http://kerkengeloof.wordpress.com

Woensdag – H. Justinus, mrt.

Justinus werd rond het jaar 100 geboren in Palestina
Hij was Filosoof en martelaar

 Uitnodiging

Mag ik hiermee Uw aandacht vragen voor
het dagelijks lezen van het Evangelie?

Deze uitnodiging wil U deelgenoot maken aan de vreugde
van het evangelie. Iedereen, niemand uitgezonderd,
kan die vreugde ervaren door zijn hart open te stellen
voor de genezende werking van Gods woord.

Elke morgen vanaf 7 uur ter beschikking

Overweging
Op een gegeven moment wordt men door de Blijde Boodschap aangesproken. Maar, de brenger van de boodschap verdwijnt vroeg of laat. Gelovig worden heeft voortdurende begeleiding nodig. Zowel Jezus als Paulus vertrouwen hun leerlingen biddend aan God toe. De boodschapper is een tussenpersoon. Hij treedt op in iemand anders naam. Geloven is een persoonlijke ontmoeting met God beleven. Op Hem dienen wij ons vertrouwen te stellen. Maar, we hebben ook de opdracht over elkaar te waken, voor elkaar op te komen, de zwakken te beschermen en te helpen. Het is daarom niet goed dat wij ons afzonderen. Wij worden door de Heer immers ‘ in de wereld ‘gezonden.

EERSTE LEZING                                                    Hand. 20, 28-38
Ik vertrouw u toe aan God, die de macht bezit op te bouwen en u het erfdeel te verlenen.

Uit de Handelingen van de Apostelen

In die dagen zei Paulus tot de oversten van de kerk van Efeze :
“Geeft acht op uzelf, en op heel de kudde
waarover de heilige Geest u tot leiders heeft aangesteld
om Gods Kerk te hoeden
die Hij zich verwierf door het bloed van zijn eigen Zoon.
“Ik weet dat er na mijn vertrek
grimmige wolven bij u zullen binnendringen,
die de kudde niet zullen sparen,
en dat ook uit uw eigen midden mannen zullen opstaan
die verkeerde dingen zullen verkondigen
om de leerlingen mee te krijgen.
“Weest daarom waakzaam
en vergeet niet dat ik onophoudelijk
– drie jaar lang, dag en nacht –
ieder van u onder tranen het goede heb voorgehouden.
“En thans vertrouw ik u toe aan God,
en aan het woord van zijn genade
dat de macht bezit op te bouwen
en u het erfdeel te verlenen met alle geheiligden.
“Zilver, goud of kleding heb ik van niemand verlangd.
“Gij weet zelf
dat deze handen voorzien hebben in mijn eigen behoeften
en in die van mijn gezellen.
“In alles heb ik u getoond
dat men door zo te arbeiden de zwakken te hulp moet komen,
en dat gij de woorden van de Heer Jezus indachtig moet zijn.
“Hij heeft immers gezegd :
Het is zaliger te geven dan te ontvangen.”
na deze woorden knielde hij met allen neer en bad.
Allen begonnen luid te wenen,
vielen Paulus om de hals en kusten hem,
vooral bedroefd omdat hij gezegd had
dat ze hem niet meer zouden terugzien.
Daarna deden ze hem uitgeleide naar het schip.

TUSSENZANG                                  Ps. 68(67), 29-30, 33-35a, 35b-36c

Zingt nu voor God, koninkrijken der aarde.

Laat allen, o God, uw macht ondervinden,
de macht waarmee Gij voor ons opkomt.
Laat koningen met hun geschenken versieren
uw heiligdom in Jeruzalem.

Zingt nu voor God, koninkrijken der aarde :
Hij komt naderbij langs het hemelgewelf.
Daar klinkt zijn stem met machtig geluid :
erkent nu Gods heerschappij.

Zijn grootheid verschijnt boven Israëls velden,
in dreigende wolken zijn kracht.
Vreeswekkend is God in zijn heilig domein,
Hij schenkt zijn volk vermaardheid en sterkte :
gezegend zij Israëls God !

ALLELUIA                                                                   KIol. 3, 1

Alleluia.
Als gij dan met Christus ten leven zijt gewekt
zoekt wat boven is,
daar waar Christus zetelt aan de rechterhand Gods.
Alleluia.

EVANGELIE                                                             Joh. 17, 11b-19
Dat zij één mogen zijn zoals Wij !

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens
Johannes

In die tijd sloeg Jezus zijn ogen ten hemel en zei :
“Heilige Vader,
bewaar in uw Naam hen die Gij Mij gegeven hebt,
opdat zij één mogen zijn zoals Wij.
“Toen Ik bij hen was
bewaarde Ik in uw Naam hen die Gij Mij hebt gegeven.
“Ik heb over hen gewaakt
en niemand van hen is verloren gegaan
behalve de man des verderfs,
want de Schrift moest vervuld worden.
“Maar nu kom Ik naar U toe
en nog in de wereld zeg Ik dit,
opdat zij mijn vreugde ten volle in zich zouden bezitten.
“Ik heb hun uw woord meegedeeld,
maar de wereld heeft hen gehaat
omdat zij niet van de wereld zijn
zoals Ik niet van de wereld ben.
“Ik bid niet dat Gij hen uit de wereld wegneemt,
maar dat Gij hen bewaart voor het kwaad.
“Zij zijn niet van de wereld
zoals Ik niet van de wereld ben.
“Wijd hen U toe in de waarheid.
“Uw woord is waarheid.
“Zoals Gij Mij in de wereld gezonden hebt,
zo zend ik hen in de wereld,
en omwille van hen wijd Ik Mij aan U,
opdat ook zij in de waarheid aan U toegewijd mogen zijn.”


Laudato Si

 

Encycliek van

PAUS FRANCISCUS

 

Over de zorg voor het gemeenschappelijk huis 

69. Terwijl wij op een verantwoordelijke wijze gebruik kunnen maken van de dingen, zijn wij geroepen te erkennen dat de andere levende wezens een eigen waarde ten overstaan van God hebben en “alleen al door hun bestaan de Heer zegenen en prijzen”, omdat de Heer zijn vreugde vindt in zijn werken. Juist op grond van zijn unieke waardigheid en omdat hij met verstand begiftigd is, is het menselijk wezen geroepen de schepping met haar innerlijke wetten te eerbiedigen, daar “de Heer door wijsheid de aarde heeft gegrondvest” (Spr. 3, 19) . Vandaag zegt de Kerk niet op een simplistische wijze dat de andere schepsels geheel aan het welzijn van het menselijk wezen zijn onderworpen, als hadden zij geen waarde op zich en wij er niet naar believen erover konden beschikken. Zo hebben de bisschoppen van Duitsland uitgelegd dat met betrekking tot de andere schepselen “men zou kunnen spreken van de prioriteit van het zijn ten opzichte van het ‘nuttig zijn’”. De Catechismus stelt op een zeer directe en indringende wijze ter discussie wat een verkeerd antropocentrisme zou zijn: “Ieder schepsel heeft zijn eigen goedheid en volmaaktheid (…). De verschillende schepselen, volgens hun eigen wezen gewild, weerspiegelen op hun eigen wijze de oneindige wijsheid en goedheid van God. Daarom moet de mens de eigen goedheid van elk schepsel respecteren om een ongeordend gebruik van de dingen te vermijden”. 

Wordt vervolgd             Voor alle voorgaande publicaties scroll omlaag

De bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling,
©Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.

Overwegingen uit Liturgische suggesties voor de weekdagen en de zondagen
Laudato Si Officiële Nederlandse vertaling

______________________________________________________________

Wednesday in the seventh week of Easter

Invitation

May I hereby draw your attention to
the daily reading of the Gospel?

This invitation wants to share with you the joy of the Gospel.
Everyone, no one excepted,
can experience this joy by opening his heart
to the healing effect of God’s word.

Available every morning from 7 am

CONSIDERATION
At a certain moment, one is addressed by the Good News. But, sooner or later, the bearer of the message disappears. Becoming a believer needs constant guidance. Both Jesus and Paul prayerfully entrust their disciples to God. The messenger is an intermediary. He acts in someone else’s name. Believing is experiencing a personal encounter with God. We must put our trust in Him. But we are also charged with watching over one another, standing up for one another, protecting and helping the weak. It is therefore not good for us to isolate ourselves. After all, the Lord has sent us ‘into the world’.

FIRST READING  Acts 20, 28-38
I entrust you to God, who has the power to build and to give you an inheritance.

From the Acts of the Apostles

In those days Paul said to the superiors of the church at Ephesus :
“Take heed to yourselves, and to all the flock
over which the Holy Spirit has set you in charge
to shepherd God’s Church
which He procured through the blood of His own Son.
“I know that after my departure
grim wolves will come in upon you,
who will not spare the flock,
and men will rise up from among you
who will preach evil things
in order to bring the disciples along.
“Therefore be watchful
and remember that I have been continually
– day and night for three years
recited good things to each of you through tears.
“And now I commit you to God,
and to the word of His grace
which has the power to build
and to give you inheritance with all the sanctified ones.
“Silver, gold or raiment have I desired of no man.
“Thou knowest thyself
that these hands have provided for my own needs
and those of my companions.
“In everything I have shown you
that by labouring like this one must come to the aid of the weak,
and that you should remember the words of the Lord Jesus.
“For he said :
It is more blessed to give than to receive.”
After these words he knelt down with all and prayed.
All began to weep loudly,
and fell on Paul’s neck and kissed him,
especially grieved because he had said
that they would not see him again.
Then they escorted him to the ship.

INTERLUDIUM Ps. 68(67), 29-30, 33-35a, 35b-36c

Sing now to God, kingdoms of the earth.

Let all, O God, experience thy power,
the power with which Thou dost stand up for us.
Let kings with their gifts adorn
Thy sanctuary in Jerusalem.

Sing now to God, kingdoms of the earth:
He cometh nigh unto the heavens.
There his voice sounds with mighty noise :
Now acknowledge God’s reign.

His greatness appears over Israel’s fields,
His power in threatening clouds.
Fearful is God in his holy domain,
He gives his people renown and strength :
Blessed be the God of Israel!

ALLELUIA COL. 3, 1

Alleluia.
If then, with Christ, you have been raised to life
seek ye that which is above,
where Christ sits at the right hand of God.
Alleluia.

GOSPEL    John 17, 11b-19
That they may be one as We are!

From the Holy Gospel of our Lord Jesus Christ according to
John

At that time Jesus lifted his eyes to heaven and said :
“Holy Father,
keep in Thy name them which Thou hast given me,
that they may be one as We are.
“When I was with them
I kept in Thy name those whomThou hast given me.
“I have watched over them
and none of them perished
except the man of destruction,
for the Scripture had to be fulfilled.
“But now I come to You
and still in the world I say this,
that they may have my joy in full.
“I have told them Thy word,
but the world hated them
because they are not of the world
as I am not of the world.
“I pray not that Thou take them away from the world,
but that Thou preserve them from evil.
“They are not of the world
as I am not of the world.
“Consecrate them to Thee in the truth.
“Thy word is truth.
“As Thou hast sent me into the world,
I send them into the world,
and for their sake I consecrate myself to Thee,
that they too may be consecrated to Thee in truth.”

___________________________________________________________

Laudato Si

Encyclic of

POPE FRANCIS

On Care of the Common Home 

69. While we can make responsible use of things, we are called to recognise that the other living creatures have their own value before God and “by their mere existence bless and praise the Lord”, because the Lord finds his joy in his works. Precisely because of his unique dignity and because he is endowed with reason, the human being is called to respect creation with its inner laws, since “the Lord has founded the earth with wisdom” (Prov. 3:19). Today the Church does not say in a simplistic way that the other creatures are entirely subject to the good of the human being, as if they had no value in themselves and we could not dispose of them at will. Thus, the Bishops of Germany have explained that with regard to the other creatures, “one could speak of the priority of being over being useful”. The Catechism questions in a very direct and penetrating way what would be a wrong anthropocentrism: “Every creature has its own goodness and perfection (…). The various creatures, willed according to their own nature, reflect in their own way the infinite wisdom and goodness of God. Therefore man must respect the inherent goodness of each creature in order to avoid the disorderly use of things”.

To be continued         For all previous publications scroll down

The Bible text in this edition is taken from De Nieuwe Bijbelvertaling,
©Dutch Bijbelgenootschap 2004/2007.
Recitals from Liturgical suggestions for weekdays and Sundays
Laudato Si Official English translation

______________________________________________________________

Gepubliceerd door leopardoel

I am a 91-years old retired Johnson & Johnson researcher, who wants to spend the rest of his years to the spreading of the gospel in a daily blog.

Geef een reactie

%d bloggers liken dit: