http://kerkengeloof.wordpress.com

Maandag – H. Antonius, abt

Geboren rond 251 in Koma Egypte
Gestorven toen hij 105 jaar oud was
Patroon van de varkenskudden

Uitnodiging

Mag ik hiermee Uw aandacht vragen voor
het dagelijks lezen van het Evangelie?

Deze uitnodiging wil U deelgenoot maken aan de vreugde
van het evangelie. Iedereen, niemand uitgezonderd,
kan die vreugde ervaren door zijn hart open te stellen
voor de genezende werking van Gods woord.

Elke morgen vanaf 7 uur ter beschikking

Overweging
De diepe vreugde van God in ons midden te weten wordt wel eens verduisterd door halsstarrig vasthouden aan offers en rituelen. Dat is altijd zo geweest, tot op vandaag. Met Jezus is iets nieuw begonnen. Zijn komst wil enkel vreugde brengen aan de mensen die hun hart openstellen voor zijn aanwezigheid en zijn boodschap. Wie offers brengt van lof, die eert Mij waarlijk. Wie rechte wegen gaat, die vindt het heil van God, klinkt het in de psalm.

EERSTE  LEZING                     I Sam. 15, 16-23
Gehoorzamen is beter dan offeren.
De Heer heeft u verworpen en gij zult geen koning meer zijn.

Uit het eerste Boek Samuël

In die dagen zei Samuël tot Saul :
“Ik zal u verkondigen
wat de Heer mij deze nacht gezegd heeft.”
Saul antwoordde : “Spreek.”
Samuël zei :
“Gij kunt uzelf wel onbelangrijk achten,
maar toch zijt gij het hoofd van de stammen van Israël,
want de Heer heeft u tot koning over Israël gezalfd.
“De Heer heeft u uitgezonden met de opdracht :
Trek op tegen de Amalekieten,
voltrek de ban aan die zondaars en strijd tegen hen
tot gij ze hebt uitgeroeid.
“Waarom hebt gij dan niet naar de Heer geluisterd,
maar u op de buit geworpen
en gedaan wat de Heer mishaagt?”
Toen zei Saul tot Samuël :
“Maar ik heb toch naar de Heer geluisterd
en ik ben toch gegaan waar de Heer mij zond ;
ik heb Agag, de koning van Amalek, meegebracht
en aan de Amalekieten de ban voltrokken.
“Het volk heeft uit de buit schapen en runderen genomen,
het beste van wat onder de banvloek lag,
om in Gilgal offers te brengen aan de Heer uw God.”
Maar Samuël sprak :
“Zouden brand- en slachtoffers de Heer even lief zijn
als gehoorzaamheid aan zijn woord ?
“Neen, gehoorzamen is beter dan offeren,
volgzaamheid meer waard dan het vet van bokken.
“Weerspannigheid staat gelijk met de zonde van toverij,
ongezeglijkheid met afgodendienst.
“Omdat gij het woord van de Heer verworpen hebt,
heeft de Heer u verworpen
en zult gij geen koning meer zijn.

TUSSENZANG                                     Ps. 50(49), 8-9, 16bc-17, 21, 23

Wie rechte wegen gaat, die vindt het heil van God.

Ik maak u over offers geen verwijt :
uw offerdieren zie Ik aldoor branden.
Ik wil geen stier meer hebben uit uw huizen
en rammen uit uw schaapskooi vraag Ik niet.

Maar tot de zondaar zegt de Heer :
wat spreekt ge aldoor over mijn geboden
en hebt ge mijn verbond steeds op de tong ?
Gij die van tucht een afkeer hebt
en nimmer acht slaat op mijn woorden.

Zou Ik dan zwijgen als gij zoiets doet ?
Of meent ge soms dat Ik aan u gelijk ben ?
Ik klaag u aan. Ik leg u alles voor.

Wie offers brengt van lof, die eert Mij waarlijk,
wie rechte wegen gaat, die vindt het heil van God.

ALLELUIA                                                                Ps. 111(110), 8ab

Alleluia.
Het werk van de Heer is goed en betrouwbaar,
al wat Hij besluit staat onwrikbaar vast.
Alleluia.

EVANGELIE                                                       Mc. 2, 18-22

Kunnen de vrienden van de bruidegom vasten
zolang de bruidegom bij hen is ?

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens
Marcus

Toen de leerlingen van Johannes en de Farizeeën
eens een vastendag hielden, kwam men Jezus vragen :
“Waarom vasten
de leerlingen van Johannes en die van de Farizeeën wel,
maar uw leerlingen niet ?”
Jezus sprak tot hen :
“Kunnen dan de vrienden van de bruidegom vasten
zolang de bruidegom bij hen is ?
“Zolang zij de bruidegom in hun midden hebben
kunnen ze niet vasten.
“Er zullen echter dagen komen
dat de bruidegom van hen is weggenomen en dan,
in die tijd, zullen ze vasten.
“Niemand naait een verstellap van ongekrompen stof
op een oud kleed.
“Anders trekt het ingezette stuk eraan,
het nieuwe stuk aan het oude,
en de scheur wordt nog groter.
“En niemand doet jonge wijn in oude zakken ;
anders doet de wijn de zakken bersten
en de wijn gaat verloren met de zakken.
“Neen, jonge wijn in nieuwe zakken.”

____________________________________________________________________________________

 

Laudato Si

Encycliek van

PAUS FRANCISCUS

Over de zorg voor het gemeenschappelijke huis

182. Het voorzien van het effect op het milieu van initiatieven van ondernemingen en projecten vraagt om politieke processen die transparant en onderworpen zijn aan een dialoog, terwijl de corruptie die het werkelijke effect op het milieu verbergt in ruil voor gunsten, vaak leidt tot dubbelzinnige overeenkomsten die de plicht om te informeren en een diepgaande debat ontvluchten.

 

Wordt vervolgd                 Voor voorafgaande publicaties scroll naar beneden

 

De bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, ©
Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.

Overwegingen uit Liturgische suggesties voor de weekdagen en de zondagen
Laudato Si Officiële Nederlandse vertaling
_____________________________________________________________________________

Monday – Saint Anthony, abbot

Invitation

May I hereby draw your attention to
the daily reading of the Gospel?

This invitation wants to share with you the joy of the Gospel.
Everyone, no one excepted,
can experience this joy by opening his heart
to the healing effect of God’s word.

Available every morning from 7 am

Consideration
The deep joy of knowing God in our midst is sometimes obscured by stubborn adherence to sacrifice and ritual. It has always been like that, until today. With Jesus something new has started. His coming will only bring joy to those who open their hearts to his presence and his message. He who brings sacrifices of praise, he truly honours Me. He who walks in the right path finds the salvation of God, it says in the psalm.

 

FIRST READING     I Sam. 15, 16-23
To obey is better than to sacrifice.
The Lord has rejected thee, and thou shalt be no more king.

From the first Book of Samuel

In those days Samuel said to Saul :
“I will tell you
what the Lord has said to me this night.”
Saul answered : “Speak.”
Samuel said :
“Thou mayest consider thyself unimportant ,
yet art thou the head of the tribes of Israel,
for the Lord has anointed thee king over Israel.
“The Lord has sent you out with the commission :
Go up against the Amalekites,
Put a spell on the sinners and fight against them
until thou hast cut them off.
“Why then have ye not listened to the Lord,
but cast yourselves upon the spoil
and done what displeases the Lord?”
Then Saul said to Samuel :
“But I have listened to the Lord
and yet I have gone where the Lord sent me ;
I brought Agag king of Amalek
I brought Agag, king of Amalek, and put a spell on the Amalekites.
“The people took from the spoil sheep and cattle,
the best of what was under the curse,
to offer sacrifices at Gilgal to the Lord thy God.”
But Samuel spoke :
“Would burnings and victims be as dear to the Lord
as obedience to his word?
“Nay, obedience is better than sacrifice,
and obedience is worth more than the fat of goats.
“Rebellion is equal to the sin of sorcery,
and unsecrecy with idolatry.
“Because ye have rejected the word of the Lord,
the Lord hath rejected thee
and thou shalt not be king any more.

INTERLUDIUM    Ps. 50(49), 8-9, 16bc-17, 21, 23

He that walketh in the straight paths findeth the salvation of God.

I will not reproach you about sacrifices :
I see your sacrificial animals burning all the time.
I will not have any more bull from your houses
And rams out of thy sheepfold I will not ask.

But to the sinner the Lord says :
How often do you speak of my commandments
And have my covenant always on your tongue?
Thou who art averse to discipline
And never heedeth my words.

Will I be silent if you do this?
Or do you think that I am like you?
I accuse you. I lay everything before you.

He that offereth sacrifice of praise honoureth me truly,
he who walks in the right path finds the salvation of God.

ALLELUIA    Ps. 111(110), 8ab

Alleluia.
The work of the Lord is good and sure,
all that he hath decreed is sure.
Alleluia.

GOSPEL    Mk 2, 18-22

Can the friends of the bridegroom fast
as long as the bridegroom is with them?

From the Holy Gospel of our Lord Jesus Christ according to
Mark

When the disciples of John and the Pharisees
held a day of fasting, they came to ask Jesus :
“Why do the disciples of
John and of the Pharisees fast,
but not your disciples?”
Jesus spoke to them :
“Can the friends of the bridegroom fast while the bridegroom is with them?
“As long as they have the bridegroom with them
they cannot fast.
“But the days will come
when the bridegroom is taken away from them and then ,
in that time, they will fast.
“No one sews an apron of unshrunk cloth
on an old garment.
“Otherwise the inserted piece will pull on it,
and the tear will be even greater.
“And no one puts young wine in old sacks ;
lest the wine burst the sacks
and the wine perishes with the bags.
“Nay, young wine in new bags.”

____________________________________________________________________________________

Laudato Si

Encyclic of

POPE FRANCIS

On Care of the Common Home

182. Anticipating the environmental impact of corporate and project initiatives requires political processes that are transparent and subject to dialogue, while the corruption that hides the real environmental impact in exchange for favours often leads to ambiguous agreements that escape the duty to inform and engage in in-depth debate.

 

To be continued                              For previous publications scroll down

 

The Bible text in this edition was taken from De Nieuwe Bijbelvertaling, ©
Dutch Bible Society 2004/2007.
Recitals from Liturgical Suggestions for the Weeks and Sundays
Laudato Si Official English translation
_____________________________________________________________________________

Gepubliceerd door leopardoel

I am a 91-years old retired Johnson & Johnson researcher, who wants to spend the rest of his years to the spreading of the gospel in a daily blog.

Geef een reactie

%d