http://kerkengeloof.wordpress.com

Zaterdag in de eenendertigste week.

Boek met kaars 40

Uitnodiging

Mag ik hiermee Uw aandacht vragen voor
het dagelijks lezen van het Evangelie?

Deze uitnodiging wil U deelgenoot maken aan de vreugde
van het evangelie. Iedereen, niemand uitgezonderd,
kan die vreugde ervaren door zijn hart open te stellen
voor de genezende werking van Gods woord.

Elke morgen vanaf 7 uur ter beschikking


Overweging

Wij weten dat Paulus door de christenen van Filippi liefdevol bejegend werd, dat hij meermaals steun van hen aanvaardde. Wat vooral opvalt is de grote innerlijke vrijheid waarmee hij dat doet. Hij kan volop eten, maar even goed volop honger lijden. Hij weet wat overvloed betekent en wat gebrek is. Het enige waar het op aankomt, diegene die werkelijk belangrijk is, is Christus.

 

EERSTE LEZING               Fil. 4, 10-19
Alles vermag ik in Hem die mij kracht geeft.

Uit de brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen van Filippi

Broeders en zusters,

Ik heb er mij in de Heer bijzonder over verheugd
dat uw genegenheid voor mij
eindelijk de kans heeft gekregen zich te uiten ;
het ontbrak u niet aan de goede wil
maar aan de gunstige gelegenheid.
Ik zeg dit niet omdat ik tekort kom
want ik heb geleerd in alle omstandigheden mijzelf genoeg te zijn.
Ik weet wat armoede is,
ik weet wat overvloed is.
Ik ben volledig ingewijd ;
ik kan volop eten en ik kan honger lijden,
ik ben vertrouwd met overvloed en met gebrek.
Alles vermag ik in Hem die mij kracht geeft.
Toch hebt gij er goed aan gedaan
mij te helpen in mijn moeilijkheden.
Gij weet het zelf ook wel, Filippiërs :
Bij mijn vertrek uit Macedonië
in het begin van mijn evangelieprediking
heeft geen enkele gemeente
met mij een lopende rekening geopend, behalve de uwe.
Reeds in Tessalonica hebt gij mij tot tweemaal toe
gestuurd wat ik nodig had.
Niet dat het mij om uw giften te doen is ;
wat ik zoek is uw eigen voordeel,
het steeds aangroeiend tegoed op uw rekening !
Al wat mij toekwam heb ik al ontvangen
en meer dan dat.
Ik heb volop,
dank zij Epafroditus die mij uw gaven heeft overgebracht.
Die zijn voor God een welriekende geur,
een aangename en welgevallige offerande.
En mijn God zal met goddelijke rijkdom in al uw noden voorzien
door u de heerlijkheid te schenken in Christus Jezus.

TUSSENZANG             Ps. 112(111), 1-2, 5-6, 8a, 9

Gelukkig de man die ontzag heeft voor God.

Gelukkig de man die ontzag heeft voor God,
die vreugde vindt in zijn geboden.
Zijn kroost zal machtig zijn in het land,
gezegend zal zijn het geslacht van de vrome.

Goed gaat het de man die weggeeft en leent,
die eerlijk zijn zaken behartigt.
In eeuwigheid staat de rechtvaardige sterk,
men blijft hem voor eeuwig gedenken.

Standvastig en zonder vrees zet hij door ;
met mildheid deelt hij aan armen uit,
hij zal zijn gerechtigheid nooit verliezen.

 

ALLELUIA              Joh. 17, 17b, a

Alleluia.
Uw woord is waarheid, Heer,
wijd ons U toe in de waarheid.
Alleluia.

 

EVANGELIE          Lc. 16, 9-15
Wanneer gij niet betrouwbaar zijt geweest
in de onrechtvaardige mammon,
wie zal u dan het waarachtige goed toevertrouwen ?

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens
Lucas

In die tijd zei Jezus tot zijn leerlingen :
“Maakt u vrienden door middel van de onrechtvaardige mammon,
opdat zij – wanneer die u komt te ontvallen –
u in de eeuwige tenten opnemen.
“Wie betrouwbaar is in het kleinste
is ook betrouwbaar in het grote ;
en wie onrechtvaardig is in het kleinste
is ook onrechtvaardig in het grote.
“Zijt ge dus niet betrouwbaar geweest
in de onrechtvaardige mammon,
wie zal u dan het waarachtige goed toevertrouwen ?
“Als ge niet betrouwbaar zijt geweest
in het beheren van andermans goed,
wie zal u dan geven wat gij het uwe kunt noemen ?
“Geen knecht kan twee heren dienen,
want hij zal de een haten en de ander liefhebben,
ofwel de een aanhangen en de ander verachten.
“Gij kunt niet God dienen en de mammon.”
De Farizeeën, belust op geld als zij waren, hoorden dit alles aan
en ze lachten Hem uit.
Hij sprak tot hen :
“Bij de mensen doet gij uzelf als rechtvaardige voor,
maar God kent uw hart.
“Waar de mensen naar opzien, is in Gods ogen een gruwel.” 


Laudato Si

Encycliek van

PAUS FRANCISCUS

 

Over de zorg voor het gemeenschappelijk huis

226. Wij hebben het over een houding van het hart dat alles beleeft met serene aandacht, dat weet er volledig voor iemand te zijn zonder te denken wat erna komt, dat zich op ieder ogenblik geeft als een goddelijk geschenk dat ten volle moet worden beleefd. Jezus leerde ons deze houding, toen hij ons uitnodigde te kijken naar de lelies op het veld en de vogels in de lucht of toen hij in tegenwoordigheid van een man die zoekende was, “hem liefdevol aankeek” (Mc. 10, 21) . Ja, Hij wist er ten volle te zijn voor iedere mens en ieder schepsel en zo heeft Hij ons een weg getoond om de ziekelijke ongerustheid te overwinnen die ons oppervlakkig, agressief en ongeremde consumenten maakt.

 

Wordt vervolgd                            Voor alle voorgaande publicaties scroll omlaag

De bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling,
©Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.

Overwegingen uit Liturgische suggesties voor de weekdagen en de zondagen
Laudato Si Officiële Nederlandse vertaling

___________________________________________________________________________________

Saturday in the thirty-first week.

Invitation

May I hereby draw your attention to
the daily reading of the Gospel?

This invitation wants to share with You the joy
of the Gospel. Everyone, no one excepted,
can experience that joy by opening their hearts
to the healing power of God’s word.

Available every morning from 7 a.m.

Consideration

We know that Paul was lovingly treated by the Christians of Philippi, that he accepted support from them on several occasions. What is particularly striking is the great inner freedom with which he does so. He can eat abundantly, but just as well go hungry abundantly. He knows what abundance means and what lack is. All that matters, the one who really matters, is Christ.

 

FIRST READING         Phil. 4, 10-19
All things I accomplish in Him who gives me strength.

From the letter of the holy apostle Paul to the Christians of Philippi

Brothers and sisters,

I have rejoiced exceedingly in the Lord
that your affection for me
has finally been given the opportunity to express itself ;
you lacked not the good will
but of favourable opportunity.
I do not say this because I am lacking
because I have learned to be myself enough in all circumstances.
I know what poverty is,
I know what abundance is.
I am fully initiated ;
I can eat abundantly and I can go hungry,
I am familiar with abundance and with want.
All things I endure in Him who gives me strength.
Yet thou hast done well to
to help me in my difficulties.
Thou knowest thyself, Philippians :
At my departure from Macedonia
at the beginning of my preaching of the gospel
no congregation
opened a current account with me except yours.
Already in Thessalonica thou didst twice send me
what I needed.
Not that I care about your gifts ;
what I seek is thy own benefit,
the ever-increasing balance in your account!
I have already received all that was due to me
and more than that.
I have plenty,
thanks to Epaphroditus who brought me your gifts.
These are to God a fragrant aroma,
a pleasant and pleasing offering.
And my God will meet all your needs with divine riches
by giving you glory in Christ Jesus.

INTERLUDIUM              Ps. 112(111), 1-2, 5-6, 8a, 9

Happy the man who is in awe of God.

Happy the man who is in awe of God,
who finds joy in his commandments.
His offspring will be mighty in the land,
blessed will be the generation of the pious.

Well goes the man who gives away and borrows,
who manages his affairs honestly.
In eternity the righteous stands strong,
he will be remembered forever.

Steadfast and fearless he perseveres ;
with mildness he distributes to the poor,
he will never lose his righteousness.

 

ALLELUIA            John 17, 17b, a

Alleluia.
Your word is truth, Lord,
consecrate us to You in truth.
Alleluia.

 

GOSPEL       Lk. 16, 9-15
When thou hast not been trustworthy
in the unrighteous mammon ,
who then shall entrust to thee the true good ?

From the holy gospel of our Lord Jesus Christ according to
Luke

At that time Jesus said to his disciples :
“Make your friends through the unjust mammon ,
so that they – when it comes to lose you –
take you into the eternal tents.
“He who is trustworthy in the smallest
is trustworthy also in the great ;
and he who is unjust in the smallest
is also unjust in the great.
“Art thou therefore not trustworthy
in the unjust mammon ,
who then shall trust thee with the true good ?
“If thou hast not been trustworthy
in managing another’s good ,
then who shall give thee what thou canst call thine own ?
“No servant can serve two masters ,
for he will hate the one and love the other,
or adhere to the one and despise the other.
“Thou canst not serve God and mammon.”
The Pharisees, greedy for money as they were, heard all this
and they laughed at Him.
He spoke to them :
“Among men thou doest thyself as righteous ,
but God knows your heart.
“What men look up to is an abomination in God’s eyes.”

___________________________________________________________________________________

Laudato Si

Encyclic by

POPE FRANCIS

On caring for the common home

226. We are talking about an attitude of the heart that experiences everything with serene attention, that knows to be fully there for someone without thinking what comes after, that gives itself in every moment as a divine gift to be lived to the full. Jesus taught us this attitude when he invited us to look at the lilies in the field and the birds in the sky or when, in the presence of a man who was searching, he “looked at him lovingly” (Mk 10:21) . Yes, He knew how to be fully there for every man and creature, and so He has shown us a way to overcome the pathological anxiety that makes us shallow, aggressive and unrestrained consumers.

 

To be continued                      For all previous publications scroll down

 

The Bible text in this publication is taken from The New Bible Translation,
©Dutch Bible Society 2004/2007.
Considerations from Liturgical suggestions for weekdays and Sundays
Laudato Si Official English translation

___________________________________________________________________________________

                                                                                                                           

Gepubliceerd door leopardoel

I am a 91-years old retired Johnson & Johnson researcher, who wants to spend the rest of his years to the spreading of the gospel in a daily blog.

Geef een reactie

%d bloggers liken dit: