http://kerkengeloof.wordpress.com

Tweeëndertigste zondag door het jaar

Boek met kaars 40

 

Uitnodiging

Mag ik hiermee Uw aandacht vragen voor
het dagelijks lezen van het Evangelie?

Deze uitnodiging wil U deelgenoot maken aan de vreugde
van het evangelie. Iedereen, niemand uitgezonderd,
kan die vreugde ervaren door zijn hart open te stellen
voor de genezende werking van Gods woord.

Elke morgen vanaf 7 uur ter beschikking

 

Openingswoord

Gaandeweg groeide in Israël de overtuiging
dat de God van de uittocht
een God is die trouw blijft over de grens van de dood heen.
Hij die zich het lot aantrok van zijn volk
en het redde uit het slavenhuis.
Hij is het ook
die geen mens in het niets zal laten vallen.
Hij is geen God van doden, maar van levenden.
Moge die overtuiging ook ons deel zijn.

 

EERSTE  LEZING              2 Makk. 7, 1-2.9-14
De koning der wereld zal ons laten opstaan tot een eeuwig leven.

Uit het tweede boek van de Makkabeeën
In die dagen
werden zeven broers met hun moeder gevangen genomen.
De koning wilde ze dwingen van het verboden varkensvlees te eten
door ze met roeden en zwepen te geselen.
De eerste van hen, die optrad als hun woordvoerder, sprak als volgt:
“Waarom wilt gij ons ondervragen
en wat wilt gij van ons te weten komen?
Wij zijn bereid te sterven,
liever dan de wetten van onze voorouders te overtreden.”
Nadat de eerste gestorven was,
riep de tweede broer, kort voordat hij de geest gaf:
“Booswicht, gij kunt ons wel het tegenwoordige leven ontnemen,
maar de Koning der wereld zal ons, die voor zijn wetten sterven,
laten opstaan tot een eeuwig leven.”
Na hem werd de derde gemarteld.
Zonder enige vrees sprak hij:
“Ik heb deze ledematen van God gekregen;
uit eerbied voor zijn wetten doe ik er afstand van,
maar ik hoop ze eens weer terug te krijgen.”
De koning en zijn omgeving stonden verbaasd over zoveel moed bij de jongeman,
die zijn folteringen zonder één moment van zwakte doorstond.
Toen hij dood was
werd de vierde broer op dezelfde wijze gefolterd en gepijnigd.
Op het punt te sterven riep hij nog uit:
“Het is niet zo erg door mensen omgebracht te worden,
wanneer wij mogen vertrouwen op Gods belofte
dat Hij ons weer zal laten verrijzen.
Voor u echter zal er geen verrijzenis tot een nieuw leven zijn!”

Antwoordpsalm            Ps. 17(16) 1, 5-6, 8 en 15

Keervers
Uw aanblik, Heer, verzadigt mij als ik ontwaak.

Luister, Heer, want mijn zaak is rechtvaardig,
let op mijn luid geroep.
Wil mijn gebed aanhoren;
mijn lippen bedriegen U niet.

Standvastig volg ik het pad van de wet,
mijn voet struikelt niet op uw wegen.
Nu roep ik U aan, want Gij zult mij verhoren,
wend dus uw oor naar mij, hoor naar mijn stem.

Beschut mij als uw oogappel, Heer,
dek mij met de schaduw van uw vleugels.
Laat mij in gerechtigheid U aanschouwen,
uw aanblik verzadigt mij als ik ontwaak.

 

TWEEDE LEZING            2 Tess. 2, 16 -3,5
Moge de Heer u sterken met alle goeds, in woord en daad.

Uit de tweede brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen van Tessaloníca
Broeders en zusters,

Moge de Heer Jezus Christus zelf,
moge God, onze Vader
die ons zijn liefde heeft betoond, en die ons in zijn genade
eeuwige troost en blijde hoop heeft geschonken,
uw harten bemoedigen
en sterken met alle goeds, in woord en daad.
Voorts broeders en zusters, bidt voor ons,
opdat het woord des Heren overal zoals bij u
zijn luisterrijke loop mag volbrengen,
en opdat wij verlost worden van die kwaadaardige en boze lieden;
want het geloof is niet aller deel.
Maar de Heer is getrouw:
Hij zal u sterken en behoeden voor de boze.
In de Heer vertrouwen wij op u
dat gij doet wat wij bevelen en dit ook zult blijven doen.
Moge de Heer uw harten neigen tot de liefde Gods
en tot de standvastigheid van Christus.

 

Vers voor het evangelie                 Apok. 1,5-6

Alleluia.
Jezus Christus is de eerstgeborene van de doden.
Hem zij de heerlijkheid en de macht
in de eeuwen der eeuwen.
Alleluia.

 

EVANGELIE             Lc. 20,27-38
Hij is geen God van doden, maar van levenden.

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Lucas

In die tijd kwamen enigen van de Sadduceeën,
die de verrijzenis loochenen, bij Jezus
met de vraag:
“Meester, wij zien bij Mozes geschreven staan:
Als iemand een getrouwde broer heeft die kinderloos sterft,
dan moet hij diens vrouw nemen
en aan zijn broer een nageslacht geven.
Nu waren er eens zeven broers.
De eerste trouwde en stierf kinderloos.
De tweede en de derde namen de vrouw
en de een na de ander stierven ze alle zeven
zonder kinderen na te laten.
Het laatste stierf ook de vrouw.
Van wie van hen is zij nu bij de verrijzenis de vrouw?
Alle zeven toch hebben haar tot vrouw gehad.”
En Jezus sprak tot hen:
“De kinderen van deze wereld
huwen en worden ten huwelijk gegeven,
maar zij die waardig gekeurd zijn
deel te krijgen aan de andere wereld
en aan de verrijzenis uit de doden,
huwen niet en worden niet ten huwelijk gegeven.
Zij kunnen immers niet meer sterven
omdat zij als engelen zijn;
en, als kinderen van de verrijzenis zijn zij kinderen van God.
Dat de doden verrijzen, heeft ook Mozes aangeduid
waar het gaat over de braamstruik,
doordat hij de Heer noemt:
De God van Abraham, de God van Isaäk en de God van Jakob.
De Heer is toch geen God van doden maar van levenden
want voor Hem zijn allen levend.”

____________________________________________________________________________________

Laudato Si

Encycliek van

PAUS FRANCISCUS

Over de zorg voor het gemeenschappelijke huis

227. Een uitdrukking van deze houding is stil blijven staan om God vóór en na de maaltijden te danken. Ik stel de gelovigen voor om deze kostbare gewoonte te hernemen en ten diepste te beleven. Dit ogenblik van zegening, ook al is het zeer kort, herinnert ons eraan dat wij voor het leven afhankelijk van God zijn, het versterkt ons gevoel van dankbaarheid voor de gaven van de schepping, het is dankbaarheid jegens hen die met hun werk deze goederen verschaffen en het versterkt de solidariteit met de meest behoeftigen.

 

Wordt vervolgd                 Voor voorafgaande publicaties scroll naar beneden

 

De bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling,
©Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.

Overwegingen uit Liturgische suggesties voor de weekdagen en de zondagen
Laudato Si Officiële Nederlandse vertaling
_____________________________________________________________________________

Thirty-second Sunday through the year

Invitation

May I hereby draw your attention to
the daily reading of the Gospel?

This invitation wants to share with You the joy
of the Gospel. Everyone, no one excepted,
can experience that joy by opening their hearts
to the healing power of God’s word.

Available every morning from 7 a.m.

 

Opening word

Gradually the conviction grew in Israel
that the God of the exodus
is a God who remains faithful across the threshold of death.
One who cared about the fate of his people
and rescued it from the slave house.
He is also the one
who will not let any man fall into nothingness.
He is not a God of the dead, but of the living.
May this conviction also be our portion.

 

FIRST READING        2 Makk. 7, 1-2.9-14
The king of the world will raise us up to everlasting life.

From the second book of the Maccabees
In those days
seven brothers were imprisoned with their mother.
The king wanted to force them to eat of the forbidden pork
by flogging them with rods and whips.
The first of them, acting as their spokesman, spoke as follows:
“Why wilt thou question us
and what wilt thou find out about us?
We are willing to die ,
rather than break the laws of our ancestors.”
After the first had died,
the second brother cried out, shortly before he gave up the ghost:
“Wicked man, thou canst deprive us of the present life ,
but the King of the world will raise us, who die for his laws,
rise to everlasting life.”
After him, the third was martyred.
Without any fear, he spoke:
“I have received these limbs from God;
out of reverence for his laws I renounce them,
but I hope to get them back one day.”
The king and those around him were amazed at so much courage in the young man,
who endured his tortures without a single moment of weakness.
When he was dead
the fourth brother was similarly tortured and tormented.
About to die, he still exclaimed:
“It is not so bad to be killed by men ,
when we can trust in God’s promise
that He will resurrect us again.
For you, however, there will be no resurrection to a new life!”

Responsorial              Ps 17(16) 1, 5-6, 8 and 15

Refrain
Your sight, Lord, saturates me when I awaken.

Listen, Lord, for my cause is righteous,
heed my loud cry.
Will hear my prayer;
my lips do not deceive Thee.

Steadfastly I follow the path of the law,
my foot does not stumble in your ways.
Now I call upon Thee, for Thou wilt hear me,
So turn your ear to me, hear my voice.

Shelter me as the apple of your eye, Lord,
cover me with the shadow of thy wings.
Let me behold Thee in righteousness,
Your sight saturates me when I awaken.

 

SECOND READING            2 Thess. 2, 16 -3,5
May the Lord strengthen you with every good thing, in word and deed.

From the holy apostle Paul’s second letter to the Christians of Thessaloníca
Brothers and sisters,

May the Lord Jesus Christ Himself,
may God our Father
Who has shown us his love, and Who in his grace has given us
bestowed eternal comfort and joyful hope,
encourage your hearts
and strengthen them with all good things, in word and deed.
Further brothers and sisters, pray for us,
so that the word of the Lord everywhere as it is with you
may fulfil its glorious course,
and that we may be delivered from those evil and wicked men;
for faith is not everyone’s portion.
But the Lord is faithful:
He will strengthen you and preserve you from the evil one.
In the Lord we trust
that ye do what we command and will continue to do so.
May the Lord incline your hearts to the love of God
and to the steadfastness of Christ.

 

Verse for the Gospel      Apok. 1,5-6

Alleluia.
Jesus Christ is the firstborn from the dead.
To him be glory and power
throughout the ages of ages.
Alleluia.

 

GOSPEL      Lk. 20:27-38
He is not a God of the dead, but of the living.

From the holy Gospel of our Lord Jesus Christ according to Luke

In those days came some of the Sadducees,
who denied the resurrection, came to Jesus
asking:
“Master, we see written by Moses:
If anyone has a married brother who dies childless ,
then he must take his wife
and give to his brother an offspring.
Now once there were seven brothers.
The first married and died childless.
The second and the third took the wife
and one after the other all seven of them died
without leaving children.
The last also died the wife.
Whose wife is she now at the resurrection?
Surely all seven had her for a wife.”
And Jesus spoke to them:
“The children of this world
marry and are given in marriage,
but those who are judged worthy
to partake of the other world
and of the resurrection from the dead,
do not marry and are not given in marriage.
For they can no longer die
because they are like angels;
and, as children of the resurrection, they are children of God.
That the dead rise, Moses also indicated
where it talks about the bramble,
in that he mentions the Lord:
’the God of Abraham, the God of Isaac and the God of Jacob’.
Surely the Lord is not a God of the dead but of the living
for before Him all are alive.”

____________________________________________________________________________________

Laudato Si

Encyclical by

POPE FRANCISCUS

On caring for the common home

227. An expression of this attitude is staying still to give thanks to God before and after meals. I suggest the faithful to resume this precious habit and live it deeply. This moment of blessing, even if very brief, reminds us that we depend on God for life, it strengthens our sense of gratitude for the gifts of creation, it is gratitude to those whose work provides these goods, and it strengthens solidarity with those most in need.

 

To be continued                        For previous publications scroll down

 

The Bible text in this publication is taken from The New Translation of the Bible,
©Dutch Bible Society 2004/2007.
Considerations from Liturgical suggestions for weekdays and Sundays
Laudato Si Official English translation
_____________________________________________________________________________

Gepubliceerd door leopardoel

I am a 91-years old retired Johnson & Johnson researcher, who wants to spend the rest of his years to the spreading of the gospel in a daily blog.

Geef een reactie

%d bloggers liken dit: