http://kerkengeloof.wordpress.com

Maandag – H. Athanasius, b. en krkl.

 

Patriarch van Alexandrië en kerkvader.
Geboren ongeveer in 295 Overleden 2 mei 373
Bestrijder van het Arianisme

Uitnodiging

Mag ik hiermee Uw aandacht vragen voor
het dagelijks lezen van het Evangelie?

Deze uitnodiging wil U deelgenoot maken aan de vreugde
van het evangelie. Iedereen, niemand uitgezonderd,
kan die vreugde ervaren door zijn hart open te stellen
voor de genezende werking van Gods woord.

Elke morgen vanaf 7 uur ter beschikking

 

Overweging
Veel fragmenten uit het Bijbelse verhaal over Stefanus doen sterk denken aan Jezus Christus. Over zowel Stefanus als Jezus wordt in de Bijbel gezegd dat ze vervuld waren van de Heilige Geest, en dat ze wonderen verrichten dankzij Gods genade en kracht. En net zoals bij Christus komen groepen Joden daartegen in opstand, redetwisten ze over zijn handelen, leggen ze valse verklaringen af en drijven ze Stefanus tenslotte de stad uit, waar hij zal worden terechtgesteld. Het lijkt alsof met Stefanus een ‘andere Christus’ naar voren treedt. Een martelaar is iemand in wie Jezus opnieuw sterft en verrijst: in Stefanus komt Christus met zijn liefde en verlossing naar de mensen. Hoe reageren we wanneer mensen in onze omgeving zich ‘verzetten’ tegen Gods liefde?

EERSTE LEZING          Hand. 6, 8-15

Zijn tegenstanders konden niet op tegen de wijsheid en tegen de geest waarmee Stefanus sprak.

Uit de Handelingen van de Apostelen

In die dagen deed Stefanus,
vol genade en kracht,
grote wondertekenen onder het volk.
Sommige leden echter
van de zogenaamde synagoge der Vrijgelatenen,
Cyreneeërs en Alexandrijnen
en sommige mensen uit Cilicië en Asia
begonnen met Stefanus te redetwisten,
maar ze konden niet op tegen de wijsheid
en tegen de geest waarmee hij sprak.
Toen stookten zij heimelijk mannen op om te verklaren :
“Wij hebben hem lastertaal horen spreken
tegen Mozes en tegen God.”
Tegelijkertijd ruiden zij zowel het volk
als de oudsten en schriftgeleerden op.
Onverhoeds maakten zij zich van hem meester
en brachten hem voor het Sanhedrin,
waar men valse getuigen liet optreden die beweerden :
“Die man houdt niet op
te spreken tegen de heilige plaats en tegen de Wet.
“Want wij hebben hem horen zeggen
dat die Nazoreeër Jezus deze plaats zal afbreken,
en de voorschriften zal veranderen,
die Mozes ons heeft overgeleverd.”
Alle leden van het Sanhedrin vestigden hun blik op hem
en zagen dat zijn gelaat leek op dat van een engel.

TUSSENZANG          Ps. 119(118), 23-24, 26-27, 29-30

Gelukkig degenen wier levensweg rein is.
of : Alleluia.

Al spannen ook vorsten tegen mij samen,
uw dienaar geeft acht op wat Gij beschikt.
Ik neem uw verordeningen ter harte,
zij geven mij goede raad.

Mijn wegen kent Gij, Ge hoort mijn gebeden ;
leer mij wat Gij hebt beschikt.
Leid mij op de weg van uw bevelen,
dan zal ik uw daden indachtig zijn.

Gedoog niet dat ik een dwaalweg insla,
maar geef mij uw wet als gids.
Ik heb de weg van de trouw gekozen,
ik houd mij aan wat Gij bepaalt.

ALLELUIA

Alleluia.
Wij weten
dat Christus waarlijk is opgestaan uit de doden.
Ontferm U over ons, Gij koning en overwinnaar.
Alleluia.

EVANGELIE             Joh. 6, 22-29

Werkt niet voor het voedsel dat vergaat maar voor het voedsel dat blijft ten eeuwigen leven.

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens
Johannes

Het volk dat aan de ene kant van het meer was gebleven
na de wonderbare broodvermenigvuldiging,
had gezien dat daar maar één bootje gelegen had,
dat Jezus niet met zijn leerlingen was scheep gegaan
maar dat zijn leerlingen alleen waren vertrokken.
De volgende dag echter kwamen er bootjes uit Tiberias
dicht bij de plaats waar men het brood had gegeten
na het dankgebed van de Heer.
Toen de mensen bemerkten
dat noch Jezus noch zijn leerlingen daar waren,
gingen zij in de boten
en voeren in de richting van Kafarnaüm
op zoek naar Jezus.
Zij vonden Hem aan de overkant van het meer en zeiden :
“Rabbi, wanneer zijt Gij hier gekomen ?”
Jezus nam het woord en zei :
“Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u:
“Niet omdat gij tekenen gezien hebt zoekt ge Mij,
maar omdat gij van de broden hebt gegeten
tot uw honger was gestild.
“Werkt niet voor het voedsel dat vergaat
maar voor het voedsel dat blijft ten eeuwigen leven
en dat de Mensenzoon u zal geven.
“Op Hem immers heeft de Vader, God zelf, zijn zegel gedrukt.”
Daarop zeiden zij tot Hem :
“Welke werken moeten wij voor God verrichten?”
Jezus gaf hun ten antwoord :
“Dit is het werk dat God van u vraagt :
te geloven in Degene die Hij gezonden heeft.”

 


Laudato Si

 

Encycliek van

PAUS FRANCISCUS

 

Over de zorg voor het gemeenschappelijk huis 

39. Ook de vervanging van de wilde flora door gebieden met bosaanplant, die meestal monoculturen zijn, is gewoonlijk niet onderwerp van een adequate analyse. In werkelijkheid kan deze vervanging een biodiversiteit ernstig treffen die door de soorten die geplant worden, niet worden geaccepteerd. Ook de vochtige streken die in landbouwgebieden worden veranderd, verliezen een geweldige biodiversiteit die zij huisvestten. In sommige kustgebieden is het verdwijnen van de door mangroves gevormde ecosystemen zorgwekkend.

 

Wordt vervolgd  Voor alle voorgaande publicaties scroll omlaag

De bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling,
©Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.

Overwegingen uit Liturgische suggesties voor de weekdagen en de zondagen
Laudato Si Officiële Nederlandse vertaling

________________________________________________________________

Monday – H. Athanasius, b. and clerg.

Invitation

May I hereby call your attention to
the daily reading of the Gospel?

This invitation wants to share with you the joy of the Gospel.
Everyone, no one excepted,
can experience that joy by opening his heart
to the healing effect of God’s word.

Available every morning from 7 a.m.

 


CONSIDERATION
Many excerpts from the Biblical story of Stephen are very reminiscent of Jesus Christ. Both Stephen and Jesus are said in the Bible to have been filled with the Holy Spirit, performing miracles thanks to God’s grace and power. And just as with Christ, groups of Jews rebel against this, argue about his actions, make false statements, and finally drive Stephen out of the city, where he will be executed. It seems as if with Stephen, a “different Christ” emerges. A martyr is one in whom Jesus dies and rises again: in Stephen, Christ comes to people with his love and redemption. How do we respond when people around us ‘resist’ God’s love?

FIRST READING    Acts 6, 8-15

His opponents could not stand the wisdom and spirit with which Stephen spoke.

From the Acts of the Apostles

In those days Stephen did,
full of grace and power,
great miracles among the people.
Some members, however
Of the so-called synagogue of the released persons,
Cyrenaics and Alexandrians
and some people from Cilicia and Asia
began to argue with Stephen,
but they were no match for the wisdom
and against the spirit with which he spoke.
Then they secretly raised up men to declare :
“We heard him speak blasphemy
against Moses and against God.”
At the same time they riled up both the people
and the elders and scribes.
Without warning, they seized him
and brought him before the Sanhedrin,
where false witnesses were brought in who claimed :
This man does not stop speaking against the holy place and against the Law.
“For we have heard him say
that this Nazarene Jesus will tear down this place,
and change the precepts
which Moses delivered to us.”
All the members of the Sanhedrin fixed their eyes on him
and saw that his countenance resembled that of an angel.

INTERLUDIUM   Ps. 119(118), 23-24, 26-27, 29-30

Happy those whose way of life is pure.
or : Alleluia.

Though princes also conspire against me,
Your servant heeds what You have decreed.
I take your decrees to heart,
they give me good counsel.

Thou knowest my ways; Thou hearest my prayers;
teach me what thou hast ordained.
Lead me in the way of thy precepts,
and I will be mindful of Thy deeds.

Forbear not that I go astray,
but give me thy law to guide me.
I have chosen the way of faithfulness,
I abide by what Thou determinest.

ALLELUIA

Alleluia.
We know
that Christ is truly risen from the dead.
Have mercy on us, Thou King and Conqueror.
Alleluia.

GOSPEL   John 6, 22-29

Do not work for the food that perishes but for the food that remains for eternal life.

From the holy gospel of our Lord Jesus Christ according to
John

The people who had stayed on one side of the lake
after the miraculous bread multiplication,
had seen that only one boat had been there,
that Jesus had not set sail with his disciples
but that his disciples had left on their own.
The next day, however, boats came from Tiberias
close to the place where they had eaten the bread
after the Lord’s thanksgiving prayer.
When the people noticed
that neither Jesus nor his disciples were there,
they got into the boats
and sailed in the direction of Capernaum
looking for Jesus.
They found Him across the lake and said :
“Rabbi, when did you come here?”
Jesus took the floor and said :
“Verily, verily, I say unto you:
“Not because ye have seen signs do ye seek me,
but because ye have eaten of the loaves
until your hunger was satisfied.
“Work not for the food which perishes
but for the food which endures to eternal life
and which the Son of Man will give you.
“For upon Him the Father, God Himself, has pressed His seal.”
Thereupon they said to Him :
“What works should we do for God?”
Jesus answered them :
“This is the work that God asks of you :
To believe in the One He has sent.”

___________________________________________________________

Laudato Si

Encyclic by

POPE FRANCIS

On the care of the common home 

39. The replacement of wild flora by areas of forest plantation, which are usually monocultures, is also not usually the subject of adequate analysis. In reality, this replacement can seriously affect a biodiversity that is not accepted by the species being planted. The wetlands that are turned into agricultural areas also lose a great biodiversity that they were home to. In some coastal areas, the disappearance of the ecosystems formed by mangroves is worrying.

 

To be continued        For all previous publications scroll down

The Bible text in this issue is taken from The New Bible Translation,
©Dutch Bible Society 2004/2007.
Considerations from Liturgical Suggestions for Weekdays and Sundays
Laudato Si Official English translation

________________________________________________________________

 

 

Gepubliceerd door leopardoel

I am a 91-years old retired Johnson & Johnson researcher, who wants to spend the rest of his years to the spreading of the gospel in a daily blog.

Geef een reactie

%d bloggers liken dit: