http://kerkengeloof.wordpress.com

Vrijdag – H. Martinus van Tours, b.

Uitnodiging

Mag ik hiermee Uw aandacht vragen voor
het dagelijks lezen van het Evangelie?

Deze uitnodiging wil U deelgenoot maken aan de vreugde
van het evangelie. Iedereen, niemand uitgezonderd,
kan die vreugde ervaren door zijn hart open te stellen
voor de genezende werking van Gods woord.

Elke morgen vanaf 7 uur ter beschikking

Overweging
Een klein briefje, niet groter dan een papyrusblad, maar met dezelfde grondgedachten als het vierde evangelie en de eerste brief van Johannes: De werkelijkheid van de menswording. Blijkbaar hadden velen daar last mee in de eerste eeuw . Vandaar die nadruk. Vooral de gnostische bewegingen verwachtten heil en verlossing van buitengewone kennis en inwijding . Hier luidt het anders. Wat baat het kennen als het doen (liefde) afwezig is ?

EERSTE LEZING                 2 Joh. 4-9
Wie bij die leer blijft, hij heeft zowel de Vader als de Zoon.

Uit de tweede brief van de heilige apostel Johannes

Dierbaren,

Het heeft mij zeer verblijd
enigen van uw kinderen te hebben ontmoet
die in waarheid leven volgens het gebod
dat wij van de Vader hebben ontvangen.
En nu bid ik u,
– en het is geen nieuw gebod waarover ik u schrijf
maar het gebod dat wij van het begin af hebben gehad –
laten wij elkaar liefhebben.
En hierin bestaat de liefde
dat wij een leven leiden naar zijn geboden.
En dit is het gebod
zoals gij van het begin af hebt vernomen :
dat gij leeft in de liefde.

Want veel verleiders zijn tot de wereld uitgegaan ;
zij loochenen de komst van Jezus Christus in het vlees.
Dat is het kenmerk van de verleider en de antichrist.
Neemt u in acht
anders zult gij, in plaats van het volle loon te ontvangen,
de vruchten van uw arbeid verliezen.
Alwie te ver wil gaan,
en niet blijft bij de leer van Christus
heeft God niet.
Wie bij die leer blijft,
hij heeft zowel de Vader als de Zoon.

TUSSENZANG              Ps. 119(118), 1, 2, 10, 11, 17, 18

Gelukkig die voortgaan volgens de wet van de Heer.

Gelukkig degenen wier levensweg rein is,
die voortgaan volgens de wet van de Heer.

Gelukkig die acht slaan op wat Hij verordent,
Hem zoeken met heel hun hart.

Met heel mijn hart richt ik mij tot U ;
laat mij niet afwijken van uw geboden.

Uw uitspraken berg ik diep in mijn hart
om niet tegen U te misdoen.

Vergun uw dienaar dat hij mag leven,
dan houd ik mij steeds aan uw woord.

Ontsluit mijn ogen om te aanschouwen
de heerlijkheid van uw wet.

ALLELUIA                II Tess. 2, 14

Alleluia.
God heeft ons geroepen
door de verkondiging van het evangelie,
opdat wij de heerlijkheid
van onze Heer Jezus Christus zouden verwerven.
Alleluia.

EVANGELIE                 Lc. 17, 26-37
Zo zal het ook zijn
op de dag waarop de Mensenzoon zich openbaart.

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens
Lucas

In die tijd zei Jezus tot zijn leerlingen :
“Zoals het was in de dagen van Noach
zo zal het ook zijn in de dagen van de Mensenzoon.

“Zij aten en dronken, huwden en werden ten huwelijk gegeven
tot op de dag waarop Noach de ark binnenging
en de zondvloed kwam die allen verdelgde.
“Of zoals het was in de dagen van Lot :
Zij aten en dronken, kochten en verkochten,
plantten en bouwden,
maar op de dag dat Lot uit Sodom vertrok
regende het uit de hemel brandende zwavel die allen verdelgde ;
zo zal het ook zijn
op de dag waarop de Mensenzoon zich openbaart.
“Wie die dag zich op het dak bevindt
terwijl zijn bezittingen binnenshuis zijn,
moet niet naar beneden komen om ze te halen ;
en zo moet wie op het land is niet terugkeren.
“Denkt aan de vrouw van Lot.
“Wie zijn leven tracht te redden zal het verliezen
en wie het verliest zal het behouden.
“Ik zeg u : als er in die nacht twee in bed liggen,
zal de een worden meegenomen en de ander achtergelaten.
“Als twee vrouwen samen bezig zijn met malen
zal de een worden meegenomen en de ander achtergelaten.
Toen de leerlingen Hem daarop vroegen :
“Waar, Heer ?”
antwoordde Hij hun :
“Waar het lijk ligt, daar zullen zich de gieren verzamelen.”


Laudato Si

 

Encycliek van

PAUS FRANCISCUS

 

Over de zorg voor het gemeenschappelijk huis

232. Wij zijn niet allen geroepen om direct in de politiek werkzaam te zijn, maar binnen de maatschappij bloeit een ontelbare verscheidenheid aan verenigingen die ingrijpen ten gunste van het algemeen welzijn door het natuurlijk en stedelijk milieu te verdedigen. Zij bekommeren zich bijvoorbeeld om een publieke plaats (een gebouw, een fontein, een vervallen monument, een landschap, een plein), om de bescherming, sanering, verbetering of verfraaiing van iets dat van allen is. Om hen heen ontwikkelen en herstellen zich banden en ontstaat een nieuw lokaal maatschappelijk netwerk. Zo bevrijdt een gemeenschap zich van een op consumptie gerichte onverschilligheid. Dat wil ook zeggen een gemeenschappelijke identiteit koesteren, een geschiedenis die wordt bewaard en doorgegeven. Zo neemt men de zorg voor de wereld en de kwaliteit van leven van de armsten op zich met een gevoel van solidariteit dat tegelijkertijd het bewustzijn is dat men een gemeenschappelijk huis bewoont dat God ons heeft toevertrouwd. Deze gemeenschappelijke acties kunnen veranderen in intense spirituele ervaringen, wanneer zij een liefde tot uitdrukking brengen die zich geeft.

 

Wordt vervolgd             Voor alle voorgaande publicaties scroll omlaag

 

De bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling,
©Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.

Overwegingen uit Liturgische suggesties voor de weekdagen en de zondagen
Laudato Si Officiële Nederlandse vertaling

__________________________________________________________________________________

             Friday – St Martin of Tours, b

Invitation

May I hereby draw your attention to
the daily reading of the Gospel?

This invitation wants to share with You the joy
of the Gospel. Everyone, no one excepted,
can experience that joy by opening their hearts
to the healing power of God’s word.

Available every morning from 7 a.m.

Consideration
A small note, no bigger than a papyrus leaf, but with the same basic ideas as the fourth gospel and the first letter of John: The reality of the Incarnation. Apparently, many were troubled by this in the first century . Hence this emphasis. The Gnostic movements in particular expected salvation and redemption from extraordinary knowledge and initiation . Here it reads differently. What good is knowing if doing (love) is absent ?

 

FIRST READING         2 John 4-9
He who abides by that teaching, he has both the Father and the Son.

From the second letter of the holy apostle John

Dear ones,

I have been delighted
to have met some of your children
who live in truth according to the commandment
which we have received from the Father.
And now I pray you,
– and it is not a new commandment that I am writing to you about
but the commandment we have had from the beginning –
let us love one another.
And in this love consists
that we live a life according to his commandments.
And this is the commandment
as ye have heard from the beginning :
That ye live in love.

For many seducers have gone forth into the world ;
they deny the coming of Jesus Christ in the flesh.
This is the characteristic of the tempter and the antichrist.
Take heed,
otherwise, instead of receiving the full reward, ye shall,
lose the fruits of your labour.
All who will go too far,
and does not abide by the teachings of Christ
does not have God.
Whoever abides by that teaching ,
he has both the Father and the Son.

INTERLUDIUM       Ps 119(118), 1, 2, 10, 11, 17, 18

Happy those who go forth according to the law of the Lord.

Happy those whose way of life is pure,
who continue according to the law of the Lord.

Happy who heed what He decrees,
seeking Him with all their hearts.

With all my heart I turn to You ;
let me not depart from Your commandments.

Your judgments I store deep in my heart
not to do wrong against Thee.

Grant thy servant that he may live,
I will always keep Your word.

Open my eyes to behold
the glory of Your law.

 

ALLELUIA                   II Thess. 2, 14

Alleluia.
God has called us
through the proclamation of the gospel,
that we might obtain the glory
of our Lord Jesus Christ.
Alleluia.

 

GOSPEL             Lk. 17, 26-37
So shall it be
on the day when the Son of Man reveals himself.

From the holy Gospel of our Lord Jesus Christ according to
Luke

At that time, Jesus said to his disciples :
“As it was in the days of Noah
so shall it be also in the days of the Son of Man.
“They ate and drank, married and were given in marriage
until the day when Noah entered the ark
and the flood came which destroyed all.
“Or as it was in the days of Lot :
They ate and drank, bought and sold,
planted and built,
but on the day Lot departed from Sodom
it rained from heaven burning sulphur which destroyed all ;
so will it be
on the day when the Son of Man reveals himself.
“Whoever is on the roof that day
while his possessions are indoors ,
must not come down to fetch them ;
and so whoever is in the land should not return.
“Remember Lot’s wife.
“Whoever tries to save his life will lose it
and whoever loses it will preserve it.
“I say to you : If in that night two are in bed ,
one will be taken and the other left behind.
“If two women are engaged in grinding together
one will be taken away and the other left behind.
When the disciples thereupon asked Him :
“Where, Lord?”
He answered them :
“Where the corpse lies, there the vultures will gather.”

_____________________________________________________________________________

Laudato Si

Encyclic of

POPE FRANCIS

 

On caring for the common home

232. We are not all called to be directly involved in politics, but within society flourishes a countless variety of associations that intervene for the common good by defending the natural and urban environment. They care, for example, about a public place (a building, a fountain, a ruined monument, a landscape, a square), about the protection, rehabilitation, improvement or beautification of something that belongs to all. Around them, ties develop and repair and a new local social network emerges. This is how a community frees itself from consumerist indifference. This also means nurturing a common identity, a history that is preserved and passed on. In this way, people take on caring for the world and the quality of life of the poorest with a sense of solidarity that is, at the same time, an awareness of inhabiting a common home that God has entrusted to us. These communal actions can turn into intense spiritual experiences when they express a love that gives of itself.

 

To be continued                 For all previous publications scroll down

 

The Bible text in this publication is taken from The New Translation of the Bible,
©Dutch Bible Society 2004/2007.
Considerations from Liturgical suggestions for weekdays and Sundays
Laudato Si Official English translation

__________________________________________________________________________________

                                                                   

Gepubliceerd door leopardoel

I am a 91-years old retired Johnson & Johnson researcher, who wants to spend the rest of his years to the spreading of the gospel in a daily blog.

Geef een reactie

%d bloggers liken dit: