http://kerkengeloof.wordpress.com

Donderdag – HH. Nereus en Achilleus, mrt. – H. Pancratius, mrt.

 

Nereus en Achilleus waren soldaten onder de christenvervolging van keizer Trajanus. Zij zijn rond jaar 100 de marteldood gestorven. Ook Pancratius als jongen van 14 jaar .

Uitnodiging

Mag ik hiermee Uw aandacht vragen voor
het dagelijks lezen van het Evangelie?

Deze uitnodiging wil U deelgenoot maken aan de vreugde
van het evangelie. Iedereen, niemand uitgezonderd,
kan die vreugde ervaren door zijn hart open te stellen
voor de genezende werking van Gods woord.

Elke morgen vanaf 7 uur ter beschikking

 

Overweging
Jezus zal ongetwijfeld Judas voor ogen hebben, die weldra de groep zal verlaten. Hij zal misschien ook denken aan allen die zullen weigeren om de weg zonder Hem verder af te leggen. Hij wil zijn leerlingen waarschuwen en wapenen: ze zullen vervolgd worden, en ze zullen moeten standhouden in die vervolging. De Heer wil dus niet dat zijn volgelingen een gedweeë kudde schapen is met een naïef-kinderlijke gehechtheid aan hun meester; ze moeten integendeel doorgaan, en zich niet laten meeslepen door degenen die op de vlucht slaan wanneer moeilijke tijden aanbreken. Hoe ver willen wij gaan voor het Evangelie?

EERSTE LEZING                   Hand. 13, 13-25

Uit het nakomelingschap van David heeft God Jezus de Verlosser doen voortkomen.

Uit de Handelingen van de Apostelen

Het gezelschap van Paulus voer nu weg uit Pafos
en begaf zich naar Perge in Pamfylië ;
daar scheidde Johannes zich van hen af en keerde naar Jeruzalem terug.
Van Perge reisden ze verder
en ze bereikten Antiochië in Pisidië,
waar zij op de sabbat de synagoge binnengingen
en plaats namen.
Na de voorlezing van de Wet en de Profeten
lieten de oversten van de synagoge hun zeggen :
“Mannen broeders,
indien ge een opwekkend woord tot het volk te zeggen hebt
spreekt dan.”
Paulus stond op, wenkte met de hand en zei :
“Mannen van Israël en godvrezenden,
luistert.
“De God van dit volk Israël heeft onze vaderen uitverkoren,
en het volk groot gemaakt tijdens het verblijf in Egypte
en met machtige hand daaruit weggevoerd.
“Ongeveer veertig jaar
heeft Hij hen in de woestijn met zorgen omringd;
waarna Hij zeven volkeren in Kanaän vernietigde
en hun het land in bezit gaf.
“Dit omvatte ongeveer vierhonderdvijftig jaren.
“Daarna gaf Hij hun rechters :
Dit duurde tot aan de profeet Samuel.
“Hierna vroegen zij om een koning
en God gaf hun Saul, de zoon van Kis,
een man uit de stam Benjamin :
Veertig jaar lang.
“Nadat Hij hem verworpen had
verhief Hij David tot hun koning.
“Van deze gaf Hij het getuigenis :
Ik heb David gevonden, de zoon van Isai,
een man naar mijn hart
die mijn wil in alles zal volbrengen.
“Uit zijn nakomelingen heeft God
volgens belofte
voor Israël een Verlosser doen voortkomen,
Jezus ;
nadat reeds Johannes voor zijn optreden
een doopsel van bekering had gepredikt
aan heel het volk van Israël.
“Toen Johannes aan het einde van zijn loopbaan was zei hij :
Wat ge meent dat ik ben
ben ik niet ;
maar na mij komt iemand
wiens schoeisel ik niet waard ben los te maken.”

TUSSENZANG                        Ps. 89(88), 2-3, 21-22, 25, 27

Uw gunsten, Heer, wil ik bezingen,
uw trouw verkondigen aan elk geslacht.

Uw gunsten, Heer, wil ik bezingen,
uw trouw verkondigen aan elk geslacht.
Gij hebt gezegd : Mijn gunst blijft eeuwig duren,
de hemel is de grondslag van mijn trouw.

Mijn dienaar David heb Ik opgezocht
en hem gezalfd met mijn gewijde olie;
als teken dat mijn hand hem steeds zal steunen
en dat mijn arm hem kracht verlenen zal.

Mijn trouw en mijn genade leiden hem,
mijn Naam zal hem de zege schenken.
Hij zal Mij aanroepen: Gij zijt mijn Vader,
mijn God, de steenrots van mijn heil.

ALLELUIA                        Rom. 6, 9

Alleluia
Christus, eenmaal van de doden verrezen
sterft niet meer ;
de dood heeft geen macht meer over Hem.
Alleluia.

EVANGELIE                          Joh. 13, 16-20

Wie Hem opneemt die Ik zal zenden, neemt Mij op.

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens
Johannes

Nadat Jezus de voeten van zijn leerlingen had gewassen
zei Hij tot hen :
“Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u :
Een dienaar staat niet boven zijn heer
en een gezant niet boven degene die hem gezonden heeft.
“Wanneer gij dit beseft :
Zalig gij als gij er naar handelt.
“Ik kan dit niet van u allen zeggen.
“Ik weet wie Ik heb uitgekozen
maar het Schriftwoord moet vervuld worden :
Die mijn brood eet heft zijn hiel tegen Mij op.
“Nu reeds zeg Ik het u, voordat het gebeurt,
opdat gij, wanneer het gebeurt, zult geloven dat Ik ben.
“Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u : Wie Hem aanvaardt die Ik zal zenden
aanvaardt Mij,
en wie Mij aanvaardt
aanvaardt Hem die Mij gezonden heeft.”

____________________________________________________________________________________

 

Laudato Si

Encycliek van

PAUS FRANCISCUS

Over de zorg voor het gemeenschappelijke huis

49.Ik zou willen opmerken dat men zich vaak niet helder bewust is van de problemen die in het bijzonder de buitengeslotenen treffen. Zij zijn het merendeel van de planeet, miljarden mensen. Zij worden vandaag vermeld in het internationale politieke en economische debat, maar meestal lijkt het of hun problemen als aanhangsel naar voren worden gebracht, als een kwestie die bijna als verplicht of in de marge wordt toegevoegd, als men ze al niet beschouwt als een pure bijkomstige schade. Op het ogenblik van een concrete actualisering komen zij inderdaad vaak op de laatste plaats. Dit is gedeeltelijk te wijten aan het feit dat zeer veel specialisten, opiniemakers, communicatiemiddelen en machtscentra ver van hen gevestigd zijn, in geïsoleerde stedelijke gebieden, zonder direct contact met hun problemen. Zij leven en denken uitgaande van het gemak van een ontwikkeling en een kwaliteit van leven die niet binnen het bereik van het merendeel van de wereldbevolking is. Dit gebrek aan fysiek contact en ontmoeting, dat soms nog wordt bevorderd door de versnippering van onze steden, helpt het geweten te “cauteriseren” en een gedeelte van de werkelijkheid in gedeeltelijke analyses te negeren. Dat gaat soms samen met een “groen” discours. Maar tegenwoordig kunnen wij er niet onderuit te erkennen dat een ware ecologische benadering altijd een maatschappelijke benadering wordt, die de gerechtigheid moet integreren in de discussies over het milieu, om zowel naar de kreet van de aarde als naar de kreet van de armen te luisteren.

 

Wordt vervolgd                 Voor voorafgaande publicaties scroll naar beneden

 

De bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling,
©Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.

Overwegingen uit Liturgische suggesties voor de weekdagen en de zondagen
Laudato Si Officiële Nederlandse vertaling
_____________________________________________________________________________

Thursday – HH. Nereus and Achilleus, Mar. – St. Pancratius, Mar.

Nereus and Achilleus were soldiers under the Christian persecution of the Emperor Trajan. They died a martyr’s death around the year 100. Also Pancratius as a boy of 14 .

Invitation

May I draw your attention to
the daily reading of the Gospel?

This invitation wants to share with you the joy of the Gospel.
Everyone, no one excepted,
can experience this joy by opening his heart
to the healing effect of God’s word.

Available every morning from 7 am

 

Consideration
Jesus will undoubtedly have Judas in mind, who will soon leave the group. He may also be thinking of all those who will refuse to continue on their way without him. He wants to warn and arm his disciples: they will be persecuted, and they will have to stand firm in that persecution. So the Lord does not want His followers to be a docile flock of sheep with a naive-childish attachment to their Master; on the contrary, they must go on, and not be carried away by those who flee when times are hard. How far are we willing to go for the Gospel?

 

FIRST READING       Acts 13:13-25

Out of the offspring of David, God brought forth Jesus the Redeemer.

From the Acts of the Apostles

Now the company of Paul sailed from Pafos
and went to Perge in Pamphylia;
there John separated from them and returned to Jerusalem.
From Perge they travelled on
and they reached Antioch in Pisidia,
where they entered the synagogue on the sabbath
and took their seats.
After the reading of the Law and the Prophets
the rulers of the synagogue made them say :
“Men and brethren,
if you have an uplifting word to say to the people,
then speak.”
Paul stood up, beckoned with his hand and said :
“Men of Israel and God-fearers ,
listen.
“The God of this nation of Israel has chosen our fathers
and made the people great while they were in Egypt
and carried them out of Egypt with a mighty hand.
“For about forty years
He surrounded them in the wilderness with care;
then He destroyed seven nations in Canaan
and gave them possession of the land.
“This covered about four hundred and fifty years.
“Then He gave them judges :
This lasted until the prophet Samuel.
“After this they asked for a king
and God gave them Saul the son of Kis,
a man of the tribe of Benjamin :
For forty years.
“After he had rejected him
He raised up David to be their king.
“Of this one He gave the testimony :
I have found David, the son of Isai,
a man after my own heart
who will do my will in all things.
“Of his descendants God
according to promise
has brought forth for Israel a Redeemer,
Jesus,
after John had already preached
a baptism of repentance
to all the people of Israel.
“When John was at the end of his career, he said :
What you think I am,
I am not ;
but after me comes one
whose shoes I am not worthy to untie.”

INTERLUDIUM            Ps. 89(88), 2-3, 21-22, 25, 27

Your favours, Lord, I will sing,
Your faithfulness to every generation.

Your favours, Lord, I will sing,
Your faithfulness to every generation.
Thou hast said: My favour endureth forever,
heaven is the foundation of my faithfulness.

I have sought out my servant David
and anointed him with my consecrated oil;
as a sign that my hand shall always support him
and my arm shall give him strength.

My faithfulness and my mercy will guide him,
my name shall give him victory.
He will call upon Me: Thou art my Father,
my God, the rock of my salvation.

ALLELUIA         Rom. 6, 9

Alleluia
Christ, once risen from the dead
dies no more;
Death has no more power over Him.
Alleluia.

 

GOSPEL      John 13, 16-20

He that receiveth him whom I will send receiveth me.

From the Holy Gospel of our Lord Jesus Christ according to
John

After Jesus had washed his disciples’ feet
He said to them :
“Verily, verily, I say unto you :
A servant is not above his lord
and an envoy is not above the one who sent him.
“When ye realise this :
Blessed art thou if thou doest it.
“I cannot say this of you all.
“I know whom I have chosen
but the word of the Scripture must be fulfilled:
He that eateth my bread lifteth up his heel against me,
“I tell you now, before it happens,
that when it comes to pass you may believe that I am.
“Verily, verily, I say unto you, he that accepteth Him whom I will send
accepts Me,
and he who accepts Me
accepts Him who sent me.”

____________________________________________________________________________________

 

Laudato Si

Encyclic of

POPE FRANCIS

On Care of the Common Home

49. I would like to say that people are often not clearly aware of the problems that particularly affect the excluded. They are the majority of the planet, billions of people. They are mentioned today in the international political and economic debate, but most of the time it seems as if their problems are presented as an appendix, as an issue that is almost obligatory or added on in the margins, if not considered as a mere collateral damage. Indeed, at the time of a concrete actualisation, they often come last. This is partly due to the fact that very many specialists, opinion formers, means of communication and centres of power are located far from them, in isolated urban areas, without direct contact with their problems. They live and think with the convenience of a development and a quality of life that is not within the reach of the majority of the world’s population. This lack of physical contact and encounter, which is sometimes exacerbated by the fragmentation of our cities, helps to “cauterise” the conscience and to ignore part of reality in partial analyses. This sometimes goes hand in hand with a “green” discourse. But today we cannot avoid recognising that a true ecological approach always becomes a social approach, which must integrate justice into environmental discussions, to listen to both the cry of the earth and the cry of the poor.

 

To be continued               For previous publications please scroll down

 

The Bible text in this edition is taken from De Nieuwe Bijbelvertaling,
©Netherlands Bible Society 2004/2007.
Recitals from Liturgical suggestions for the weekdays and Sundays
Laudato Si Official English translation
_____________________________________________________________________________

 

 

Gepubliceerd door leopardoel

I am a 91-years old retired Johnson & Johnson researcher, who wants to spend the rest of his years to the spreading of the gospel in a daily blog.

Geef een reactie

%d bloggers liken dit: