http://kerkengeloof.wordpress.com

Zaterdag – H. Johannes Berchmans

Johannes Berchmans Jezuïet
Geboren in 1599 te Diest Gestorven op 13 augustus 1621 Heilig op 15 jan. 1888

Uitnodiging

Mag ik hiermee Uw aandacht vragen voor
het dagelijks lezen van het Evangelie?

Deze uitnodiging wil U deelgenoot maken aan de vreugde
van het evangelie. Iedereen, niemand uitgezonderd,
kan die vreugde ervaren door zijn hart open te stellen
voor de genezende werking van Gods woord.

Elke morgen vanaf 7 uur ter beschikking

Overweging
De lezing recapituleert, en mengt twee tradities: de stroom en de levensboom van Genesis, en de stroom met de levensbomen van Ezechiël. Het aanschouwen van Gods gelaat is een ander thema van de eindvoltooiing. Wat nooit mogelijk was (Ex 33, 20-23), wordt nu realiteit (Mt 5, 8). Driemaal wordt het ‘Zie ik kom spoedig’ in dit hoofdstuk herhaald. We missen als eindwoord bij dit kerkelijk jaar de verzuchting ‘Maranatha’. Ze zou een mooie liturgische boog spannen voor het collectieve Maranatha in de antwoordpsalm.

EERSTE LEZING            Apok. 22, 1-7
Er zal geen nacht meer zijn, want God de Heer zal over hen lichten.

Uit de Openbaring van de heilige apostel Johannes

De engel toonde mij, Johannes, de rivier
met het water des levens, helder als kristal,
de rivier die ontwelde
aan de troon van God en van het Lam.
Zij liep midden door de straat van de Stad
en op haar oevers, aan weerszijden,
stond het geboomte des levens
dat twaalfmaal vrucht draagt, elke maand eens ;
en zijn loof brengt de volken genezing.
Er zal geen banvloek meer zijn.
En de troon van God en van het Lam zal daar staan
en zijn dienstknechten zullen Hem vereren.
Zij zullen zijn gelaat aanschouwen
en zijn Naam zal op hun voorhoofd zijn.
Er zal geen nacht meer zijn
en zij behoeven geen licht meer van lamp of zon,
want God de Heer zal over hen lichten
en zij zullen heersen in de eeuwen der eeuwen.

En de engel sprak tot mij :
“Deze woorden zijn onfeilbaar waar.
“God de Heer, die de profeten inspireert,
heeft zijn engel gezonden
om aan zijn dienstknechten te tonen
wat spoedig moet gebeuren.”
“Zie, Ik kom spoedig.
“Zalig hij
die de profetische woorden van dit boek bewaart.”

TUSSENZANG               Ps. 95 (94), 1-2, 3-5, 6-7

Maranatha ! Kom, Heer Jezus !

Komt, laat ons de Heer met gejubel begroeten,
juichen wij toe de Rots van ons heil.
Laat ons verschijnen voor Hem met een lofzang,
Hem met liederen eren.

Een machtige God immers is de Heer,
koning is Hij over alle goden.
De aarde ligt uitgespreid in zijn hand,
aan Hem behoren de toppen der bergen.
De zee is van Hem, Hij heeft haar gemaakt,
zo goed als het land, door zijn handen gevormd.

Komt, laat ons aanbiddend ter aarde vallen,
neerknielen voor Hem die ons schiep.
Hij is onze God en wij zijn volk,
Hij is de herder en wij zijn kudde.

ALLELUIA              Lc. 21, 28

Alleluia.
Richt u op en heft uw hoofden omhoog
want uw verlossing komt nabij.
Alleluia.

EVANGELIE          Lc. 21, 34-36
Weest te allen tijde waakzaam en bidt dat ge in staat moogt zijn
te ontkomen aan al die dingen die zich gaan voltrekken.

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens
Lucas

In die tijd zei Jezus tot zijn leerlingen :
“Zorgt er voor dat uw geest niet afgestompt raakt
door een roes van dronkenschap en de zorgen des levens ;
laat de komst van de Mensenzoon
u niet als een strik onverhoeds grijpen,
want die dag zal komen over allen, waar ook ter wereld.
“Weest dus te allen tijde waakzaam en bidt
dat ge in staat moogt zijn te ontkomen
aan al die dingen die zich gaan voltrekken,
en dat ge stand moogt houden
voor het aangezicht van de Mensenzoon.”


Laudato Si

Encycliek van

PAUS FRANCISCUS 

Over de zorg voor het gemeenschappelijk huis 

 

Laudato Si’ (Italiaans voor Wees geprezen) is een encycliek van paus Franciscus die op 24 mei 2015 werd gepromulgeerd. Het incipit van deze pauselijke rondzendbrief is afkomstig uit het Loflied der Schepping (Zonnelied) van Sint-Franciscus. De encycliek – met als ondertitel, over de zorg voor ons gemeenschappelijk huis, heeft, in de geest van deze heilige, de beschermwaardigheid van de aarde en het milieu tot onderwerp. Alhoewel verschillende pausen vanaf de heilige paus Johannes Paulus II zich hebben uitgelaten over de milieuproblematiek, en de noodzaak om – wat zij zien als – Gods schepping te behoeden voor de negatieve gevolgen van menselijk handelen op het milieu, was paus Franciscus de eerste die aan deze problematiek een encycliek wijdde. De encycliek is niet enkel gericht aan katholieken, maar aan iedereen in de hele wereld.

 

 

 

In deze rondzendbrief doet de paus een oproep: Ik nodig dringend uit tot een nieuwe dialoog over de wijze waarop wij de toekomst van de planeet gestalte geven. Wij hebben behoefte aan een gesprek dat ons allen verenigt, omdat de uitdaging van het milieu die wij meemaken, en de menselijke wortels ervan ons aangaan en ons allen raken. De wereldwijde ecologische beweging heeft al een lange en rijke weg afgelegd en talrijke groepen burgers doen ontstaan die een bewustwording hebben bevorderd. Helaas zijn veel inspanningen om concrete oplossingen te zoeken voor de milieucrisis vaak gefrustreerd, niet alleen door de weigering van de machtigen, maar ook door gebrek aan belangstelling van de anderen. Gedrag dat ook onder gelovigen de weg voor een oplossing in de weg staat, gaat van ontkenning van het probleem tot onverschilligheid, gemakzuchtige berusting of blind vertrouwen in technische oplossingen. Wij hebben een nieuwe universele solidariteit nodig.(…) Wij kunnen allen meewerken als instrument van God voor de zorg voor de schepping, ieder met zijn eigen cultuur en ervaring, eigen initiatieven en vermogen.

 

Van deze rondzendbrief zal dagelijks een vervolgnummer verschijnen vanwege de nog steeds aanwezige actualiteit.

De bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling,
©Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.

Overwegingen uit Liturgische suggesties voor de weekdagen en de zondagen
Laudato Si Officiële Nederlandse vertaling

___________________________________________________________________

Saturday – St John Berchmans

Invitation

May I hereby draw your attention to
the daily reading of the Gospel?

This invitation wants to share with You the joy
of the Gospel. Everyone, no one excepted,
can experience that joy by opening their hearts
to the healing power of God’s word.

Available every morning from 7 a.m.

CONSIDERATION
The reading recapitulates, blending two traditions: the stream and tree of life of Genesis, and the stream with the trees of life of Ezekiel.The beholding of God’s face is another theme of the final completion. What was never possible (Ex 33:20-23) now becomes reality (Mt 5:8). Three times the ‘Behold I come soon’ is repeated in this chapter. We miss as an ending word to this church year the sigh ‘Maranatha’. She would make a nice liturgical bow for the collective Maranatha in the response psalm.

 

FIRST READING     Apok. 22, 1-7
There will be no more night, for God the Lord will shine upon them.

From the Revelation of the holy apostle John

The angel showed me, John, the river
with the water of life, clear as crystal,
the river that burst forth
at the throne of God and of the Lamb.
It ran in the midst of the street of the City
and on her banks, on either side,
stood the tree of life
Which bears fruit twelve times, once each month ;
and its foliage brings healing to the nations.
There will be no more curse.
And the throne of God and of the Lamb shall stand there
and his servants shall worship him.
They shall behold his face
and his Name will be on their foreheads.
There shall be no more night
and they need no more light of lamp or sun,
for God the Lord will shine upon them
and they shall reign throughout the ages of ages.

And the angel spoke to me :
“These words are infallibly true.
“God the Lord, who inspires the prophets ,
has sent his angel
to show to his servants
what is to happen soon.”
“Behold, I am coming soon.
“Blessed is he
who keeps the prophetic words of this book.”

INTERLUDIUM       Ps. 95 (94), 1-2, 3-5, 6-7

Maranatha! Come, Lord Jesus!

Come, let us greet the Lord with jubilation,
we cheer the Rock of our salvation.
Let us appear before Him with a song of praise,
honour Him with songs.

A mighty God indeed is the Lord,
King is He over all gods.
The earth is spread out in his Hand,
to Him belong the tops of the mountains.
The sea is His, He made it,
as well as the land, formed by his Hands.

Come, let us fall to the earth in adoration,
kneel before Him who created us.
He is our God and we are His people,
He is the shepherd and we his flock.

 

ALLELUIA       Lk 21, 28

Alleluia.
Lift up yourselves and lift up your heads
for your salvation comes near.
Alleluia.

 

GOSPEL      Lk 21:34-36
Be vigilant at all times and pray that you may be able
to escape all those things that are about to take place.

From the holy Gospel of our Lord Jesus Christ according to
Luke

At that time, Jesus said to his disciples :
“Take care that your minds are not dulled
by an intoxication of drunkenness and the cares of life ;
let not the coming of the Son of Man
not seize you unawares like a snare ,
for that day will come upon all, wherever in the world.
“Be vigilant at all times, therefore, and pray
that you may be able to escape
from all those things that are about to take place,
and that you may stand firm
before the face of the Son of Man.”

____________________________________________________________________

Laudato Si

Encyclic of

POPE FRANCIS 

On caring for the common home

Laudato Si’ (Italian for Be praised) is an encyclical by Pope Francis that was promulgated on 24 May 2015. The incipit of this papal circular is taken from St Francis’ Song of Praise of Creation (Song of the Sun). In the spirit of this saint, the encyclical – subtitled, on caring for our common home – has as its subject the protectability of the earth and the environment. Although several popes from Saint Pope John Paul II onwards have commented on environmental issues, and the need to preserve – what they see as – God’s creation from the negative impact of human actions on the environment, Pope Francis was the first to dedicate an encyclical to the issue. The encyclical is addressed not only to Catholics, but to everyone around the world.

In this circular, the Pope makes an appeal: I urgently invite a new dialogue on how we shape the future of the planet. We need a conversation that unites us all, because the environmental challenge we are experiencing and its human roots concern us and affect us all. The global ecological movement has already travelled a long and rich road and created numerous citizen groups that have fostered an awareness. Unfortunately, many efforts to seek concrete solutions to the environmental crisis have often been frustrated, not only by the refusal of the powerful, but also by lack of interest from others. Behaviour that stands in the way of a solution even among believers ranges from denial of the problem to indifference, lazy resignation or blind faith in technical solutions. We need a new universal solidarity.(…) We can all participate as instruments of God for the care of creation, each with our own culture and experience, our own initiatives and ability.

 

A follow-up issue of this circular letter will appear daily because of its continuing topicality.

 

The Bible text in this issue is taken from The New Bible Translation,
©Dutch Bible Society 2004/2007.
Considerations from Liturgical suggestions for weekdays and Sundays
Laudato Si Official English translation

___________________________________________________________________

 

 

 

Gepubliceerd door leopardoel

I am a 91-years old retired Johnson & Johnson researcher, who wants to spend the rest of his years to the spreading of the gospel in a daily blog.

Geef een reactie

%d bloggers liken dit: