http://kerkengeloof.wordpress.com

Maandag in de drieëndertigste week

Boek met kaars 40

 Uitnodiging

Mag ik hiermee Uw aandacht vragen voor
het dagelijks lezen van het Evangelie?

Deze uitnodiging wil U deelgenoot maken aan de vreugde
van het evangelie. Iedereen, niemand uitgezonderd,
kan die vreugde ervaren door zijn hart open te stellen
voor de genezende werking van Gods woord.

Elke morgen vanaf 7 uur ter beschikking

Overweging
De Apocalyps wil onthullen wat op het einde komt. Het is een moeilijk boek. We willen vooral sleutels aanreiken om het belangrijkste te verstaan.
Een eerste sleutel is het onderscheid tussen profetische literatuur en apocalyptische literatuur. Profeten willen mensen bekeren. Rampen zijn een bedreiging en een verwittiging, maar een bekering brengt terug heil.
Apocalyps is pessimistisch. Het kwaad (het beest) is een antigoddelijke macht. De gelovigen zijn geen schuldigen maar slachtoffers. Ze moeten het uithouden tot God ingrijpt en definitief afrekent en redt. Het doel is dus eerder bemoediging, maar geen oproep tot bekering.

EERSTE LEZING           Apok 1, 1-4; 2, 1-5a
Bedenk van hoe hoog gij gevallen zijt. Bekeer u.

Begin van de Openbaring van de heilige apostel Johannes

Openbaring van Jezus Christus,
die God Hem gegeven heeft
om aan zijn dienstknechten te tonen
wat spoedig moet gebeuren.
Hij heeft zijn engel gezonden
om haar mee te delen aan zijn dienstknecht Johannes.
Deze getuigt van het woord Gods
en het getuigenis van Jezus Christus
– van al wat hij gezien heeft.
Zalig de voorlezer
en zalig de hoorders van de woorden van deze profetie,
als zij in acht nemen wat daarin geschreven staat ;
want de tijd is nabij.

Johannes aan de zeven kerken in Asia.
Genade zij u en vrede van Hem
“die is en die was en die komt”,
en van de zeven geesten voor zijn troon.

Ik, Johannes, hoorde een stem die sprak :
“Schrijf aan de engel van de kerk te Efeze :
Zo spreekt Hij die de zeven sterren in zijn rechterhand houdt
en wandelt tussen de zeven gouden luchters :
Ik ken uw daden, uw inspanning en uw standvastigheid.
“Ik weet dat gij slechte mensen niet kunt verdragen.
“Hen die zich apostelen noemen maar het niet zijn
hebt gij op de proef gesteld en leugenaars bevonden.
“Ook hebt gij standvastigheid ;
gij hebt om Mijnentwil zware lasten gedragen
zonder te bezwijken.
“Maar Ik heb tegen u dat gij uw eerste liefde hebt opgegeven.
“Bedenk van hoe hoog gij gevallen zijt.
“Bekeer u,
gedraag u weer zoals vroeger.”

TUSSENZANG                Ps. 1, 1-2, 3, 4, 6

Wie overwint, hem zal Ik te eten geven
van de boom des levens (Apok. 2, 7 b)

Gelukkig de man die weigert te doen
wat goddelozen hem raden;
die niet de wegen der zondaars gaat,
niet zit te midden der spotters ;
maar die zijn geluk vindt in ‘s Heren wet,
haar dag en nacht overweegt.

Hij is als een boom, aan het water geplant,
die vruchten draagt op zijn tijd ;
des zomers verdorren zijn bladeren niet,
maar al wat hij doet brengt hem voorspoed.

De goddelozen vergaat het zo niet :
De wind blaast hen weg als kaf.
De Heer immers let op de weg der gerechten,
de weg van de zondaars loopt dood.

ALLELUIA                     I Sam. 3, 9 ; Joh. 6, 69b

Alleluia.
Spreek, Heer, uw dienaar luistert ;
uw woorden zijn woorden van eeuwig leven.
Alleluia.

EVANGELIE                      Lc. 18, 35-43
Wat wilt ge dat Ik voor u doe ?
Heer, maak dat ik zien kan !

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens
Lucas

Toen Jezus eens Jericho naderde
zat er langs de weg een blinde te bedelen.
De man hoorde veel volk voorbijtrekken
en vroeg wat er te doen was.
Men vertelde hem dat Jezus de Nazoreeër voorbijging.
Nu begon hij te roepen :
“Jezus, Zoon van David,
heb medelijden met mij !”
Die voorop liepen snauwden hem toe te zwijgen
maar hij riep nog veel harder :
“Zoon van David,
heb medelijden met mij !”
Jezus bleef staan
en gebood dat de blinde bij Hem gebracht zou worden.
Toen de blinde naderbij gekomen was vroeg Jezus hem :
“Wat wilt ge dat Ik voor u doe ?”
Hij antwoordde :
“Heer, maak dat ik zien kan !”
Jezus sprak tot hem :
“Word ziende !
“Uw geloof heeft u genezen.”
En terstond kon hij zien
en hij volgde Jezus, terwijl hij God verheerlijkte.
Toen heel het volk dat zag bracht het eer aan God.


Laudato Si

Encycliek van

PAUS FRANCISCUS 

Over de zorg voor het gemeenschappelijk huis

235. De Sacramenten zijn een bevoorrechte wijze waarop de natuur van God wordt aangenomen en veranderd in een bemiddeling van het bovennatuurlijke leven. Door de eredienst worden wij uitgenodigd de wereld op een ander niveau te omarmen. Water, olie, vuur en kleuren worden met heel hun symbolische kracht aanvaard en worden opgenomen in de lofprijzing. De zegenende hand is instrument van de liefde van God en weerspiegeling van de nabijheid van Christus, die is gekomen om ons te begeleiden op de levensweg. Het water dat bij het Doopsel over het lichaam van het kind wordt gegoten, is teken van nieuw leven. Wij ontvluchten de wereld niet, noch negeren wij de natuur, wanneer wij God willen ontmoeten. Dit kan men in het bijzonder gewaar worden in de spiritualiteit van het christelijke Oosten: “Overal wordt de schoonheid zichtbaar, een van de meest geliefde termen in het Oosten om de goddelijke harmonie en het model van de verheerlijkte mensheid te verwoorden: In de vorm van de Kerk, de klanken, de kleuren, de lichten, de geuren”.  Voor de christelijke ervaring vinden alle schepselen van het materiële heelal hun ware zin in het vleesgeworden Woord, omdat Gods Zoon in zijn persoon een deel van het materiële heelal heeft opgenomen, waar Hij een kiem van definitieve verandering heeft gelegd: ”Het Christendom staat niet afwijzend tegenover de materie, de lichamelijkheid, het laat deze integendeel geheel tot haar recht komen in het liturgisch handelen waarin het menselijk lichaam toont ten diepste tempel te zijn van de Heilige Geest en waarin het zich verenigt met Jezus de Heer, die ook een lichaam heeft aangenomen voor het heil van de wereld”.

 

 

Wordt vervolgd  Voor alle voorgaande publicaties scroll omlaag

 

De bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling,
©Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.

Overwegingen uit Liturgische suggesties voor de weekdagen en de zondagen
Laudato Si Officiële Nederlandse vertaling 

________________________________________________________________________________

Monday in the thirty-third week

Invitation

May I hereby draw your attention to
the daily reading of the Gospel?

This invitation wants to share with You the joy
of the Gospel. Everyone, no one excepted,
can experience that joy by opening their hearts
to the healing power of God’s word.

Available every morning from 7 a.m.

Consideration
The Apocalypse seeks to reveal what is to come at the end. It is a difficult book. Above all, we want to provide keys to understanding what is most important.
A first key is the distinction between prophetic literature and apocalyptic literature.  Prophets want to convert people. Disasters are a threat and a warning, but conversion brings back salvation.
Apocalypse is pessimistic. Evil (the beast) is an anti-godly power. Believers are not guilty but victims. They must endure until God intervenes and finally reckons and saves. So the purpose is rather encouragement, but not a call to repentance.

 

FIRST READING        Apok 1, 1-4; 2, 1-5a
Consider from how high you have fallen. Repent.

Beginning of the Revelation of the holy apostle John

Revelation of Jesus Christ,
which God gave Him
to show to His servants
what is to happen soon.
He has sent His angel
to communicate it to his servant John.
This one testifies to the word of God
and the testimony of Jesus Christ
– of all that he has seen.
Blessed is the reader
and blessed the hearers of the words of this prophecy,
if they heed what is written therein;
for the time is at hand.

John to the seven churches in Asia.
Grace be unto you and peace from Him
“Who is and Who was and Who is to come”,
and from the seven spirits before his throne.

I, John, heard a voice speaking :
“Write to the angel of the church at Ephesus :
Thus speaks He who holds the seven stars in his right hand
and walks among the seven golden airers :
I know your deeds, your effort and your steadfastness.
“I know that ye cannot bear evil men.
“Those who call themselves apostles but are not
thou hast put to the test and found liars.
“Also ye have steadfastness ;
thou hast borne heavy burdens for My sake
without succumbing.
“But I have against thee that thou hast given up thy first love.
“Consider from how high thou hast fallen.
“Repent,
behave again as before.”

INTERLUDIUM     Ps. 1, 1-2, 3, 4, 6

He that overcometh, him will I give to eat
from the tree of life (Apok. 2, 7 b)

Happy the man who refuses to do
what wicked men counsel him;
who does not go the ways of sinners,
does not sit in the midst of scoffers;
but who finds his happiness in the Lord’s law,
contemplating it day and night.

He is like a tree, planted by the water,
which bears fruit in its time;
in summer his leaves do not wither,
but all that he does brings him prosperity.

The wicked do not fare so :
The wind blows them away like chaff.
For the Lord watches the way of the dishes,
the way of sinners is a dead end.

 

ALLELUIA                  I Sam. 3, 9 ; John 6, 69b

Alleluia.
Speak, Lord, your servant listens ;
Your words are words of eternal life.
Alleluia.

 

GOSPEL                  Lk. 18, 35-43
What do you want me to do for you?
Lord, make me see!

From the holy Gospel of our Lord Jesus Christ according to
Luke

Once when Jesus was approaching Jericho
there was a blind man begging by the roadside.
The man heard many people passing by
and asked what there was to do.
He was told that Jesus the Nazarene was passing by.
Now he began to shout :
“Jesus, Son of David,
have mercy on me!”
Those in front snapped at him to shut up
but he shouted much louder still :
“Son of David ,
have mercy on me !”
Jesus remained standing
and commanded that the blind man be brought to Him.
When the blind man had approached, Jesus asked him :
“What do you want Me to do for you?”
He replied :
“Lord, make me see!”
Jesus spoke to him :
“Become sighted !
“Thy faith hath healed thee.”
And immediately he could see
and he followed Jesus, glorifying God.
When all the people saw that, they brought honour to God.

___________________________________________________________________

Laudato Si

Encyclic by

POPE FRANCIS

 

On caring for the common home

235. The Sacraments are a privileged way in which the nature of God is assumed and transformed into a mediation of the supernatural life. Through worship, we are invited to embrace the world on another level. Water, oil, fire and colours are accepted with all their symbolic power and are included in praise. The blessing hand is instrument of the love of God and reflection of the nearness of Christ, who has come to accompany us on the path of life. The water poured over the child’s body at Baptism is sign of new life. We do not flee the world, nor do we ignore nature, when we want to meet God. This can be particularly sensed in the spirituality of the Christian East: “Everywhere beauty becomes visible, one of the most beloved terms in the East to express the divine harmony and model of glorified humanity: in the form of the Church, the sounds, the colours, the lights, the smells”.  For the Christian experience, all the creatures of the material universe find their true meaning in the Incarnate Word, because God’s Son has absorbed in his person a part of the material universe, where he has planted a seed of definitive change: “Christianity is not dismissive of matter, corporeality; on the contrary, it allows it to come into its own fully in the liturgical action in which the human body shows itself to be deeply temple of the Holy Spirit and in which it unites with Jesus the Lord, who also took on a body for the salvation of the world”.

 

To be continued                     For all previous publications scroll down

 

The Bible text in this publication is taken from The New Bible Translation,
©Dutch Bible Society 2004/2007.
Considerations from Liturgical suggestions for weekdays and Sundays
Laudato Si Official English translation

________________________________________________________________________________

Gepubliceerd door leopardoel

I am a 91-years old retired Johnson & Johnson researcher, who wants to spend the rest of his years to the spreading of the gospel in a daily blog.

Geef een reactie

%d bloggers liken dit: