http://kerkengeloof.wordpress.com

Donderdag – H. Angela Merici, mgd.

 

Italiaanse katholieke religieuze
Geboren 21/3/1470, 1474 of1475
Overleden 27/1/1540 Brescia. Stichteres

Uitnodiging

Mag ik hiermee Uw aandacht vragen voor
het dagelijks lezen van het Evangelie?

Deze uitnodiging wil U deelgenoot maken aan de vreugde
van het evangelie. Iedereen, niemand uitgezonderd,
kan die vreugde ervaren door zijn hart open te stellen
voor de genezende werking van Gods woord.

Elke morgen vanaf 7 uur ter beschikking

 

Overweging
Het gebed van David (na de douche van Nathan, die zijn plannen doorkruist) is uitzonderlijk mooi. Ik zal u een huis bouwen horen we.  Huis (beth) heeft de betekenis van gebouw, en ook van familie.  Vandaag gaat het over de tweede betekenis: Wie ben ik en wat is mijn huis dat ge me zover gebracht hebt ? Inderdaad de kleine herdersknaap die van achter de schapen vandaan komt, mag dit alles wel beseffen. Daarom komt deze gedachte voortdurend terug in het gebed: verleden en toekomst geven elkaar de hand. Wie ben ik ? Het mag ook ons gebed zijn. De antwoordzang is een echo van psalm 132 op dit gebed.

EERSTE  LEZING         2 Sam. 7, 18-19. 24-29
Wie ben ik, Heer God, en wat is mijn huis ?

Uit het tweede Boek Samuël

Nadat Natan tot David gesproken had,
ging koning David het heiligdom binnen ;
hij zette zich neer voor de Heer en zei :
“Wie ben ik, Heer God, en wat is mijn huis,
dat Gij mij zover gebracht hebt ?
“En nu is U dit alles nog niet genoeg, Heer God :
ook over de toekomst van het huis van uw dienaar spreekt Gij.
“Is dit voor een mens wel weggelegd, Heer God ?
“Gij hebt uw volk Israël voorgoed bevestigd als uw volk
en Gij, Heer, zijt hun God.
“Doe daarom, Heer God, altijd het woord gestand
dat Gij gesproken hebt tot uw dienaar
en tot zijn huis
en handel volgens uw woord.
“Dan zal uw naam voor altijd groot zijn ;
dan zal gezegd worden :
God, de Heer van de hemelse machten is God over Israël
en voor U blijft het huis van uw dienaar David in stand.
“Gij, God, Heer van de hemelse machten, God van Israël,
Gij hebt uw dienaar geopenbaard :
Ik zal u een huis bouwen.
“Daardoor heeft uw dienaar de moed gevonden,
dit gebed tot U te richten.
“Welnu dan, Heer God,
Gij zijt God en uw woorden zijn betrouwbaar ;
Gij hebt deze weldaad aan uw dienaar beloofd.
“Zegen dan nu het huis van uw dienaar,
dat het altijd voor U mag blijven bestaan.
“Gij zelf, Heer God, hebt gesproken ;
uw rijke zegen zal voor altijd rusten
op het huis van uw dienaar.

TUSSENZANG           Ps. 132(131), 1-2, 3-5, 11, 12, 13-14

God de Heer zal Hem de troon van zijn vader
David schenken (Lc. 1, 32b)

Heer, denk in uw mildheid aan David,
aan zijn bezorgdheid voor U ;
hoe hij de Heer had gezworen,
de Sterke van Jakob beloofd :

Ik zal mijn huis niet betreden,
niet rusten gaan op mijn bed ;
ik gun mijn ogen geen slaap meer,
mijn oogleden weiger ik rust,
tot ik voor de Heer een plaats vind,
voor Jakobs Sterke een huis.

De Heer heeft David gezworen
een eed die Hij nimmer breekt :
een telg uit uw geslacht
zal Ik op uw troon verheffen.

Houden uw zonen zich aan mijn verbond,
aan alles wat Ik hen opleg,
dan zullen hun zonen ook voor altijd
zetelen op uw troon.

Want God heeft de Sion gekozen,
haar als een zetel gewild :
hier is mijn rustplaats voor eeuwig,
hier zal Ik wonen, dit is mijn keus.

ALLELUIA          Ps. 119(118), 135

Alleluia.
Laat voor uw dienaar uw Aangezicht stralen, Heer,
laat mij uw beschikkingen zien.
Alleluia.

EVANGELIE        Mc. 4, 21-25
De maat die gij gebruikt zal men ook voor u gebruiken.

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Marcus

In die tijd zei Jezus tot de menigte :
“Komt er soms een lamp,
om onder de korenmaat of onder de rustbank gezet te worden
of juist om op de standaard te worden geplaatst ?
“Niets is verborgen dat niet openbaar gemaakt zal worden ;
en niets is geheim dat niet aan het licht zal komen.
“Als iemand oren heeft om te horen, hij luistere.”
Verder zei Hij :
“Let op wat gij hoort.
“De maat die gij gebruikt
zal men ook voor u gebruiken ;
zelfs een toemaat zal men u geven.
“Aan wie heeft zal gegeven worden ;
maar wie niet heeft
hem zal nog ontnomen worden, zelfs wat hij heeft.”

____________________________________________________________________________________

 

Laudato Si

Encycliek van

PAUS FRANCISCUS

Over de zorg voor het gemeenschappelijke huis

192. Een traject van een meer creatieve en beter georiënteerde ontwikkeling van de productie zou bijvoorbeeld de ongelijkheid kunnen corrigeren tussen een buitensporige technologische investering voor de consumptie en een schaarse investering voor het oplossen van de urgente problemen van de mensheid; het zou verstandige en winstgevende vormen van hergebruik, functioneel terugkrijgen en recycling kunnen genereren; het zou de energetische doelmatigheid van de steden kunnen verbeteren, enzovoort. De diversificatie van de productie biedt het menselijk verstand zeer uitgebreide mogelijkheden om te scheppen en te vernieuwen, terwijl het het milieu beschermt en meer werkgelegenheid schept. Dit zou een creativiteit zijn die in staat is opnieuw de adeldom van de mens te doen bloeien, omdat het meer getuigt van waardigheid met moed en verantwoordelijkheid het verstand te gebruiken om binnen het kader van een bredere opvatting over kwaliteit van leven vormen van een duurzame en rechtvaardige ontwikkeling te vinden. Andersom getuigt het van minder waardigheid en creativiteit en van een grotere oppervlakkigheid door te gaan met creëren van vormen van plundering van de natuur te creëren, alleen maar om nieuwe mogelijkheden voor consumptie en onmiddellijk rendement te bieden.

 

Wordt vervolgd                 Voor voorafgaande publicaties scroll naar beneden

 

De bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling,
©Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.

Overwegingen uit Liturgische suggesties voor de weekdagen en de zondagen
Laudato Si Officiële Nederlandse vertaling
_____________________________________________________________________________

Thursday – St. Angela Merici, Virg.

Invitation

May I hereby draw your attention to
the daily reading of the Gospel?

This invitation wants to share with you the joy of the Gospel.
Everyone, no one excepted,
can experience this joy by opening their hearts
to the healing effect of God’s word.

Available every morning from 7 am

 

Consideration
David’s prayer (after Nathan’s shower, which thwarts his plans) is exceptionally beautiful. I will build you a house we hear.  House (beth) has the meaning of building, and also of family.  Today it is about the second meaning: Who am I and what is my house that you have brought me this far? Indeed, the little shepherd boy who comes from behind the sheep may realise all of this. That is why this thought constantly recurs in the prayer: past and future give each other a hand. Who am I? It may also be our prayer. The answering song is an echo of Psalm 132 to this prayer.

FIRST READING    2 Sam. 7, 18-19. 24-29
Who am I, Lord God, and what is my house?

From the second Book of Samuel

After Natan had spoken to David,
king David entered the sanctuary ;
he sat down before the Lord and said :
“Who am I, Lord God, and what is my house?
that thou hast brought me this far?
“And now all this is not enough for You, Lord God :
Thou speakest also of the future of Thy servant’s house.
“Is this for man to do, Lord God?
“Thou hast established thy people Israel as thy people forever
and Thou, Lord, art their God.
“Therefore, Lord God, keep always the word
that Thou hast spoken to Thy servant
and to his house
and act according to Thy word.
“Then shall Thy name be great forever ;
then shall it be said :
God the Lord of the heavenly powers is God over Israel
and to Thee the house of Thy servant David shall remain.
“Thou, God, Lord of the heavenly powers, God of Israel,
Thou hast revealed unto thy servant :
I will build thee a house.
“Thus did Thy servant find the courage
to address this prayer to Thee.
“Well then, Lord God,
Thou art God, and Thy words are true;
Thou hast promised this benefit to Thy servant.
“Bless therefore now the house of Thy servant,
that it may abide with Thee forever.
“Thou Himself, Lord God, hast spoken ;
Thy rich blessing shall rest forever
upon the house of Thy servant.

Interludium Ps. 132(131), 1-2, 3-5, 11, 12, 13-14

God the Lord will give him the throne of his father
David (Lk. 1, 32b)

Lord, think of David in your kindness,
of his concern for You ;
how he had sworn to the Lord,
the Strong One of Jacob promised :

I will not enter my house,
not rest on my bed ;
I will not allow my eyes to sleep,
My eyelids I refuse to rest,
till I find a place before the Lord,
for Jacob’s strongman a house.

The Lord swore to David
An oath that He will never break:
A descendant of thy generation
I will exalt on your throne.

Your sons shall keep my covenant,
to all that I command them,
then their sons shall sit upon your throne
sit upon your throne forever.

For God has chosen the Zion,
and willed it to be a seat:
Here is my resting place forever,
here I will dwell, this is my choice.

ALLELUIA        Ps. 119(118), 135

Alleluia.
Let your face shine before your servant, Lord,
let me see your judgments.
Alleluia.

GOSPEL   Mk 4, 21-25
The measure that you use, they will also use for you.

From the Holy Gospel of our Lord Jesus Christ according to Mark

At that time Jesus said to the crowd :
“Is there any lamp,
to be put under the corn crib or under the resting place
or to be placed on the standard?
“Nothing is hidden that will not be made public ;
and nothing is secret that will not come to light.
“If anyone has ears to hear, he listens.”
Further, He said :
“Take heed what ye hear.
“The measure that you use
they will use for you ;
even a measure will be given to you.
“To him who has will be given;
but he that hath not
will be deprived of even what he has.

____________________________________________________________________________________

 

Laudato Si

Encyclic of

POPE FRANCIS

On Care of the Common Home

192. A trajectory of a more creative and better oriented development of production could, for example, correct the disparity between excessive technological investment for consumption and scarce investment for solving the urgent problems of humanity; it could generate sensible and profitable forms of reuse, functional recovery and recycling; it could improve the energy efficiency of cities, and so on. The diversification of production provides the human mind with vast opportunities to create and innovate, while protecting the environment and creating more jobs. This would be a creativity capable of rekindling the nobility of man, because it would be more dignified to use reason with courage and responsibility to find forms of sustainable and equitable development within a broader conception of quality of life. Conversely, it shows less dignity and creativity and more superficiality to continue to create forms of plundering nature just to provide new opportunities for consumption and immediate return.

 

To be continued                    For previous publications scroll down

 

The Bible text in this edition is taken from The New Bible Translation,
©Netherlands Bible Society 2004/2007.
Considerations from Liturgical Suggestions for the Weekdays and Sundays
Laudato Si Official English translation
_____________________________________________________________________________

Gepubliceerd door leopardoel

I am a 91-years old retired Johnson & Johnson researcher, who wants to spend the rest of his years to the spreading of the gospel in a daily blog.

Geef een reactie

%d bloggers liken dit: