http://kerkengeloof.wordpress.com

Vrijdag – Kerkwijdingsfeest van de basiliek van Maria de Meerdere

 

Een van de zeven pelgrimskerken van Rome. De belangrijkste van meer dan 80 kerken gewijd aan Maria

Uitnodiging

Mag ik hiermee Uw aandacht vragen voor
het dagelijks lezen van het Evangelie?

Deze uitnodiging wil U deelgenoot maken aan de vreugde
van het evangelie. Iedereen, niemand uitgezonderd,
kan die vreugde ervaren door zijn hart open te stellen
voor de genezende werking van Gods woord.

Elke morgen vanaf 7 uur ter beschikking

 

Overweging

Er zijn momenten in ons leven waarop wij op een of andere manier geconfronteerd worden met de negatieve krachten waarmee ook Jezus werd geconfronteerd: afwijzing, onverschilligheid, bespotting. Wie zijn leven in dienst wil stellen van het Evangelie en van Gods rijk, zal moeten volhouden, tegen alle weerstand in. Te midden van alle tegenstand en spanningen zegt God ons zijn toekomst aan en sterkt Hij ons – vandaag en elke dag van ons leven – door zijn gaven. Hoe reageer ik op tegenkanting of onverschilligheid?

 

EERSTE LEZING           Nah. 2, 1.3 ; 3, 1-3. 6-7

Wee de bloedstad !

Uit de Profeet Nahum

Zie, op de bergen gaan de voeten
van de vreugdebode die vrede meldt !
Vier, Juda, uw feesten,
volbreng uw geloften !
Nooit meer zal de boosdoener door u heen trekken :
hij wordt volkomen vernietigd.
Voorwaar, de heer herstelt de glorie van Jakob,
ja, de glorie van Israël,
omdat rovers hen hebben beroofd
en hun wijnranken hebben vernield.
Wee de bloedstad,
een en al leugen,
volgepropt met prooi,
die stad die het roven nooit staakte !
Hoor ! Zweepslagen !
Hoor ! Gedender van wielen,
rennende paarden, ratelende wagens,
ruiters op galopperende paarden,
vlammende zwaarden,
flitsende lansen,
gewonden bij hopen, stapels doden :
er is geen eind aan de lijken ;
men struikelt erover.
Ik begooi u met vuilnis,
Ik zet u voor gek
en maak een kijkspel van u.
Dan zal iedereen die u ziet
van u weglopen en zeggen :
“Nineve is neergeslagen.”
Wie is daar rouwig om ?
Waar zou ik troosters voor u moeten zoeken?

TUSSENZANG            Deut. 32, 35cd-36ab, 39abcd, 41

Ik dood en maak levend, Ik sla en genees.

De dag van hun ondergang komt al nader,
nabij is het treurige lot dat hen wacht.
De Heer staat borg voor het recht van zijn volk,
Hij zal zich ontfermen over zijn dienaars.

Let op : hier ben Ik, hier sta Ik alleen,
naast Mij bestaan er geen goden.
Ik dood en maak levend, Ik sla en genees.

Wanneer Ik mijn bliksemend zwaard heb gewet,
mijn hand gereed is de straf te voltrekken ;
dan daalt mijn wraak op mijn vijanden neer,
dan zal Ik hen die Mij haten vergelden

ALLELUIA         cf. Ef. 1, 17-18

Alleluia.
De God van onze Heer Jezus Christus
moge ons innerlijk oog verlichten,
om te zien, hoe groot de hoop is
waartoe Hij ons roept.
Alleluia.

 

EVANGELIE            Mt. 16, 24-28

Wat zal een mens kunnen geven in ruil voor zijn leven ?

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens
Matteüs

In die tijd zei Jezus tot zijn leerlingen :
“Wie mijn volgeling wil zijn,
moet Mij volgen door zichzelf te verloochenen
en zijn kruis op te nemen.
“Want wie zijn leven wil redden zal het verliezen.
“Maar wie zijn leven verliest om Mijnentwil zal het vinden.
“Wat voor nut heeft het voor een mens heel de wereld te winnen,
als dit ten koste gaat van eigen leven?
“Of wat zal een mens kunnen geven in ruil voor zijn leven?
“Want de Mensenzoon
zal komen in de heerlijkheid van zijn Vader,
vergezeld van zijn engelen,
en dan zal Hij ieder vergelden naar zijn daden.
“Voorwaar, Ik zeg u :
Er zijn er onder de hier aanwezigen,
die de dood niet zullen ervaren
voordat zij de Mensenzoon
zullen zien komen in zijn koninklijke macht.”

_________________________________________________________

 

Laudato Si

Encycliek van

PAUS FRANCISCUS

Over de zorg voor het gemeenschappelijke huis

134. Hoewel wij niet beschikken over definitieve bewijzen omtrent de schade die transgenetische gewassen bij de mens zouden kunnen veroorzaken, en in sommige streken het gebruik ervan een economische groei tot stand heeft gebracht die ertoe heeft bijgedragen enkele problemen op te lossen, komt men belangrijke moeilijkheden tegen die niet moeten worden gebagatelliseerd. In veel streken constateert men ten gevolge van het invoeren van deze culturen een concentratie van productief land in de handen van weinigen, te wijten aan het “voortschrijdend verdwijnen van de kleine producenten, die ten gevolge van het verlies aan landbouwgrond zich verplicht hebben gezien zich te onttrekken aan de directe productie”. 8 De meest kwetsbaren onder hen worden tijdelijke werknemers en veel landarbeiders verhuizen uiteindelijk naar ellendige nederzettingen in de steden. Het zich uitbreiden van deze culturen verwoest het complexe weefsel van de ecosystemen, vermindert de verscheidenheid in de productie en treft het heden of de toekomst van de regionale economieën. In verschillende landen ziet men een neiging tot de ontwikkeling van oligopolies in de productie van zaaizaden en andere producten die noodzakelijk zijn voor de verbouwing en de afhankelijkheid wordt erger, als men denkt aan de productie van onvruchtbare zaden, die uiteindelijk de boeren zou kunnen verplichten ze van de producerende ondernemingen te kopen.

 

Wordt vervolgd              Voor voorafgaande publicaties scroll down

 

De bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling,
©Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.

Overwegingen uit Liturgische suggesties voor de weekdagen en de zondagen
Laudato Si Officiële Nederlandse vertaling
_____________________________________________________________

Friday – Dedication of the Basilica of Mary the Major

Invitation

May I hereby draw your attention to
the daily reading of the Gospel?

This invitation wants to share with you the joy of the Gospel.
Everyone, no one excepted,
can experience this joy by opening his heart
to the healing effect of God’s word.

Available every morning from 7 am

Consideration

There are times in our lives when we are confronted in one way or another with the negative forces with which Jesus was also confronted: rejection, indifference, ridicule. Those who wish to live their lives in the service of the Gospel and God’s kingdom must persevere, in the face of all opposition. In the midst of all the opposition and tension, God announces his future to us and strengthens us – today and every day of our lives – with his gifts. How do I react to opposition or indifference?

 

FIRST READING      Nah. 2, 1.3 ; 3, 1-3. 6-7

Woe to the city of blood!

From the prophet Nahum

Behold, on the mountains go the feet
of the herald of peace.
Celebrate, Judah, your feasts,
fulfil your vows !
Never again will the evildoer pass through you :
he shall be utterly destroyed.
Verily, the Lord restores the glory of Jacob,
yea, the glory of Israel,
because robbers have robbed them
and destroyed their vines.
Woe to the city of blood,
full of lies,
crammed with prey,
that city which never stopped looting!
Hear! Whipping!
Hear! Hear! Thundering wheels,
running horses, rattling wagons,
riders on galloping horses,
flaming swords,
flashing lances,
wounded in heaps, piles of the dead :
there is no end to the corpses ;
one stumbles over them.
I am throwing you out with rubbish,
I make a fool of you
and make a spectacle of you.
Then everyone who sees you
will run away from you and say :
“Nineveh has been struck down.”
Who will mourn that?
Where should I look for consolations for you?

INTERLUDIUM            Deut. 32, 35cd-36ab, 39abcd, 41

I kill and make alive, I save and cure.

The day of their destruction is drawing near,
near is the sad fate that awaits them.
The Lord is the guarantor of his people’s right,
He will have mercy on His servants.

Note: here I am, here I stand alone,
there are no gods beside Me.
I kill and bring to life, I save and cure.

When I have sheathed my lightning sword,
my hand is ready to execute the punishment;
Then will My vengeance come down upon My enemies,
and I will repay those who hate me.

ALLELUIA cf. Eph. 1, 17-18

Alleluia.
The God of our Lord Jesus Christ
May our inner eye be enlightened,
to see how great is the hope
to which he calls us.
Alleluia.

 

GOSPEL      Mt 16, 24-28

What can a man give in exchange for his life?

From the Holy Gospel of our Lord Jesus Christ according to
Matthew

At that time Jesus said to his disciples :
“Whoever wants to be my follower ,
must follow Me by denying himself
and taking up his cross.
“For whoever wants to save his life will lose it.
“But whoever loses his life for My sake will find it.
“What use is it to a man to gain the whole world,
if it comes at the cost of his own life?
“Or what will a man be able to give in exchange for his life?
“For the Son of Man
shall come in the glory of his Father,
accompanied by his angels,
and then He shall repay each according to his deeds.
“Verily I say unto you :
There are some among those here present
who shall not experience death
until they see the Son of Man
Son of Man in his royal power.”

_________________________________________________________

Laudato Si

Encyclic of

POPE FRANCIS

On Care of the Common Home

134. Although we do not have definitive proof of the harm that transgenic crops can cause to humans, and in some regions their use has brought about economic growth that has helped to solve some problems, there are important difficulties that must not be minimised. In many regions, the introduction of these cultures has led to a concentration of productive land in the hands of a few, due to the “progressive disappearance of small producers who, as a result of the loss of agricultural land, have been forced to withdraw from direct production”. 8 The most vulnerable among them become temporary workers, and many farm labourers end up moving to squalid settlements in the cities. The proliferation of these cultures destroys the complex fabric of ecosystems, reduces the diversity of production and affects the present or future of regional economies. In several countries one sees a tendency towards the development of oligopolies in the production of seeds and other products necessary for cultivation, and dependence becomes worse, if one thinks of the production of infertile seeds, which could eventually force farmers to buy them from the producing companies.

 

To be continued      For previous publications scroll down

 

The Bible text in this edition is taken from The New Translation of the Bible,
©Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.
Recitals from Liturgical suggestions for weekdays and Sundays
Laudato Si Official English translation
_____________________________________________________________

 

Gepubliceerd door leopardoel

I am a 91-years old retired Johnson & Johnson researcher, who wants to spend the rest of his years to the spreading of the gospel in a daily blog.

Geef een reactie

%d bloggers liken dit: