Pius V werd geboren als Antonio Ghislierie op 17/1/1504 .
Hij was paus vanaf 1566 tot zijn dood op 1/5/1572 in Rome

Uitnodiging

Mag ik hiermee Uw aandacht vragen voor
het dagelijks lezen van het Evangelie?

Deze uitnodiging wil U deelgenoot maken aan de vreugde
van het evangelie. Iedereen, niemand uitgezonderd,
kan die vreugde ervaren door zijn hart open te stellen
voor de genezende werking van Gods woord.

Elke morgen vanaf 7 uur ter beschikking

 

Overweging
Alles in deze evangeliepassage is in mineur. Het is overal duister. Ze zijn alleen; ze worden uit koers gedreven; ze zijn bevreesd. Dan komt de grote ommekeer: “Ik ben het (‘Ik ben’- woorden). Met Jezus in de nabijheid  wordt alles anders. Dit is een typisch christelijke tekst. Alles is op Jezus gericht. Hier zijn ook oudtestamentische reminiscenties aanwezig aan Jahweh die over de golven schrijdt, die de chaos beheerst. De actualisatie naar ons toe ligt voor de hand. Wat er ook gebeurt – eenzaamheid, nood, verwarring-, in de nabijheid van Jezus wordt alles anders.

 

EERSTE LEZING                   Hand. 6, 1-7

De apostelen kozen zeven mannen, vol geloof en heilige geest.

Uit de Handelingen van de Apostelen

In die dagen
toen het aantal leerlingen steeds toenam,
begonnen de Hellenisten tegen de Hebreeën te morren,
omdat bij de dagelijkse ondersteuning
hun weduwen achtergesteld werden.
De twaalf riepen nu de leerlingen in vergadering bijeen en zeiden :
“Het past niet dat wij het woord Gods verwaarlozen
door de zorg voor de ondersteuning.
“Ziet dus uit, broeders, naar zeven mannen uit uw midden,
van goede faam, vol van geest en wijsheid.
Hen zullen wij dan met dit ambt bekleden,
terwijl wij onszelf zullen blijven aan het gebed
en aan de bediening van het woord.”
Dit voorstel vond instemming bij de gehele vergadering
en zij kozen Stefanus, een man vol geloof en heilige geest,
Filippus, Próchorus,
Nikánor, Timon, Parmenas
en Nikolaüs, een proseliet uit Antiochië.
Dezen werden aan de apostelen voorgedragen,
die na gebed hun de handen oplegden.
Het woord Gods breidde zich uit
en het aantal leerlingen in Jeruzalem vermeerderde sterk ;
ook een groot aantal priesters gaf zich gewonnen aan het geloof.

TUSSENZANG                    Ps. 33(32), 1-2, 4-5, 18-19

Geef ons, Heer, uw barmhartigheid,
zoals wij op U vertrouwen.
of : Alleluia.

Jubelt, gerechtigen, voor de Heer,
wie vroom is dient Hem te loven.
Eert dan de Heer met citerspel,
en speelt voor Hem op de harp.

Oprecht is immers het woord van de Heer
en al wat Hij doet is betrouwbaar.
Recht en gerechtigheid heeft Hij lief,
de aarde is vol van zijn mildheid.

God is het die zijn dienaars bewaakt,
hen die op zijn gunst vertrouwen.
Dat Hij hen redden zal van de dood,
bij hongersnood hen zal voeden.

ALLELUIA

Alleluia.
Christus stond op uit het graf,
Hij die voor ons stierf op een kruis.
Alleluia.

EVANGELIE                      Joh. 6, 16-21

Zij zagen Jezus wandelen op het meer.

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens
Johannes

Toen het avond werd
daalden de leerlingen van Jezus naar het meer af.
Zij gingen scheep
en zetten koers naar de overkant van het meer,
in de richting van Kafarnaüm.
Toen de duisternis reeds was ingevallen
was Jezus nog niet bij hen gekomen.
Het meer werd woelig want er stond veel wind.
Na ongeveer vijfentwintig of dertig stadiën geroeid te hebben
zagen zij Jezus
te voet over het meer tot vlak bij de boot komen
en zij werden bevreesd.
Maar Jezus sprak tot hen :
“Ik ben het, weest niet bang.”
Zij wilden Hem aan boord nemen,
maar vlak daarop bereikte de boot de kust
waarheen zij op weg waren.

____________________________________________________________________________________

 

Laudato Si

Encycliek van

PAUS FRANCISCUS

Over de zorg voor het gemeenschappelijke huis

37. Sommige landen hebben vooruitgang geboekt in een doeltreffend behoud van bepaalde plaatsen en gebieden – op het land en in de oceanen – waar ieder menselijk ingrijpen is verboden dat de fysionomie ervan kan veranderen of de oorspronkelijke samenstelling ervan kan aantasten. In de zorg voor de biodiversiteit dringen de specialisten aan op de noodzaak in het bijzonder aandacht te besteden aan de gebieden die het rijkst zijn aan een variëteit van soorten, endemische soorten, die minder veel voorkomen of een mindere graad van doelmatige bescherming genieten. Er zijn plaatsen die een bijzondere zorg vereisen op grond van hun enorme belang voor het mondiale ecosysteem of die belangrijke waterreserves vormen en zo andere vormen van leven waarborgen.

 

Wordt vervolgd                 Voor voorafgaande publicaties scroll naar beneden

 

De bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling,
©Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.

Overwegingen uit Liturgische suggesties voor de weekdagen en de zondagen
Laudato Si Officiële Nederlandse vertaling
_____________________________________________________________________________

Saturday – H. Pius V, Pope

Invitation

May I hereby draw your attention to
the daily reading of the Gospel?

This invitation wants to share with you the joy of the Gospel.
Everyone, no one excepted,
can experience this joy by opening his heart
to the healing effect of God’s word.

Available every morning from 7 am

 

Consideration
Everything in this gospel passage is dark. It is dark everywhere. They are alone; they are driven off course; they are afraid. Then comes the great turning point: “It is I” (“I am”-words). With Jesus close by, everything changes. This is a typically Christian text. Everything is focused on Jesus. There are also Old Testament reminiscences of Yahweh, who rides the waves, who controls the chaos. The actualisation to us is obvious. No matter what is happening – loneliness, need, confusion – in the presence of Jesus everything becomes different.

FIRST READING Acts 6, 1-7

The Apostles chose seven men full of faith and holy spirit.

From the Acts of the Apostles

In those days
when the number of the disciples was constantly increasing,
the Hellenists began to grumble against the Hebrews,
because in the daily support
their widows were discriminated against.
The twelve now called the disciples together and said :
“It is not fitting that we should neglect the word of God
by caring for the support.
“Therefore look, brethren, for seven men among you,
of good repute, full of spirit and wisdom.
We will appoint them to this office,
while we shall continue ourselves in prayer
and to the ministry of the word.”
This proposal met with the approval of the whole assembly
and they chose Stephen, a man of faith and holy spirit,
Philip, Próchorus,
Nikánor, Timon, Parmenas
and Nicolaus, a proselytist from Antioch.
These were presented to the apostles,
who, after prayer, laid their hands upon them.
The word of God spread and the number of disciples in Jerusalem increased greatly,
a large number of priests also gave themselves over to the faith.

INTERLUDIUM   Ps. 33(32), 1-2, 4-5, 18-19

Give us, Lord, your mercy,
as we trust in You.
or : Alleluia.

Rejoice, ye righteous, before the Lord,
whoever is pious should praise Him.
Then honour the Lord with the play of the harp,
and play for Him the harp.

For the word of the Lord is true
and all that He doeth is trustworthy.
He loveth right and justice,
the earth is full of His mercy.

It is God who guards his servants,
those who trust in His favour.
That He will save them from death,
and feed them in times of famine.

ALLELUIA

Alleluia.
Christ rose from the grave,
He who died for us on a cross.
Alleluia.

GOSPEL     John 6, 16-21

They saw Jesus walking on the lake.

From the holy Gospel of our Lord Jesus Christ according to
John

When evening came
the disciples of Jesus went down to the lake.
They set sail
and set course for the other side of the lake,
in the direction of Capernaum.
When darkness had already fallen
Jesus had not yet come to them.
The lake became turbulent because there was much wind.
After having rowed about twenty-five or thirty stadia
they saw Jesus
coming on foot across the lake close to the boat
and they became afraid.
But Jesus said to them:
“It is I. Do not be afraid.
They wanted to take him on board,
but just then the boat reached the shore
to which they were going.

____________________________________________________________________________________

 

Laudato Si

Encyclic of

POPE FRANCIS

On Care of the Common Home

37. Some countries have made progress in the effective conservation of certain places and areas – on land and in the oceans – where any human intervention is prohibited that could alter their physiognomy or affect their original composition. In caring for biodiversity, specialists insist on the need to pay particular attention to those areas that are richest in a variety of species, endemic species, which are less common or enjoy a lesser degree of effective protection. There are places that require special care because of their enormous importance to the global ecosystem or that constitute important water resources and thus safeguard other forms of life.

 

To be continued                For previous publications scroll down

 

The Bible text in this edition is taken from The New Bible Translation,
©Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.
Recitals from Liturgical Suggestions for the Weeks and Sundays
Laudato Si Official English translation
_____________________________________________________________________________