http://kerkengeloof.wordpress.com

Dinsdag – H. Eusebius van Vercelli, b. – H. Petrus Julianus Eymard, pr.

Bestrijder van Arianen
Geboren rond 283
Gestorven in 371

Geboren 4/2/1811 Gestorven 1/8/1868
Heilig verklaard 9/12/1962

                                                                                         

Uitnodiging

Mag ik hiermee Uw aandacht vragen voor
het dagelijks lezen van het Evangelie?

Deze uitnodiging wil U deelgenoot maken aan de vreugde
van het evangelie. Iedereen, niemand uitgezonderd,
kan die vreugde ervaren door zijn hart open te stellen
voor de genezende werking van Gods woord.

Elke morgen vanaf 7 uur ter beschikking

Overweging
De eerste lezing bestaat uit twee delen. In een eerste deel wordt duidelijk ingeprent dat de oorzaak van al hun ellende de zonde is en de afgodendienst. Vreemde minnaars zijn de afgoden die nu machteloos blijken. Het tweede deel belooft in zeer poëtische termen het herstel van Israël. De tijd van de weerspannige vorsten is voorbij. Uit hun midden komt een nieuwe heerser die een tussenpersoon is tussen God en het volk. Het Verbond wordt hersteld. ‘Gij zult mijn volk en ik zal uw God zijn’.

EERSTE  LEZING     Jer. 30, 1-2. 12-15. 18-22
Om uw talrijke zonden heb Ik u dit alles aangedaan.
Ik herstel de tenten van Jakob.

Uit de Profeet Jeremia

Het woord van de Heer kwam tot Jeremia :
“Dit zegt de Heer, Israëls God :
Stel alles wat Ik u gezegd heb op schrift.
“Uw kwaal is ongeneeslijk, uw wonden zijn niet te helen.
“Niemand verzorgt uw zweren,
uw wonden sluiten zich niet.
“Al uw minnaars zijn u vergeten,
ze lopen u niet meer achterna,
omdat Ik als een vijand op u heb ingeslagen
en u meedogenloos heb gestraft
om uw vele misdaden en uw talrijke zonden.
“Wat jammert ge dan om uw wonden
en uw onverdraaglijke pijnen ?
“Om uw vele misdaden en uw talrijke zonden
“heb Ik u dit alles aangedaan.
“Ik herstel de tenten van Jakob,
Ik ontferm Mij over zijn huizen.
“De stad wordt herbouwd op zijn puinhoop,
de burcht komt weer op zijn vroegere plaats.
“Een loflied weerklinkt, men hoort hen weer lachen.
“Ik maak hen talrijk; nooit nemen ze in aantal af.
“Ik breng hen tot aanzien, nooit worden ze meer veracht.
“Hun zonen zijn voor Mij weer als vroeger,
hun gemeenschap blijft altijd bestaan.
“Hun onderdrukkers straf Ik.
“Hun vorst is een van hen,
hun heerser komt voort uit hun midden.
“Ik laat hem bij Mij komen, hij mag tot Mij naderen.
“Wie anders zou met gevaar voor zijn leven
tot Mij durven naderen
– zo luidt de godsspraak van de Heer -?
“Gij zult mijn volk en Ik zal uw God zijn.”

TUSSENZANG     102(101), 16-18, 19-21, 29, 22-23

De Heer herbouwt de muren van Sion.

De heidenen zullen uw Naam weer duchten,
de vorsten der aarde uw heerlijkheid, Heer ;
wanneer Gij de muren van Sion herbouwt,
wanneer Gij daar weerkeert in volle luister ;
wanneer Gij de stem der geplunderden hoort,
hun smeekbeden niet naast U neerlegt.

Stel dit dan op schrift voor het komend geslacht
en laat onze zonen de Heer ervoor danken.
De Heer ziet omlaag van zijn heilige hoogte,
Hij ziet uit de hemel op aarde neer.
Hij zal het geschrei der gevangenen horen,
verlossen die aan de dood zijn gewijd.

Het kroost van uw dienaren krijgt weer een woonplaats,
hun nageslacht blijft voor uw aanschijn bestaan.
Dan wordt op de Sion zijn Naam weer verkondigd,
zijn lof in de heilige stad ;
als volken en stammen daarheen zullen komen
om hulde te brengen aan God de Heer.

EVANGELIE                    Mt. 14, 22-36

Als Gij het zijt, Heer,
zeg mij dan dat ik over het water naar U toe moet komen.

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens
Matteüs

Na de broodvermenigvuldiging dwong Jezus zijn leerlingen
in de boot te gaan en alvast naar de overkant te varen,
terwijl Hij het volk naar huis zou zenden.
Toen Hij het volk had weggezonden
ging Hij de berg op om in afzondering te bidden.
De avond viel en Hij was daar alleen.
De boot was reeds vele stadiën uit de kust
en werd geteisterd door de golven,
want zij hadden tegenwind.
In de vierde nachtwake
kwam Hij te voet over het meer naar hen toe.
Maar toen de leerlingen Hem zo over het meer zagen gaan,
raakten zij van streek omdat zij een spook meenden te zien
en zij begonnen van angst te schreeuwen.
Maar Jezus zei onmiddellijk tot hen :
“Wees gerust, Ik ben het. Vreest niet.”
“Heer – antwoordde Petrus –
als Gij het zijt,
zeg mij dan dat ik over het water naar U toe moet komen.”
Waarop Jezus sprak :
“Kom!”
Petrus stapte uit de boot en liep over het water naar Jezus toe.
Maar toen hij merkte hoe hevig de wind was werd hij bang ;
hij begon te zinken en schreeuwde :
“Heer, red mij !”
Terstond stak Jezus zijn hand uit
en greep hem vast, terwijl Hij tot hem zei :
“Kleingelovige, waarom heb je getwijfeld ?”
Nadat zij in de boot gestapt waren ging de wind liggen.
De inzittenden wierpen zich voor Hem neer en zeiden :
“Waarlijk, Gij zijt de Zoon van God.”
Toen zij overgestoken waren
bereikten zij de kust bij Gennésaret.
Toen de mannen van die streek Hem herkenden,
verspreidden zij in heel de streek het bericht van zijn komst
en brachten Hem al hun zieken.
Ze smeekten Hem
of ze tenminste de zoom van zijn kleed mochten aanraken.
En allen die dit deden werden gezond.

____________________________

Laudato Si

Encycliek van

PAUS FRANCISCUS

Over de zorg voor het gemeenschappelijke huis

131. Ik zou hier het evenwichtige standpunt willen innemen van Johannes Paulus II, die uitdrukkelijk heeft gewezen op de voordelen van de wetenschappelijke en technologische vooruitgang, “die getuigen van de edelmoedigheid van de roeping van de mens om deel te nemen aan Gods scheppend handelen”, maar die er tegelijkertijd aan herinnerde “dat bij iedere ingreep op het gebied van het ecosysteem rekening moet worden gehouden met de gevolgen daarvan op andere gebieden”.  Hij verklaarde dat de Kerk elke bijdrage waardeert “van de studie en de toepassingen van de moleculaire biologie, aangevuld met andere disciplines zoals de genetica en haar technologische toepassing in landbouw en industrie”.  Hoewel hij ook zei dat dit niet de weg mag vrijmaken voor “ongedifferentieerde genetische manipulatie”, die voorbijgaat aan de negatieve effecten van deze ingrepen. Het is onmogelijk om de menselijke creativiteit te smoren. Men kan een kunstenaar niet verbieden zijn creatieve gave tot uitdrukking te brengen, en men kan evenmin degenen hinderen die bijzondere gaven bezitten voor wetenschappelijke en technologische ontwikkeling en wier gaven door God zijn geschonken om anderen te dienen. Tegelijkertijd kan men niet anders dan opnieuw nadenken over de doeleinden, de gevolgen, de context en de ethische beperkingen van deze menselijke activiteit, die een vorm van macht is met grote risico’s.

Wordt vervolgd          Voor alle voorgaande publicaties scroll down

De bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling,
©Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.
Overwegingen uit Liturgische suggesties voor de weekdagen en de zondagen
Laudato Si Officiële Nederlandse vertaling

_______________________________________________________

Tuesday – St. Eusebius of Vercelli, b. – St. Petrus Julianus Eymard, pr.

Invitation

May I hereby draw your attention to
the daily reading of the Gospel?

This invitation wants to share with you the joy of the Gospel.
Everyone, no one excepted,
can experience this joy by opening his heart
to the healing effect of God’s word.

Available every morning from 7 am

Cosideration
The first reading consists of two parts. In the first part, it is clearly inculcated that the cause of all their misery is sin and idolatry. Strange lovers are the idols who now prove powerless. The second part promises, in very poetic terms, the restoration of Israel. The time of the recalcitrant princes is over. From among them comes a new ruler who is an intermediary between God and the people. The covenant is restored. You shall be my people and I will be your God’.

FIRST READING Jer. 30, 1-2. 12-15. 18-22
For your many sins I have done all this to you.
I will repair the tents of Jacob.

From the prophet Jeremiah

The word of the Lord came to Jeremiah :
“This is what the Lord God of Israel says:
Write down all that I have said to you.
“Your disease is incurable; your wounds cannot be healed.
“No one cares for your sores,
your wounds will not close.
“All thy lovers have forgotten thee,
they no longer run after you,
because I have struck you down like an enemy
and punished you mercilessly
For your many crimes and your many sins.
“How then do you lament your wounds
and your unbearable pains?
“For your many crimes and your many sins
“I have done all this to you.
“I will repair the tents of Jacob,
I will have mercy on his houses.
“The city will be rebuilt on its ruins,
the fortress will be restored to its former position.
“A song of praise will resound; they will hear laughter again.
“I make them many; they never decrease in number.
“I will make them great; they will never be despised again.
“Their sons are as before, before Me,
their fellowship endures forever.
“I will punish their oppressors.
“Their ruler is one of them,
their ruler comes from among them.
“I will let him come to Me; he may come to Me.
“Who else would dare, at the risk of his life
would dare to come near to Me

  • Such is the divine utterance of the Lord.
    “Thou shalt be my people, and I will be thy God.”

INTERLUDE 102(101), 16-18, 19-21, 29, 22-23

The Lord shall rebuild the walls of Zion.

The heathen shall fear thy name again,
The princes of the earth thy glory, Lord ;
When thou rebuildest the walls of Zion,
When thou returnest there in full glory ;
When thou hearest the voice of the plunderers,
not cast aside their supplications.

Then set this in writing for the coming generation
And let our sons thank the Lord for it.
The Lord looks down from His holy height,
He looketh down from heaven upon earth.
He will hear the cry of the captives,
redeeming those consecrated to death.

The offspring of thy servants shall have their home again,
Their posterity shall endure before thee.
Then shall his name be proclaimed again in the Zion,
his praise in the holy city ;
When nations and tribes shall come there
to pay homage to God the Lord.

GOSPEL       Mt 14, 22-36

If it be Thou, Lord,
tell me to come to You by water.

From the Holy Gospel of our Lord Jesus Christ according to
Matthew

After the bread had been spread, Jesus forced his disciples
to get into the boat and sail to the other side,
while He was sending the people home.
When He had sent the people away
He went up the mountain to pray in private.
Night fell and He was alone there.
The boat was already many stadia from the shore
and was being ravaged by the waves,
for they had a head wind.
On the fourth watch of the night
He came to them on foot across the lake.
But when the disciples saw him going across the lake like that,
they got upset because they thought they saw a ghost
and they began to cry out in fear.
But Jesus immediately said to them :
“Rest assured, it is I. Do not be afraid.”
“Lord – replied Peter –
If it is You,
tell me to come to You by water.”
To which Jesus spoke :
“Come!”
Peter got out of the boat and walked across the water to Jesus.
But when he noticed how strong the wind was, he became afraid;
He started to sink and cried out :
“Lord, save me!”
Immediately Jesus reached out his hand
Immediately Jesus reached out and took hold of him, saying to him :
“Little believer, why have you doubted?”
After they had boarded the boat, the wind died down.
The passengers threw themselves down before Him and said :
“Truly, Thou art the Son of God.”
When they had crossed over
When they had crossed over, they reached the coast at Gennésaret.
When the men of the region recognized Him, they spread the word throughout the land,
they spread the word of His coming throughout the land
and brought him all their sick.
They begged him
If they could at least touch the hem of his robe.
And all who did so became well.


Laudato Si

Encyclic of

POPE FRANCIS

On Care of the Common Home

  1. I would like to take here the balanced position of John Paul II, who explicitly pointed out the benefits of scientific and technological progress, “which testify to the generosity of man’s vocation to participate in God’s creative action”, but who at the same time recalled “that any intervention in the field of the ecosystem must take account of its consequences in other fields”.  He stated that the Church appreciates any contribution “from the study and applications of molecular biology, complemented by other disciplines such as genetics and its technological application in agriculture and industry”.  However, he also said that this should not pave the way for “indiscriminate genetic manipulation”, which ignores the negative effects of these interventions. It is impossible to stifle human creativity. One cannot forbid an artist to express his creative gift, nor can one hinder those who have special gifts for scientific and technological development and whose gifts were given by God to serve others. At the same time, one cannot but reconsider the purposes, consequences, context and ethical limitations of this human activity, which is a form of power with great risks.

To be continued             For all previous publications scroll down

The Bible text in this edition is taken from The New Bible Translation,
©Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.
Recitals from Liturgical suggestions for weekdays and Sundays
Laudato Si Official English translation


 

 

Gepubliceerd door leopardoel

I am a 91-years old retired Johnson & Johnson researcher, who wants to spend the rest of his years to the spreading of the gospel in a daily blog.

Geef een reactie

%d bloggers liken dit: