http://kerkengeloof.wordpress.com

Maandag – H. Franciscus van Sales, b. en krkl.

 

 

Geboren 21 Aug. 1567 Gestorven 28 dec. 1622
Bisschop van Genève en Annecy
Ordestichter en mysticus

Uitnodiging

Mag ik hiermee Uw aandacht vragen voor
het dagelijks lezen van het Evangelie?

Deze uitnodiging wil U deelgenoot maken aan de vreugde
van het evangelie. Iedereen, niemand uitgezonderd,
kan die vreugde ervaren door zijn hart open te stellen
voor de genezende werking van Gods woord.

Elke morgen vanaf 7 uur ter beschikking

 

Overweging 

‘Om ons op de been te houden en standvastig te doen volharden in onze opzet, moeten we hetzelfde doen als mensen die op ijs lopen. Ze houden elkaar bij de hand vast, of ondersteunen elkaar onder de arm. Als iemand uitglijdt, zorgt de ander dat hij niet valt en omgekeerd steunt de een de ander ook, wanneer die op zijn beurt dreigt uit te glijden. Ons leven op aarde is als lopen over het ijs, want telkens weer doen zich aanleidingen voor om te wankelen en te vallen.’
(Franciscus van Sales, Conferenties, p. 36)

EERSTE LEZING                    2 Sam 5, 1-7.10

Gij zult mijn volk Israël weiden.

Uit het tweede Boek Samuel

In die dagen
begaven alle stammen van Israël zich naar David in Hebron
en zeiden :
“Hier zijn wij, uw eigen vlees en bloed.
“Vroeger al, toen Saul nog over ons regeerde,
waart gij degene, die de troepen van Israël aanvoerde.
“Daarenboven heeft de Heer u verzekerd :
Gij zult mijn volk Israël weiden :
Gij zijt het die over Israël zult heersen.”
Alle oudsten van Israël kwamen naar de koning in Hebron
en koning David sloot daar met hen een verbond
ten overstaan van de Heer ;
zij zalfden David tot koning over Israël.
David was dertig jaar toen hij koning werd
en hij regeerde veertig jaar lang.
In Hebron regeerde hij zeven jaar en zes maanden over Juda
en in Jeruzalem drieëndertig jaar
over geheel Israël en Juda.

De koning en zijn mannen trokken op naar Jeruzalem,
tegen de Jebusieten, de bewoners van de streek.
Die riepen David toe :
“Hier komt u niet binnen !
“Voorwaar, blinden en kreupelen houden u tegen.”
Ze bedoelden : David komt hier nooit binnen.
Toch veroverde David de vesting Sion, de Davidstad.
En de macht van David nam steeds meer toe :
de Heer, de God van de hemelse machten stond hem bij.

TUSSENZANG             Ps. 89(88), 20, 21-22, 25-26

Mijn trouw en mijn genade leiden hem.

Eertijds zijt Gij aan uw profeet verschenen
en hebt Gij uw besluit geopenbaard :
Een sterke man heb Ik de troon geschonken,
een uitverkorene genomen uit het volk.

Mijn dienaar David heb Ik opgezocht
en hem gezalfd met mijn gewijde olie;
als teken dat mijn hand hem steeds zal steunen
en dat mijn arm hem kracht verlenen zal.

Mijn trouw en mijn genade leiden hem,
mijn Naam zal hem de zegen schenken.
Zijn hand laat Ik hem leggen op de zee,
zijn rechter op de stromen in het oosten.

 

ALLELUIA                  Ps. 119(118), 34

Alleluia.
Geef mij begrip om uw wet na te leven, Heer,
om haar te volgen met heel mijn hart.
Alleluia.

EVANGELIE                 Mc. 3, 22-30

Wanneer de satan verdeeld is, dan is zijn einde gekomen.

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Marcus

In die tijd zeiden de schriftgeleerden over Jezus
dat Beëlzebub in Hem huisde
en dat Hij door middel van de vorst der duivels
de duivels uitdreef.
Jezus riep hen bij zich en sprak tot hen in gelijkenissen :
“Hoe kan de ene satan de andere uitdrijven ?
“Wanneer een rijk innerlijk verdeeld is
kan dat rijk geen stand houden.
“Wanneer een huis innerlijk verdeeld is
zal dat huis geen stand kunnen houden.
“En wanneer de satan opstaat tegen zichzelf en verdeeld is,
kan hij geen stand houden, maar is zijn einde gekomen.
“Bovendien,
niemand kan binnendringen in het huis van een sterke
om zijn huisraad te roven
als hij niet eerst die sterke heeft gebonden.
“Dan pas kan hij zijn huis leeghalen.
“Voorwaar, Ik zeg u :
alle zonden zullen aan de mensen vergeven worden,
ook alle godslasteringen die zij uitgesproken hebben,
maar als iemand lastert tegen de heilige Geest
krijgt hij in eeuwigheid geen vergiffenis ;
hij is bezwaard met een eeuwig blijvende zonde.”
Dit omdat zij gezegd hadden :
er huist een onreine geest in Hem.

____________________________________________________________________________________

 

Laudato Si

Encycliek van

PAUS FRANCISCUS

Over de zorg voor het gemeenschappelijke huis

IV – Politiek en economie in dialoog voor de volle menselijke ontplooiing

189. De politiek moet zich niet aan de economie onderwerpen en deze moet zich niet onderwerpen aan de voorschriften en het op efficiëntie gerichte paradigma van de technocratie. Wanneer wij denken aan het algemeen welzijn, hebben wij er vandaag onontkoombaar behoefte aan dat politiek en economie zich in dialoog gedecideerd ten dienste van het leven, vooral van het menselijk leven, stellen. Het redden van de banken ten koste van alles en daarvoor de bevolking de prijs laten betalen zonder de onwrikbare vastberadenheid het hele systeem te herzien en te hervormen, vestigt opnieuw een absolute macht van het geld die geen toekomst heeft en alleen maar na een lange, kostbare en schijnbare zorg nieuwe crises zal kunnen scheppen. De financiële crisis van 2007-2008 was een gelegenheid om een nieuwe economie te ontwikkelen die meer let op de ethische principes, en voor een nieuwe reglementering van de speculatieve financiële activiteit en van de virtuele rijkdom. Maar er is geen reactie geweest die ertoe heeft geleid opnieuw na te denken over de verouderde criteria die de wereld blijven beheersen. De productie is niet altijd rationeel en zij houdt dikwijls verband met economische variabelen die de producten een waarde toekennen die niet altijd beantwoordt aan hun werkelijke waarde. Dit bepaalt vaak een overproductie van sommige goederen met een niet noodzakelijk effect op het milieu, dat tegelijkertijd vele regionale economieën schaadt. Een financiële zeepbel is gewoonlijk ook een productiezeepbel. Wat men niet vastberaden aanpakt, is uiteindelijk het probleem van de reële economie, die het mogelijk maakt dat de productie wordt gediversifieerd en verbeterd, dat de ondernemingen adequaat functioneren, dat kleine en middelgrote ondernemingen zich ontwikkelen en werk creëren enzovoort.

 

Wordt vervolgd                 Voor voorafgaande publicaties scroll naar beneden

 

De bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling,
©Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.

Overwegingen uit Liturgische suggesties voor de weekdagen en de zondagen
Laudato Si Officiële Nederlandse vertaling
_____________________________________________________________________________

Monday – St. Francis de Sales, b. and clergm.

Invitation

May I hereby draw your attention to
the daily reading of the Gospel?

This invitation wants to share with you the joy of the Gospel.
Everyone, no one excepted,
can experience this joy by opening his heart
to the healing effect of God’s word.

Available every morning from 7 am

 

Consideration 

To keep us on our feet and persevere, we have to do the same as people walking on ice. They hold each other by the hand, or support each other under the arm. If someone slips, the other will keep him from falling, and vice versa, each will support the other when he is in danger of slipping. Our time on earth is like walking on ice, because every time there are opportunities to wobble and fall. (Francis de Sales, Conferences, p. 36)

 

FIRST READING     2 Sam 5, 1-7.10

You shall pasture my people Israel.

From the Second Book of Samuel

In those days
all the tribes of Israel went to David in Hebron
and said :
“Here we are, your own flesh and blood.
“Before, when Saul ruled over us,
you were the one who led the troops of Israel.
“Moreover, the Lord has assured you :
Thou shalt pasture my people Israel :
It is you who will rule over Israel.”
All the elders of Israel came to the king in Hebron
and King David made a covenant with them there
before the Lord ;
they anointed David king over Israel.
David was thirty years old when he became king
and he reigned for forty years.
In Hebron he reigned over Judah seven years and six months
and in Jerusalem thirty-three years
over all Israel and Judah.

The king and his men went up to Jerusalem
against the Jebusites, the inhabitants of the region.
They called out to David:
“You will not enter here!
“Indeed, the blind and lame will stop you.”
They meant : David will never enter here.
Yet David conquered the fortress of Zion, the Davidic city.
And the power of David grew more and more :
The Lord, the God of the heavenly powers, stood by him.

 

Interludium    Ps. 89(88), 20, 21-22, 25-26

My faithfulness and my mercy guide him.

In days of old thou hast appeared to thy prophet
and thou didst reveal thy decree :
A strong man have I given the throne,
a chosen one of the people.

I have sought out my servant David
and anointed him with my consecrated oil;
as a sign that my hand shall always support him
and my arm shall give him strength.

My faithfulness and my mercy will guide him,
My name will give him the blessing.
I will set his hand upon the sea,
his right upon the streams of the east.

 

ALLELUIA   Ps. 119(118), 34

Alleluia.
Give me understanding to keep your law, Lord,
To follow it with all my heart.
Alleluia.

 

GOSPEL    Mk 3, 22-30

When Satan is divided, then his end has come.

From the Holy Gospel of our Lord Jesus Christ according to Mark

In those days the scribes said of Jesus
that Beelzebub dwelt in Him
and that through the prince of devils,
He cast out the devils.
Jesus called them to Himself and spoke to them in parables:
“How can one Satan cast out another?
“When a kingdom is divided inwardly
the kingdom cannot stand.
“If a house is divided inwardly
the house cannot stand.
“And when Satan rises up against himself and is divided,
he cannot stand, but his end has come.
“Moreover,
no one can enter the house of a strong man
to rob his household goods
unless he first binds the strong.
“Only then can he empty his house.
“Verily, I say unto you :
All people’s sins will be forgiven,
even all the blasphemies which they utter,
but if anyone blasphemes against the Holy Spirit
he will not be forgiven for ever ;
he is burdened with an everlasting sin.”
This because they had said :
There dwells an unclean spirit in Him.

____________________________________________________________________________________

 

Laudato Si

Encyclic of

POPE FRANCIS

On Care of the Common Home

IV – Politics and economics in dialogue for the full development of mankind

189. Politics must not submit to economics, which must not submit to the rules and efficiency-oriented paradigm of technocracy. Today, when we think of the common good, we inevitably need politics and economics to work together in dialogue and in a decisive manner in the service of life, especially human life. Bailing out the banks at all costs, and making the people pay the price without the unwavering determination to review and reform the entire system, once again establishes an absolute power of money that has no future and will only be able to create new crises after a long, costly and seemingly carefree period. The financial crisis of 2007-2008 was an opportunity to develop a new economy that pays more attention to ethical principles, and for a new regulation of speculative financial activity and virtual wealth. But there has been no reaction that has led to a rethink of the obsolete criteria that continue to govern the world. Production is not always rational and is often linked to economic variables that give products a value that does not always correspond to their real value. This often results in the overproduction of some goods with a not necessarily environmental impact, which at the same time harms many regional economies. A financial bubble is usually also a production bubble. What is not dealt with decisively is ultimately the problem of the real economy, which allows production to be diversified and improved, businesses to function properly, small and medium-sized enterprises to develop and create jobs, and so on.

 

To be continued               For previous publications scroll down

 

The Bible text in this edition is taken from De Nieuwe Bijbelvertaling,
©Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.
Recitals from Liturgical suggestions for the weekdays and Sundays
Laudato Si Official English translation
_____________________________________________________________________________

 

 

                                                    

Gepubliceerd door leopardoel

I am a 91-years old retired Johnson & Johnson researcher, who wants to spend the rest of his years to the spreading of the gospel in a daily blog.

Geef een reactie

%d bloggers liken dit: