http://kerkengeloof.wordpress.com

Dinsdag in de zestiende week

Boek met kaars 40

Uitnodiging

Mag ik hiermee Uw aandacht vragen voor
het dagelijks lezen van het Evangelie?

Deze uitnodiging wil U deelgenoot maken aan de vreugde
van het evangelie. Iedereen, niemand uitgezonderd,
kan die vreugde ervaren door zijn hart open te stellen
voor de genezende werking van Gods woord.

Elke morgen vanaf 7 uur ter beschikking

 

Overweging

Het evangeliewoord van vandaag kan als hard en pijnlijk overkomen, vooral tegenover Maria, zijn moeder. Je kan het echter ook als een compliment zien. Maria hoort immers bij degenen die op een voortreffelijke wijze de wil van de Vader hebben vervuld. Zij is Jezus’ moeder en zijn zuster in het volbrengen van de wil van de Vader. Zo wil Hij haar als moeder zien: zoals Hijzelf, helemaal ten dienste van Gods Woord.

EERSTE LEZING          Mich.7, 14-15.18-20

God zal onze zonden naar de bodem van de zee verwijzen.

Uit de profeet Micha

Neem uw herdersstaf en weid uw volk, Heer,
de schapen die uw erfdeel zijn ;
tussen de bomen, midden in het woud,
zijn zij zo vereenzaamd.
Laat ze weiden in Bazan en Gilead,
zoals in vroegere dagen.

“Ik laat wonderen zien, zegt de Heer,
zoals in de dagen dat gij uit Egypte zijt weggetrokken”

Welke God is als Gij, die de schuld vergeeft,
die voorbijgaat aan de zonde,
door de rest van zijn erfdeel bedreven ;
die zijn toorn niet altijd laat duren,
maar zijn vreugde vindt in goedheid ?

Hij zal zich opnieuw over ons ontfermen,
Hij zal onze schuld
onder zijn voeten verpletteren.
Al hun zonden zal Hij
naar de bodem van de zee verwijzen.

Aan Jakob zult Gij uw trouw,
aan Abraham uw goedheid tonen,
zoals Gij het onze vaderen hebt gezworen,
in de dagen van weleer.

TUSSENZANG     Ps. 85(84), 2-4, 5-6, 7-8

Laat ons uw barmhartigheid zien, o Heer.

Heer, Gij hebt uw land begenadigd,
het lot van Jakob ten goede gekeerd.
Vergeven hebt Gij de schuld van uw volk
en al hun zonden bedekt.
Gij hebt uw gramschap teruggehouden,
de gloed van uw toorn gedoofd.

Doe ons herleven, God, onze redder,
en leg uw wrevel jegens ons af.
Zoudt Gij dan eeuwig vertoornd op ons zijn,
strekt Gij uw gramschap uit over geslachten ?

Zult Gij niet eerder ons leven hernieuwen,
zodat uw volk zich in U verblijdt ?
Laat ons uw barmhartigheid zien,
geef ons uw heil, o Heer.

ALLELUIA           Mt. 4, 4b

Alleluia.
Niet van brood alleen leeft de mens,
maar van alles wat uit de mond van God voortkomt.
Alleluia.

EVANGELIE            Mt. 12, 46-50

Met een gebaar naar zijn leerlingen zei Jezus :
Ziedaar mijn moeder en mijn broeders.

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens
Matteüs

In die tijd, terwijl Jezus tot het volk sprak,
gebeurde het dat zijn moeder en broeders buiten stonden
om te trachten met Hem te spreken.
Iemand kwam Hem nu zeggen :
“Uw moeder en broeders staan daarbuiten
en willen U spreken.”
Maar Hij antwoordde aan degene die Hem dit kwam zeggen :
“Wie is mijn moeder en wie zijn mijn broeders ?”
En met een gebaar naar zijn leerlingen zei Hij :
“Ziedaar mijn moeder en mijn broeders ;
want mijn broeder, mijn zuster en mijn moeder zijn zij
die de wil volbrengen van mijn Vader in de hemel.”

_____________________________

 

Laudato Si

Encycliek van

PAUS FRANCISCUS

Over de zorg voor het gemeenschappelijke huis

117. Het gebrek aan bezorgdheid om de schade aan de natuur en het effect van de beslissingen op het milieu te meten is alleen maar een duidelijke weerspiegeling van een geïnteresseerdheid om de boodschap te erkennen die in de structuren zelf van de natuur staat geschreven. Wanneer men in de werkelijkheid zelf niet het belang van een arme, van een menselijke embryo, van iemand met een handicap – om maar enkele voorbeelden te noemen -, erkent, zal men moeilijk de kreten van de natuur kunnen horen. Alles is met elkaar verbonden. Als het menselijk wezen zich onafhankelijk van de werkelijkheid verklaart en zich tot absoluut heerser maakt, dan verbrokkelt de basis zelf van zijn bestaan, omdat “de mens in plaats van zijn rol als medewerker van God in het scheppingswerk te vervullen zich in Gods plaats stelt en zo uiteindelijk de opstand van de natuur oproept”. 

 

Wordt vervolgd                 Voor voorafgaande publicaties scroll naar beneden

 

De bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling,
©Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.

Overwegingen uit Liturgische suggesties voor de weekdagen en de zondagen
Laudato Si Officiële Nederlandse vertaling.

___________________________

Tuesday in the sixteenth week

Invitation

May I hereby draw your attention to
the daily reading of the Gospel?

This invitation wants to share with you the joy of the Gospel.
Everyone, no one excepted,
can experience this joy by opening his heart
to the healing effect of God’s word.

Available every morning from 7 am

 

Consideration
Today’s gospel word can come across as harsh and painful, especially towards Mary, his mother. However, it can also be seen as a compliment. After all, Mary belongs to those who have excellently fulfilled the will of the Father. She is Jesus’ mother and his sister in fulfilling the Father’s will. This is how He wants to see her as a mother: like Himself, completely at the service of God’s Word.

 

FIRST READING       Mic.7, 14-15.18-20

God will cast our sins to the bottom of the sea.

From the prophet Micah

Take your shepherd’s staff and pasture your people, Lord,
the sheep that are Thy inheritance ;
among the trees, in the midst of the forest,
they are so solitary.
Let them pasture in Bazan and Gilead,
as in former days.

I will show you wonders,
as in the days when ye went forth out of Egypt.

Which God is like unto thee, who forgiveth the debt,
who passes over sin,
committed by the rest of his inheritance;
who doth not suffer his wrath to last forever
but who finds his joy in goodness?

He will have mercy on us again,
He will crush our guilt under His feet.
All their sins He will sends them
to the bottom of the sea.

To Jacob shalt Thou show Thy faithfulness,
to Abraham Thy goodness,
as Thou didst swear to our fathers,
in the days of old.

INTERLUDIUM   Ps. 85(84), 2-4, 5-6, 7-8

Show us your mercy, O Lord.

Lord, Thou hast favored Thy land,
changed the fortunes of Jacob for the better.
Thou hast forgiven the trespasses of Thy people
and covered all their sins.
Thou hast held back Thy wrath,
quenched the fierceness of Thy wrath.

Revive us, O God our Saviour,
and cast off Thy wrath upon us.
Wilt Thou then be wroth with us for ever,
stretch forth Thy wrath upon generations?

Wilt Thou not sooner renew our life,
that Thy people may rejoice in Thee?
Show us Thy mercy,
give us Your salvation, O Lord.

ALLELUIA     Mt 4, 4b

Alleluia.
Man does not live by bread alone,
but from everything that comes from the mouth of God.
Alleluia.

 

GOSPEL     Mt 12, 46-50

With a gesture to his disciples, Jesus said :
Behold my mother and my brothers.

From the Holy Gospel of our Lord Jesus Christ according to
Matthew

At that time, while Jesus was speaking to the people,
it happened that His mother and brothers were standing outside
trying to speak to Him.
Now someone came and said to Him :
“Your mother and brothers are standing outside
and want to speak to You.”
But He answered the one who came to tell Him this :
“Who is my mother and who are my brothers?”
And with a gesture to His disciples He said :
“Behold my mother and my brothers ;
for my brother, my sister and my mother are those
who carry out the will of my Father in heaven.”

_____________________________

Laudato Si

Encyclic of

POPE FRANCIS

On Care of the Common Home

117. The lack of concern to measure the damage to nature and the impact of decisions on the environment is only a clear reflection of an interest in recognising the message written in the very structures of nature. If one does not recognise in reality itself the importance of a poor person, of a human embryo, of someone with a disability – to name but a few examples – one will find it difficult to hear nature’s cries. Everything is connected. If the human being declares himself independent of reality and makes himself the absolute ruler, then the very basis of his existence crumbles, because “instead of fulfilling his role as God’s co-worker in the work of creation, man puts himself in God’s place and thus ultimately incites the revolt of nature”.

 

To be continued               For previous publications, please scroll down

 

The Bible text in this edition is taken from De Nieuwe Bijbelvertaling,
©Netherlands Bible Society 2004/2007.
Recitals from Liturgical suggestions for the weekdays and Sundays
Laudato Si Official English translation.

__________________________________________________________________________________

Gepubliceerd door leopardoel

I am a 91-years old retired Johnson & Johnson researcher, who wants to spend the rest of his years to the spreading of the gospel in a daily blog.

Geef een reactie

%d bloggers liken dit: