http://kerkengeloof.wordpress.com

Woensdag – H. Clemens 1, paus en mrt. – H. Columbanus, abt

H. Clemens
Leider van het vroege christendom
Paus van 88 of van 92 tot 97
Verdronken door de Romeinen in zee

H. Columbanus (540-615) was een Ierse abt,
missionaris en stichter van verscheidene kloosters.

Uitnodiging

Mag ik hiermee Uw aandacht vragen voor
het dagelijks lezen van het Evangelie?

Deze uitnodiging wil U deelgenoot maken aan de vreugde
van het evangelie. Iedereen, niemand uitgezonderd,
kan die vreugde ervaren door zijn hart open te stellen
voor de genezende werking van Gods woord.

Elke morgen vanaf 7 uur ter beschikking

 

Overweging

Met de zeven plagen bereikt Gods toorn zijn hoogtepunt. Ook hier kunnen we zeggen: wat voor de goddelozen een ramp is, betekent voor de vromen redding. De verwijzing naar de plagen, naar Mozes en naar de zee is overduidelijk. De plagen van Egypte en de doortocht door de Rode Zee vormden voor de Egyptenaren een ramp, voor Israël zijn redding. Ze bezingen niet hun eigen overwinning, maar de kracht van God.

 

EERSTE LEZING                    Apok. 15, 1-4

Zij zongen het lied van Mozes en het lied van het Lam.

Uit de Openbaring van de heilige apostel Johannes

Ik, Johannes, zag een teken in de hemel, groot en wonderbaar :
Zeven engelen met zeven plagen, de laatste,
want hiermee bereikt Gods toorn zijn einde.
Ook zag ik een zee als van glas, met vuur gemengd.
En hen die over het Beest en zijn beeld
en over het getal van zijn naam hadden gezegevierd
zag ik staan aan die zee.
Zij bespeelden de harpen Gods
en zij zongen het lied van Mozes, de dienstknecht van God
en het lied van het Lam :
“Groot en wonderbaar zijn uw daden,
Heer, God, Albeheerser.
“Rechtvaardig en waarachtig zijn uw wegen,
o Koning der eeuwen.
“Wie zou, o Heer, niet vrezen
en uw Naam niet verheerlijken ?
“Want Gij alleen zijt heilig.
“En alle volken zullen komen en U aanbidden
omdat uw gerechte oordelen openbaar zijn geworden.”

TUSSENZANG            Ps. 98(97), 1, 2-3ab, 7-8, 9

Groot en wonderbaar zijn uw daden,
Heer, God, Albeheerser (Apok. 15, 3b)

Zingt voor de Heer een nieuw gezang
omdat Hij wonderen deed.
Zijn hand deed zich krachtig gelden,
de macht van zijn heilige arm.

Zijn weldaden deed Hij ons kennen,
de volkeren zijn gerechtigheid.
Opnieuw bleek zijn goedheid en trouw
ten gunste van Israëls huis.

De zee stemt in met al haar gedierte,
de aarde met al wat daar leeft ;
de beken klateren bijval,
de bergen jubelen mee.

Zij groeten de Heer, die nabij komt,
die nadert als koning der aarde.
Rechtvaardig bestuurt Hij de wereld,
de volken met billijkheid.

 

ALLELUIA                       Lc. 21, 36

Alleluia.
Weest te allen tijde waakzaam en bidt
en dat wij stand mogen houden
voor het aangezicht van de Mensenzoon.
Alleluia.

 

EVANGELIE                      Lc. 21, 12-19

Ge zult een voorwerp van haat zijn voor allen
omwille van mijn Naam :
Geen haar van uw hoofd zal verloren gaan.

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens
Lucas

In die tijd zei Jezus tot zijn leerlingen :
“Zij zullen u vastgrijpen en vervolgen ;
zij zullen u overleveren aan de synagogen en gevangen zetten,
u voor koningen en stadhouders voeren
omwille van mijn Naam.
“Het zal voor u uitlopen op het geven van getuigenis.
“Welnu, prent het u in
dat gij dan uw verdediging niet moet voorbereiden.
“Want Ik zal u een taal en een wijsheid geven
die geen van uw tegenstanders
zal kunnen weerstaan of weerspreken.
Ge zult zelfs door ouders en broers,
door bloedverwanten en vrienden overgeleverd worden
en sommigen van u zullen ze ter dood doen brengen.
“Ge zult een voorwerp van haat zijn voor allen
omwille van mijn Naam :
Geen haar van uw hoofd zal verloren gaan.
“Door standvastig te zijn zult ge uw leven winnen.”

____________________________________________________________________________________

 

Laudato Si

Encycliek van

PAUS FRANCISCUS

Over de zorg voor het gemeenschappelijke huis

244.  Ondertussen verenigen wij ons om ons te ontfermen over dit huis, dat ons door God is toevertrouwd, wetend dat al het goede dat erin is, in het hemelse feest zal worden opgenomen. Samen met alle schepselen zijn wij op deze aarde onderweg, God zoekend, omdat, “als de wereld een begin heeft en geschapen is, zij zoekt wie haar heeft geschapen, wie haar een begin heeft gegeven, zij Hem zoekt die haar Schepper is”.  Laten wij zingend de weg gaan! Mogen onze strijd en onze zorg voor deze planeet ons de vreugde en de hoop niet ontnemen!

 

Wordt vervolgd                 Voor voorafgaande publicaties scroll naar beneden

 

De bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling,
©Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.

Overwegingen uit Liturgische suggesties voor de weekdagen en de zondagen
Laudato Si Officiële Nederlandse vertaling
_____________________________________________________________________________

Wednesday – Saint Clement 1, pope and mar. – Saint Columbanus, abbot

Invitation

May I hereby draw your attention to
the daily reading of the Gospel?

This invitation wants to share with You the joy
of the Gospel. Everyone, no one excepted,
can experience that joy by opening their hearts
to the healing power of God’s word.

Available every morning from 7 a.m.

 

Consideration

With the seven plagues, God’s wrath reaches its climax. Again, we can say: What is disaster for the wicked means salvation for the pious. The reference to the plagues, to Moses and to the sea is abundantly clear. The plagues of Egypt and the passage through the Red Sea represented disaster for the Egyptians, salvation for Israel. They do not sing of their own victory, but of the power of God.

 

FIRST READING        Apok. 15, 1-4

They sang the song of Moses and the song of the Lamb.

From the Revelation of the holy apostle John

I, John, saw a sign in heaven, great and wonderful :
Seven angels with seven plagues, the last ,
for with these God’s wrath reaches its end.
Also I saw a sea as of glass, mixed with fire.
And those who over the Beast and his image
and over the number of his name had triumphed
I saw standing by that sea.
They played the harps of God
and they sang the song of Moses the servant of God
and the song of the Lamb :
“Great and wonderful are your deeds,
Lord, God, Omnipotent.
“Righteous and true are thy ways,
O King of the ages.
“Who, O Lord, should not fear
and not glorify thy Name?
“For Thou alone art holy.
“And all nations shall come and worship Thee
Because thy righteous judgments have been made manifest.”

INTERLUDIUM           Ps. 98(97), 1, 2-3ab, 7-8, 9

Great and wonderful are your deeds,
Lord, God, Omnipotent (Apok. 15, 3b)

Sing to the Lord a new song
because He did wonders.
His hand asserted itself mightily,
the power of his holy arm.

His benefits He made known to us,
his justice to the nations.
Once again his goodness and faithfulness proved
in favour of Israel’s house.

The sea agrees with all its beasts,
the earth with all that lives there;
the streams gurgle with acclaim,
the mountains rejoice.

They salute the Lord, who comes near,
who approaches as King of the earth.
Righteously He rules the world,
the nations with equity.

 

ALLELUIA              Lk 21, 36

Alleluia.
Be vigilant and pray at all times
and that we may stand firm
before the face of the Son of Man.
Alleluia.

 

GOSPEL               Lk 21:12-19

You will be an object of hatred to all
for my Name’s sake :
Not a hair of your head shall be lost.

From the holy Gospel of our Lord Jesus Christ according to
Luke

At that time, Jesus said to his disciples :
“They will seize you and persecute you ;
they will hand you over to the synagogues and imprison you,
bring you before kings and governors
for my Name’s sake.
“It will end up for you in giving testimony.
“Well, impress it on thee
that then ye should not prepare your defence.
“For I will give you a language and a wisdom
which none of thy adversaries
will be able to resist or contradict.
You will be handed down even by parents and brothers,
by kinsmen and friends
and some of you will be brought to death by them.
“You will be an object of hatred to all
for the sake of my Name :
Not a hair of your head will be lost.
“By being steadfast you will gain your life.”

____________________________________________________________________________________

 

Laudato Si

Encyclic by

POPE FRANCIS

On caring for the common home

244. In anticipation, we unite to take care of this house entrusted to us by God, knowing that whatever good there is in it will be included in the feast of heaven. Together with all creatures we are on this earth, seeking God, because, “as the world has a beginning and is created, it seeks whom it has created, it seeks whom it has given a beginning, it seeks Him who is its Creator”.  Let us sing the way! May our struggles and care for this planet not deprive us of the joy of hope!

 

To be continued                     For previous publications scroll down

 

The Bible text in this issue is taken from The New Bible Translation,
©Dutch Bible Society 2004/2007.
Considerations from Liturgical suggestions for weekdays and Sundays
Laudato Si Official English translation
_____________________________________________________________________________

 

 

 

Gepubliceerd door leopardoel

I am a 91-years old retired Johnson & Johnson researcher, who wants to spend the rest of his years to the spreading of the gospel in a daily blog.

Geef een reactie

%d bloggers liken dit: