http://kerkengeloof.wordpress.com

Zaterdag – HH. Cornelius, paus. en Cyprianus, b., mrt.

Boek met kaars 40

Uitnodiging

Mag ik hiermee Uw aandacht vragen voor
het dagelijks lezen van het Evangelie?

Deze uitnodiging wil U deelgenoot maken aan de vreugde
van het evangelie. Iedereen, niemand uitgezonderd,
kan die vreugde ervaren door zijn hart open te stellen
voor de genezende werking van Gods woord.

Elke dag ter beschikking

Overweging

‘Dit Woord is betrouwbaar’. In de drie pastorale brieven komt dit voor – nergens anders. Dit is een band van eenheid van auteurschap naast vele andere elementen. De brieven bevatten veel korte gebeden. Ook hier en daar een korte geloofsformule, zoals: ‘Christus Jezus is in de wereld gekomen om zondaars te redden’. In 1, 16-17 vinden we zelfs duidelijk een kort stukje hymne.

EERSTE LEZING                1 Tim. 1, 15-17

Christus Jezus is in de wereld gekomen om zondaars te redden.

Uit de eerste brief van de heilige apostel Paulus aan Timóteüs

Dierbare,

Dit woord is betrouwbaar en volkomen geloofwaardig :
“Christus Jezus is in de wereld gekomen om zondaars te redden.”
En de eerste van hen ben ik.
Daarom juist is mij barmhartigheid bewezen :
Jezus Christus wilde heel zijn lankmoedigheid bewijzen,
aan mij als eerste, als model voor allen
die in de toekomst op Hem zouden vertrouwen
en eeuwig leven winnen.
Aan de Koning der eeuwen,
aan de onvergankelijke, onzichtbare, enige God
zij eer en roem in de eeuwen der eeuwen !
Amen.

TUSSENZANG               Ps. 113(112), 1-2, 3-4, 5a, 6-7

De Naam van de Heer zij geprezen
vandaag en in eeuwigheid.

of : Alleluia.

Verheerlijkt, dienaars des Heren,
verheerlijkt de Naam van de Heer.
De Naam van de Heer zij geprezen
vandaag en in eeuwigheid.

Van ochtendgloren tot avondrood
moet ieder die Naam aanbidden.
Want boven de volkeren troont de Heer,
zijn glorie beheerst de hemel.

Wie is als de Heer onze God,
die van omhoog overziet
het hemelgewelf en de aarde ?
Die machtelozen tilt uit het stof,
van vuilnishopen de armen weghaalt.

 

ALLELUIA               Mt. 4,4b

Alleluia.
Niet van brood alleen leeft de mens,
maar van alles wat uit de mond van God voortkomt.
Alleluia.

 

EVANGELIE     Lc. 6, 43-49
Waarom toch noemt gij Mij : Heer, Heer !
als gij niet doet wat Ik zeg ?

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens
Lucas

In die tijd zei Jezus tot zijn leerlingen :
“Er bestaat geen goede boom die zieke vruchten voortbrengt
en evenmin een zieke boom die goede vruchten voortbrengt.
“Iedere boom immers wordt gekend aan zijn vruchten ;
men plukt geen vijgen van dorens,
men oogst geen druiven van een braamstruik.
“Een goed mens brengt het goede te voorschijn
uit de schat van goedheid in zijn hart ;
maar een slechte brengt het slechte te voorschijn
uit zijn schat van slechtheid ;
want zijn mond spreekt waar zijn hart van overloopt.
“Waarom toch noemt gij Mij : Heer, Heer !
als ge niet doet wat ik zeg ?
“Ieder die tot Mij komt,
naar mijn woorden luistert en er naar handelt,
Ik zal u duidelijk maken op wie hij gelijkt.
“Hij gelijkt op de man
die bij het bouwen van zijn huis diep had gegraven
en het fundament had gelegd op de rotsgrond.
“Toen de stortvloed kwam, beukte de storm op dat huis ;
maar de storm had niet de kracht om het te doen wankelen
omdat het zo goed gebouwd was.
“Wie luistert maar niet doet,
gelijkt op de man die zijn huis op de grond bouwde,
zonder fundering.
“De storm beukte erop en ogenblikkelijk stortte het in
en de verwoesting van dat huis was volkomen.”
_________________________________________________________________________________

Laudato Si 

Encycliek van

PAUS FRANCISCUS 

Over de zorg voor het gemeenschappelijk huis

 

Wordt vervolgd

 

De bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling,
©Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.

Overwegingen uit Liturgische suggesties voor de weekdagen
Laudato Si Officiële Nederlandse vertaling

_____________________________________________________________________________________

Saturday – St Cornelius, pope, and Cyprianus, b. mrt.

Invitation

May I hereby draw your attention to
the daily reading of the Gospel?

This invitation wants to share with you the joy of the Gospel.
Everyone, no one except,
can experience this joy by opening his heart
to the healing effect of God’s word.

Available every day

Consideration

 

 

 

 

GOSPEL         Lk 6, 43-49
Why do you call me Lord, Lord?
if you do not do what I say?

From the Holy Gospel of our Lord Jesus Christ according to
Luke

In those days Jesus said to his disciples :
“There is no good tree that brings forth sick fruit
nor is there any sick tree that brings forth good fruit.
“For every tree is known by its fruits;
no fig is plucked from a thorn,
no grapes are gathered from a bramble.
“A good man bringeth forth good things
from the treasure of goodness in his heart ;
but an evil one brings forth evil
from his treasure of badness ;
for his mouth speaks what his heart overflows.
“Why do you call me Lord, Lord?
if you do not do what I say?
“Every one who comes to me,
listens to my words and does them,
I will make clear to you of whom he is like.
“He is like the man
who, in building his house, dug deep
and laid the foundation on the rocky ground.
“When the flood came, the storm pounded on that house ;
but the storm had not the power to shake it
because it was so well built.
“He who listens but does not act,
is like the man who built his house on the ground,
without a foundation.
“The storm pounded on it and immediately it collapsed
and the destruction of that house was complete.”
_________________________________________________________________________________

Laudato Si

Encyclic of

POPE FRANCIS

On Care of the Common Home

170. Some of the strategies for low pollutant gas emissions are aimed at internationalising environmental costs, with the risk of imposing on countries with fewer resources heavy obligations equal to those of the most industrialised countries. Imposing these measures penalises the countries most in need of development. In this way, a new injustice is being added under the guise of care for the environment. In this case, too, we will go from bad to worse. Since the effects of climate change will be felt for a long time, even if rigorous measures are taken now, some countries with scarce resources will need help to adapt to the effects that are already becoming apparent and affecting their economies. It remains certain that there are common but differentiated responsibilities, simply because, as the bishops of Bolivia have said, “those countries that have benefited from a high level of industrialisation at the cost of enormous greenhouse gas emissions have a greater responsibility to contribute to solving the problems they have caused”.

 

To be continued For all previous publications scroll down

 

The Bible text in this edition is taken from The New Bible Translation,
©Netherlands Bible Society 2004/2007.
Recitals from Liturgical Suggestions for the Week
Laudato Si Official English translation

_____________________________________________________________________________________

Gepubliceerd door leopardoel

I am a 91-years old retired Johnson & Johnson researcher, who wants to spend the rest of his years to the spreading of the gospel in a daily blog.

Geef een reactie

%d bloggers liken dit: