http://kerkengeloof.wordpress.com

Zaterdag in de drieëntwintigste week

Boek met kaars 40

Uitnodiging

Mag ik hiermee Uw aandacht vragen voor
het dagelijks lezen van het Evangelie?

Deze uitnodiging wil U deelgenoot maken aan de vreugde
van het evangelie. Iedereen, niemand uitgezonderd,
kan die vreugde ervaren door zijn hart open te stellen
voor de genezende werking van Gods woord.

Elke morgen vanaf 7 uur ter beschikking

Overweging

Paulus komt terug op het eten van offervlees en op offermaaltijden. Akkoord, offervlees is gewoon vlees vermits de afgoden niet bestaan. Maar deelnemen aan een heidense cultische maaltijd is toch heel bedenkelijk. Deelnemen aan een joodse offermaaltijd is zich bekeren tot het joodse geloof. Deelnemen aan de eucharistie is toch in gemeenschap treden met de levende Heer in ons midden. Hoe kan het deelnemen aan een heidense offermaaltijd dan goed geïnterpreteerd worden? Men bekeert zich tot het heidendom!

EERSTE LEZING      I Kor. 10, 14-22
Omdat het brood één is vormen wij allen te samen één
lichaam, want allen hebben wij deel aan het ene brood.

Uit de eerste brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen
van Korinte

Broerders en zusters,

Houdt u ver van alle afgoderij.
Ik spreek toch tot verstandige mensen ;
vormt gerust uw eigen oordeel over wat ik ga zeggen.
Geeft niet de beker der zegening die wij zegenen,
gemeenschap met het bloed van Christus ?
Geeft niet het brood dat wij breken,
gemeenschap met het lichaam van Christus ?
Omdat het brood één is
vormen wij allen te samen één lichaam,
want allen hebben wij deel aan het ene brood.
Kijkt ook naar het Joodse volk :
treden zij die offers nuttigen
niet in gemeenschap met het altaar?

Ik beweer niet
dat het aan de afgoden geofferde vlees
als zodanig iets bijzonders is
of dat er afgoden bestaan.
Maar wat de heidenen offeren
offeren zij aan boze geesten en niet aan God,
en ik wil niet dat gij gemeenschap aangaat met de boze geesten.
Gij kunt niet de beker des Heren drinken
én de beker der demonen ;
gij kunt niet deel hebben aan de tafel des Heren
én aan de tafel der demonen.
Of willen wij de Heer tot naijver prikkelen?
Zijn wij sterker dan Hij?

TUSSENZANG      Ps. 116(115), 12-13, 17-18

Met offers zal ik U loven, Heer.

Hoe kan ik mijn dank betuigen
voor al wat de Heer mij gaf ?
Ik hef de offerbeker,
de Naam van de Heer roep ik aan.

Met offers zal ik U loven,
de Naam van de Heer roep ik aan.
Ik zal mijn geloften volbrengen
waar heel zijn volk het ziet.

ALLELUIA      I Tess. 2, 13

Alleluia.
Ontvangt het goddelijk woord
niet als een woord van mensen,
maar als wat het inderdaad is : Het woord van God.
Alleluia.

EVANGELIE     Lc. 6, 43-49
Waarom toch noemt gij Mij : Heer, Heer !
als gij niet doet wat Ik zeg ?

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens
Lucas

In die tijd zei Jezus tot zijn leerlingen :
“Er bestaat geen goede boom die zieke vruchten voortbrengt
en evenmin een zieke boom die goede vruchten voortbrengt.
“Iedere boom immers wordt gekend aan zijn vruchten ;
men plukt geen vijgen van dorens,
men oogst geen druiven van een braamstruik.
“Een goed mens brengt het goede te voorschijn
uit de schat van goedheid in zijn hart ;
maar een slechte brengt het slechte te voorschijn
uit zijn schat van slechtheid ;
want zijn mond spreekt waar zijn hart van overloopt.
“Waarom toch noemt gij Mij : Heer, Heer !
als ge niet doet wat ik zeg ?
“Ieder die tot Mij komt,
naar mijn woorden luistert en er naar handelt,
Ik zal u duidelijk maken op wie hij gelijkt.
“Hij gelijkt op de man
die bij het bouwen van zijn huis diep had gegraven
en het fundament had gelegd op de rotsgrond.
“Toen de stortvloed kwam, beukte de storm op dat huis ;
maar de storm had niet de kracht om het te doen wankelen
omdat het zo goed gebouwd was.
“Wie luistert maar niet doet,
gelijkt op de man die zijn huis op de grond bouwde,
zonder fundering.
“De storm beukte erop en ogenblikkelijk stortte het in
en de verwoesting van dat huis was volkomen.”
_________________________________________________________________________________

Laudato Si 

Encycliek van

PAUS FRANCISCUS 

Over de zorg voor het gemeenschappelijk huis

170. Enkele van de strategieën voor een lage uitstoot van vervuilende gassen zijn gericht op de internationalisering van de kosten voor het milieu, met het risico de landen met minder hulpbronnen zware verplichtingen, gelijk aan die van de meest geïndustrialiseerde landen, op te leggen. Het opleggen van deze maatregelen dupeert de landen die het meest behoefte hebben aan ontwikkeling. Op deze wijze wordt er een nieuwe ongerechtigheid toegevoegd onder het mom van de zorg voor het milieu. Ook in dit geval komt men van de regen in de drup. Daar de effecten van de klimaatveranderingen zich gedurende lange tijd zullen doen voelen, ook al zou men nu rigoureuze maatregelen nemen, dan zullen sommige landen met schaarse hulpbronnen hulp nodig hebben om zich aan te passen aan de effecten die reeds zichtbaar worden en hun economieën treffen. Het blijft zeker dat er gemeenschappelijke, maar gedifferentieerde verantwoordelijkheden zijn, eenvoudigweg omdat, zoals de bisschoppen van Bolivia hebben gezegd, “de landen die ten koste van een enorme uitstoot van broeikasgas baat hebben gehad bij een hoog niveau van industrialisering, een grotere verantwoordelijkheid hebben om bij te dragen aan de oplossing van de problemen die zij hebben veroorzaakt”. 

 

Wordt vervolgd       Voor alle voorgaande publicaties scroll omlaag

 

De bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling,
©Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.

Overwegingen uit Liturgische suggesties voor de weekdagen
Laudato Si Officiële Nederlandse vertaling

_____________________________________________________________________________________

Saturday in the twenty-third week

Invitation

May I hereby draw your attention to
the daily reading of the Gospel?

This invitation wants to share with you the joy of the Gospel.
Everyone, no one excepted,
can experience this joy by opening his heart
to the healing effect of God’s word.

Available every morning from 7 am

Consideration

Paul comes back to the eating of sacrificial meat and sacrificial meals. Agreed, sacrificial meat is just meat since the idols do not exist. But participating in a pagan cultic meal is very questionable. To take part in a Jewish sacrificial meal is to convert to the Jewish faith. To partake of the Eucharist is to enter into communion with the living Lord in our midst. How then can participating in a pagan sacrificial meal be properly interpreted? One converts to paganism!

 

FIRST READING               I Cor. 10, 14-22
Because the bread is one, we are all one body
body, for we all partake of the one loaf.

From the first letter of the Apostle Paul to the Christians of Corinth

Brothers and sisters,

Abstain from all idolatry.
For I speak to men of understanding;
make up your own minds about what I am going to say.
Does not the cup of blessing that we bless bring communion with the blood of Christ?
Does not the bread that we break give us communion with the body of Christ?
Because the bread is one
all of us together form one body,
for we all partake of the one loaf.
Look also at the Jewish people :
Do they who eat sacrifices
do not enter into communion with the altar?

I do not claim
that the meat offered to the idols
as such is something special
or that idols exist.
But what the heathens sacrifice
they offer to evil spirits and not to God,
and I do not want you to associate with evil spirits.
You cannot drink the cup of the Lord
and the cup of demons ;
you cannot have partaking of the Lord’s table
and the table of demons.
Or do we wish to arouse the Lord’s envy?
Are we stronger than He?

INTERLUDIUM        Ps. 116(115), 12-13, 17-18

With sacrifices I will praise You, Lord.

How can I give thanks
For all that the Lord hath given me?
I lift up the cup of sacrifice,
I call upon the name of the Lord.

With sacrifice I will praise Thee,
I will call upon the name of the Lord.
I will fulfil my vows
Where all his people see it.

 

ALLELUIA               I Thess. 2, 13

Alleluia.
Receive the divine word
not as the word of men,
but as what it is indeed: the word of God.
Alleluia.

 

GOSPEL         Lk 6, 43-49
Why do you call me Lord, Lord?
if you do not do what I say?

From the Holy Gospel of our Lord Jesus Christ according to
Luke

In those days Jesus said to his disciples :
“There is no good tree that brings forth sick fruit
nor is there any sick tree that brings forth good fruit.
“For every tree is known by its fruits;
no fig is plucked from a thorn,
no grapes are gathered from a bramble.
“A good man bringeth forth good things
from the treasure of goodness in his heart ;
but an evil one brings forth evil
from his treasure of badness ;
for his mouth speaks what his heart overflows.
“Why do you call me Lord, Lord?
if you do not do what I say?
“Every one who comes to me,
listens to my words and does them,
I will make clear to you of whom he is like.
“He is like the man
who, in building his house, dug deep
and laid the foundation on the rocky ground.
“When the flood came, the storm pounded on that house ;
but the storm had not the power to shake it
because it was so well built.
“He who listens but does not act,
is like the man who built his house on the ground,
without a foundation.
“The storm pounded on it and immediately it collapsed
and the destruction of that house was complete.”
_________________________________________________________________________________

Laudato Si

Encyclic of

POPE FRANCIS

On Care of the Common Home

170. Some of the strategies for low pollutant gas emissions are aimed at internationalising environmental costs, with the risk of imposing on countries with fewer resources heavy obligations equal to those of the most industrialised countries. Imposing these measures penalises the countries most in need of development. In this way, a new injustice is being added under the guise of care for the environment. In this case, too, we will go from bad to worse. Since the effects of climate change will be felt for a long time, even if rigorous measures are taken now, some countries with scarce resources will need help to adapt to the effects that are already becoming apparent and affecting their economies. It remains certain that there are common but differentiated responsibilities, simply because, as the bishops of Bolivia have said, “those countries that have benefited from a high level of industrialisation at the cost of enormous greenhouse gas emissions have a greater responsibility to contribute to solving the problems they have caused”.

 

To be continued For all previous publications scroll down

 

The Bible text in this edition is taken from The New Bible Translation,
©Netherlands Bible Society 2004/2007.
Recitals from Liturgical Suggestions for the Week
Laudato Si Official English translation

_____________________________________________________________________________________

Gepubliceerd door leopardoel

I am a 91-years old retired Johnson & Johnson researcher, who wants to spend the rest of his years to the spreading of the gospel in a daily blog.

Geef een reactie

%d bloggers liken dit: