http://kerkengeloof.wordpress.com

Dinsdag – H. Damiaan De Veuster, pr.

Pater Damiaan. Apostel der melaatsen

Uitnodiging

Mag ik hiermee Uw aandacht vragen voor
het dagelijks lezen van het Evangelie?

Deze uitnodiging wil U deelgenoot maken aan de vreugde
van het evangelie. Iedereen, niemand uitgezonderd,
kan die vreugde ervaren door zijn hart open te stellen
voor de genezende werking van Gods woord.

Elke morgen vanaf 7 uur ter beschikking

Overweging
Twee overtuigingen van Lucas komen in de lezing duidelijk naar voor. Vooreerst en andermaal het inzicht dat de vervolging de missionering in de hand heeft gewerkt. Vervolgens, na de officiële aanvaarding van de eerste heiden, gaat ook de missionering van de heidenen verder. Nog twee andere zaken zijn te bemerken. Antiochië is een grote belangrijke stad en zal een van de satellietsteden worden van waaruit initiatieven zelfstandig gepland worden. Toch blijft via Barnabas ook de band met de oergemeente in Jeruzalem goed behouden.

EERSTE LEZING              Hand. 11, 19-26

Zij richtten zich ook tot de Grieken en verkondigden hun de Heer Jezus.

Uit de Handelingen van de Apostelen

In die dagen
trokken zij die vanwege de vervolging verspreid waren,
verder tot Fenicië, Cyprus en Antiochië toe,
terwijl zij het woord alleen maar aan de Joden predikten.
Maar er waren onder hen mannen uit Cyprus en Cyrene,
die na hun aankomst te Antiochië zich ook tot de Grieken richtten
en hun de Heer Jezus verkondigden.
De hand des Heren was met hen
zodat een groot aantal het geloof aannam
en zich tot de Heer bekeerde.
Het gerucht over hun optreden
kwam ook de kerk van Jeruzalem ter ore
en men vaardigde Barnabas af naar Antiochië.
Toen deze daar aankwam
en Gods genade zag
verheugde hij zich
en wekte allen op met hart en ziel de Heer trouw te blijven.
Hij was een goed man,
vol van de heilige Geest en geloof.
Veel mensen werden voor de Heer gewonnen.
Daarop vertrok hij naar Tarsus
om Saulus te gaan zoeken.
Toen hij hem gevonden had
bracht hij hem naar Antiochië.
Een vol jaar namen zij deel aan de bijeenkomsten in die gemeente
en gaven onderricht aan een grote menigte.
Het was in Antiochië
dat de leerlingen voor het eerst christenen werden genoemd.

TUSSENZANG             Ps. 87(86), 1-3, 4-5, 6-7

Looft nu de Heer,
alle naties der aarde (Ps. 117(116), 1a).
of : Alleluia.

Zijn stad op de heilige bergen :
de Heer heeft haar lief.
De poorten van Sion veel meer
dan alle tenten van Jakob.
Hoe groots is het wat er van u wordt voorzegd,
Jeruzalem, stad van God !

Eens worden Egypte en Babel geteld
tot hen die de Heer vereren.
Ja, Filistijnen en Tyrus en Koes,
ook zij worden burgers van Sion.
Zij zullen dan zeggen : mijn moeder is zij,
uit haar zijn wij allen geboren.
En Hij zal het zelf verklaren,
de Allerhoogste, de Heer.

Hij zal in het boek der volkeren schrijven :
ook dezen horen daar thuis.
Dan zullen zij dansen en zingen :
de bron van ons leven zijt gij !

ALLELUIA

Alleluia.
Christus stond op uit het graf
en werd een Licht voor allen
die Hij vrijkocht in zijn bloed.
Alleluia.

EVANGELIE                  Joh. 10, 22-30

Ik en de Vader, Wij zijn één.

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens
Johannes

In die tijd
werd te Jeruzalem het feest van de tempelwijding gevierd.
Het was winter
en Jezus hield zich op in de tempel, in de Zuilengang van Salomo.
De Joden kwamen in een kring om Hem heen staan
en zeiden tot Hem :
“Hoelang houdt Gij ons nog in spanning ?
“Als Gij de Messias zijt
zeg het ons dan ronduit.”
Jezus gaf hun ten antwoord :
“Ik heb het u gezegd
maar gij gelooft het niet.
“De werken die Ik in naam van mijn Vader doe,
zij leggen getuigenis over Mij af.
“Maar gij gelooft niet,
omdat gij niet tot mijn schapen behoort.
“Mijn schapen luisteren naar mijn stem
en Ik ken ze
en zij volgen Mij.
“Ik geef hun eeuwig leven ;
zij zullen in eeuwigheid niet verloren gaan
en niemand zal ze van Mij wegroven.
“Mijn Vader immers die ze Mij gegeven heeft
is groter dan allen ;
en niemand kan iets uit de hand van mijn Vader roven.
“Ik en de Vader, Wij zijn één.”


Laudato Si

 

Encycliek van

PAUS FRANCISCUS

 

Over de zorg voor het gemeenschappelijk huis 

47. Hierbij komt nog de dynamiek van de media en de digitale wereld, die, wanneer zij alomtegenwoordig worden, niet de ontwikkeling bevorderen om wijs te leven, diep na te denken, edelmoedig lief te hebben. De grote wijzen van het verleden zouden in deze context het gevaar lopen hun wijsheid verstikt te zien te midden van het chaotische rumoer van de informatie. Dat vraagt van ons een krachtsinspanning dat deze middelen worden vertaald in een nieuwe culturele ontwikkeling van de mensheid en niet in een achteruitgang van haar grootste rijkdom. Ware wijsheid, de vrucht van reflectie, dialoog en edelmoedige ontmoeting tussen personen, verwerft men niet met een pure opeenhoping van data die uiteindelijk verzadigt en verwart in een soort geestelijke vervuiling. Tegelijkertijd is er de neiging de werkelijke relaties met de ander met al de uitdagingen die zij inhouden, te vervangen door een soort communicatie die door internet tot stand wordt gebracht. Dat maakt het mogelijk relaties te selecteren of te elimineren overeenkomstig onze willekeur, en zo wordt er vaak een nieuwe type kunstmatige emoties gegenereerd die meer van doen hebben met apparaten en schermen dan met personen en de natuur. De huidige middelen maken het mogelijk dat wij met elkaar communiceren en kennis en genegenheden delen. Soms verhinderen zij ons echter ook direct contact te krijgen met de angst, de vrees, de vreugde van de ander en de complexiteit van zijn persoonlijke ervaring. Daarom zou het feit niet moeten verbazen dat, samen met het overweldigende aanbod aan deze producten, een diepe en melancholische onvoldaanheid of schadelijk isolement groeit in de intermenselijke relaties.

 

Wordt vervolgd          Voor alle voorgaande publicaties scroll omlaag

 

De bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling,
©Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.

Overwegingen uit Liturgische suggesties voor de weekdagen en de zondagen
Laudato Si Officiële Nederlandse vertaling

________________________________________________________________

Tuesday – H. Damiaan De Veuster, pr.

Invitation

May I hereby call your attention to
the daily reading of the Gospel?

This invitation wants to share with you the joy of the Gospel.
Everyone, no one excepted,
can experience that joy by opening his heart
to the healing effect of God’s word.

Available every morning from 7 a.m.

CONSIDERATION
Two visions of Luke stand out in the reading. First and foremost, the understanding that persecution was instrumental to mission. Then, after the official acceptance of the first gentile, the missionary work of the gentiles also continues. Two other things are noticeable. Antioch is a large important city and will become one of the satellite cities from which initiatives are planned independently. Yet, through Barnabas, the connection with the primordial church in Jerusalem is also well preserved.

FIRST READING   Acts 11, 19-26

They also addressed the Greeks and proclaimed to them the Lord Jesus.

From the Acts of the Apostles

In those days
Those who had been dispersed because of persecution
went as far as Phoenicia, Cyprus and Antioch,
while they preached the word only to the Jews.
But there were among them men from Cyprus and Cyrene,
who, after arriving at Antioch, also turned to the Greeks
and proclaimed to them the Lord Jesus.
The hand of the Lord was with them
so that a great number of them came to faith
and were converted to the Lord.
The rumor of their action
also came to the attention of the church in Jerusalem
and they sent Barnabas to Antioch.
When he arrived there
and saw God’s grace
he rejoiced
and exhorted all to remain faithful to the Lord with heart and soul.
He was a good man,
full of the Holy Spirit and faith.
Many people were won to the Lord.
Then he left for Tarsus
to go and find Saul.
When he had found him
he brought him to Antioch.
For a full year they participated in the meetings in that church
and taught a large crowd.
It was in Antioch
that the disciples were first called Christians.

INTERLUDIUM Ps. 87(86), 1-3, 4-5, 6-7

Praise now the Lord,
all the nations of the earth (Ps. 117(116), 1a).
Or : Alleluia.

His city on the holy mountains :
The Lord loveth her.
The gates of Zion much more
than all the tents of Jacob.
How great is it what is foretold of you,
Jerusalem, city of God !

One day, Egypt and Babylon will be numbered
to those who worship the Lord.
Yes, Philistines and Tyre and Koes,
they too shall be citizens of Zion.
They will then say : my mother is she,
of her we are all born.
And He Himself will declare,
the Most High, the Lord.

He will write in the book of nations :
These also belong there.
Then they will dance and sing :
The source of our life is you !

ALLELUIA

Alleluia.
Christ rose from the grave
and became a light for all
whom He redeemed in His blood.
Alleluia.

GOSPEL      John 10, 22-30

I and the Father, We are one.

From the holy gospel of our Lord Jesus Christ according to
John

At that time
the feast of the dedication of the temple was being celebrated in Jerusalem.
It was winter
and Jesus was in the temple, in the Colonnade of Solomon.
The Jews came and stood in a circle around Him
and said to Him :
“How long wilt thou keep us in suspense?
“If thou art the Messiah
tell us plainly.”
Jesus answered them :
“I have told thee
but you do not believe.
“The works that I do in the name of my Father,
they bear witness about me.
“But ye believe not,
because ye are not of my sheep.
“My sheep listen to my voice
and I know them
and they follow Me.
“I give them eternal life ;
they shall not perish for ever
and no one will take them away from Me.
“For my Father, who gave them to me
is greater than all ;
and no one can snatch anything out of My Father’s hand.
“I and the Father, We are one.”

__________________________________________________________

Laudato Si

Encyclic by

POPE FRANCIS

On the care of the common home 

47. Added to this are the dynamics of the media and the digital world, which, when they become ubiquitous, do not promote the development of living wisely, thinking deeply and loving generously. In this context, the great sages of the past would be in danger of seeing their wisdom stifled amid the chaotic clamour of information. This requires an effort on our part to ensure that these resources are translated into a new cultural development of humanity and not into a decline of its greatest wealth. True wisdom, the fruit of reflection, dialogue and generous encounters between people, is not gained by a mere accumulation of data that eventually saturates and confuses into a kind of spiritual pollution. At the same time, there is a tendency to replace the real relations with the other person, with all the challenges that they entail, with a kind of communication established by the Internet. This makes it possible to select or eliminate relationships according to our whim, and so a new type of artificial emotions is often generated that have more to do with devices and screens than with people and nature. Today’s tools allow us to communicate with each other and share knowledge and affections. However, sometimes they also prevent us from having direct contact with the other person’s anxiety, fear, joy and the complexity of their personal experience. Therefore, the fact should not surprise us that, along with the overwhelming supply of these products, a deep and melancholic dissatisfaction or harmful isolation grows in interpersonal relationships.

 

 

To be continued         For all previous publications scroll down

 

The Bible text in this issue is taken from The New Bible Translation,
©Dutch Bible Society 2004/2007.
Considerations from Liturgical Suggestions for Weekdays and Sundays
Laudato Si Official English translation

________________________________________________________________

Gepubliceerd door leopardoel

I am a 91-years old retired Johnson & Johnson researcher, who wants to spend the rest of his years to the spreading of the gospel in a daily blog.

Geef een reactie

%d bloggers liken dit: