http://kerkengeloof.wordpress.com

Maandag – H. Petrus Damiani, b. en krkl.

Italiaans kerkhervormer Leefde van 1007-1072
In 1828 tot Kerkleraar verheven

 

Uitnodiging

Mag ik hiermee Uw aandacht vragen voor
het dagelijks lezen van het Evangelie?

Deze uitnodiging wil U deelgenoot maken aan de vreugde
van het evangelie. Iedereen, niemand uitgezonderd,
kan die vreugde ervaren door zijn hart open te stellen
voor de genezende werking van Gods woord.

Elke morgen vanaf 7 uur ter beschikking

 

Overweging
Consequent zijn is een van de hoofdthema’s bij Jakobus. Zeggen en doen; luisteren en handelen; spreken en volbrengen. Ook hier komt dat terug : wat je pretendeert ‘waar te maken’ in je levenswandel. Als iets werkelijk van God komt, dan moet dat blijken uit de manier waarop je in het leven staat, waarop je handelt en spreekt. Zo niet is het gewoon ijdelheid en grootspraak. Zijn opsomming van zachte waarden is radicaal evangelisch en wordt beëindigd met die mooie spreuk : gerechtigheid is een vrucht van de vrede.

EERSTE  LEZING               Jak. 3, 13-18
Als ge in uw hart bittere naijver koestert,
laat dan uw grootspraak.

Uit de brief van de heilige apostel Jakobus

Broeders en zusters,

Als iemand onder u voor wijs en verstandig wil doorgaan,
moet hij deze pretentie waar maken
door een voortreffelijke levenswandel,
door daden van wijsheid en zachtmoedigheid.
Maar als ge in uw hart bittere naijver en eerzucht koestert,
laat dan die grootspraak achterwege
die in strijd is met de waarheid.
Dié wijsheid komt niet van boven,
ze is aards,
ongeneeslijk, ja duivels.
Want waar naijver en eerzucht heersen,
daar treft men ook onrust aan
en allerlei minderwaardige praktijken.
De wijsheid van omhoog is vóór alles rein,
maar ook vredelievend, vriendelijk,
altijd voor rede vatbaar,
rijk aan barmhartigheid en vruchten van goede daden,
onpartijdig en oprecht.
Gerechtigheid is een vrucht van de vrede
en slechts wie de vrede nastreven zullen haar oogsten.

TUSSENZANG             Ps. 19,(18), 8, 9, 10, 15

Rechtmatig zijn de bevelen des Heren.

De wet van de Heer is volkomen,
zij sterkt de onzekere geest.
Zijn voorschriften zijn betrouwbaar,
onwetenden maken zij wijs.

Rechtmatig zijn al zijn bevelen,
bevredigend voor het gemoed.
Glashelder zijn zijn geboden,
zij zijn een licht voor het oog.

Het woord van de Heer is eerlijk,
het blijft in eeuwigheid waar.
Zijn uitspraken zijn waarachtig,
rechtvaardig in iedere zaak.

Laat al mijn spreken en denken
voor U aanvaardbaar zijn, Heer,
voor U, mijn rots en verlosser.

ALLELUIA               Joh. 10, 27

Alleluia.
Mijn schapen luisteren naar mijn stem, zegt de Heer ;
en Ik ken ze en zij volgen Mij.
Alleluia.

EVANGELIE           Mc. 9, 14-29
Ik geloof, kom mijn ongeloof te hulp !

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Marcus

Toe Jezus, na de gedaanteverandering op de berg,
weer bij de leerlingen kwam
zag Hij een grote menigte om hen heen staan,
waaronder ook schriftgeleerden
die met de leerlingen redetwistten.
Zodra al die mensen Hem opmerkten
waren ze verrast en liepen Hem tegemoet om Hem te begroeten.
Hij vroeg hun :
“Waarom twist ge met hen ?”
Een uit de menigte gaf Hem ten antwoord :
“Meester, ik heb mijn zoon naar U toe gebracht
omdat hij in de macht is van een stomme geest.
“En waar deze hem overweldigt
werpt hij hem tegen de grond
en de jongen krijgt het schuim op de lippen,
knarsetandt en wordt helemaal stijf.
“Nu heb ik uw leerlingen gevraagd hem uit te drijven
maar die hadden er de kracht niet toe.”
Jezus gaf ten antwoord :
“O ongelovig geslacht,
hoe lang moet Ik nog bij u zijn,
hoe lang nog u verdragen ?
“Brengt de jongen bij Mij.”
Ze brachten hem naderbij,
maar zodra de geest Jezus zag
liet hij de jongen stuipen krijgen ;
deze viel neer en rolde over de grond
met schuim op de lippen.
Jezus vroeg aan de vader :
“Hoe lang heeft hij dit al ?”
Deze antwoordde :
“Van zijn kinderjaren af.
“De geest heeft hem ook al dikwijls
in het vuur en in het water geworpen om hem te doden.
“Maar als Gij iets kunt doen,
heb dan medelijden en help ons.”
Jezus antwoordde hem :
“Wat dat kunnen betreft : alles kan voor wie gelooft.”
Ogenblikkelijk riep de vader van de jongen uit :
“Ik geloof,
kom mijn ongeloof te hulp !”
Toe Jezus zag dat de mensen te hoop liepen
gebood Hij op strenge toon aan de onreine geest :
“Stomme en dove geest,
Ik gelast je,
ga uit hem weg en kom nooit meer in hem terug.”
Onder geschreeuw en hevige stuiptrekkingen
ging hij uit hem weg ;
de jongen zag er uit als een lijk
zodat de meesten dachten dat hij dood was.
Maar Jezus vatte hem bij de hand en richtte hem op ;
en hij kwam overeind.
Toen Jezus thuis gekomen was
en zijn leerlingen met Hem alleen waren, vroegen zij :
“Waarom hebben wij hem niet kunnen uitdrijven ?”
Hij antwoordde hun :
“Dit soort kan door niets anders uitgedreven worden
dan door bidden en vasten.”

____________________________________________________________________________________

 

Laudato Si

Encycliek van

PAUS FRANCISCUS

Over de zorg voor het gemeenschappelijke huis

217. Als “de uiterlijke woestijnen zich in de wereld vermenigvuldigen. omdat de innerlijke woestijnen zo uitgestrekt zijn geworden”, is de ecologische crisis een oproep tot een diepgaande innerlijke bekering. Wij moeten echter ook erkennen dat sommige geëngageerde en aan het gebed toegewijde Christenen onder het voorwendsel van realisme en pragmatisme vaak spotten met de zorgen over het milieu. Anderen zijn passief, zij besluiten niet hun gewoonten te veranderen en worden inconsequent. Het ontbreekt hun dus aan ecologische bekering, die met zich meebrengt dat zij alle gevolgen van de ontmoeting met Jezus naar voren laten komen in de relatie met de hen omringende wereld. Het beleven van de roeping behoeders van Gods werk te zijn is een wezenlijk onderdeel van een deugdzaam bestaan, het is niet iets optioneel en evenmin een secundair aspect van de christelijke ervaring.

 

Wordt vervolgd                 Voor voorafgaande publicaties scroll naar beneden

 

Wilt u zo vriendelijk zijn om voor de statistiek van deze blog even uw land van ontvangst  door te geven aan de administrator:  leopardoel@telenet.be

 

 

De bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling,
©Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.

Overwegingen uit Liturgische suggesties voor de weekdagen en de zondagen
Laudato Si Officiële Nederlandse vertaling
_____________________________________________________________________________

Monday – H. Petrus Damiani, b. and clerg.

Italian church reformer Lived from 1007-1072
Elevated to the rank of Church Teacher in 1828

 

Invitation

May I hereby draw your attention to
the daily reading of the Gospel?

This invitation wants to share with you the joy of the Gospel.
Everyone, no one excepted,
can experience this joy by opening his heart
to the healing effect of God’s word.

Available every morning from 7 am

 

Consideration
Consistency is one of the main themes in James. Saying and doing; listening and acting; speaking and accomplishing. This is also reflected here: what you claim to ‘live up to’ in your walk of life. If something really comes from God, it must be evident in the way you live, act and speak. If not, it is just vanity and grandstanding. His enumeration of soft values is radically evangelical and ends with that beautiful maxim: righteousness is the fruit of peace.

 

FIRST READING          James 3, 13-18
If you harbour bitter envy in your heart,
let not your boasting be.

 

From the Letter of the Holy Apostle James

Brothers and sisters,

If any of you wishes to be considered wise and prudent,
he must live up to this pretence
By an excellent walk of life,
by deeds of wisdom and gentleness.
But if in your hearts you harbour bitter envy and pride,
then abandon that boast
which is contrary to the truth.
Such wisdom is not from above,
it is earthly,
It is earthly, incurable, even diabolical.
For where there is envy and pride,
there is also unrest
and all manner of inferior practices.
The wisdom from above is above all pure,
but also peaceful, kind,
always amenable to reason,
rich in mercy and fruits of good deeds,
impartial and sincere.
Justice is the fruit of peace
and only those who pursue peace will reap it.

 

INTERLUDIUM      Ps. 19(18), 8, 9, 10, 15

 

The commands of the Lord are just.

The law of the Lord is perfect,
It strengthens the uncertain mind.
His precepts are reliable,
They make the ignorant wise.

All his commands are just,
satisfying to the mind.
Clear as crystal His commandments,
They are a light to the eye.

The word of the Lord is true,
it remains true forever.
His judgments are true,
Righteous in every matter.

Let all my speaking and thinking
be acceptable to You, Lord,
before You, my rock and saviour.

 

ALLELUIA    John 10, 27

Alleluia.
My sheep listen to my voice, says the Lord ;
and I know them, and they follow me.
Alleluia.

 

GOSPEL   Mk 9, 14-29
I believe, help my unbelief!

 

From the Holy Gospel of our Lord Jesus Christ according to Mark

When Jesus, after having been transformed on the mountain,
came back to the disciples
He saw a large crowd standing around them,
among them also scribes
who were arguing with the disciples.
As soon as all these people saw Him
They were surprised and ran to greet Him.
He asked them :
“Why are you arguing with them?
One of the crowd answered Him:
“Master, I have brought my son to You because he is in the power of a powerful man.
Master, I have brought my son to you because he is in the power of a mute spirit.
“And when it overcame him
He threw him to the ground
And the boy foams at the mouth,
grits his teeth and stiffens.
“Now I have asked your disciples to drive him out
but they did not have the strength.”
Jesus answered :
“O faithless generation,
how long must I be with you,
how long must I endure with you?
“Bring the boy to me.”
They brought him closer,
but as soon as the spirit saw Jesus
he made the boy convulse;
He fell down and rolled on the ground
with foam on his lips.
Jesus asked the father :
“How long has he had this?”
This one answered :
“From his childhood.
“The spirit has also cast him many times
The spirit has also cast him into fire and water to kill him.
“But if thou canst do anything,
have mercy and help us.”
Jesus answered him :
“As for that ability : everything is possible for those who believe.”
Instantly the boy’s father exclaimed :
“I believe,
help my unbelief!
When Jesus saw that the people were running close together,
He commanded the unclean spirit in a severe tone of voice:
“Stupid and deaf spirit,
I command you,
go out of him and never come back into him.
Amid shouts and violent convulsions,
he went out of him;
the boy looked like a corpse
so that most people thought he was dead.
But Jesus took him by the hand and raised him up ;
and he got up.
When Jesus had come home
and his disciples were alone with him, they asked :
“Why were we unable to cast him out?”
He answered them :
“This kind can be cast out by nothing but prayer and fasting”.

_________________________________________________________________

Laudato Si

Encyclic of

POPE FRANCIS

On Care of the Common Home

 

217. If “the outer deserts are multiplying in the world. because the inner deserts have become so vast”, the ecological crisis is a call for a profound inner conversion. However, we must also recognise that some committed and prayerful Christians, under the pretext of realism and pragmatism, often scoff at environmental concerns. Others are passive, they do not decide to change their habits and become inconsistent. They thus lack ecological conversion, which entails bringing to the fore all the consequences of the encounter with Jesus in their relationship with the world around them. Living out the vocation to be guardians of God’s work is an essential part of a virtuous existence; it is neither something optional nor a secondary aspect of Christian experience.

 

To be continued          For previous publications please scroll down

 

Would you be so kind as to pass on your host country to the administrator for the statistics of this blog:  leopardoel@telenet.be

 

The Bible text in this edition is taken from The New Translation of the Bible,
©Netherlands Bible Society 2004/2007.
Recitals from Liturgical suggestions for the weekdays and Sundays
Laudato Si Official English translation
_____________________________________________________________________________

Gepubliceerd door leopardoel

I am a 91-years old retired Johnson & Johnson researcher, who wants to spend the rest of his years to the spreading of the gospel in a daily blog.

Geef een reactie

%d bloggers liken dit: