http://kerkengeloof.wordpress.com

Donderdag – H. Elisabeth van Hongarije

Landgravin van Thüringen
Geboren 7 juli 1207
Overleden 17 november 1231

Uitnodiging

Mag ik hiermee Uw aandacht vragen voor
het dagelijks lezen van het Evangelie?

Deze uitnodiging wil U deelgenoot maken aan de vreugde
van het evangelie. Iedereen, niemand uitgezonderd,
kan die vreugde ervaren door zijn hart open te stellen
voor de genezende werking van Gods woord.

Elke morgen vanaf 7 uur ter beschikking

OVERWEGING

De lezingen van gisteren en vandaag vormen een eenheid. God is ongenaakbaar en de boekrol met de zeven zegels ligt in zijn rechterhand. Niemand in de hemel, op aarde of onder de aarde kan de boekrol openen. Hoe hoog is dan de waardigheid van Christus niet, (leeuw van Juda, Lam dat geslacht is) als Hij alleen in staat is die boekrol te openen en de geheimen van God te openbaren. Vandaar komt Christus ook de zang van het nieuwe lied toe.

EERSTE LEZING            Apok. 5, 1-10

Het Lam is geslacht en het heeft ons gekocht 
met zijn bloed uit elke stam.

Uit de Openbaring van de heilige apostel Johannes

Ik, Johannes, zag in de rechterhand van Hem
die op de troon is gezeten, een boekrol,
beschreven van binnen en van buiten
en verzegeld met zeven zegels.
En ik zag een machtige engel
die riep met luide stem :
“Wie is waardig het boek te openen en zijn zegels te verbreken ?”
Maar niemand in de hemel of op aarde of onder de aarde
was bij machte het boek te openen en te lezen.
En ik weende zeer
omdat niemand waardig werd bevonden
het boek te openen en te lezen.
Toen zei een van de oudsten tot mij :
“Ween niet.
“De leeuw uit de stam Juda,
de Wortel van David,
Hij heeft overwonnen :
Hij zal het boek openen en de zeven zegels verbreken.”
Toen zag ik
tussen de troon met de vier dieren en de kring van de oudsten
een Lam staan, als geslacht,
met zeven horens en zeven ogen,
dit zijn de zeven geesten Gods, uitgezonden over heel de aarde.
Hij kwam naderbij
en nam het boek
uit de rechterhand van Hem die op de troon is gezeten.
En toen Hij het boek genomen had,
vielen de vier dieren neer voor het Lam ;
en ook de vierentwintig oudsten,
elk met een citer in de hand
en met gouden schalen vol reukwerk,
dat zijn de gebeden van de heiligen.
En zij zongen een nieuw lied :
“Waardig zijt Gij
het boek te nemen en zijn zegels te openen ;
want Gij zijt geslacht
en Gij hebt hen gekocht voor God met uw bloed
uit elke stam en taal en volk en natie.
“En Gij hebt hen voor onze God gemaakt
tot een koninkrijk van priesters,
en zij zullen heersen op de aarde.”

TUSSENZANG         Ps. 149, 1-2, 3-4, 5-6a, 9b

Gij hebt hen voor onze God gemaakt
tot een koninkrijk van priesters (Apok. 5, 10).
of : Alleluia.

Zingt voor de Heer een nieuw gezang,
zijn lof weerklinke te midden der zijnen.
Israël juiche zijn Schepper toe,
laat Sions zonen hun koning begroeten.

Looft zijn Naam in een heilige dans,
bespeelt voor Hem harp en citer.
Want onze Heer, die zijn volk bemint,
omkranst de verdrukte met zegekransen.

Jubelt dus, heiligen, om uw triomf,
viert feest in uw legerplaatsen ;
gaat met het lied van God in uw mond,
een taak die zijn vromen tot eer strekt.

ALLELUIA              Ps. 27(26), 11

Alleluia.
Toon mij uw weg, Heer, bij tegenstand,
leid mij langs effen paden.
Alleluia.

EVANGELIE             Lc. 19, 41-44

Mocht ook gij op deze dag inzien wat u tot vrede strekt !

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens
Lucas

In die tijd naderde Jezus Jeruzalem,
Hij liet zijn blik over de stad gaan
en weende over haar terwijl Hij zei :
“Mocht ook gij op deze dag inzien wat u tot vrede strekt !
“Maar nu is dat voor uw ogen verborgen.
“Er zullen dagen over u komen
dat uw vijanden een wal tegen u opwerpen,
u omsingelen en u van alle kanten insluiten ;
zij zullen u, met uw kinderen die bij u wonen, neersmakken
en zij zullen van uw huis geen steen op de andere laten,
omdat gij de tijd niet hebt erkend
waarin barmhartig op u werd neergezien.”

___________________________________________________________________________

Laudato Si

Encycliek van

PAUS FRANCISCUS

Over de zorg voor het gemeenschappelijke huis

De Drie-eenheid en de relatie tussen de schepsels 

238. De Vader is de uiteindelijke bron van alles, liefdevol en meedelend fundament van wat bestaat. De Zoon, die Hem weerspiegelt en door wie alles is geschapen, verenigde zich met deze aarde, toen Hij in de schoot van Maria een menselijke gestalte aannam. De Geest, oneindige band van liefde, is ten innigste tegenwoordig in het hart van het heelal en tot nieuwe wegen bezielt en opwekt. De wereld is geschapen door de drie Personen als één goddelijk beginsel, maar ieder van hen verwezenlijkt dit gemeenschappelijk werk overeenkomstig de eigen persoonlijke identiteit. Daarom “moeten wij heel de Drie-eenheid prijzen, wanneer wij met bewondering kijken naar het heelal in zijn grootsheid en schoonheid”. 

 

Wordt vervolgd                 Voor voorafgaande publicaties scroll naar beneden

 

De bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling,
©Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.

Overwegingen uit Liturgische suggesties voor de weekdagen en de zondagen
Laudato Si Officiële Nederlandse vertaling
_____________________________________________________________________________

Thursday – Saint Elizabeth of Hungary

Land countess of Thuringia
Born 7 July 1207
Died 17 November 1231

Invitation

May I hereby draw your attention to
the daily reading of the Gospel?

This invitation wants to make You partakers of the joy
of the Gospel. Everyone, no one excepted,
can experience that joy by opening their hearts
to the healing power of God’s word.

Available every morning from 7am

CONSIDERATION

Once again we hear a vision of a heavenly liturgy. Through baptism, we all become part of Christ’s priesthood. That is the new song being sung. Living our baptism truly makes us the Church of Jesus Christ. The Church is there at the service of the whole world. She may faithfully proclaim God’s salvation for the world because God has mercifully looked down on her.

 

FIRST READING           Apok. 5, 1-10

The Lamb has been slain and it has bought us
with his blood from every tribe.

From the Revelation of the holy apostle John

I, John, saw in the right hand of Him
Who sat on the throne, a scroll,
written within and without
and sealed with seven seals.
And I saw a mighty angel
who cried out with a loud voice :
“Who is worthy to open the book and break its seals?”
But no one in heaven or on earth or under the earth
was able to open the book and read it.
And I wept greatly
because no one was found worthy
to open the book and read it.
Then one of the elders said to me :
“Do not weep.
“The lion from the tribe of Judah,
the Root of David,
He has overcome :
He will open the book and break the seven seals.”
Then I saw
between the throne with the four beasts and the circle of the elders
stood a Lamb, as slaughtered,
with seven horns and seven eyes –
these are the seven spirits of God, sent out over all the earth.
He approached
and took the book
from the right hand of Him who sat on the throne.
And when He had taken the book ,
the four beasts fell down before the Lamb;
and also the twenty-four elders ,
each with a zither in his hand
and with golden bowls full of incense –
which are the prayers of the saints.
And they sang a new song :
“Worthy art Thou
to take the book and open its seals ;
for Thou hast been slain
and Thou hast bought them for God with thy blood
from every tribe and language and people and nation”.
“And Thou hast made them before our God
into a kingdom of priests ,
and they shall reign on the earth.”

INTERLUDIUM       Ps. 149, 1-2, 3-4, 5-6a, 9b

Thou hast made them before our God
into a kingdom of priests (Apoc. 5, 10).
Or : Alleluia.

Sing to the Lord a new song,
his praise resounds in the midst of his people.
Israel cheers its Creator,
let Zion’s sons salute their King.

Praise his Name in a holy dance,
play harp and zither before Him.
For our Lord, who loves his people,
wreathes the oppressed with wreaths of victory.

Rejoice therefore, saints, for your triumph,
celebrate in your army places;
go with the song of God in thy mouth,
a task that honours His pious ones.

 

ALLELUIA         Ps. 27(26), 11

Alleluia.
Show me your way, Lord, in the face of opposition,
lead me along smooth paths.
Alleluia.

 

GOSPEL        Lk. 19, 41-44

May ye also on this day realise what is for your peace!

From the holy Gospel of our Lord Jesus Christ according to
Luke

At that time Jesus was approaching Jerusalem,
He let his gaze pass over the city
and wept over her while He said :
“May ye also this day see what is for your peace!
“But now that is hidden from your eyes.
“The days will come upon you
when your enemies will raise a rampart against you,
surround you and shut you in on all sides;
they shall smite thee down, with thy children that dwell with thee
and they shall leave in your house no stone upon another,
because thou hast not acknowledged the time
in which mercy was looked down upon thee.”

___________________________________________________________________________

Laudato Si

Encyclic of

POPE FRANCIS

On caring for the common home

The Trinity and the relationship between creatures

238. The Father is the ultimate source of everything, loving and sharing foundation of all that exists. The Son, reflecting Him and through whom everything was created, united with this earth when He assumed human form in Mary’s womb. The Spirit, infinite bond of love, is intimately present in the heart of the universe, animating and awakening to new ways. The world was created by the three Persons as one divine principle, but each of them accomplishes this common work according to their own personal identity. Therefore, “we should praise all the Trinity when we look with admiration on the universe in its grandeur and beauty”.

 

To be continued                 For previous publications scroll down

 

The Bible text in this edition is taken from The New Bible Translation,
©Dutch Bible Society 2004/2007.
Considerations from Liturgical suggestions for weekdays and Sundays
Laudato Si Official English translation
_____________________________________________________________________________

Gepubliceerd door leopardoel

I am a 91-years old retired Johnson & Johnson researcher, who wants to spend the rest of his years to the spreading of the gospel in a daily blog.

Geef een reactie

%d bloggers liken dit: