van de arbeidsomstandigheden en de mogelijke effecten op de fysieke en geestelijke gezondheid van de mensen, op de lokale economie, op de veiligheid. De economische resultaten zal men zo op een realistischere wijze kunnen voorzien, rekening houdend met de mogelijke scenario’s en eventueel vooruitlopend op de noodzaak van een grotere investering om ongewenste effecten op te lossen die kunnen worden gecorrigeerd. Het is altijd noodzakelijk toestemming te krijgen van de verschillende maatschappelijke acteurs, die verschillende perspectieven, oplossingen en alternatieven kunnen aandragen. Maar in het debat moeten de bewoners van de plaats een bevoorrechte plaats hebben: zij stellen zich de vragen over wat zij voor zich en hun eigen kinderen willen, en zij kunnen de doeleinden in aanmerking nemen die het onmiddellijk economische belang overstijgen. Men moet van het idee van “ingrijpen” in het milieu afstappen om plaats te maken voor een politiek waarover door alle betrokken partijen wordt nagedacht en gedebatteerd. Deelname vereist dat allen adequaat worden geïnformeerd over de verschillende aspecten en de verschillende risico’s en mogelijkheden, en beperkt zich niet tot een beslissing aan het begin over een project, maar houdt ook controle en constante monitoring in. Er is behoefte aan eerlijkheid en waarheid in de wetenschappelijke en politieke discussies zonder dat men zich ertoe beperkt in aanmerking te nemen wat er wel of niet door de wetgeving wordt toegestaan.

 

Wordt vervolgd                 Voor voorafgaande publicaties scroll naar beneden

 

De bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling,
©Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.

Overwegingen uit Liturgische suggesties voor de weekdagen en de zondagen
Laudato Si Officiële Nederlandse vertaling
_____________________________________________________________________________

Tuesday second week of the year

Invitation

May I hereby draw your attention to
the daily reading of the Gospel?

This invitation wants to share with you the joy of the Gospel.
Everyone, no one excepted,
can experience this joy by opening his heart
to the healing effect of God’s word.

Available every morning from 7 am

Consideration
Christ was a friend to all people, without exception. All those who, wherever they are in the world, love Christ, form together one great community that wants to follow him in mutual friendship. From that communion they can contribute to healing the wounds from which humanity suffers. Without imposing themselves, they can promote global solidarity, not excluding any people or human being. Sometimes this fellowship is very visible in mutual friendship, for example during international meetings. But such events are only occasional. Yet a small part of this community can be found everywhere on earth, however poor it may be. It is impossible to live your faith all by yourself. Faith always begins with an experience of community, with the awareness that Christ is the source of an unlimited unity. Local communities, parishes, prayer groups, churches are meant to grow constantly in friendship! They must become places where people give each other a warm welcome and support, with attention for the small and the weak, for strangers and for those who do not share our ideals. (Brother Aloïs, Taizé 2014)

FIRST READING      I Sam. 16, 1-13
Samuel anointed David in the midst of his brothers.
Since that day, the Spirit of the Lord has been upon David.

From the first Book of Samuel

In those days, the Lord spoke to Samuel:
“How long will you grieve over Saul,
when I have rejected him
and he shall be no more king over Israel?
“Fill a horn with oil:
I send you to Isaiah the Bethlehemite,
for one of his sons
I have destined for kingship.”
But Samuel said :
“How can I do that?
“If Saul hears it, he will kill me.”
The Lord replied :
“You take a calf and say
that you are coming to sacrifice to the Lord.
“You must invite Isaiah to the sacrifice
And I will tell thee
What you must do ;
The one whom I shall appoint you shall anoint.”
Samuel did as the Lord commanded.
When he came to Bethlehem,
the elders of the city
walked up to him in dismay and asked :
“Surely your coming means nothing evil?”
He answered :
“Nothing but good.
” I have come to sacrifice to the Lord :
Be ye holy
and then come with me to the sacrifice.”
Samuel saw to it that
that Isaiah and his sons sanctified themselves
and called them together for the sacrifice.
When they arrived, Samuel’s eyes fell on Eliab and he thought :
The one standing before the Lord
is undoubtedly his anointed one!
But the Lord said to Samuel :
“Do not judge by his appearance
or his tall stature; I do not want him.
“For God does not see as a man sees ;
A man looks at the outward appearance,
but the Lord looks at the heart.”
Then Isaiah called Abinadab
and presented him to Samuel, but Samuel said :
“The Lord has not chosen him either.”
So Isaiah presented seven of his sons to Samuel,
but Samuel said to Isaiah :
“None of them has the Lord chosen.”
Then he asked Isaï :
“Are these all your boys?”
He answered :
“Only the youngest is missing; he shepherds the sheep.”
Then Samuel said to Isaiah :
“Then go and get him
For we will not eat until he is here.
So Isaiah sent for him.
The boy was reddish, had beautiful eyes and a pleasant appearance.
Now the Lord said :
“Him you must anoint :he is it.”
So Samuel took the horn of oil
and anointed David in the midst of his brothers.
Since that day the Spirit of the Lord was upon David.
Then Samuel left and went to Ramah.

INTERLUDIUM    Ps. 89(88), 20, 21-22, 27-28

My servant David have I sought out.

In former times thou didst appear to thy prophet
And thou didst reveal thy decree:
A strong man have I given the throne,
One chosen of the people.

I have sought out my servant David
And anointed him with my consecrated oil ;
As a sign that my hand shall always support him
And my arm shall give him strength.

He shall call upon Me: Thou art my Father,
My God, the rock of my salvation.
I will appoint him first-born,
the highest of the kings of the earth.

ALLELUIA       Ps. 119(118), 27

Alleluia.
Lead me in the way of your commandments, Lord,
and I will remember your deeds.
Alleluia.

GOSPEL    Mk 2, 23-28
The Sabbath was made for man’s sake, but not man for the Sabbath.

From the Holy Gospel of our Lord Jesus Christ according to Mark

Once Jesus went through the cornfields on a Sabbath
and His disciples began to pick ears as He went.
The Pharisees said to Him :
“Why do they do on the Sabbath what is not lawful?”
He answered them :
“Have you never read what David did when he was in need
and he and his companions were hungry?
“How he entered the house of God under the high priest Abjatar
and ate of the showbread, which only the priests are allowed to eat,
and how he gave of them to his companions?”
And He added :
“The Sabbath was made for man’s sake
but not man for the sake of the Sabbath.
So the Son of Man is Lord, even of the Sabbath.”

____________________________________________________________________________________

Laudato Si

Encyclic of

POPE FRANCIS

On Care of the Common Home

183. A study of environmental impact should not come after the elaboration of a production project or any policy, plan or programme. It must be included and developed from the outset in an interdisciplinary, transparent way that is independent of all economic and political pressures. It must be linked to an analysis of the working conditions and the possible effects on the physical and mental health of the people, on the local economy and on security. This will allow the economic results to be foreseen more realistically, taking into account the possible scenarios and possibly anticipating the need for greater investment to resolve undesirable effects that can be corrected. It is always necessary to obtain the consent of the various social actors, who can bring different perspectives, solutions and alternatives. But in the debate, the inhabitants of the place must have a privileged place: they ask themselves the questions about what they want for themselves and their own children, and they can take into account the goals that go beyond the immediate economic interest. The idea of ‘intervening’ in the environment must be abandoned to make way for a policy that is thought through and debated by all parties concerned. Participation requires that all are adequately informed about the different aspects and the different risks and possibilities, and is not limited to a decision at the beginning of a project, but also involves control and constant monitoring. There is a need for honesty and truth in scientific and political discussions without being limited to considering what is or is not allowed by legislation.

 

To be continued          For previous publications scroll down

 

The Bible text in this publication is taken from The New Translation of the Bible,
©Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.
Recitals from Liturgical Suggestions for the Weekdays and Sundays
Laudato Si Official English translation
_____________________________________________________________________________

Gepubliceerd door leopardoel

I am a 91-years old retired Johnson & Johnson researcher, who wants to spend the rest of his years to the spreading of the gospel in a daily blog.

Geef een reactie

%d bloggers liken dit: